Buitenlandsch Overzigt. Biiinenlandsche Berigten. Marktberigten. Voor de beuoeming van een lid der Prov. Stuteu van Zuid- Holland, ter vervanging van den heer P. J. van der Burgh, die voor dat lidmaatschap bedankt heeftzijn ingekomen 694 geldige billet- ten waarvan de volstrekte meerderheid is 348. De heer F. W. Conrad, ingenieur-directeur by den Holl JJzeren Spoorweger- langde 446 stemmen; de heer Mr. A. A. J. Meijlink, advokaat alier, 213; terwijl onderscheidene heeren enkele stemmen op zieh hebben vereenigd. De heer Conrad is mitsdien tot lid der Prov. Staten van Zuid-Holland verkozen. In de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van den 18 dezeris de zaak betrekkelijk de invoering der bisdommen, nadat aan de Kamer mededeeling der daaromtrent gewisselde stuk- ken is gedaan door den heer van Doorn weder ter spake gebragt, die het onvoldoende der door de Regering gegeven ophelderingen heeft doen uitkomen en zieh beklaagd over de wijzewaarop de organisatie van het R. K. kerkgenootschap had plaats gehad. Onderscheidene sprekers hebben vervolgens over dit onderwerp het woord gevoerd. De Minister van Buitenlandschc Zaken heeft daarop verklaard dat de Nederlandsche gezant te Rome bereids den last heeft be- komen bij de pauselijke regering krachtige vertoogen in te dienen wegens het verzuim van eenige voorafgaande mededeeling nopens de uitvoering van den maatregel; en dat hij reeds den 9 April 11. aan denzelfden gezant geschreven had, dat het hem vrijstond ort- middellijk Rome te verlaten voor onbepaalden tijd zoodat, met an- dere woordeude Nederlandsche gezant bij wijze van verlof is teruggeroepen. Nadat nog andere leden hunne denkbeelden over de zaak hadden doen kennen heeft de heer van Doorn de volgende motie van orde gedaan, die met 40 tegen 12 stemmen is aangenomen De Kamer, kennis genomen hebbende van de gedane mededee- lingen betreffende de onderhandelingen over de kerkelijke aange- legenheden der Iioomsch-Katholijken hier te lande en gehoord heb bende dat daaromtrent krachtige vertoogen aan het Hof van Rome zijn, of zullen worden gedaan, verklaart over te gaan tot de orde van den dag." Tegen de motie van orde hebben gestemd de heerenDommer van Poldersveldtvan Wylick van Lijndeu van Nispen van Se- venaerGroen van Prinsterervan Wintershovende Poorter, LuijbenMackaij MeeussenSchiffer en Leemans. De Kamer heeft voorts bepaalddat op morgen ten elf nre zal behandeld worden het voorstel tot wijziging van het bestaande re- glement voor de openbaarmaking van het verhandelde in de beide Kamers der Staten-Generaal Bij de discussie op heden waren alle de tribunes waaronder ook die voor hot corps diplomatique buitengewoon bezet. Uit Frankrijk verneemt men, dat er sedert eenige dagen nieuwe inhechtenisnemingon hadden plaats gehaddaarentegen zijn eenige Correspondenten van buitenlandsche bladen vrijgesteld, die aan de regering ongevallige berigten hadden opgezonden en deswege on- langs gevat waren. In Engeland heeft het ministerie in de jongste dageri, ofschoon dan ook onder ondergeschikte belangen, nederlagen geleden. De Britsche vloot, ter reede van Maltha, bleef nog steeds zijne standplaats behoudenzoodat de zuken in het Oosten een bevre- digenden afloop schenen te gemoet te gaan. Men wil, dat de vor- deringen van Rusland zieh tot het geschil over het H. Graf