ondersteune tot de oprigting van een korkgebouw. Dit neemt eehter niet weg, dat hij zijne bezwaren niet over het hoofd mag zien. En daarom heeft hij gemeend te moeten ver- klarendatwanneer men een bepaalden afstand van grond in het Frankenland of een tijdelijken afstand van grond achter den Doelen mogt verlangen en zicli tot dat einde nader aan den Raad zal wendenmen hem gereed zal vin- den voor dien afstand te stemmen. De heer A'olet merkt op, dat de afdoening dezer zaak wenschelijk is, en zou durven voorstellen dat Burg, en Weth. door den Raad gemagtigd werden, om met den re- questrant over den af te stanen grond in nader overleg te treden, en in alien gevalle een der opgenoemde stukken grond aan hem te mogen afstaan. Dan kan de zaak geregeld afloopen en behoefl geene verdere vertraging te ondervinden. De heer Vaillant vereenigt zich geheel en al met het ge- voelen van den heer Poortman. Ook hij zou het wensche- lijk oordeelen, dat het aan te leggen gebouw in het Fran kenland wierd opgerigt. Het belang der gemeente brengt mede, dat juist aan die zijde van de stad groote gebou- wen oprijzen. De Voorzitter verzekert dat dergelijke aanleg in het Frankenland voor het oogenblik niet in de bedoelingen van den pastoor van Leenwen ligt. Gisteren avond heeft de pastoor hem met een bezoek vereerd. Toen is het hem gebleken, dat de pastoor gaarne de plaats nabij het Man- nenhuis bleef verlangen; maar dat, zoo de meerderheid van den Raad daartegen bezwaar mogt hebbenhij zich met den grond nabij den Doelen zou tevreden stellen De heer Maas vereenigt zich geheel met de door den heer Poortman gemaakte aanmerkingen tegen den afstand van den verlangden grond, maar hij zou gaarne aan het verzoek voldoen, zoo men van eene andere plaats, b. v. van de Hal, zou wenschen gebruik te maken. Het is toch inderdaad beter de Hal als zoodanig geheel buiten gebruik te stellen. Het locaal van de Hal zou juist zeer doelmatig zijn om tot noodkerk te worden ingerigt. Dit zou zelfs weinig kosten vorderen. Het locaal is thans bijna doelloos voor de stad. Men kan het best voor eenen tijd afstaan. De beraadslagingen worden gesloten. Het voorstel, om op het adres van den pastoor van Leeuwen tot den afstand van het plein van het Oude-Mannenhuis, gunstig te be- schikken, wordt verworpen met 11 tegen 3 stemmen. Vdor de heeren BeukersNolet en de Voorzitter. Tegen de heeren A. Knappert, PrinsMakkersL. Knap pert SCz. VaillantBurgerhoudtSchade van Westrum, Maas, Poort man, Verlovw en Loupuyt. Ten gevolge van de verwerping van dat verzoek, wordt thans voorgesteld Burg, en Weth. te magtigen met den pas toor van Lei uwen in nader overleg te tredenover den af stand van grond nabij den Doelen of in het Frankenland of van de Hal, en tevens hen te magiigen de toestemming van Gedep. Staten voor dien afstand te vragen, onverschillig welke van die drie gronden mogt worden aangewezen. De heer Poortman is volstrekt niet tegen eene bespoedi- ging van de afdoening dezer zaak, maar hij moet alleen doen opmerkendat, zoo de voortdurende afstand van eeni- gengrond, b.v. in het Frankenland, mogt worden gewenscht, er dan eene nadere authorisatie van den Raad behoort te worden gevraagd. De Voorzitter antwoordt, dat dit natuurlijk geschieden zal. De heer Poortman vraagt nog of de tijdelijke afstand tegen eenige retributie of betaling zal plaats hebben. Daaromtrent is nog niets bepaalden dit behoort te blij kenopdat omtrent de strekking van het Raadsbesluit geene onzekerheid be- sta en daardoor de afdoening der zaak bij Ged. Staten geene vertraging ondervinde. Hij stelt voor, wanneer men de afstand voor drie jaren verlangttot vestiging van eene noodkerk de afstand dan kosteloos te doen plaats hebben. Het gedane voorstel met deze laatste toevoegingeu wordt met algemeene stemmen aangenomen. De heer Nolet vraagt of de gemeente de Hal wel tot hare beschikking heeft De heer Poortman antwoordt, dat er zich slechts enkele pachters in bevinden, waarmede de stad waarschijnlijk spoe- dig in minnelijke schikking zou kunnen treden. Ook meent hij zeer te mogen betwijfelen, dat de adressanten dat ge bouw geschikt zullen achten voor hun doel. XVI. Komt in behandeling het verzoek om afstand van twee ledig staande localen van het Blaauwhuistot het in- rigten van eene gymnastie-school. Burg, en Weth. stel len voor het locaal tot dat einde kosteloos af te staanmaar tot wederopzegging toe. De heer Makkers vraagt of er eene zoo dadelijke en groote behoofte aan zoodanige inrigting bestaat. De Voorzitter antwoordt dat dergelijke inrigting