HET NUTTIGE BOEKJE ONDERMEESTER FIKSCHEN KWEEKELING. TWEE VLDGGE JONGENS, AUGUSTUS MAN EN DE ZIJNUN. EEN ROMAN C a r g a-L ij s t e n. Advertentien. Dr. PROMIUS. Burgerlijke Stand. Viaamscbe f9,5o, flO, f 10,50. Zeeuwsehe Blaauwe traag en incest 25 Cents lager; groote f8.50, f 9, f 9.50, f 10; schokkers flO, f 11. kleine en gewone [7.25, f 7.75, f 8.25, f 8.50 op do kook, alles naar kwaliteit. WITTE en BRUINE BOONEN slap. Zeeuwsehe Witte f8.50, f9.50, f 10.50; Walchersche dito fit f 12; Zeeuwsehe Bruine f9 flO, f 11, fl2; Walchersche dito fl2, f 13. PAARDEBOONEN tot vorige koers wel to verkoopen, t' 5.50, f 5.70, f 5.90. DUIVEBOONEN schaarsch, f6.8Q, f 7f7.20, 7 30. WIKKEN f 6 f 6.50f 6.75. KANARIEZAAD tot vorige prijzen met weinig kooplnst. KOOLZAAD weinig gevraagd, doch wel zoo hoog gehonden. Ter Beurze Zeeuwsch gestort 56 L verkocht. MEEKRAPPEN. Er werd heden weinig bij koers aangeboden, en tot vorige prijzen was er redelijke handel; 2/1 en 1/1 niet ge- veild dan in ordinaire kwaliteiten. SCHIEDAM. BOURGAS. Jgeakapt. Giovanni G. Martinolich, met 14,333 kilo rogge, voor J. H. van Gent. Aangekomen 13 April. NEW-CASTLE. Gloucester, kapt. R. Connon met 106 chaldrons steenkolen. Order. Aangekomen 18 April. Hartelijk dauk voor de bewijzen van deelneming, betoond bij het overlijden van ons jongste kindje. Schiedam, J. J. MELCHERS, Wz. 19 April 1853. M. C. MELCHERS N°75.) Engering. Door toeval wordt voor f 1G in plaats van f 40 te koop aangeboden, een conipleet Exemplaar van vox CORVIN WIERS- BITZKY's, TACHTIGJARIGE OORLOCf DER NE- DERLANDERS, 6 deelen in 21 Afleveringen. Men adres- sere zich franco, onder het Nommer dezer Advertentie bij den Uitgever van dit Weekblad. (N°. 74. K. SIMMERMANS, onderwijzer te Schiedam, vraagt een' (N°. 72. EN EEN' De Boekhandelaar H. A. M. ROELANTS, vraagt ten spoedigste ter opleiding in de BOEKDRUKKERIJ. (N°. 73. Heden komt bij den Boekhandelaar F. van VA- RELEN, te Haarlem, van de persen wordt algemeen verzonden DOOR School-Onderwijzer le Haarlem. Prijs 10 Cents. Bij getallen van 25 f 2. De uitmuntende ontvangst, welke aan de vorige werkjes van genoemden schrijver is ten deel gevallen, doet den Uitgever met grond veronderstellendat ook dit boekje weder een ruirn debiet te wachten heeft. Eerdaags zal in het liclit verschijnen een twee tie druk van het TWEEDE LEESBOEKJE door denzelfden schrijver; een bewijs dat deze werkjes steeds meer en meer worden gezocht. Verder debiteert hij met succes DOOR Compleet in ddn deel, met Vignet, prijs f 2,90. Bijzonder gescbikt voor leesgezelschappen. (N°. 70. Op Zaturdag, 23 April 1853, des mid dags ten 12 ure, zal de heer Architect B. M. SCHRIJERdaartoe door zijnen principaal gevolmagtigd in het openbaar aan heeren Aan- nemers in Schiedam woonaclitig, oanbestedenhet le- veren van eenig nader bij bestek omschreven. De teekeningen zullen ter visie liggen in het Logement de Visscherij, bij J. van VELZENvan af Woensdag 20 April, terwijl de aanwijzing zal geschieden des mor- gens voor de besteding, ten 9 ure. (N°. 