VOOR SCHIEDAM, VLAARD1GEN, lAASSLlJIS, H0ZE111RG, RRIELLE EN HELLEVOETSLDIS. Aot IT. Woensdag27 April. 1833. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD m H. A. HI. ROELANTS, NOTIFICATIE. VEIUNDERING VAN MINISTERIE. d DE MAASBODE. Dit Blad verschijnt geregeld alle Woensda- gen. Dc prijs is per drie maanden voor Schiedam f -.75 voor VlaardingenMaassluis, Rozenburg BrielleHellevoelsluis f -.90. Voor alle andere steden franco per post f 1.05. Alle Bockhan- delaren en Postkantoren nemen bestellingen aan. UITGAVE YAN SCHIEDAM. TE De prijs der Advertentienis rail 1-6 regels /-.60, behalve 35 Cents zegelregt voor hot Rijk. Alle regels daarenboven 10 Cents. Kapitale letters of vignetten betalen naar de plaats die zij innemen. Alle advertentien moeten Dings dag vtSor den uur ter drukkerij te Schiedam zijn KorrespondentenJ. A. KAJiAfilESSER le Vlaardingen; Wed. G. van der WEIJDEV, le MaasslnisII. G. van STEEDEN te Hellevoelsluis. Abonnementeu wurden mede aageuomen bij 11 Schooneveld Zn.te AmsterdamGebr. Rendnksente Rotterdam, en verder bij alle Boekhaudelaars en Postdirecteuren. -WD^T- KENNISGEVING. De Burgemeester en Wethouders van Schiedam, daartoe uit- genoo ligd door het Bestuur van het VIHe Nederlandsch Landhuis- houdkundig CONGRES Doen te weten dat hetzelve Congres zal worden gehouden te Alkmaarden 21sten tot en met den 25sten Junij dezes jaarsen dat aan een ieder die raogi verlangen deel te nemen aan deze Na- tionale zaak de gelegenheid wordt gegeven zich daartoe aan te melden ter Gemeente-Secretarie alhier alwaar een Inteekenlijst te dien einde, met en benevens een Programma van gemeld Congres tot den 20sten Mei aanstaande voorhanden zal zijn. Gedaan bij Burgemeester en Wethouders van Schiedamden I5dcn April 1853. C. A. van BOL'ES. De Secretaiis VERNEDE. De Voorzitteu van den Gemeenteraad van Schiedam brengt bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Gemeente en van alle daarbij belanghebbbendendat de lijsten der kiesbevoegden tot het kiezen van de Leden van de Ttueede Kamer der Staten-Generaal en van de Provinciale Staten opgemaakt ingevolge art. 6 der wet van den 4den Julij 1850 t Staatsblad N°. 37) en den I5dcn Maart 1853 vastgesteld op heden krachtens het bepaalde bij art. 31 dier wet, zijn geslotenen ter Secretarie ter inSage van een ieder neder- gelegd en daarenboven een exemplaar derzelve zal worden aange- plakt aan het Gemeentehuis. En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende Zal deze worden afgekondigd en aangeplakt, waar zulks te doen gebruikelijk is. Schiedam, den 21stcn April 1853. De Voorzitter voornoemd C. A. VAN BOL'ES. AFKONDIGING. De Voorzitter van den Gemeenteraad van Sciiiedambrengt bij deze ter kennis der belanghebbendendat de lijst der kiezers van leden voor den Gemeenteraad den 15 Maart 1853 vastgesteld op heden, krachtens het bepaalde bij art. 28b der Gemeentewet, is ge sloten en ter Secretarie dezer Gemeente van nu aan voor een ieder ter inzage ligt alsmede dat een exemplaar derzelve is aangeplakt aan het Gemeentehuis. Aldus afgekondigd en aangeplakt te Schiedamden 2lsten April 1853. De Voorzitter voornoemd, C. A. van BOL ES. De afgeloopene week was rijk aan gewigtige gebeurtenis- sen. Zij vingdes Maandags, in de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan met het heropenen der interpellation over de invoering der bisdommen en de organisatie der R. K. Kerk. Het was de heer van Doomdie ook deze nieuwe interpellatien uitlokte. Bij die gelegenheid is door den Minister van Bnitenlandsche Zaken kenbaar gemaakt, dat, onder dagteekening van 7 April, Zr. Mjs. gezant te Rome is aangeschreven op vrij ernstige