Binneiilandschc Berigten. Buitenlandsche Berigten. G e m c n g <1 e Berigten. Carga-Lijsten. kummandeur der orde vuu do Eikenkroon. Hij bezweek in 74ja- rigcn ouderdom na slechts eenige dagen lijdens. Dit verlies is groot voor de Nederlandsche kupstwereld. Hij was eon der uit- stekendste sieraden vail de Nederlandsche schilderschoolwier luisterin het historische vakhij zoo- meestevlijk en roemvol handhaafue; getuige zoo menig aan de geschiedenis des Vader- lands gewijd voortbrengselwaardoor zijn roem binnen- en buiten 's lands onvergankciijk gevbstigd word. Hij was te Abcoude ge- boren in 1779 en bekleedde van 1820 tot nu onlangs de betrek- king van directeur bij de akademie te Amsterdam. Hij vormde vele leerlingen die der Nederlandsche kunst tot eere strekken. Het Staatsblad n°. 16 behelst een Koninkl. besluit van 25 Maart 1853, bepalende de plaatsing in het Slaalsblad der daarbij vermelde additionnele overeenkomst op het handels- en scheep- vaartverdrag tusschen Nederland en de Vereenigde Staten van Amerika. Schiedam, 12 April. Het concert, dat jl. Woensdag avond, 6 April, onder de leiding van den verdienstelijken componist en orchestdirecteurden heer W. Hutschenruyter, alhier gegeven werdbehoort ongetwijt'eld onder die, welke men nog dikwijls met genoegen herdenkt. De keuze en de uitvoering der muzij'kstukkenwas, zooals wij die van den goeden smaak en onder de leiding van den heer Ilutschen ruyter gewoon zijn. Het gelukkigste denkbeeld van den concertgever was toch welom tot medewerking uit te noodigen, den zoo gunstig bekenden fluitist Froschhart, en diens beide talentvolle dochters (zangeressen). Het ligt niet onder ons bereik om over de door hen voorgedragene solo's evenals over die, van de heeren Verheij (violoncelle) en van Biene (viool) een juist muzikaal oordeel te vellen. Wij zeggen alleen, dat het ensemble ons werkelijk getroffen heeft, dat wij er ti-otsch op zijn, om mejui'vrouw H. C. Frosch hart onze stadgenoot te mogen noemen, en dat wij den wensch koesteren, haar nog lang in ons midden te zien. Z. M. lieeft, hij besluit van 30 Maart 1853, n°. 56, eervol emeritaat met pensioen verleend aan den heer T. van Schuylenburghpredikant bij de Hervormde gemeente te Ilellevoetsluisingaande 1 Julij 1853. Den 7 dezer zijn, ter verkiezing van een lid voor den gemeenteraad te Brielle, 155 stembriefjes ingekomen, waar- van 5 bianco. De heer Mr. J. C. M. van den Honert is is met 93 stemmen verkozen. De Minister van Binnenlandsehe Zaken heeft, bij beschikking van den 27 Maart jl.de verdeeling van het hoofd-kiesdistrikt Deft ih onder-kiesdistrikten gewijzigd als volgtDat hoofd-kiesdistrikt zal voortaan bevatten de volgende onder-kiesdriktenDelft, Vrijenban (met de ge- meenten Abtsregt en Akkersdijk)Ilof van Delft (en Groe- neveld), Stompwijk, Pijnacker .(en Nootdorp), Overschie (en Schiebroek), Schiedam, Kethel (en Nieuwland), O. en N. MathenesseVlaardingenVlaardinger-Ambacht (en Zouteveen), Delfshaven, Maassluis, Maasland, Rozenburg, Schipluiden (met St. Maartensregt en Hodenpijl), Naald- wijk, Wateringen, de Lier, Brielle, Zwartewaal (en Vier- polders) Oostvoorne, Nieuwenhoorn, Ilellevoetsluis, Hel- voet (en O. en N. Struten), Rockanje (en Raters), Zuid- land, Geervliet (met Biert en Simonshaven)Oudenlioorn, Spijkenisse (en Hekelingen), Heenvliet, en Abbenbroek. Blijkens een verslag van den Ned. consul-generaal te Londenovertrof den invoer der meeste artikelen uit Nederland gedurende 1852 dien