VOOR SCHIEDAM, YLAARDINGEN, MAASSLUIS, ROZENBERG, BRIELLE EN IIELLEYOETSLEIS. X f VI 1 N'. 18. W oensdag, 4 Mei. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD H. A. M. ROELANTS, BERIGT. Het verslag der laatstgehoudene Zit.tin"' van den Gemeente-raad te Schiedam is ter perseen zal aan onze geabonneerden aldaar spoedig worden uit.gereikt. De Redactie. OLD EN NIEUW MINISTERIE. SLUITLNG DER KAMERS. 0NTB1NDING DER TWEEDE RARER. DE MAASBODE. Dit Blad verschijnt geregeld alle Woensda- gcn. De prij8 is per drie maanden voor Schiedam f-.75, voor VlaardingenMaassluis, Rozenhurg BrielleHellevoetsluis f -.90. Voor alle andere steden franco per post f 1.05. Alle Boekhan- delaren en Postkantoren nemcn bestellingen aan. UITGAVE VAN SCHIEDAM. TE De prijs dor Advertentienis van 1*6 regels f -.60, behalve 35 Cents zegelregt voor hctRijk. Alle regels daarenboven 10 Cents. Kapitale letters of vignetten betalen naar de plaats die zij innemen. Alle advertentien moeten Dings- dag voor e£n uur ter drukkerij te Schiedam zijn KorrespondentenJ. A. KAJING1ESSERte VlaardingenWed. G. van der WEIJDENte MaassluisII. G. van STEEDEN le Hellevoetsluis. Abonnementen worden mede aagenomen bij H Schooneveld In.te AmsterdamGebr. Hendriksente Rotterdamen verder bij alle Boekhaudelaars en Posldirecleuren. o De gebeurtenissen hebben zicb in de laatste dagen zoo snel opgevolgddat wij afzien van het voornemenin ons vorig n°. opgevat, om elk voorval, dat plaats gehad heeft, opzettelijk en afzonderlijk te beschouwen. Wij geven er veeleer de voorkeur aanzoo beknopt mogelijk onze ge- iacbten over die gewigtige gebeurtenissen bloot te leggen in daarbij de grootste onpartijdigheid te betrachten. Wij Itellen dit op den voorgrond, omdat de gevoelens, die men iagelijks in zoo vele dagbladen ontwikkeld vindt, hemels- sreed van elkander verschillen. Sinds de vorige week is let ontslag, door de ministers van OorlogKolonien en Marine aangevraagd, niet toegestaan. Zij zijn deflnitief in bet nieuwe kabinet getreden. Het Ministerie werd daar- ioor voltallig gemaakt. Het heeft den 26 dezer het rap- lort aan den Koning aangebodendat wij afzonderlijk aan onze lezers hebben medegedeeld. Bij dat rapport werd voor- gesteld de ontbinding van de Tweede Kamer der Staten- Generaal. De Koning heeft zicb met dat rapport vereenigd van Zijn grondwettig regt gebruik gemaakt en de Tweede Kamer ontbonden. leder die den gang van zaken sedert 1819 heeft gade- geslagenzal voorzeker hulde toebrengen aan de talenten en den ijver van sommige der ministers, die afgetreden zijnbovenal aan de heeren Thorbecke en van Bosse. Het valt niet te ontkennen, dat de toestand van het land, ge- durende het bestaan van het Ministerie Thorbecke, is voor- uitgegaanen dat er aan handelscheepvaartlandbouw en nijverheid, veel ontwikkeling is gegeven. Men heeft dit wel niet alleen te danken aan de tusschenkomst of de be- moeijingen van dat ministerie, maar aan eenen anderen kant heeft het daartoe veel bijgedragen, door aanvankelijke op- heffing van vele banden en bezwaren. Vooral echter is de flnanciele toestand van het Rijkzoolang dat ministerie bestond, veel verbeterd, waartoe gewis ook heeft medege- werkt, dat rust en vrede werden bewaard en dat er geene buitengewone omstandigheden zijn ontstaan. Aan de Grond- wet werd ook in verschillende opzigten leven en uitvoering gegeven, door de vaststelling van de kies-, provinciale-en gemeente en andere wetten. Maar aan den anderen kant valt het evenmin te loochenendat er eene keerzijde van het tafereel bestaat. Gedurende het laatste jaar heeft liet Ministerie onderscheidene nederlagen bij de Vertegen- woordiging geleden. Geene gewigtige wetten kwamen er bijna tot stand. De herziening van het belasting-stelsel het herstel van bet Indisch muntwezen, het ontwerp no- pens het bouwen in den omtrek van vestingen, werden ver- worpen. Nieuwe