bepa- len en dat de vrees voor eene aanvallende staatkunde tegen Tur- kije overdreven is. De Engelsche mi.iisteriele bladen zijn daarover zeer ingenomen en vinden daarin een bewijs te meer voor de vre- delievende staatkunde van keizer Nikolaas jegens Turkije en de overige mogendheden. In Spanje hebben onverwacht weder gewigtige gebeurtenissen plaats gehad. Den 9 had het ministerie zijn ontslag genomen waarop de koningin de opdragt tot zamenstelling van een nieuw bewind had opgedragen aan den generaal Lessuudi. De zittingeh van de Cortes zijn daardoor voor eenigen tijd geschorst. Schiedam, 19 April. Uit een particulier berigt, dezen morgen ontvangenkunnen wij mededeelendat het kof- schip Adriana, van den heer J. G-. Beukers alhier, ge voerd wordende door J. R. Veenhuiszen, den lstcn April omstreeks middernachtten gevolge van hevige sneeuwjagt en zwaar stormwederin de nabijheid van Mandal op de Noorweegsche klippen is geslagendoeh dat men na veel inspanning en arbeid eindelijk geslaagd was hetzelve uit zijn gevaarvolleri toestand te redden en naar Klevenniet ver van bovengenoemde stad gelegen, te voeren. De om- vang der sehade was bij het afzenden der berigten nog niet te berekenen. Verlies van menschenlevens heeft men echter bij dezen ramp gelukkig niet te betreuren. Bij besluit van 5 April jl., heeft Z.M. goedgekeurd de beroeping van predikant, uitgebragt door den kerkeraad der Hervormde gemeente van Herkingen, onder de classis van Brielle, op J. H. L. Terwogt, candidaat bij het pro vincial! kerkbestuur van Gelderland. De Rijksmiddelen hebben gedurende de drie eerste maanden van 1853 opgebragt 13,277,671.39'/aen ge durende het zelfde tijdstip in 185213,287,177.66'/a. Zij waren geraamd op f 13,609,599,35. Te Hellevoetsluis ligt thans in de kanaalhavenwach- tende op de eerste gunstige gelegenheid, om naar New- York te vertrekken, het Amerikaausche fregatschip South Carolineaan boord waarvan, behalve eene groote lading stukgoederenzieh vele personen als passagiers naar die gewesten bevinden. Het grootste gedeelte hiervan bestaat uit Nederlanders. A. C. Te Amsterdam is 14 dezer aan de fabrijkwerf van de heeren Paul van Ylissingen en Dudok van Heel met het beste gevolg te water gelaten een van ijzer vervaardigde kotter, gebouwd voor rekening van den heer H. A. lnsin- ger ter dier stede. Die kotter, de eerste hier te lande uit ijzer zamengesteld, zal, als privk-eigendom van genoem- den heer, geheel voor pleizier-vaartuig worden ingerigt. Z. M. heeft benoemd: tot lid van het polderbestuur van Nieuw Mathenesse, provincie Zuid-Holland, den heer D. van Noort. Z. M. heeft ontslag verleend aan den heer J. R. Boeye als 2e luit. bij de dienstdoende schutterij te Maassluis, en tot 2e luit. bij die schutterij benoemd den heer P. de Groot, thans sergeant. Vlaardinqen. Uit de Noordzee zijn alhier gearriveerd: de jonge Hermanus, Stuurman 1'. Verweij, met 18 ton; de jonge Eli zabeth, Stuurm. M. Don, 30 ton; Aan ijver vruchtlaarStuurm. G. van Noord, 46 ton; DankbaarheidStuurm. L. Schouten55 ton; Op hoop van zegenStuurm. H. Bijl 44 ton; de Noordzee, St. D. Liseet, 45 ton; de jonge WouterStuurm. Jacob Schenk 52 ton. Brielle, 18 April. Onze gemeente mag zieh in het vooruitzigt verheugen, van weldra een nieuw orgel en een nieuw uurwerk te bezittenaan welke beide groote behoefle wordt gevoeld. 