van 1851; die vermeer- dering wordt reeds sedert eenige jaren opgemerkt, vooral wat betreft boter, kaas, granenvlas en vee, doch moet worden opgemerkt, dat de invoer van boter uit Denemar- ken Hanover en Hamburg insgelijks toeneemt, en dat de qualiteit daarvau zoodanig is verbeterd, dat die boter thans met de beste Nederlandsche op de markt te Londen ge- lijk staat. Onder den invoer uit Nederland naar Londen in 1852 merkt men op: jenever 43 gallons, 11,142 kisten, 1040 vaten, benevens 184,620 in transito aangegeven gallons; en granen 176,048 quarters, 590 zakken. Uit Nederlandsche havens zijn te Londen in 1852 o. a. ingeJclaard: van Rotterdam 316 Britsche en 91 Nederland sche schepen; en onder andere vlag 1 schip uit Schiedam. Naar Nederlandsche havens zijn in 1852 te Londen o. a. uitgeklaardnaar Rotterdam 252 Britsche en 106 Neder landsche schepen. Blijkens eene mededeeling van Zr. Mjs. Consul te Tripoli (in Barbarije) van 1 Maart jl.was de oogst van tarwe en gerst bijna verzekerd en zal zeer overvloedig zijn. Gedurende Januarij en February was er veel levendig- heid in den graanhandelaanzienlyke partijen gerst wer- den gekocht, deels tot plaatselijke speculatie deels tot regtstreeksche verzending naar Cunis en Gerbi. Vla akpingen. In de afgeloopene week is alhier uit de Hoord- zee binnen gekonien De twee GebroedersStuurman M. van der Meijden, aanbrengende 50 ton visch. 9 April. Kun oude vissghurupy qjau van 70 jaren Willem Klijgeld genaamd, hield zich heden morgen in zijn bootje bezig met voor de haven van Pernis naar paling te vissehen, toen zijn schuitje eensklaps door een Sluisschen schokker werd overzeild. De oude man werd door de bemanning van den schokker geredmaar het bootje is geheel vernield. N. R. C.) In Belgie is Zaturdag 11. met veel luister de meerderjarighcid van den vermoedelijken troonopvolger gevierd. Koning Leopold heeft bij dio gelegenheid in zijne aanspraak zeer op het behoud van de eendragt aangedrongen, als den besten waarborg voor Belgie's ge- luk en voorspoed, en voor zijne kracht tegen alle mogelijke ge- varen wel ie de vorst echter voor het oogenblik niet inzag dat bestonden. In Frankrijk heeft eindelijk het Regerihgsblad het stilzwijgen af- gebroken over de geruchten, alsof er eene verandering in de wet- geving op de burgerlijke huwelijksverbindtenis werd booogd Het Kegeringsblad spreekt dit stellig tegenmet bijvoegingdat de wet- geving door eene zestigjarige ondervinding gebleken was. Tevens is het zoo goed als zeker, dat de Paus niet naar Frank rijk zal komen om den Keizer te kroonen. In de zaak van den Umvers is eene beslissing gekomen dat blad is, tegen den aarts- bisschop van Parijs in het licht gesteld doch tot voorzigtigheid aangemaand. He Koningin van Engeland is den 7 dezer voorspoedig van een Prins bevallen. De aandacht is daar te lande grootelijks gevestigd op het finan- tieel plan hetwelk de kanselier der schatkist in de zitting van het Lagerhuis van den 8 aangebodcn heeft, en dat bereids den vol- genden dag is goedgekeurd. Het strekt tot daarstelling van drie nieuwe soorten van effecten ter vervanging van reeds bestaande en ten voordeele zoowcl van het algemeen als van de schuldeischers van den Staat. De le soort van nieuwe effecten zal bestaan in eene 3^2 p.Ct. fonds, uit te geven naar den maatstaf van 82 L st. 10 sh. voor elke 100 L st. 3 p.Ct. schuld en derhalve voor den houder eene rente gevende van 2.88 p.Ct. Na verloop van veertig jaren namelijk