nederlagen wachtten het Ministerie. De wet op het armbestuurdie op de comptabiliteitbet In disch Regerings-reglementmogten ten ininste in de afdee- lingen de goedkeuring niet wegdragen. Aan het stellige voor- schrift van het 5e. add. art. der Grondwet werd niet vol- daan. Een en ander gaf zelfs aan de meest ijverige vrien- den van het Ministerie op liet einde des jaars grond, om, bij monde van den heer Sloet tot Oldhuis, eene waarschu- wende stem tot het Ministerie te rigten, en aan hetzelve te kennen te gevendatzoo het Ministerie geene andere daden toonden, zij bewijzen zouden, dat zjj geen stemma- chines waren. Die waarschuwing bragt veel indruk in het land te weeg. Docli bij dat alles kwam nu het ongeluk- kige vraagstuk der organisatie van de R. K. Kerk hier te lande. Het bleek, wij hebben het reeds in een vorig n°. opgemerkt, dat het Ministerie, bij de onderhandelingen over die zaak, niet met alle behoedzaamlieid te werk ging. Reeds bij den aanvang af, had het den Paus opmerkzaam moeten maken, dat het wenschelijk, dat het noodzakelijk wasdat de Kerkelijke Stoel nopens die organisatie vooraf met onze Regering in overleg trad. Wel verre, dat het Minis terie dit deed, nam het het laissez-faire in acht, en gaf het den Paus op zijne voorzigtige aanvrage te kennendat hij zijn gang kon gaan. De stukken, die nopens deze aange- legenheid zijn gewisselden die thans alle het licht zien, bewijzen bovendiendat er meer feilen ten dezen begaan zijn. Van alle zijden des lands werden dan ook adressen uen Koning aangebodenwaarin duizende landgenooten liunne klagten tot den Troon deden doordringen, hetzij over de wijze van organisatie, hetzij over de wijze van bekendma- king derzelve. Menigvuldige geschriften zagen deswege het licht. Onrust en spanning heerschten in het land. En toen is het afgetreden Ministerie eerst op het denkbeeld gekomenom vertoogen aan het Hof van Rome te rigten. Men was daarover vrij algemeen weinig voldaan. Het Ministerie bood zijn ontslag aan. De Koning willigde het in. Dat was de afloop van die droevige quaestie, die ge durende zoo vele weken het land in gisting bragt. Een nieuw Ministerie trad op. Gelijk elk bestuur heeft het zijne voor- en zijne tegenstanders. Wil men onpartij- dig te werk gaan, men wachte ook van dit Ministerie de daden af en veroordeele het nietvbor dat het als het ware nog eenige daad verrigt heeft. Wijdie de gema- tigde vrijzinnige beginselen zijn toegedaan, en die gaarne de waarheid opsporen waar die te vinden iszullen niet vergeten, dat de heer van Hall in 1814; en 1845 's lands finantien heeft gered, en door de uitvoering van groote maatregelen het Staats-bankroet voorkomenhet crediet van den Staat behouden heeft. Wij zullen niet verge- ten, dat de eerste conversie door zijn beleid is gelukt dat het herstel van het Nederl. muntwezen aan hem te danken is, en dat hij in 1847 vrijwillig aftrad, omdat hij geene herziening der Grondwet op eene ruime schaal, van zijne toenmalige ambtgenootenheeft kunnen verkrijgen. In het nieuwe kabinet zijn ook opgetreden de heeren Donker Curtius en Lightenvelttwee geachte regtsgeleerdendie sedert eene reeks van jaren onafgebroken de vrijzinnige be ginselen zijn toegedaan, en die dit in 1848 hebben getoond door als Ministers mede te werken tot het voordragen en doen aannemen der gewijzigde Grondwet. Zij hebben steeds voor de invoering van het vrijzinnig stelsel hier te lande geijverd, en het zou onedelmoedig zijn, hun geen vertrouwen te schenken. De heer van Doorn heeft gedu rende de vier of vijf jaren, die hij als afgevaardigde in de Tweede Kamer heeft doorgebragt, zich steeds als een ijverig voorstander van de Grondwet doen kenne; voortdurend door gematigdheid onderscheiden en dan eene gelegenheid bewezep, dat hem de ge van den Staat volkomen bekeiid zjjn. De hee$ v*j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 1