Buitenlandsch Overzigt. Binuenlandsclie Berigten. te Amsterdam). 1 Hu.) Hegeling van Iiet gebruik vau hot koloniaal batig slot over 1351. 19".) Wijziging van hoofdstuk VI der Ststats- begrooting voor 1852 Kinder gel den enz.). 20°.) Bekrachtiging sener met de Nederl. Handel-Maaischappij gesloten overkenkomst. 21°.) Wijzi giri£ van Hoofdstuk III der Staatsbegrooting van 1852 On- derstand van behoeftige Nederlanders buiten 's lands). 22°.) Na urali- satie van tien personen. 23°.) Regeling van de zamenstelling der Regterlijke raagt en van het beleid der Justitie. 24°.) Verzekering der uitvoering van sommige voorschriften van plaatselijke veror- deningen. Men houdt het er thans in deze residentie vrij algemeen voor, dat eene of de beide Kamers der Staten-Generaal eerstdaags, in- gevolge art. 70 der Grondwet, door den Koning zullen worden ontbondenen dat die ontbinding zal vergezeld gaan Van eene pro- clamatie of ander staatstuk der Regering. Naar luid van boven- genoemd artikel, houdt het besluit, waardoor de ontbinding wordt uitgesprokentevens den last in tot het verkiezen van nieuwe Ka mers binnen veertig dagen en tot het zamenkomen der nieuw geko- zene Kamers binnen twee maanden. De minister van buitenlandsche zaken, de heer van Hall, heeft op de vraag, of hij, bij eene evfentaele behoemiiig vad loden der Tweede Kamer van de Staten-Generaalde candidatuur weder zou willen aanvaarden, een bepaald ontkennend antwoord gegeven. Ook de heer van Doom heeft, ten gevolge van zijne benoe- ming tot minister, zijn ontslag als lid der Kamer genomen. Bij besluit van 23 dezer, n°. 63, heeft de Koning, gezien het 2e. lid van het besluit van den 19 bevorens n°. 99, waarbij voorloopig werd aangehouden het verzoek van eervol ontslag, bij adres van den 16 dezer, met hunne ambtgenooten aangeboden door de Ministers C. F. Pahud, J. Enslie en H. F. C. baron Forstner van Dambenoy, en in aanmerking nemende, dat de voor hen bestaan hebbende aanleiding tot voormeld verzoek is opgehevenJbe- sloten, dat verzoek niet aau to nemen, en hen respectivelijk in hunne funetien van Minister aan Kolonien, van Marine en van Oorlog te bevegtigen. Bij Koninklijk besluit van 17 April 1833, it0. 68, is aan den heer Mr. J. F. W. van Nes, vice-president van den Raad van Nederlandsch Indie, thans met verlof in Nederland, op het daartoe door hem gedaan verzoekverleend een eervol ontslag uit's lands dienst, onder dankbetuiging voor de door hem aan den lande be- wezen diensten en onder toekenrting van pensioen. Men berigt, dat Z. M. aan Kerkvoogden van de Nederduit- sche Hervormde Gemeente alhier ten geschenke heeft gegeven het fraaije gebouw der manege in het Willemspark, Zr. Mjs. bijzonder eigendomvan 'twelk de eerste steen is gelegd door H. K. li. de Erfgroothertogin van Saksen-Weimar. Tevens heeft Z. M. te ken- neu gegeven, tot de inrigting van dit gebouw voor kerkelijk ge- bruik, uit IIDs. eigene fondsen te zullen verstrekken het zilver, benoodigd voor den H. I)oop en het Avondmaal, alsmede eenige benoodigdheden voor het ameublement, daaronder begrepen de predikstoel Bij dat berigt kan worden gevoegd, dat kerkvoogden der Her vormde Gemeente bereids in ontvang hebben genomen het boven- gemelde aan die gemeente aangeboden gebouw. Het heeft inwendig eene lengte van 64 Ned el, eene breedte van 32 Ned. el, en eene hoogte van 14 Ned. el, van den beganen grond tot de bind- ten. Het is geheel in gothieken stijl vervat. Hoezeer dit gebonw eene breedte heeft van 32 Ned. el, is de kap daarvan zonder eenige ondersteuning aan hetzelve aangebragt Het werd in de jaren 18451846 gebouwd door de ^rs. timuiermans J. E. van Ellinck- huyzen en P. Schroot. Bij het overlijden van Koning Willem II werd het geschat op eene waarde van 50 a 60,000 gulden. Zondag 11. hebben de leeraren der Ned. Hervormde Kcrk te 'sHage, in verschillende kerken, de aandacht gevestigd op de collectewelke aanstaande Woensdag ten behoeve