den 5 Januarij 1894, maar niet eerder zal dat fonds aan lbssing onderhevig zijn. De 2de soort nieuwe effecten zal eene nominale rente geven van 2Vi pCt., doch inderdaad 23/k pCt. De 3e soort is de gewigtigste: zij bestaat in een geheel nieuw effect, schatkistbiljetten betaalbaar aan toonder, uitgegeven tegen pari, en eene rentegevendp van 23/<, pCt. gedurende elf jaren en van 21/t pCt. gedurende de daarna vol gende dertig jaren, zijnde na verloop van het geheele tijdsbestek dit effect a pari aflosbaar wanneer de schatkist of de houder de af- lossing verkiest. Men beschouwt dit plan als een waar finantieel meesterstuk en het is dan ook zoo gunstig ter beurze opgenomen, dat de fondsen er dadelijk op gerezen zijn. Uit Duitschland verneemt men nog steeds, uit verschillende stre- ken, van huiszoekingen tegen verdachten aan eene zamenspanning tegen de gevestigde orde van zaken. De regeling van het Tolverbond heeft haar beslag gekregen; eenige ondergeschikte punten blijven tusschen Oostenrijk en Pruissen te vereffenen over; men twijfelt niet of dit zal ook eerlang wel geschieden. De Turkscke zaak is voor het oogenblik vereffend de berigten uit Konstantinopel luiden zeer vredelievend. De Fransche vloot is in de Grieksche wateren verschenen; de Engelsche blijft voor Maltha. De commissietot de spijsuitdeeling te's Hage heeft in twaalf wekcn 427,494 portien spijs aan minvermogenden uitgereikt. Te Zwolle is een zevenjarige os geslagt, die selioon aan de haak heeft gewo- gen 1414 halve Nederl. ponden en ruim 200 halvo Nederl ponden vet opleverde; het was een fraai beest, het vleesch goed doorwas- sen en van fijne kwaliteit. De gemeenteraad van Utrecht heeft, bij de behandeling van een politie-reglement op de honden, het ge- bruiken van die dieren voor of onder wagens gespanneu, verbo- den. Aan de kon. akademie voor de zee- en landinagt zullen dit jaar wederom kunnen worden geplaatst 40 adelborsten bij de ma rine, 10 kadets voor de genie, 10 voor de artillerie, 8 voor do kavalerie en 30 voor de infanterie alien voor de dienst hier te lande. Met de werkzaamheden aan den Rijnspoorweg van Utrecht op Rotterdam over Gouda is een aanvang gemaak Congres, harddraverijen, wedrennen en tentoojistellingeu zullen dit jaar niet achter blijven. Hier en daar zijn valsehe 25 centsstukken ont- dekt. De Tentoonstelling der lion. Ned. Maats. tot aaninoedi- ging van den Tttinbouw was uitmuutend. Te Kampen is de rauil- band ingevoerd en zijn de hondeuvvagens verboden.Den 14 dezer zal de stoomvaartdienst tusschen het Nieuwe DiepTexel en Ilar- lingen geopend geworden. In den sehouwburg te Haarlem war den de toeschouwers op brood en choeolaad onthaald. Als een voorbeeld van verdraagzaamheid en broederiiefdewordt nit Veen- dam gemelddat zoowel R. C. als Prot. ingezetonen den leeraar Jelgersma feestelijk hebben ontvangen. To Gouda zal eene belas- ting worden geheven ten bedrage van f 5 voor pleizierbonden en /2 50 voor honden, die tot uitoefenjng van eenig heroep gebezigd worden. In 1852 zijn er weken geweest, dat er 50 si 60,000 stuks groote groene komkoinmers pa»r Engeland zijn uit^evoerd. Te Groningen is een kind ongelukkig in een vat mot kokend wa ter gevajjen, eep ander in een regeubak. SCHIEDAM. TRIEST. Prudenter, kapt. J. T. Hansen, diet 2773 staja rogge, voor J. A. J. Nolet. NEvV-CASTLE. Rohebykapt. Tn. Starling, met 112 chal drons steenkoleu. Order. Aangckomen 8 April.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 3