VOOR SCHIEDAM, VLAARDINGEN, MAASSLEIS, ROZENBURG, BRIELLE EN IIELLEV0ETSLD1S. Woensdag, 20 April. NIEUWS- EN ADVERTENTEBLAD H. A. M. ROELANTS, KENNISQEVING. ALLOCUTIE V V\ DEN PAIS. BISDOMMEN. M I 91 MAASBODB. Dit Blad versehijnt geregeld alle Woensda- gen. De prijs is per drie maanden voor Schiedam f75,voor Vlaardingen, Maassluis, Rozenhurg Brielle, Efellevoetsluis f -.90. Voor alle andere steden franco per post f 1.05. Alle Boekhan- delaren en Postkantoren nemen bestellingen aan. UITGAVE VAN TE SCHIEDAM. I)e prijs der Advertentienis van 1-6 regels /-.60, behalve .35 Cents zegelregt voor het Rijk. Alle regels daarenboven 10 Cents. Kapitale letters of vignetten betalen naar de plaats die zij innemen. Alle advertentien moeten Dings- dag voor een uur ter drukkerij te Schiedam zijn. KorrespondentenJ. A. KANNG1ESSERle Vlaardingen; Wed. G. van der WEIJDENle Maassluis; H. G. van STEEDEN le Hellevoetsluis. Abonnemenlen worden mede aagenomen bij 11 Schooneveld k Zn.te AmsterdamGebr. Hendnksente Rotterdamen verder bij alle Boekbandelaars en Postdireclenren. De Borgemeester en Wethouders vant Schiedam Doen te weten Dat de Jaarlijksche Schouwen van StratenKaaijen Vest en en der Buitenhavenmitsgaders van de Voer- en Rijtuigen, gedurende liet jaar 1853, zullen worden gedre- ven als volgt Op Vrijdag den 22sten Aprildes voormiddags ten 10 urede Schouw van Rijtuigen. Op Vrijdag den 293ten Aprildes voormiddags ten 10 ure, de Na-Scliouw van Rijtuigen. Op Woensdag den 18den Mei, des namiddags ten 6 ure, de Schouw van de Buitenliaven. Op Donderdag den 19den Mei, des namiddags ten 6 ure, de Schouw van Straten en Kaaijen. Op Vrijdag- den 20sten Mei, des namiddags ten G ure, de Schouw van Stads Vesten. Op Woensdag den 25sten Meides namiddags ten 6 ure, de Schouw van het Frankeland. Op Vrijdag den 2/sten Mti, des namiddags ten 6 ure, de Schouw van den Erankelandschen Dijkhet Zuider- gors en Galgoord. Op Vrijdag den 26sten Augustusdes namiddags ten 4 ure, de Schouw van Straten en Kaaijen, betreffende het uitroeijen van gras en ruigte. Op Woensdag den 21sten September, des namiddags ten 6 ure, de Schouw van het Frankeland. Op Vrijdag den 23sten September, des namiddags ten 6 ure, de Schouw van den Erankelandschen Dijk, het Zui- dergors en Galgoord. En wordt elk en een iegelijk aangemaand en gelastom voor dien tijd de Gevels, Muren en AfsclieidingenDak- en verdere Watergooten van zijne Huizen en Pandende Kaaijen en Beschoeijingcnwelke bijzonder eigendom zijn, in behoorlijke orde te herstellen of te doen herstellenen dezelve zoowel als de straten van groen gras of ruigte te zuiveren en behoorlijk schoon te maken; vermits ingevolge de bestaande verordeningen de aanwezige defecten moeten hersteld zijn voor het tijdstip dat geschouwen wordt en dus de nalatigen daaromtrent dadelijk zullen worden be- keurdzonder dat eene afzonderlijke waarsehuwing tot het als nog doen herstellen van het gebrekkigezoo als tot nu geschiedde, zal plaats vinden. Wordende insgelijks alle Huurkoetsiers en Vrachtrijders wien zulks mogt aangaan, bij deze gelast on aangemaand, om hunne respectieve Rij- en Voertuigen, Vrachtwagens enz.behoorlijk te doen nazienen de daaraan bcvondene defecten te doen herstellen voor de hiervoren bepaalde tijd- stippenop straffe vanbij nalatigheid van diente zullen worden verwezen in de boeten en straffen, daarop gesteld. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoortj den llden April 1853. Burgemeester en Wethouders van Schiedam C. A. van BOL'ES. De Secretaris VURNEDB. Waar men in de laatste dagen en weken in het Va- derland ook hoorde, overal werd er gesproken en geschre- ven over de allocutie van den Paus, over de organisatie der R. lv. Kerk in de Nederlanden, over de iuvoering van de Bisdommen en over al hetgeen met dit moeijelijk en on- gelukkig vraagstuk in verband staat. Reeds den eersten dag, dat de Tweede Kamer hare werkzaamheden hervatte, gaf het tot belangrijke interpellation aanleiding, die Maan- dag j. 1. hernieuwd zijn, nu men de offlciele stukken, ter dezer zake gewisseld, ter griffie van de Kamer had inge- zien. Deze zaak heeft eene onrust in het land te weeg gebragt, welke de grootste gematigdheid aan aliendie daar- over de pen voeren, of er over mogteu spreken, gebiedt. Meer dan 200,000 personen zijn bij adressen tot het Hoofd van den Staat opgekomen tegen de voorgenomene organi satie of tegen de bewoordingen der Allocutie. Al hetgeen daarover gezegd en geschreven is,hebben wij met onpartij- digheid nagegaan. De slotsom onzer beschouwingen, on- zer overwegingen was deze: In 1827 werd door den ko- ning der Nederlanden met den Pauselijken Stoel een con cordaat geslotenwaarbij de R. K. Kerk georganiseerd werd voor het toen vereenigde koningrijk. Het werd nog niet uit- gevoerd. In 1830 ontstond -de Belgische omwentelingdie de uitvoering geheel op den achtergrond plaatste. Toen de gescliillen tusschen Nederland en Belgie geeindigd wa- ren, in 1840, kwam deze aangelegenheid weder ter sprake. In het begin van 1841 stond de organisatie van do R. K. Kerk in het tot op de helft verkleinde koningrijk voor de deur. Men was voornemensimmers volgens de destijds in omloop zijnde geruchtenhet concordant in deszelfs oor- spronkelijken vorm ten uitvoer te brengen, met inachtne- ming evenwel van de wijzigingenwelke de afscheiding vau Belgie noodwendig medebragt. Die berigten veroorzaakten destijds eene groote spanning in het land. Ook toen zag er een vloed van geschriften en gedichten tegen de invoe- ring van het concordaat het licht. Koning Willem II bezocht in die moeijelijke dagen de hoofdstad. Z. M. ont- ving er commission van den Protestantschen kerkeraad en van het kerkbestuur der Waalsche gemeente, alsmede van de stedelijke regering, die hare bezwaren tegen de waar- schijnlijke tenuitvoerlegging van dit concordaat aan den Koning kenbaar maakten. Z. M. heeft toen geantwoord dat de oude zeven provincien met het te sluiten concor- ii daat niets te maken zouden hebben, en als land van mis- ii sie zouden blijven beschouwd worden, terwijl er geene ii bisdommen, dan alleen te Roermonde en te 's Bosch, zou- ii den worden gevestigd." Het blijkt dan nu ook duidelijk, dat in 1841 werd overeengekomen: provisionnele ter-zijde- i) stelling van het concordaat." Gedurende eenige jaren bleef do zaak weder rusten. In 1848 werd de Grondwet herzien. Bij verschillende gele- genheden werd door de Regering het beginsel erkeud, dat ieder kerkgenootschap de vrijheid heeft zijn inwendig be- ii stuur naar goedvinden te regelen; dat alle veranderingen ii in de bestaande kerkorde voortaan alleen van de Kerk ii kunnen uitgaan en dat zij daartoe kan besluiten buit ii eenigen invloed van de Regering1 ejj za 1 hebbe: »te zien, dat daarbij niets worije to^eraS^_ strijdij' ii de Grondwet of met de rust em veiligheid Die beginselen werden door de Staten-Genefa; November 1852 hebben de nlihisters van Zaken en voor de R. K. Eerodienst de san de regeh'ng

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 1