D00DKISTE MECHANIC A. LEVENDIGE, PR US 3 0 CENTS, TWEE BORETTEN, CH. DELAUNAY'S F. A. C. DELPRAT M a r k t b e r i g t e n< Advertentien. JACOB CATS, Een deeltje in kl. 8°. formaatbevattende 165 pagina's eompressen druk. (N°. 76. Door toeval worden te koop aangeboden;1 ALLEREERSTE GRONOEN PRACTISCHE EN THEORETISCHE Burgerlijkc Stand. Gedrukt bij H. A. M. ROELANTSte Schiedam AAN DE BEURS TE SCHIEDAM. 26 April 1853. ROGGE was met weinig handel; in enkele soorten tot eenige vcrlaging. I42/a 143', ft* n. Archangel/I78, /I80 I/m 144,2 ft* n. Koerscbe/210 cont.; 143/, ffi Koersche/200 3/m.; 143/' ffi Ber- dianski /I63 6/w. GERST. Gedroogde ging met partij af. 129/' ffi Koerschc/214 cont.,/2I6 3/m.; 122/, ffi Archangel f 150 cont./I5I 6/w. Onge- droogde iets hooger verkocht. 130/, ffi Oldammer W./I74cont., f 175 6/w.; 132/, ft* Manheimer/I8I cont.,/I82 6/w. MOUTWIJN tot/151/, dagelijks gekocht. SPOELING. 20 April /I.60; 21 idem /I.70; 22 idem 1.80; 23 idem/1.80; 25 idem/2; 26 idem/I.80 per ketel. AAN DE BEURS TE ROTTERDAM. 25 April 1853. Bij matigen toevoer zoo van Binnenlandsche als van Buitenland- sche Graansoortenblijven de prijzen stand houden. TARWE. Jarige en Ondere Zeeuwsche /9.50, /10,/10.50, doch komt weinig voor. Nieuwe tot vorige prijzen redelijk wel te verkoopen; 133, 135 ffi extra puike 11 11.25127, 129 131 puike 9.25, /9.75, /10.25; 122, 124, 126 ffi goede kwaliteit 7.25, /7.75, 8.25, /8.75; de gewone en mindere kwaliteit, 116, 118, 120 ffi, was tot vorige prijzen, 6.206.40/6.60 /6.80, ft, minder gemakkelijk te verkoopen. Roodo Tarwe vindt geen koopers bij partij, tot vorige prijzen wordt die voort- durend aan benoodigden afgegeven 162, 164/, ffi (133, 135 ffi) Hooglandsche Kleefche /310, /320; 162, 163/, ffi (133, 134 ffi) Bovenlandsche Ris /290,/295; 160/, ffi (132 ffi) dito dito 277, 280158/, ffi (131 ffi) Meursche/278; 156/, ffi (129 ffi) Boven- landsche/255160/, ft* (132 ffi) Kubanka/270; 163/, ffi 134 ffi) dito Petersburger 300. ROGGE met weinig vraag tot vorige prijzen. Zeeuwsche en Vlaamsche f 6.50, 6.75, /7,/7.25. 146/, ffi (120 ffi) Fransche 200150/, ffi (124 ffi) Jarige dito 190150/,ffi (124 ffi) Pruisi- sche f 200; 149/, ffi (123 ffi) Galatz/186: 150/, ffi (124 ffi) Kau- kasische 190, 195 146/*ffi (120 ffi) Odessa /"182; 150/, ffi (124 ffi) puike dito 198; 142, 143/, ffi (117, 118 ffi) Archangel 177178, 180185. Vorige week is eene lading 147, 148/* ffi (121, 122 ffi) Bourgas /I80, /I82 in Entrepot verkocht. 143/, ffi (II7/IIS ffi) Coursche 200Delfshaven. GERST tot vorige prijzen met meerder kooplust vooral de beste soorten. Zeeuwsche Winter /4.G0, /4.80/4.90,/5.40dito Zo- mer 4.50,/4.70,/4.90/5.30. Vorige week: 129/, ffi (104 p.) Coursche f 216 Delfshaven. HAVER tot vorige prijzen wel te verkoopen. Langef 2.30, f2.50, (2.70, f 2.90f 3.10 f 3.30Korte f2.80, 3.10, f3.40, f3.70, f4. BOEKWEIT. Noord-Brabandsche meer ter markt en traag van de hand gaandef208, f 210, f 212f 215. Fransche in puike grove soorten wel te verkoopen, fijne en onfrissche vindt zeer moeijclijk koopers; grove f175t'I80, f 183, f 185, f 188, fl89 naar kwaliteit goede fijne f 164, fI68, f!70. ERWTEN schaarsch en beter te plantsen. Zeeuwsche Graauwe f 9.50 f 11; gewone Geldersche f 11, f 13; puike groote dito oncfer f 14, f 15 niet te koopen; groote Zeeuwsche Blaauwe f8.50, f 9.5o, f 10.50; kleine f7.50, f7.75, f8, f8.25, f8.50; Decnsche Graauwe f8.50, f9; alles op kook. W1TTE en BRUINE BOONEN zonder prijsverandering. Zeeuw sche Witte f9, flO, f 11 Walchersche dito f 11.25, f 11.75; Zeeuw sche Brnine f 9, f 10, f 11, f 12, f 12.50; Walchersche dito f 12, f 13.50. PAARDEBOONEN schaarsch en gezocht, meest 10 h 20 Cents hooger f5.70 f5.90, fCIO. DUIVEBOONEN f 6.70, f 6 90, f7JO. KOOLZAAD I k 2 L hooger. Puik Walchersch zakmaat 57 L, Zeeuwsch gestort 58 L; puik Jarig dito dito 58 L. LIJNZAAD. 