der R. Kath. armen aldaar, zal worden gehouden. Zij hebben bij die gelegenheid krachtige woorden van liefde en van verdr. agzaamheid gesproken en de aanwezigen aangespoord, om, door het doen van milde giften, te toonen, hoe bereidvaardig zij die groote godsdienstige beginselen in toepassing brengen. De zaken van Turkije trekken nog altijd zeer de aandacht tot zich. Er doen zich aldaar sporen van woeling van de oude partij op welke hier en daar tot mishandeling van de Christenbevolking aanhitst; doeh daarentegen ook der Russisehe diplomatic aanlei ding geeft om zich met kracht te doen gelden. Eene Russisehe tusschenkomst wordt diensvolgens hij de eerste uitbarsting gevreesd. Inmiddels is de Britsche gezant te Konstanstinopel aangekomen en heeft zijn eerste gehoor bij den Sultan gehad. Een ander staatstooneeldat weder de oplettendheid vestigtis Spanje. Sedert den 8ste toen de zittingen der Cortes geschorst werden werd de afzetting der ambtenaren, die in den Senaat te- gen het Ministerie gestemd haddendoorgezet en daar do heer Valley liever aftreden dan daartoe medewerken wilde, voltrokken door den heer Elorcnte, als tijdelijk belast met het departement van Justitie. Zoo werd ook de heer Arrazolade Voorzitter van het Hooggeregtshofafgezet. Deze maatregel bragt geheel Madrid in spanning en onrustal- lerwege bespeurdo men leedwezen en bezorgdheidterwijl de heeren Vahey en Arrazalo vele blijken van achting on deelneming ontvin- gen. Hierbij was eehter geen de minste gedachte ej bemerken om aan het gezag der Kroon of aan den algemeenen eerbied dor Spaan- sche natie voor Koningin Isabella te kort te doen integendeel de geheele houding der bevolking getuigde van kalmte en van gehecht- heid aan de Koningin, en dit moet grooten invloed op de jongste beslniten der Kroon hebben gehad. Terwijl de heer Llorente de regtei'lijke ambtenaren' afzette ver- kreeg de President-Minister, de generaal Roncalide goedkeuring der Koningin op eon b'eslifit, waarbij de zitting der Cortes van 1853 werd gesloten, en had hij op last der Koningin de zamen stelling van een nieuw bewind tot stand gebragtreeds Wuren de nieuwe Ministers bijeengekomen om den eed af te leggen, toen de generaal Roncali aanzeggiug ontving dat de Koningin van plan Veranderd was eii aan den Generaal Lersundi de zamenstelling van een kabfnet opgedragen had. Het schijnt dat H. M. vernorneu had welken ongunstigen indruk de laatste maatregelen van het Minis terie gemaakt hadden, en hierdoor tot andere inzigten gebragt is; zij heeft, naar men zegt, wederstand geboden aan den invloed van al de personen die haar drongen op het ingeslagen gevaarlijke pad voort te gaan en beter dan deze de behoefte der Spaansche natie en de belangen harer Kroon begrijpendebesloot zij niet langer van de dienst van den Generual Roncali gebruik te maken. De Gene- rakl Lersundi zou volgens het Journal des Dibatsna den hem door de Koningin gegeven last aanvaard te hebben, een onderhoud gehad hebben met eenige van de aanzienlijkste leden der gematigde oppositieen zijn wensch zou zijnde oude Koningsgezinde en Constitutionele meerderheid te herstellen. In Groot-Bi ittanje zijn de finantiele aangelegenheden weder aan de orde van den dag. Den 18 heeft de kanselier der schatkist den toestand en vooruitzigten der geldmiddelen uiteen gezet. De in- komsten hadden over het jongste dienstjnar (tot 5 dezer) ruim 53 millioen p. sterl. bedragen, of bijna l1/. millioen meer dan de ra- ming. De uitgaven waren begroot op ruim 51 millioen maar had den slechts bedragen 50,782,000 p. sterl. De staatsrekening wees een werkelijk overschot aan van 2,460,000 p. sterl., doch alvorens te kunft'en bepalenin hoe verre hiervan kon worden gebruik gemaakt tot verligting der belastingen, moest gelet worden op de vermeer- dering der uitgaven over het aangevangen dienstjaar, die vastge- steld Waren op een geraamd bedrag van te zamen 52,183,000 p. st., zoodut reeds drie