69. J-Mfr. De Notaris JOHANNES LECHNER, residerende ijljfete Schiedam, is voornemens, als daartoe last en or- Jaafeder hebbende, om in het openbaar te veilen en te te verkoopen: Een HUIS waarin eene kruideniers-affaire wordt uitge- oefendmet BINNENPLAATS met goed water gevende pomp, benevens een BOVENHUIS met vrijen opgang aan de straatstaande en gelegen aan de Boterstraat te Schie dam, wijk E, nommer 120, belend aan de eene zijde den heer Jacob van Dijken aan de andere zijde den heer Everhardus Kramers, strekkende van de straat tot aan eerst- genoemde, op den perceebgewijzen kadastralen legger voor- komende onder sectie B, nommer 522, ter grootte van 64 el. Waarvan de veiling zal plaats hebben op Vrijdag, den 22. April 1853, des voormiddags ten elf ure, voor het gemelde perceelen de afslag den volgenden dag, des avonds ten acht urein Musis Sacrum al- hier, zijnde intusschen inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. (N°. 71. SCHIEDAM, 11 18 APRIL. Gehowd: 13 April. Adrianus Gabel en Marin Huiswaard. Bevallen: 10 April. M. M. Krommenhoekgeb. van Loenen D. 11. A. Krommenhoek, geb. Koning, Z. C. Mohring, geb van Wassenaar, D. 13. P. Middendorpgeb. van dcr Klink Z. C. in 't Hoigeb. RomerenburgD. H.Ooaterman, geb. Lo> g, Z. A. C. Straver, geb. ICnikman Z.14. J. D. Marrevce, geb. Harte, D. P. van der Touw, geb. Penning, D 15. K. Aenmij geb. Niemants- verdriet, Z.I). van der Vlies. geb. Kortland Z. 16. S. van So- meren geb. Cohen, D. 17. N. Bijloo,geb Barendregt, D. 18. M. P. Stremmewed. van P. Kuipers I). Overleuen: 11 April. A. G. van de Laar21 j.12. C. Vester 8 in. W. van den Bos, 7 m.A. M. J. van Gent. 9 m. 13.M. J. F. Seignette 4 d. J. Lolkns 2 m. C. M. Klaverdijk ,3 m. 14. J. P. Roetman 3 m. J M. Middendorp, Id.16. A. Bornet, 1 m. S. van Banken Lassis, echig.van Cornelia Blonk, 70 j. G. van der Blom wed. van P Kalkman 70 j. S. Bronkhorst, 17 d. M.A.J. Melchers 5 w. 17. N. Roetman9. w. VLAARDINGEN, 11 18 APRIL. Gkhuwu: 12 April. Abraham Verhcij en Maartje Don.13. Abra ham van Dam en Petronella den Breems. Bevau.es 11 April. Antje Polderman geb. Nienwstraten Z. 12. Maria Hoogerwerf, geb. van der Snook, D. Johanna van Papeveld, geb. Noordhoek, Z. en D.15. Elizabeth van Wiizen- burg, geb. van der Linden Z. Johanna Wijnhorst, geb Voorburg, Z. 16 Aaltje Boekee geb. Iloogland D Overleuen: 12 April. T. K. Scheffers, 19 d 13. A K. van 't Hoff, 3 w. P. Duijk, 81 j.10. Sara van den Bos, 13 d. MAASSLUIS10—17 APRIL. Gehuwd 13 April. J. van Knaapenweduwu. en We. Klop- penburg. BEVALLen 9 April. Ja. van Megchelen, geb. Ilnmmelman, D. II. Et, Winter, geb. Valk Blank, Z.12. M. C. van der Endt, geb. de Graaff, I).14. E. van der Waal, geb. van der Kolff, Z. Overleuen 10 April. Grietje Patijn wed. van Andrjes Schoo- nenberg, 71 j. Neeltje Borstechtg. van Gerrit Mus, 43 j. ROZENBURG8—15 APRIL. Gehuwd Geene. Bevallen Geene. Overleuen: Geene. BRIELLE, 11—18 APRIL. Gehuwd 13 April. Jan van Batavia en Anna Cornelia van Wouw. Bevallen: 11 April. M. Termijn geb. Vermeulen, D. 15. N. Plooy, geb. van der I.inde D. Overleuen: 11 April Margricta Hendrina van der Hoeven, 7 m. 12. Leentje Zijdeveld, laatst wed. van Willem Moermnn, 73 j. Johanna Capteijn 10 j. bijna. 15. Johannes Hermanus Si mons, 9 w. 18. Hendrika de Gra: f, 17 j. HELLHVOETSLUIS11-18 APRIL. Gehuwd Geene. Bevallen: II April. M. Vermeulen. geb van BeekD. Overleuen: II April. Johannes do Kierk 47 j. Gedrukt bij H. A. M. ROELANTSte Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4