Under de aanmerkingen behoordedat men bet iractement van den klerk van den ontvanger wensehte gerangschikt te zien onder de tractementen van de ambtonaren der secretarij. Burg, en Weth. oordeelen dit minder eigenaiir digdoch vinden er geen bezwaar in den titel voor liet Vervolg te veranderen in dien van beambte ter fiuancie- kamer. Ook hebben zij bedenking, om onder den post van on- derhoud van werken te begrijpen de mogelijke ko-ten voor den aanleg van eene nieuwe brug of van eene nieuwe ha ven waarvan de kosten op ongeveer een halve millioen worden geschat. Gelijk wij hierboven mededeeldenis het opgemaakte antwoord met algemeene stemmen aangenomen. XIV. De Voor litter stelt voor den bwrgtogt van den aangestelden sub-ontvangerA. Kerdelte bepalen op fH00, zijnde dezelfde borgtogt, die de heer Roelauts heeft moeten stellen. De heer Schade vraagt eenige inlichting omtrent den maatstaf van dien borgtogt. De Voorzitter antwoordt, dat de ontvangst van den sub- ontvanger berekend wordt op f 17,000 in het jaar, maar dat hij,om de 10 dagen zijne gelden stort. Op dien grond heeft men een personelen borgtogt van f 8u0 voldoende geacht. De heer Schade merkt op, dat dan de borgtogt ook wel wat lager kon worden gesield. De Voorzttter hervatdat de juiste maatstaf voor den aan te nemen borgtogt moeijelijk te bepalen is. Voor den heer Roelants werd die borgtogt op 80 gesteld. En nu ziet hij geene reden, om dien borgiogt thaus te vermin- deren De heer Schade herneemt, dat hij dit alleen wenschelijk oordeeltmet het oog op het mindere traktementdat de heer Kerdel genieten zal. Het gedane voorstel, tot bepaling van den borgtogt op f 800, wordt met 13 stemmen tegen eene (die van den heer Schaihaangenomen. XV. Komt in behandeling het verzoek om afstand van het plein van het oude Mannen-huis tot het bouwen eeuer noodkerk voor de II. C. gezindte. De heer Schade wil gaarne toestemmendat er werkelijk behoefle aan meerdere kerkelijke ruiuite voor de II. C. gezindheid bestaat. Het verzoek acht hij alzoo gegrond. Maar wat de verlangde plaats betrefttegen de iuwiliigiiig daarvan heeft hij nog al eenige bedenking. In de eerste plaats heeft men reeds vroeger een verzoekom dien grond af te staanalgeslagen. En in de tweede plaats heeft er een ontwerp bestaan om juist dat plein aan te wenden tot den aanleg of de uitbreiding van eene armen-school tot gerief van de geheele gemeeute. Men bedenke weldat de grond midden in de koin der gemeente gelegen is. Wat dus de plaats zelve betreft, ziet hij bezvvaar het verzoek in te willigen. Hij wil echter gaarne aan den Pastoor een ander stuk grond geven. Zoo komt het hem voor, dat b. v. het gebouw van de hal kon worden aangewezen. Ook dat loeaal is doelraatig gelegen en kan spoedigmet be- trekkelijk geringe kosten, worden ingerigt om er als nood kerk gebruik van te maken. De Voorzitter herinnert, dat de hal een stads-gebouw is, dat op dit oogenblik nog is in gebruik. De heer Schade antwoordt, dat het toch bekend is, dat er van de hal weinig gebruik meer gemaakt wordt. De heer L. Knappert wijst op den grond achter den Doelen gelegendie welligt geschikt isom daar tijdelijk eene noodkerk te vestigen. De Voorzitter zegtdat indien de Raad bezwaar mogt vinden tegen den aangevraagden grondhij gelooven zou dat het terrein achter ilea Doelen dan meer geschikt was dan de hal. Zeker is h t, dat de omvang van de tegen- woordige kerk te klein is. Er bestaat groote behoefte aan eene tweede kerk voor gemelde gezindte. Zoo het Bestuur medewerken kan om in die behoefte te voorzien dan be- hoort het zich te beijveren, aan het verlangen te voldoen. De heer Poortman stemt geheel en al in met den Voor zitter dat het pligt isom aan het te kennen gegeven verlangen te beantwoorden. Hij zal dus zeer gaarne mede werken om een stuk grond aan den rquestrant af te staan, ten gevolge waarvan aan de behoefte zal kunnen worden voldaan. Hij mag echter niet ontveinzendat hij nog al gewigtige bezwaren heeft tegen den voorgestelden afstand van het plein van het oude Mannen-huis. In de eerste plaats heeft de stad zich dat stuk grond bepaaldelijk voorbehoudenmet het oog op de vestiging van een gebouw, dat in het algemeene belang der gemeen te, daar zou moeten worden opgerigt. Zoo toch de wet op het on der wij s eenmaal tot stand zal komea dan zal er, ter voldoening aan eene grondwettelijke bepaling, van stadswege eene school moeten opgerigt wordentot wier aanleg het bedoelde plein bij uitneniendheid geschikt is. Nu weet hij wel, dat men aanvoert, dat de afstand slechts voor den tijd van drie jaren wordt gevraagd, maar komt de bedoelde wet in dien tusschentijd tot stand, dan zou de stad den bedoelden grond missen en zonder enorme uitgave geen even geschikten grond tot oprigting der school kunnen verkrijgen. Er is nog een tweede bezwaar; wan- neer de tijd verstreken is, dan zal wel volgens het te ne men besluit de grond verlaten moeten wordenmaar het is dan zeer ligt mogelijk, dat de II. C. gemeente nog geene andere kerk heeft. Is dit het geval, dan wil hij het gevraagd hebbenof de gemeente-raad alsdan zal besluiten tot uit- zetting van eene gezindte uit een gebouw voor hare eere- dienst bestemd. De Raad zal dit gewis niet doen. Hij ten min.