vijfde gedeelten van het overschot der middelen verslohden werd door uitgaven die ter voldoening aan bepalingen geschieden moesten of voor 's lands verdediging bewilligd waren. De middelen over dit jaar schatte hij op 52,990,000 p. st. Overgaande tot het moeijelijk vraagstuk van de income-tax, werd de afschaffing daarvan niet wenschelijk geacht. De minister wees aan dat door dit middel Engeland bij onverhoopt uitbreken van eenen oor log, onverwijld een leger van 300,000 man en eene vloot van 100,000 zeelieden kon uitrusten en daarbij nog audere middelen van vcrwe- ring to werk stellen, waardoor het land sterk geuoeg zou zijn om de gansehe wereld ten strijde te dagen. Het middel kan dienstig zijn tot voltooijing der hervorming van Engelands handelstelsel, en daardoor van de handelwetgeving van andere volken. To'ch meende de minister, dat dit middel op den duur geen bestanddeel van het be- lastingstelsel kon uitmaken; maar het oogenblik was nog niet ge- komeu otn dit af te schaffen. Van 1855 tot I860 af wilde de re gering de belasting trapswijs afscbaffen. Inmiddels wilde zij de vernieuwing van de inkomsten-tax doen ge- paard gaan met verligting van andere belastingen, waaronder ver- laging van zegelregt voor de dagbladen, van belasting op de thee, enz Men beschouwt dit plan als een waar finantieel meesterstuk; doch het viudt, wat de inkomsten-belasting betreftnog al tegen- stand; mogt deze te sterk worden, dan zou de regering er niet van af zijn het Parlement te ontbinden. Uit Amerika verneemt men dat de onderneming tegen Japan op kleiner, meer vredelievende schaal zou geschieden. Schiedam, 26 April. Op Vrij'dag, den 29 April des voormiddags ten 10 ure, zal de gemeenteraad alhier, eene openbare zitting houden. Onderwerpen Mededeeling van ingekomene stukken. Delibereren over: a. De vaststelling van het kohier der stedelijke belasting op de huurwaarde der vaste panden, dienst 1853. b. De rekening van directeuren van het Algemeen Handels-entre- potover 1852 c. De uitkeering aan de Groote of St. JansKerk, wegens het ge- mis van begrafenis regten. d. De uitbetaling der rekening vau J. J. Heijmans. e. De uitbreiding der buitenhaven. De minister van marine is voornemens op den 3 Mei aanstaande te doen aanbesteden, de levering van 12,500 kan genever. De bilj'etten van inschrijving moeten vo6r of uiterlijk op 3 Mei aanstaande, des voormiddags voor 12 urevrachtvrij aan liet departement van Marine te Gra- venhage bezorgd zijn. Door de Nederl. Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden 29 schepen, waaronder, voor Schiedam, Pieter Corneliszoon Hooft, kap. J. J. Muntendam; en Albrecht Bey- lingkap. K. van der Erve. Vlaardingen. Uit de Noordzee gearriveerd: de Toekomst, St. H. Schouten, aanhrengende 52 ton visch; Welkom, St. P. Strijbos, met 58 ton; de Martinus, St. Kls. den Draak, met 36 ton; de Noord- ster, St. M. den Admirant, met 71 ton de vernieuwde HoopSt. J. Verweijmet 50 ton; de jonge Jan, St. J. Schepmet 32 ton; Naald- wijk, St. P van Alewijn, met 56 ton; Hollands KoningSt. Lt. Visser, met 60 ton; de Vereeniging, St. W. de Graaf, met 42 ton; de Nij- verheidSt. J. Schouten, 67 ton; de jonge Aletta, St. Abr. van der Windtmet 31 ton. Deze zijn de laatste schepen ter beugvisschefrij uitgerustwor- dende alsnu een aanvang gemaakt met de kolvisscherij waarvan de uitzigten eehter door de lage prijzen niet zeer gunstig zijn. Bkielle, 25 April. Als eene zeldzaamheid mag vermeld worden, dat gedurende de verloopen week bij het bureau van den burgerlijken stand alhiergeene aangiften van ge- boorte of overlijden hebben plaats gehad. 's Gravenhage, 26 April. Volgens geruchten, die he- den in omloop zijn zullen de Kamers der Staten-Generaal niet worden ontbonden. Wat nu van die tegenstrijdige ge ruchten welke van den eenen op den anderen dag alhier verspreid worden, waarhejd is, zal de tijd moeten leeren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 3