VERKOOPING BROOD-, BESCHUIT- EN KLEIN60EDBAKEERSKNEGHT. Marktberigten. Advertentien. (om g/ereed geld) MELKKOEIJEN EN OSSEN, Burijerlijke Stand. AAN DE BEURS TE SCHIEDAM. 12 April 1853. ROGGE met minder kooplustligt gedroogde soorten lager ver- kocht. 143/, ffi Koersche 1 210 6/w.142/, n. Archangel 183 cont. 143/" ffi Petersburger f 185 cont. 141/, ffi n. Archangel fl82 6/w. 142/, n. Archangel f 182 cont. I42/1 Kocrsche f 208 6/w. 142/, Odessa f 167 6/w. Gedroogde GEUST met kleinen handelongedroogde wel to plaatsen tot ruim vorige prijzen 128/, n. Koersche f 214 6/w.f 214 3/m.; 129/,© Eijne Deensche f 176 6/w.; I29/1 ffi Vriesche W. /I76 3/m.132/, Manheimer f 178 6/w.; 132/, Nassau dietsche f 178 6/w. MOUTWIJN verhoogde heden op fI5'/» en is tot dien prijs nog al gekocht. 6 April f 15 7 en 8 April fI5'/kj 9 en II April flo; 12 April f I51/* per vat cont. SPOELING. 0 April fl.20; 7 idem fl.IO; 8 idem fl; 9 idem f 1.30; II idem fl.IO; 12 idem fl per ketel. AAN DE BEURS TE ROTTERDAM. II April 1853. De aanvoer van de meeste Graansoorten was ruim genoeg. TARWE. Zeeuwsche Oude tot vorige koers weinig gezocht /9.50, /10,/10.50, /II doch puike komt weinig voor. Nieuwe blijft alleen in de puikste kwaliteit prijs houden134 extra puike tot/II verkocht; 124, 126 goede/7.80, /8'20 /8.60 aan bak- kerij; 127 129 131 puike die zeer schaarsch is /9.25 ,/9.75 10.25; maar de gewone rijen zakmaat en gestort worden wekelijks moeijelijker te verkoopen, heden 2ijn die weder 10 a 20 Cents la ger afgegeven; 115,117, 119 121 geringe en gewone/6 ,/6.25, /6.50 6.75/7 7.25. Roode Tarwe blijft tot onveranderde prijzen, meest echter in de puike kwaliteiten, bij uitslijting aan gebruikcrs te verkoopen. Bij kwantiteit worden geen verkoopen gesloten. 161, 162/1 (133,134 ©J Oude Iloogl. Kleefsche/325 /330; 166/,© (135/136 ffi) Nieuwe dito /328; 160/, (132 ©J gewone dito dito/300 160/, ffi (132 ffi) Oude Kleefsche/290; 156/, ffi (129 Nieuwe Bovenlandsche f262 160, 161, 162, 163/, (132, 133, 134 ffi) Nieuwe Bovenlandsche Ris/277 /280 /286 /290,^ 293; 162/, (133/134 ffi) Witbonte Poolsche/340; 155/, (128 ©J puike Oude dito /345. ROGGE slap doch zonder prijsverandering. Zeeuwsche en Vlaam- sche/6.50, /6.75 ,/7 7.25 naar kwaliteit. Andere soorten met beperkten handel. Zoo heden als vorige week: 146/, ffi (120 ffi) Fransehe 208 /210 149/1 (123 Galatz 186 150/1© (124 ffi) Kaukasus 188 148/, (122 ffi) Odessa fl 88; 142/, ffi (117 ffi) Archangel 185; 14 1/, (117/118 ffi) dito /I85. In pu- blieke Veiling circa 42 last 145/, ffi (119 ffi) Taganrock /"I68. GERST. Zeeuwsche slap en wel zoo laag afgegevenWinter 4.70 4.90 /5.I0, /5.20; Zomer/4.50,/4.70 /4.90/5.I0. HAVER traag vorige prijzen. Lange 2.30, 