B I N D T E N. YERKOOPING WAAL M INSlRLBENTAAL PROGRAMMA. GEREGTELIJKE AANKONDIGING. OPEMRE VRIJWILLIGE C a r g a - L ij s t e n. Advertentien. Op Woensdag 6 April 1853, des annuls ten zeven urein het Gebouw MUSIS SACRUM, TE SCHIEDAM. De Entree-Biljetten zijn a 1.50 verkrijg- baar aan de zaai; jongelieden beneden de 16 jaren worden voor half Entree toegelaten. (0111 gereed geld) MELKKOEIJEN EN OSSEN, Burgerlijke Stand. WIKKEN als voren 6.25/6.506.75 7. KOOLZAAD 1 L lager.Zeeuwsch gestort 55 L Overmaasch 55 L. LIJNZAAD prijshoudend. 114/115 Odessa f 325; 110/111 Koningsberger f 265 nieuw Zeeuwsch Zaai als voren. HENNEPZAAD meer ter veil en alleen voor de zaai enkelde gerijven puike kwaliteit gedaan tot f2269f 230. KANARIEZAAD Zeeuwsche f 7 h 7.75. MEEKRAPPEN. De aanvoer was heden redelijk docli er is weinig gedaan. De stemming was algemeen flaauw, daar de sehip- pers met geen noemenswaardige lage vraagprijzen afkoinen, en de koopers deze prijzen niet willen betalen. SCHIEDAM. BOURGAS. Telegraph, kapt. H. E. Vos, met 14350 kilo's Rogge. Voor J. H. van Gent. Aangekomen 30 Maart. HETWELK ZAL GEGEVEX WORDEN DOOR DEN HEER MET MEDEWERKING VAN DEN HEER P. J. H. EN mejufvkouwen H. C. en C. J. FROSCHHART. EERSTE AFDEELING. SYMPHONJE van van Beethovi n. DIVERTISSEMENT voor de Fluit van Furstenau, voorgedra^en door den lieer Froschhart. CAVATINE uit Lucrece Borgia van Donizetti, ge- zongen door mejut'vrouw C. J. Froschhart, dleve van de koninklijke muzijkscliool te 's Hage. SOLO voor de Violoncelle, door den heer J. Verhey. ARIA van Mozart met Obligaat-Clarinet begeleiding, gezongen door mejufvrouw H. C. Froschhart. TWEEDE AFDEELING. OUVERTURE van AV. Hotschenruyter. Laatste AIR VARIE voor de Viool van de Beriot uitgevoerd door den heer Ed. van Biene. ROMANCE nit Preciosamet accompagnement van obligaat-Fluit van Drodet, voorgedragen door rae- jufvrouw H. C. Froschhart en de heer Froschhart. AIR TIROLIEN voor de Fluit van Boiime voorge dragen door den heer Fr. Froschhart. DUO van Mercadante, gezongen door mejufvrouwen C. J. n H. C. Frosc jHHArt. (N°. G2. De ondergeteekendezich gevestigd hebbende tot het vervaardigen van 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 4. 5. en het geven van ONDERWIJS aan JONGE JUF- VROUWEN IN DAT VAKneemt de vrijheid zich be- leefdelijk aan te bevelen in de gunst barer geeerde stad- genooten. Schiedam, A. W. IIAMEL. Nieuwstraat, E, 286. (N°. 61. Men is van meening op aanstaanden Donderdag den 7den April 1853, des namiddags ten 3 ure, te Schie dam aan de Appelmarlctpubliek te verkoopeneene groote partij LIGTE en ZWARE, zeer BRUIKBARE door BRAND BESCHADIGDE (N°. 60. Bij brieven van meerderjarig-verklaring door den Hoo- gen Raad der Nederlanden, verleend den 9 Maart 1853, goedgekeurd bij koninklijk besluit van den 25 Maart 1853 n°. 