1I4/II5 ffi Odessa f 316 verkocht. HENNEPZAAD zonder handel. KANARIEZAAI) als voren verkocht. MEEKRAPPEN. De aanvoer was heden zeer beperkten de vraagprijzen waren ruim zoo hoog als den vorigen marktdag. Tot de vorige noteringen was er kooplust, waartoe echter wei nig is gedaan. De ondergeteekende heeft de eer zijne Begunstigers ter kennis te brengendat hij heeft ontvangen de Nieuwste Buitenlandsche Artikelen. J. J. TONINO, Schiedam Goud- en Zilversmid. April 1853. (N°. 77. V H. A. M. ROELANTS, te Schiedam, geeft nit: VOOK DE DOOR dienende tot het onderzoek van AQUA LAUROCERAS Adres aan het Bureau van dit Weekblad. (N°. 78. De Directie der Leydsche Houtgraveerschool heeft uitgegeven en verzonden; de Eerste Afdeeling van DER VRIJ GEVOLGD NAAR HET FRANSCH EN VERMEERDERD DOOR Kapitein der Artillerie. 6r. 12°. met 274 houtgravuren prijs f 3.60. Hoofd inhoud: Algemeene beschouwing omtrent de be- weging en de krachten. de zamenstelling van deze. Over het zwaartepunt. Beschouwing omtrent het evenwigt van krachten op werktuigen aangebragt. Beschouwing der werktuigen in den toestand van eenparige en niet-eenparige beweging. Voortbrenging en wijziging der beweging door krachten. Over de nuttige en schadelijke wederstanden. Toepassing van het behandelde op eenige werktuigen (waarin de verschillende molens, muntpersen, uurwerken, enz. zeer uitvoerig voorkomen). Algemeene beschouwingen omtrent het vervoer van lasten. Algemeene optnerkingen omtrent de beweegkrachten. Algemeene beschouwingen omtrent het evenwigt en de beweging der vloeistoffen. Beschou wing der werktuigen tot het opheffen van vochten: water- molenpompen, hydraulische pers, lampen, enz.Over het water als beweegkrachtwaterraderenenz. Beschouwing der werktuigen tot het bewegen van Iuchtsoortenluchtpom- pen, enz. Over den wind als beweegkracht. Over den stooni als beweegkrachtinrigting der stoomwerktuigenLo- comotievende Leeghwaterenz. Over de electriciteit als beweegkracht. (j^o. yg_ SCHIEDAM, 18—25 APRIL. Gehuwd: 20 April. Hermanus Bokhorst en Maria de Wolff. Wil- lem Cornells Goosscns en Jannetje Noordijk. Bevallen 19 April. J. M. Ahsmangeb. NoggerathD 20. E. van Dijkgeb. Jausson Z. 21. J. Jansengeb. van der VaartZ. M. Bokhorstgeb. SchutI).R.Frank, geb Notenboom, D. 22. M. vail Weije, geb. van Katwijk, D. 23. J. J. Kleiss, geb. Verwaijen D. C. van Haastrecht, geb. Heetman, D. Overleden 18 April. W. C. Krullaars, 3 j. 2 m. J. Blonk, echtg van A. Steendam47 j. 19. P. J. Hersbach3 m. J. de Ronde11 w. G. van Wassenaar 1 m. S. van der Bil3 w.20. J. Bokhorst 3 d- J. H. C. van Waar't, 3 m. IV. Bergman, 4 m. 21J. van Dijk,' 4 w- G. C. Mcijster, 1 j. 6 m W. van der Most, 6 m. 22. L. j! Weber, 1 j. 7 m 23. J. Simons, echtg. van M. M. Schaap, 44j. J. van der Touw10 d. A. van der Slootwed. van R. Tulles61 j. H. J.M. Dries, 3 m. J. van der Burgh, 7 m. 24. A. M. Kruijning, Am- P- van Hees, echtg. van L. van Went, GOj P. Oranje 2j A. Kool3 m. A. M. Ris, wed. P. M. Blonk43 j. VLAARDINGEN, 19—25 APRIL. Gehcwd 20 April. Simon Dijkshoorn en Johanna Leeflang. Bevallen: 25 April. Elizabeth Moerman geb. Verhoog, D. Overleden: 20 April. Margaretha Sebelechtg van Petrus Rade- makcr67 j. 22. Paulus van Os5 w. MAASSLUIS, 16—23 APRIL. Gehuwd Geene. Bevallen 21 April. K. Groenewegengeb. TasZ. Overleden: 17 April. Wilhelmina Maria Catharina Gribbling8 m. ROZENBURG, 15—22 APRIL. Gehuwd 20 April. Arij Pols en Christina Wilhelmina Theodora Steeneman. Bevallen: 21 April. Petronella Quakgeb. StoorvogelD. Overleden: Geene. BR1ELLE, 18—25 APRIL. Gehuwd Geene. Bevallen Geene. Overleden: Geene. HELLEVOETSLUIS, 17—24 APRIL. Gehuwd 21 April. P. Verschoor en S. P. Velthoen. Bevallen 20 April. E. Mosgeb. MinekusZ. A. van Druten geb. Heijkoop, Z. 21. C. G. de Klerk, geb. van Batenburg, Z. 22, S. C. de Rooij geb. van der Heijden Z. Overleden 18 April. C. Knaabe25 j.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4