wijze de ontevredenheid der Nederl. Regering over het gebeurde kenbaar te maken, enonder beklag voor het ontbreken eener behoorlijke koorafgaande mededeeling de gevolgen van die onberaden handelwys voor rekening van het Pauselijk gouvernement te laten. Bovendien is dien gezant, van wien het den mi nister bekend wasdat liij niet ongenegen was zich voor eenigen tijd voor verlof uit Rome te verwijderenonder dagteekening van 11 April, bevolen onverwijld aan dat voornemen gevolg te gevenen wel zonder het tijdstip van zijnen terugkeer te bepalen. Door den heer van Doom werdna langdurige discussie eene motie van orde voor- gesteld van dezen inhoudDe Kamer, kennis genomen i! hebbende van de gedane mededeelingen betreffende de on- derhandeling over de regeling der kerkelijke aangelegen- heden van de Roomsch-Katholieken hier te landeen n gehoord hebbende, dat daaromtrent kracbtige vertoogen aan i) h. t Hof van Rome zijn of zullen worden gedaanverklaart ii over te gaan tot de orde van den dag." De heer van Doom heeftin antwoord op eene vraagdoor den heer Meeussen gedaan verklaard, dat bij zijne motie alleen had voorgesteld, niet met het oog op de zaakmaar op den varm. Tegen dit laatste heeft bij alleen zijne bezwa- ren ingebragt. De discussie bad hem niet aangetoond, dat bet regt op eene organisatie der kerkelijke aangelegenheden van de Roomsch-Katholieken door iemand is betwijfeld. Hij verklaardedat ook hijten aanzien van bet regt daarop niet den minsten twijfel bad gevoed. Ook de Minister van Buitenland^che Zaken nam de motie in dien zin op, dat alleen ten opzigte van den vorm bezwaren bestonden en ook alleen ten aanzien van dien vorm een of ander blijk van afkeuring kon worden gegeven. De voorgestelde motie van den heer van Doorn werd met 40 tegen 12 stemmen aangenomen. Tegen de heerenDommer van Pol- dersveldtvan Wylick van Lijnden van Nispen van Se- venaer, Groen van Prinsterer, van Wintershovende Poor- terLuyben MackayMeeussen Schiffer en Leemans. Deze uitslag heeft velen bevreemd, en sc.hijnt ook niet de uitdrukking van het ware gevoelen der Kamer te zijn gew-eest. J matersreeds twee dagen later heeft de heer Gevessvan Erfdegeest gezegddat hij aan dat votum der Earner geefle'goedkeuring der handelingen van bet Mi- nisterie gehecht had. Men kan in waarheid aan dat votum der Kamer geene andere beteekenis hechtendan dat zij afwachttedat er daaromtrent krachtige vertoogen aan het Hof van Rome waren of zouden worden gedaan, waarvan haar later mededeeling zou gescbieden. In afwachting van die mededeeling liet men de zaak voor het oogenblik rusten. De ijverige voorstanders van het Ministerie ver- ondersteldendat met dezen uitslag de zaak was afgedaan en het gevaar geweken. Dingsdag behandelde de Tweede Kamer een ontwerp- reglement nopens de openbaarmaking van het verhandeldo in de beide Kamers. De Minister van Binnenlandsche Zaken was aanwezig en nam deel aan de discussie. De Ministers van Finantien en van Justitie verscbenen ter Yei-gadering. De zitting liep kalm af, en weinig dacht men aan de belangi-ijke voorvallenwelke die dag nog zou opleveren. Buiten de Kamer was het echter zoo stil nieten daar bleek het duidelijk dat er iets gewigtigs op til was. Zoowel Maacndag-avond als Dingsdag-morgen hadden er drukke bijeenkomsten bij den Koning plaats. Hunne Koninkl. Hoogheden de Prinsen Frederik en Ilen- drik woonden die conferentien bij. Eerst laat in den na- middag ver-preidde zich in de residentie het geruchtdat het Ministerie van den heer'Thorbecke eene vera ondergaan of aftreden zou. De StaaU-Courant, die des a vonds verscbeeni igd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 1