2.50 /2.70 2.90 3.10, 3.30; Korte 3 3 30/3.60 /3.90. BOBKWEIT zonder prijsverandering, puike soorten schaarsch. Noord-Brabandsche /2I0 /2l2,/215; Jarige Groot-Brabandsche /2I5; puike Fransehe tot /I80/I83185 /I87 wel te ver koopen; gewone moeijelijk te verkoopen; grove/I70 /I75fijne 165. In publieke Veiling onzuivere Fransehe 145 ,/I48 151, fl 53 fl> 4, alles op het gewigt van 140/, N. pond. ERVVTEN. Graauwe weinig gezocht; Geldersche/10.50/11.50, 12.50; Vlaamsche/9.5o,/ 11. Zeeuwsche groote Blaauwe onder rorige koers, 9.50, 11niet te koopen; gewone weinig ge- ■ocht en 30 h 40 Cents lager, f 7.50, f8, f 8.50 f8.75. Witte of Geele f7f7.50, f8, doch komen bijna niet voor. WITTE BOONEN slap. Zeeuwsche f8, f9, flO, f 10.50: Wal- ehersche f 11.25, f 11.75, f 12. BRUINE BOONEN vorige koers. Zeeuwsche f8.50, f9.50, fl0.50, fll.50 f 12; Walchersche f 12 f 13.50. PAAROEBOONEN 40 Cents lager, f 5 50, f5.70, f5.90. DU1VEBOONEN f6.80, f7, f7.20, f7.30. WIKKEN slap, f 6, 16.50, f7. KOOLZAAD vorige koers. Overmaasch 55,56 L zakmaat; niet mooi Vlaamsch 54 L. LIJNZAAD voor do Zaai weinig meer te verkoopen. Zeeuwsch prima kwaliteit 86, 88 90 Stuivers; tweede soort 76, 80 84 Stuivers Slagzaad niet abondant, doch minder gevraagdtot vorige prijzen gepresenteerd. HENNEFZAAD. Inlandsch op f2I5, f220, f225. f 230 gehou- dendoch weinig meer gevraagd. MEEKRAPPEN- De aanvoer was deze week minder dan de vorige week, en zijn de prijzen circa geheel gelijk; er is echter nog al iets gedaan. Ook van 2/1 is er nog al wat omgezet. Heden beviel van eene DOCHTERHELENA OATHARINA LONCQgeliefde Echtgenoot van Schiedam, B. VERWEIJ. 10 April 1853. Eenige kennisgeving. (N°. 67. Tegen primo Mei e.k.wordt gevraagd een bekwaam Alleen zij, die bewijzen van bekwaamheid en goed ge- drag kunnen overleggenzullen in aanmerking komen. Adres onder letter T bij den Boekhandelaar H. A. M. B0ELANTS. te Schiedam. (N°. 68. door Mr. K. A. POORTMANnotaris te Schiedam, van veertig a vijftig grootendeels vet, op Woensdag, den 13den April 1853, des voormiddags te tien ure, in Wijk B, n°. 59, aan de Lange Nieuwstraatter zijde van de Plantage der ge- noemde stad. (N°. 65. De Notaris JOHANNES LECHNER, residerende t'il'l" te Schiedam, is voornemens, als daartoe last en or- der hebbende, om in het openbaar te veilen en te te verkoopen: Een HUIS waarin eene kruideniers-affaire wordt uitge- oefendmet BINNENPLAATS met goed water gevende pomp, benevens een BOYENHUIS met vrijen opgang aan de straatstaande en gelegen aan de Boterstraat te Schie dam, wijk E, nommer 120, belend aan de eene zijde den heer Jacob van Dijken aan de andere zijde den heer Everhardus Kramers, strekkende van de straat tot aan eerst- genoemde, op den perceelsgewijzen kadastralen legger voor- komende onder sectie B, nommer 522, ter grootte van 64 el. Waarvan de veiling zal plaats bebben op Vrijdag, den 22. April 1853, des voormiddags ten elf ure, vp<5r het gemelde perceel, en de afslag den volgenden dag, des avonds ten acht urein Musis Sacrum al- hier, zijnde intussclien inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. (N°. 