45, geregistreerd den 29 Maart 1853 zijn aan COR- NELIS POST UITERWEER, wonende te Schiedamge- geven al de regten bij de Wet aan meerderjarigen toege- kend, belioudens de bepaling van art. 478 van het Bur- gerlijk Wetboek. Geschiedende hiervan aankondiging ter voldoening aan art. 486 van hetzelve Wetboek. (N°. 63. 's Gravenhage 31 Maart 1853. C. J. FRANCOIS, Procureur bij den Hoogen Raad. door Mr. K. A. POORTMANnotaris te Schiedamvan veertig a vijftig grootendeels vet, op Woensdag, den 13den April 1853, des voormiddags te tien ure, in Wijk B, n°. 59, aan de Lange Nieuwstraatter zijde van de Plantage der ge- noemde stad. (N°. 64. SCHIEDAM, 27 MAART tot 4 APRIL. Gehuwd: Izaak Samuel Figec en Ilenriette Stcgman. Bevallen 26 Maart. A. |M. Middelmangeb. IvieinekootZ. 27. P. lleining, geb. Bcuman Z. P. Bras, geb. Koning, Z. M. A. Weber, geb. Louwliof, 1). 28. G. Zondag, geb. Scholte I). M. van der Bilgeb. HoefmanZ. 29. A. van Katwijk geb. Roozcman D. T. Bronkhorstgeb. Aalbers D. M M Lankamp, geb. PeetoomD. 30. C. de Roo, geb. Zwaan, Z. 31. J. Vredebregt, geb. Warmer, D.1 April. M. C. Meijer. geb. DalnieijerZ. 2. S. S. Makgeb. van Oudgaarden, Z. J. van der Meer, gob. BoumanZ. H. Mak, geb. Hille, Z. C. M. Schik- liof, geb. Rebers Z. J, Koevemans, geb. Water, Z. 3. H. Fonteijne geb. Frudiger, Z. Overleden 21 Maart. F. Joosten16 d. 27. C. Hopman echtg. van C. Mater, 58 j. 28. P. van der Burgh; 2 j. N. Ha ge rs 2 j. 2 in. A. Houtsager 1 j. 2 m. 29. T. Bergmans, 4 j. 2. m. I April. K. Goudswaard echtg. van J. Weerheijm 50 j. 2. H. Penders 27 j. 3. A. van Furth echtg. van S. G. Frankfrort'39 j. T. Valk, I j. J. de lvoiiing 1 j. 9 m. 4. J. E. Beuman 6 w. VLAARDINGEN, 27 MAART tot 2 APRIL. Gehuwd: Geene. Bevali.en 31 Maart. Apolonia van Berkelgeb. van Lingen I). 1 April. Pleuntje van der Spek, geb. Starrenberg, Z. 2. Krijntje van der Plaatgeb. NiemandsverdrietZ. Trijntje van den Bos geb. van der Itnoop twee I). Overleden: 27 Maart. Maria Rijsgeestwed. van Ads. Hof- mau 77 j. MAASSLUIS20 MAART tot 3 APRIL. Gehuwd Geene. BEVALLen 22 Maart. C. de Bruin, geb. Keijzer, D. 27. J. Kuitgeb. van der HoutZ. 28. P. de Graaf, geb. van der HoevenD. 2 April. Me.'Kraan, geb. VreugdenhilD. Overleden: 28 Maart. Cornolis Fool, 62 j. 31 Willem Vis- ser, 14 j. ROZENBURG, 18 MAART tot 1 APRIL. Gehuwd Geene. Bevallen: M. Jutte geb." van den Hof, Z. Overleden: 24 Maart. Willem de Bruijn, 86 j, BR1ELLE25 MAART tot 1 APRIL. Gehuwd Geene. Bevallen 29 Maart. D. van den Blink geb. Patijn, D. J. van der Reijden, geb. Zwarts, D. 30. M. Vermaas, geb. Ver- does Z. Overledeh Geene. HELLEVOETSLUIS, 19 MAART tot 4 APRIL. Gehuwd 29 Maart. M. M. van Hurtingsveld en G. W. van Otterloo. Bevallen 25 Maart. S. A. Zeeman geb. Mes D. 29. J. Bouwman geb. van der ReijdeZ. 30. A. L. J Clous, geb. Waijon, Z. 31. L. C. van Nuijsenburg, geb. van Melle Z. Overleden: 19 Maart. Anna Prins, 4 j. 6 m.1 April. J. H, Monshouwer ,6 m. W. Roelandus 4 m. Gedrukt bij H. A. M. ROELANTSte Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4