ook in •ndere plaatsen gevonden wordt, en dat zij tegenwoordig als zeer nuttig beschouwd wordt. De heer Makkers hervatdat het bedoelde locaal bij den voorgestelden afstand welligt niet tot andere meer nuttigf. einden zal kunnen gebezigd worden. De Voorzitter zegt, dat de afstand slechts tot wederop- zeggens toe geschieden zal. De heer Burgerhoudt merkt op, dat men op die wijze van zeer geschikte localen zonder eenig voordeel beroofd wordt. De heer Poortman antwoordt, dat men, door aan het verzoek te voldoenhet locaal productief maakt. Immers op dit oogenblik staat het ledig. De gemeente maakt er geen gebruik van. Wat schaadt het danom het tijdelijk tot een nuttig einde te bestemmen. En dit des te meer, omdat gymnastie in het wezenlijk belang van het opkomend geslacht gtoordeeld wordt. De heer Burgerhoudt zegt, dat het met onze voorvade- ren dan al zeer ongelukkig moet gpsteld geweest zijn, daar men toen dusdanige inrigtingen niet noodig heeft geacht. Het voorstel om het bedoelde locaal tot het aangewezen einde kosteloosmaar ook zonder bezwaar der gemeente af te staan, wordt aangenomen met eene meerderheid van 8 tegen 4 stemmen. Voor de heeren Prins, A. Knappert, Vaillant, Nolet, Schade, VerlouwLoopnyt en de Voorzit- 'er* legen de heeren Beukers, L. Knappert, Makkers en Burgerhoudt. De heeren Poortman en Maas hebben zich als bestuur- deren van het Schiedamsche dcpartement der maatschappij tot Isut van t Algemeen dat het verzoek heeft gedaan van de stemming onthouden. XVII. Is ontvangen een Adres van den heer C. Mak kers stais-architect, die in het breede opkomt tegen de besluiun, in de vorige zitting door den Raad genomen op het adres van den gewezen aannemer van het onderhoud der stads-kei-stratenJ. J. Heijmans, die uitbetaling ver- zocht heeft zijner rekening wegens verrigt buitengewoon werk aan die keistraten in 1851. De architect komt bij- zonder op tegen het rapport der commissie van fabrikagie en wederlegt de gronden waarop de couciusie van dat rap port steunt, waarmede de Raad zich heeft vereenigd. H® houdt vol, dat er door Heijmans geen buitengewoon werk geleverd iszoodat dezen geene betaling zou toekomen. Is er echter buitengewoon werk geleverd, dan zou de stad, die de waarde van dat werk gekregen heeft, die moeten betalen. Het koint zijns inziens alzoo niet te pas den ar chitect, die slechts het toezigt over het werk had, en die voor de belangen der stad heeft gewaakt, eenige betaling op te leggen. I en slotte van zijn adres geeft de adressant te keunen, dat hij in verzet zal kotnen als het besluit van den Raad mogt worden ten uitvoer gelegd, en dat hij zyne eer en goed regi op alle mogelijke wijzen zal trachten te handhaven. Zoolang hij zijne betrekking bekleedt, zal hij er de waardigheid van ophouden en de belangen der stad niet prijs geven aan spcculerende aannemers. Wordt besloten het adres ter lezing te leggen, om in eene vol- gende vergadering te worden behandeld. XVIII. De Vergadering gaat over tot de benoeming van stemopnemers bij de verkiezingen, van Leden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaalvan de Prov. Staten en van den Gemeente-raaddie dit jaar zullen worden gehouden. De stemopnemers zijn de heeren Loopuijt en L. Knappert, SCz. Bij de eerste stemming wordt tot stemopnemer gekozen de heel* Makkers die 8 stemmen bekomtde heeren Maas en Prins hadden elk 2 stemmende heeren Schade en Beukers elk ddne stem. Bij de tweede stemopneming wordt tot tweeden stemop nemer gekozen de heer Nolet met 11 stemmende heeren Loopuijt Schade en Maas hadden elk dene stem. Bij de derde stemming wordt tot eersten plaatsvervan- ger gekozen de heer Schade met 8 stemmen; de heer Burgerhoudt had 3 stemmende heeren Loopuijt en Vaillant elk ddne stem. Bij de vierde stemming wordt de heer Burgerhoudt tot tweeden plaatsvervanger gekozen met 10 stemmen; de hee ren Vaillant en Knappert hadden elk ddne stemen XIX. Wordt overgegaan tot de benoeming van plaats- vervangers der Wethoudersgedurende de aangevangen drie maanden. Bij de eerste stemming wordt de heer L. Knapp<rt SCz. met 11 stemmen tot eersten plaatsvervanger-wethouder ge kozen de heeren Prins en Loopuijt verkrijgen elk dene stem. Bij de tweede stemming wordt tot tweeden plaatsver vanger-wethouder gekozen de heer P. Loopuijt met 10 stemmen; de heeren Knappert, Nolet en Burgerhoudt elk dene stem. Niets meer aan de orde van den dag zijnde, zoo wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten. Gedrukt bij H. A. M. ROELANTSte Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 9