's Gravenhage. Z. M. heeft zieh, bij besluit van 12 de zer, vereenigd met het voorstel van den Minister van Oor- log, om den offieieren van het leger te vergunnen*s mid- dags na 4 ure, wanneer zij niet in dienstverrigting zyn, burger kleederen te dragen. De controleur van de Holl. IJzeren Spoorweg-maat- schappij heeft ter kennis van het publiek gebragt, dat de tegenwoordige dienstregeling der vertrektijden van de wa- gentreinen, bepaald blijft voor het aanstaande zomer-sai- zoen, zoo als dezelve thans bestaat. AAN DE BEURS TE SCHIEDAM. 19 April 1853. ROGGE tot eenige prijsvermindering met kleinen handel. 142/, ID n. Archangel 182 6/w.143/, I44/1 8 Berdianski /"163./I65 6/w.l42/» 8 n. Archangel /180 6/w.; 145/, 8 Libau /215 6/w.; 142/, n Archangel 178 I/m.; I44/1 8 Koersche f 213 3/m. GEKST. Gedroogde met meerder koopers; 129,3 8 n. Koersche 216 3/m.; Ongedroogde prijshoudend. 129/, 8 Oldammer W./173 cont./I74 6/w.; 133/, it' Manheimer /182 6/w.; 129/* 8 Fijne Deen- sche f179 6/w. MOUTWIJN fI5'/» dagelijks met veel handel; heden op fib", verhoogd. SPOELING. 13 April /I.20; 14 idem /1.30; 15 idem./ 1.50; 16 idem/1.60; 18 idem 1.60 19 idem /I.50 per ketel. AAN DE BEURS TE ROTTERDAM. IS April 1853. Ofschoon dc aanvoer van Binnenlandsche Graneu heden zeer ma- tig was, waren voor de meeste artikelen de vorige prijzCn niet vol- uit te bedingen. De puike soorten van alle Graansoorten zijn in- tusschen niet lager te koopen. TARWE. Jarige en Oudere Zeeuwsche nominaal vorige prljzen /9,/10,/ll. Nieuwe in de puikste soorten127, 129 131 8, 9, f9.50,/I0, /10.50; middensoort, goede of bruikbare kwali- teit 25 Cents lager, 122, 124, 126 8 7.25, /7.50 ./7.75, 8, /8.25./8.50; de geringere soort, zijnde het grootste gedeelte van den aanvoer, zonder noemenswaardige prijsvermindering, 115, 117, 119, 121 8/6, /6.25, 6.50, 6.75 7 naar gewigt of kwali- teit. Van Roode Tarwe is vorige week een enkele partij ter ver- zending genomen, als 160/, 8 (132 8) puike Kleefsehe J 277 en- trep6t. Heden waren diverse partijen Kleefsehe en Beneden Rhijn ter markt, doeh tot vorige prijzen zijn maar enkele gerijven aan be- noodigden van de hand gegaan. 163, 164, 166/' 8 (134, 135, 136 8) Hooglandsche Kleefsehe/315 /320 /328; 162/, 8 (133/ 134 9?) Nieuwe Bovenlaudsche Ris/288,/292 156/, 8 (129 8) dito dito/255; 158/, 8 (131 8) Nieuwe Meursche 278. ROGGE slap en met weinig kooplust. Zeeuwsche en Vlaamsche 6.50/6.70, /6.90,/7 7.20. Archangel, Petersburger en ge- wone Odessa soorten worden iets lager afgegeven. 149/, 8 (123 8) Galatz/186; 143/, 8 (117/1188) Archangel 180 185 142/,® (117 8) dito /160, f 183 150/, (124 8) Kaukasus 188189. In Publieke Veiling 170 Last 110, 112 8 Odessa Rogge (gebroeid) 128,/130 132 voetstoots. GERST zonder prijsveranderingde goede soorten wel afgaande. Zeeuwsche Winter f4.70, f4.90, f5.10, f 5.20dito Zomer f4.50; f 4 70f 4.90f 5.10. HAVER zonder prijsverandering Lange f 2.30, f2.60, f 2.90, f 3.20Korte f2.90, f3.20, f3.50, f3 80, f 4. BOEKWEIT vorige koers, doeh met mindef levendigen handel. Noord-Brabandsche f210, f 212, f 215, Groot-Brabandsche f 214; grove Fransehe f175, f180, f183, f185. ERWTEN. Graauwe schaarsch doeh ook weinig gezocht; groote Geldersohe fI3, f if; gewone dito 111, fI2; goede Zeeuwsche enl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 3