Biiinenlandsch Overzigt. ammdisseraents-regtbanken en kantongeregten is eenigermate uitgebreid en gewijzigd. Hun werkkring en getal blijft onveranderd. De Regering oordeelt, dat geene yermindering kan plaats hebben zonder de belanghebbende ingezetenen meer of minder te benadeelen. Ue regtbanken, thans in de hoofdplaatsen der elf provincien van het Rijk gevestigd, verwisselen haren naam met die van raden van justitie, ten einde haar te onderscheiden van de overige arrondissements- regtbankenmet welke zij gelijke bevoegdheid in burger- lijke en eorrectionele zaken hebben, maar van welke zij in zoo verre verschillen, dat zij daarenboven kennis nemen: 1°.) van alle misdrijvenwelke in onze tegenwoordige wet- geving nog den naam van misdaden coerenvoor zoo verre die gepleegd worden binnen de provincie; en 2".) van alle eorrectionele appellen tegen vonnissen in de provincien ge- wezen. Het hooger beroep in criminele zaken is in deze voordragt niet opgenomen. Men kan terugkeeren tot het stelsel van de jury, dat vodr 1813 hier te lande bestond, en met dat jaar verviel, maar de regering heeft de over- tuiging nietdat de openbare meening deze wijze van regt- spraak is toegedaan. Zij acht het beterdat de regtspraak door gezworenen achterwege blijve, tot dat eene toenemende politieke ontwikkeling der natie de bestaande denkbeelden op dit punt zal hebben gewijzigd. De Regering heeft, bo- ven dit of iets dergelijks, verkozen de criminele zaken te laten beslissen in eers/en en hoogsten aanleg door een be- perkt aantal regtbanken, daartoe bij uitzondering bestemd. Bij de kantongeregten zullen ambtenaren van het Openbaar Ministerie worden aangesteld. De kosten zullen aanmer- kelijk worden ingekort door de bepaling, dat ddn ambte- tenaar van het Openb. Minist. voor meer kantongeregten kan worden bcnoemd. Die nieuwe instelling is ook nood- zakelijk door de bepaling van art. 62 der Gemeentewet, waarbij de betrekking van burgemeester onvereenigbaar is verklaard met die van ambtenaar van het O. M. bij eenig regterlijk collegieeene wetsbepaling, welker wijziging on- raadzaam voorkomt. Volgens de berekeningen der Rege ring zal er, bij eene aanneming der voordragt, minder wor den uitgegeven f402,600, en er zal meer worden uitgegeven /"252,600; zoo dat de besparing op ongeveer f 150,000 wordt geschat. Ziedaar de voorname grondslagen van het nieuwe wets- ontwerp. Ziedaar de vruchten van den arbeid des tegen- woordigen ministers van Justitie. Er is reeds zoo veel over dit onderwerp gezegd en geschreven er zijn reeds zoo vele voordragten tot organisatie gedaan en verdedigd, dat het niet noodig is, in breedvoerige beoordeelingen daar- ovcr te treden. Trouwens, er zijn bereids zoo vele ont- werpen gevallen en afgestemd, of zonder gevolg en uitvoe- ring geblevendat het inderdaad doelloos te achten is, dit ontwerp in bijzonderheden te behandelen. Wij houden het daarvoordat aan dit ontwerp geen gunstiger onthaal dan aan vorigen zal te beurt vallen; en dat het de kiemen eener afstemming in zich zelf bevat. In plaats van ver- eenvoudiging en bespoedigingis het toch te vreezendat die voordragt nog tot meer omslag zal aanleiding geven. Een rad meer zal aan den toestel worden aangebragt. Elf raden van justitie zullen in het leven worden geroepen. Elf hoven zullen verdwijnendoch elf raden zullen ge- gevestigd worden. Die raden zullen zich inzonderheid met de behandeling van strafzaken bezig houden. Het gevaar, waartegen men vroeger zoo zeer waarschuwdedat men de regters tot strenge criminalisten maakte, zal meer dan vroeger ontstaan. Slechts twee hoven zullen worden ge vestigd en die hoven zullen op twee uren afstands van el- kander gelegen zijn. Het hooger beroep in groote straf zaken dat velen zoo zeer hebben verlangdwordt niet ingevoerd. En de organisatie, waarop men sedert lang zoo