66. Gedrakt bij H. A. M. ROELANTS te Schiedam. SCHIEDAM, 4—11 APRIL. Gehcwd Johann Friedrich Wessel en Cornelia Fons Fran- ciscus Spreksel en Maria Bouwman Antonius Arnoldus Neefs en Elisabeth Peitsman Arij Gordijn en Teuntje Berkel. Bevallen: 4 April. M. E. Bronneinan geb. Cornax, Z. 5. E. J. Wirikelman geb. de PijperZ. J. de Koning geb. van der Schalk, Z. 6. P. Bokhorstgeb. Tebbenhof, Z. A. Spruijt, geb. van Gog, D. 7. G. van den Berg, geb. Detmer. Z. J. van Schijndel, geb Nauman, 1). 8 C. A. Seignette, geb. 'tHoen z. 9. G. J. Itersen, geb. Stasse, Z. 11. H. C. Verweij geb. Loncq D. Overleden: 3 April. J. Schellevis, 1 j. 3 m. 4. G. Smidh, I j. 6 m. C. Bijloo 3 w. 5. H. de Koning 7 w. 6. A. van der Vlies 2 j. 4 m. 7. J. F. Heilker, 1 j. M. Westhnis 9 m. 8. P. Vlug, 2 j. 2 m. 9. C. Went83 j. 10. L. Vis- ser; 1 j. 7 m. C. de Boer, 4 j. 3 m. 11. J. Verweerde, echtg. van H. Oesterman 49 j, VLAARDINGEN, 5—11 APRIL. Gehcwd 5 April. A. den Draak en Korna. van Noord. 6. Wm. Zevenbuijzen en El. van der Velde. Jacob Bijl en E. Schnitker. Bevallen 6 April. Johanna van der Lindengeb. Gog D. 9. J. van Dijk geb. Spanjersberg Z. Overleden 8 April. Willemina van der Borden 10 w. 9. Annetje van Dijk, wed. van Ads. Drop, 56 j. Johanna Span jersberg 23 j. MAASSLUIS, 3—10 APRIL. Gehcwd 6 April. Willem Jacob Marinus Jongkind, en Adriana Alijda Johanna Gramberg. BEVALLen 2 April. Ja. Ma. Molenbroek geb. Rademaker, Z. 4. Anna Wuijstergeb. Collenteur, Zs7. Ja. Marcus, geb. OudijkerD. Overleden: 8 April. A. Rijpstraechtg. van J. J. Leeman 61 j. ruim. ROZENBURG1—8 APRIL. Gehcwd Geene. Bevallen: 6 April. P. Breukel, geb. van Dijk, D. Overleden Geene. BR1ELLE 1—11 APRIL. Gehcwd: 9 April. C. Driessen en H. E. van Eijsden. P. J. Treijtel en W. C. Scbifferstein. P. Monster en G. Schrooten. Bevallen: 2 April. J. M. Hertsworm geb. Scheffers, Z. J. Roskam geb. Went, D 3. M. W. Bontgeb. van den Blink, levenl. Z. 6. C. P. Stolk, geb. Cordia, Z. 7. M. van Mnllem geb. van Eijsden, D. 10. L van Heusden, geb. Woensel, Z. Overleden: Geene. HELLEVOETSLU1S, 3—10 APRIL. Gehcwd: 5 April. J. Roukens en P. van der Giessen. W. van der Heijden en M. van Loon. Bevallen: 3 April. M. Grumke geb. van Loon, D. 5. 3. Stolk, geb. van Saus, D. Overleden: 5 April. J. Schnnrman 8 j. 6 m.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4