-te zou daartoe niet medewerken. Het gevolg daarvan zou zijn, dat, kon men die gemeente geen ander stuk gronds aauwjjzen, de noodkerk een blijvend gebouw zou worden. Dan zou de stad, ondanks het nu te nemen besluit, van het gebruik van het plein verstoken blijven. Hij heeft echter nog een derde gewigtig bezwaar tegen het afstaan van den voorgestelden grond. Hij moet openhartig beken- nen, dat hij het niet voorzigtig zoude acliten, dat de ker- ken der twee verschillcnde gezindten, in elkanders onmidde- lijke nabijheid werden gevestigd. Hij betreui t, zoo zeer als ieinand, dat er zoowel aan de eene als aan de andere zijde, soms nog bewijzen worden gegeven, dat vroegere oneenig- heden nog niet geheel verdwenen zijn. Hij zal zich steeds beijveren, die zooveel mogelijk te doen verdwijnen Maar het feit bestaaihelaas! en is niet te ontkennen; en de on- dervinding heeft ;;eleerd, dat soms de geringste aanleiding, ja, de baldadigheid van een straatjongen slechts noodig is, om onrust en spanning te doen geboren worden, die voor al de ingezetenen hoogst nadeelig zonden knnnen werken. In het belang dus van de burgerlijke gemeente in het al- gemeen, en voor de beide gezindten in het bijzonder, acht hij wenschelijk, dat de beide kerken niet in elkanders on- middelijke nabijheid worden geplaatst. Daarbij komt, dat een ander gedeelte stnk gronds, zijns bedunkens, veel verkieslijker is voor het beoogde doel van den requestrant. Zoo deze een stuk grond in het Frankenland mogt vragen, dan kan hij eene strook bekomen, zoo groot als hij zelf be- geert. Daar is plaatsniet alleen voor eene kerkmaar ook voor eene behoorlijke woning en voor den aanleg van eenen tuin. Mogt men dit verzoek doenhij zal volgaarne me dewerken om het in te willisren. Ja, hij zal in dat geval alles doen, wat slechts mogelijk isrr om den toegnng tot dien grondgemakkelijk tt maken. De Raad heeft vroe ger een besluit genom i, Ota daartoe over de nieuwe ha ven eene brug te legg'-nzoodra men van dat gedwlte .van stads grond een uitgest. Allien!rfMPI waurde vanylOOftU hebben aangevraagd om daarop huizen te bouwen. Op dat besluit kon voor de kerk worden teruggekomen. Het is ook naar verzekerd wordtstelligdat reeds drie a vier partikulieren besloten hebben om, als de brug wierd aan- gelegd en de kerk ter bedoelde plaatse gebouwd, in de na bijheid der kerk woniugen op te rigten. Men heeft van oudsher af, zich steeds beijverd, in den omtrek van ker ken te bouwen; dit zou ook nu geschieden; en alzoo zou de opbouw der kerk tevens bijzonder bevorderlijk zijn aan het doel tot uitbreiding der stad naar de Maaszijde, ter- wijl de kerk-zelve weldra in de kom eener niet onaanzien- lijke hevolking zou gelegen zijn. Op deze gronden meent hijdat men adressant zou kunnen te kennen geven, dat in het verzoek, zoo als het is liggende, niet kan worden getreden, maar dat men bereid is hem tot het beoogde doel een stuk .grond in het Frankenland aan te wijzen. Spr. is ook niet tegen den grond achter den Doelen indien men dit mogt verlangen maar aan het Frankenland blijft hijook in het belang der R. K. gemeente-zelvede voor- keur geven. De Voorzitter geeft te kennendat de requestrant ver- langt heeft een noodkerk aan te leggen. Tot het bouwen eener kerk is geld en tijd noodig. Er zouden welligt nog eenige jaren moeten verloopen v<5or dat men eene nieuwe kerk zou kunnen oprigten. Van daar het ernstig en drin- gend verlangen van den pastoor van Leeuwen, om tijdelijk den bedoelden grond te bekomen tot voorloopige voorzie- ning in de bestaande behoefte. Mogt de Raad echter zooveel bezwaar tegen den aangevraagden grond hebben, dan gelooft hijdat er zooveel bezwaar bij den pastoor niet bestaan zouom het terrein achter den Doelen tot het meergemelde oogmerk aan te nemen. Indien de meer- derheid derhalve tegen het terrein van het mannenhuis mogt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 7