zeer heeft aangedrongen zal slechts eene bezuiniging van 1V3 ton gouds opleveren. Neen, dat is het doel van eene nienwe regterlijke organisatie niet geweest. Het ware wenschelijk geweest, dat er nooit elf provinciale hoven wa rm opgerigtmaar ze nu af te schaffenom het regstwezen nog met een trap te vermeerdcren en slechts geringe be zuiniging te verkrijgendat kan het oogmerk niet geweest zijn; dat kan de goedkeuring der Vertegenwoordiging niet wegdragen. Wij houden ons overtuigddat dit ontwerp gelijk lot als de vroegere zal ondergaan en wij vreezen dat het niet strekken zal, om spoedig eene nieuwe regter lijke inrigting ingevoerd te zien. Het 5de additionele ar- tikel der Grondwet zal alzoo, zeer waarschijnlijk, vooreerst in dat opzigt wel onuitgevoerd blijven. Z. M. de Koning heeft aan de door H. 1). henoemde Commissie van het nationaal tooneel voor het jaar 1852 toegelegd eene som van f 20,000tot ondersfeuning van dat tooucel te Amsterdam en 's Gravenhage. Vourts is de Cominissie gemagtigdom aan den schrijver van het door haar best gekeurde oorspronkelijke tooneel- stnknamens den Koning, uit te reiken de grooto gouden medaille. Men verzekertdat de door Z. H. den Paus gedane benoe- mingen der nieuwe Nederlandsche bisschoppen hier te lande reeds zijn ontvangen. De H. Eerw. heer Zwijsenthans bisschop van Germ, zou tot aartsbisschop van Utrecht, en de H. Eerw. heer de Vree, thans president van het seminariuin te Warmondtot bisschop van Haarlem zijn benoemd. De namen der overige bis schoppen zijn nog niet bekend. De kerkeraden van Protestantsche gemeenten in vele plaatsen van het land hebben vergaderingen gehouden, om te beraadslagen over de te nemen maatregelenter zake van de invoering eener It. C. hierarchie hier te lande. Het gevolg dier beraadslagingen is ge weestdat besloten werd tot het indienen aan Z.M. van adressen, door de Protestanten der onderscheidene genootschappen ondertee- kend, en waarbij de Koning verzocht wordthet zegel zijner goed keuring niet te hechten aan de bedoelde vestiging eener bisschop- pelijke hierarchie. Deze adressen zijn van duizende handteekenin- gen voorzien. Een der dagbladen verzekert dat de Koning op het adres te dier zake uit Utrecht H.D. aangeboden zou hebben geantwoord dat de Grondwet de vrije uitoefening van elke godsdienstige ge- zindheid van al Zijne onderdanen waarborgt, dat Z.M. die Grondwet plegtig bezworen heeft en niet bij rnagte is daarop inbreuk te maken. Naar wij vernemen zegt de Nie,u»:shade is den 9 dezer bij de Regering ontvangen mededeeling van het besluit van Z.H. den Paus hotidendc benoem'i^ig der hooge overheid van de R. C. kerk in Nederland De waardigheid van bisschop zou daarbij zijn opge- dragen aan de drie tot dus verre hier te lande, onder den titel van bisschop in partibus infidelium te 's HertogenboschBreda en Roermond gediend hebbende vicarissen, ieder voor het ressort hem dus verre toegewezen. Tot bisschop voor Holland en Utrecht zou benoemd zijn de president van het seminarium te WarmondMgr. de Vree De hooge waardigheid van aartsbisschop is opgedragen aan den bisschop van UtrechtGelderland Friesland Groningen en Drenthe Mgr. van Zwijsen met bepaling dat deze tevens zal blijven bekleed met het episcopaat van 's Hertogenbosch en aldaar zijne residentie houden. Uit dit berigt blijkt alzoo, dat de geruchten omtrent de vesti ging van den aartsbisschoppelijken zetel te Utrecht van alien grond waren ontbloot. Wij hebben reden te gelooven dat de bovenge- melde indeeling enz.is vastgesteld in overeenstemming zoowel met de deswege uitgebragte consideration der geraadpleegde kerkelijke overheid, als met die van Z. Mjs. Regering zelve; het is alzoo niet te vcrwachtendat daarop vooreerst zal worden teruggekomen. Heden zal de Tweede Kamer der Staten-Generaal hare werk- zaamheden hervatten. Bij die vergadering zijn thans aanhangig de volgende wets-ontwerpen, als: 1°.) Reglement op het beleid der regering van Nederl. Indie2°.) Reglement op het beleid der re gering van de Ned. West-Indische kolonien en bezittingen; 3°.) regeling van 's Rijks algemeene Comptabiliteit4°) Zamenstelling van de Algemeene Rekenkamer; 5°.) Oprigting van eene Bewaar- kas; 6°.) Bepalingon ter uitvoering van art. 187 der Grondwet In- kwartieringen enz.); 7°.) Pensioenen aan werklieden en bedienden op daggeld werkzaam bij inrigtingen van 's Rijks zee- en landmagt; 8".Wijziging van enkele bepalingen der algemeene wet op het hef- fen der tegten van in-, uit- en doorvoer enz., van 26 Augustus 1822 Staatsblad n°. 38); 9°.) Regeling van het Armbestnur; 10") Regeling der benoembaarheid van vreemdelingen tot landsbedienin- gen; 11°.) Duurzame regeling van het beheer der gelden wegens verstrekkingen12°.) Bijdragen ter bevordering van den aanleg van een uitwaterings-kanaal van Grave naar den Amer en van een scheep- vaarts-kanaal tusschen Assen en Groningen; 13".) Regeling van het toezigt op landverhuizers; I4».) Opening van eenen nieuwen termijn ter vervulling der formaliteitenbedoeld bij art. 9 der wet van 28 Julij 1850 (naturahsatien) 15".) Regeling van de verantwoordelijk- heid van de hoofden der ministcriiile departementen 16".) Rege ling van het fonds van koopprijzen van domeinendienst 1852; 17".) Wijziging van het Hoofdstuk II. B der Staalsbegrooting van 1853 (Postkantoor te Amsterdam); 18". Regeling van het gebruik van het koloniaal batig slot over 185119".) Wijziging van Hoofdstuk IV der Staatsbegrooting van 1852 (kindergelden enz.)20°.) Be- krachtiging eener met de Ned Handelmaatschappij geslotene over- eenkomst; 21" Wijziging van Hoofds:uk III der Staatsbegrooting van 1852 (onderstand van, behoeftige Nederlanders buiten's lands); en 22°.) Regeling van de zamenstelling der Regterlijke magt en het beleid der Justitie. De Minister van Financien heeft, bij resolutie van 31 Maart jl.de ambtenaren der belastingen aangeschreven om toe te zien en te zorgendat de premie voor naar buiten 's lands verzonden herzouten kabeljaauw of labberdaan en voor haring en visch in droog bout, vermeld in de artt. 42 tot en met 46 van het regle ment, vastgesteld bij koninklijk besluit van 30 Mei 1817, n". I, niet worde uitbetaald dan op vertoon vanen met afschrijving op eene quitantie van betaalden accijns wegens zoutstaande ten name van den reeder of handelaardie den visch of haring naar buiten 's lands verzonden heeft. Zaturdag, 9 dezer is te 'sHage geopend de tentoonstelling van bloemengewassen enz., van de Kou- Nederl. maatschappij tot aanmoediging van den tuinbonw. De 2125 Junij zal te Al/c- maar gehouden worden het landhuishoudkundig congres. 9 Julij, wedrennen en harddraverijen der Larenerhoogte Societeit; 16 Julij, in het Haarlemmer-houtidem der societeit tot aanmoediging der verbetering van het paardenras in Nederland; en 23 Julij, op de renbanen nabij 's Gravenhage. IIH MM de Koning en Koningin hebben Zaturdag jl. de ten toonstelling der Kon. Ned. Maatschappij tot aanmoediging van den Tuinbouw, met HD. tegenwoordigheid vereerd. Onder geleide van IIH. bestuurderen hebben HH. MM. deze uitmuntende en smaak- vol gerangschikte verzameling van planten met de meeste belang- stelling bezigtigd en herhaaldelijk hunne bijzondere tevredenheid deswege betuigd. De tentoonstelling blijft tot en met 14 dezer ge opend. Niet minder dan 1450 verschillende noramersverschei- dene duizende voorwerpen uitmakende, zijn ingezonden door 63 personeu waaronder 24 uit deze residentie Den 8 dezer, des morgensis te Amsterdam overleden de heer J. W. Pieneman onder-dirccteur der konjnkl. akademie van beeldende kunstenridder der orde van den Nederl. Leeuw en

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 2