Buitenlaiidseh Overzigt. Binnenlandsche Berigten. Marktberigten. derd worden. Terwijl zijvan hun dagwerk uitrustendede genoe- gens des levens genieten en de vruchten plukken der veelzijdige en welberaamde maatregelen, door degenendie zij met de beharti- ging liunner belangen belast hebben, genomenveriiezeu zij nit het oog, welke voorbereiding en oefening, a elk aanhoudend on- derzoek en opmerken, welk ingespannen overwegen en uadeuken noodig is om dat gewensch'.e doel te bereikeu. Dat peinzen en wer- ken geschiedt niet in het openbaar, maar verborgen in de binnen- kamer, en door de menigte niet gezien vermoedt zij het ter naau- wernood en erkent het meestal niet. Voegt daarbij de vaak grie- vende miskenning, die altijd van de eene of andere zijde hem ten deel valtdie in openbare betrekking werkzaam is, en eene zoo- genaamde schadeloosstellingdie, verre van dien naam te verdie- nengeenszins of naauwelijks toereikende is om de noodzakelijke nitgaven te dekken; en gij zult moeten toestemmen, dat eene in den vorm eener herkiezing gesehonkene goedkeuriug en erkenning van pligtsbetrachting waarlijk geen te hooge eisch van vergelding kan genoemd worden. Om zeker te zijn dat die vergelding werkelijk gegeven zal worden, is het, gelijk van zelf spreekt, noodig, dat alle welgezinde kiezers hunne stem uitbrengen. Zij zal ook te groo- ter zijn, naarmate de meerderheid overwegende isen de herkoze- nen znllen daarin een nieuwen prikkel vinden om hunne krachten aan de algemeene belangen te wijden en zich de gevorderde inspan- ningen en opofferingen te getroosten. Bii deze opwekking tot algemeene deelneming aan de ver- en herkiezing outstaat onwillekeurig nog eene tweede hoofdvraagwaar- toe de tegenwoordige oinstandigheden aanleiding geven. Bctreu- renswaardige gebeurtenissen hebben er in de laatste dagen plaats gehad Er is eene spanning en strijd ontstaan, niet alleen tusschen politieke tegenstandersmaar bovenal ook tusschen Christenen en.... Christen tusschen volgelingen van een en denzelfden Heer, tusschen geloovigendie ee'n en denzelfden Heiland hunnen Verlosser en Zaligmaker noemen, tusschen discipelen van een en denzelfden Meester, die tot hen zegt niet slechts„bemint elkander als broe- deren" maar zelfs: „hebt uwe vijanden lief, doet wel deugenen die u haten, zcgent hen die u vervloeken en bidt voor degenen, die u geweld aandoen...." Zal die spanning of strijd zijneu invloed ook doen geiden op de aanstaande verkiczingen Wat zou er het gevolg van zijn? Vurige Katholijken zouden staan tegenover even vurige Protestantende bezadigden van beide gezindten zouden zich met geen dier twee partijen kunnen vereenigen; en de zelf- zuchtwen die eigen voordeel en grootheid boven het algemeen be- lang stellen, zouden van die verdeeldheid partij trekken. Men zou zijne keuze niet regelen naar de eenige ware vereischten van be- kwaamheid, eerlijkheid en zelfstandigheid, maar naar eenheid in geloofsbelijdenis. lien gedeelte der stemmen zou uitgebragt worden op heerschzachtige Protestanteneen ander gedeelte op ultraraon- taansche Katholijken, een derde op de herkiesbarenen zoo zou er verdeeldheid en versnippering ontstaandie onmogelijk kan lei- den tot eene goede keuzc waarbij alien belang hebben maar veel- eer aan de helagers van onze regten eu onzen voorspoed de gele- genheid zou verschaffen, om huune heillooze bedoelingen te ver- wezenlijken. Daarom, kiezers, ziet vooral thans ook wel toe wat gij doet. Bedenktdat de daad, welke gij gaat verrigten, of het verzuimdat gij zoudt plegenvan onberekcubare gevolgen voor het algemeen en voor u zelven eu de uwen zijn kunnen. Zorgt, dat gij u niet bcklaagt wanneer het te laat is. Iviest en herkiest alien de mannen die bekwaamheid aan eerlijkheid en zelfstandig heid parende, uw vertrouwen verdienenwant van de zoodauige al leen, niet van godsdienstige of andere geestdrijvers hebt gij de waarachtige bevordering der algemeene belangen en regtvaardig- heid voor alien te wachten. Uit Prankrijk wordt gemeld, dat de Keizer minder voornemens schijnt de departementen te bezoeken. Welligt draagt daartoe de gezondheidsstaat der Keizerin bij die eenigzins geleden heeft, ten gevolge van eene ontijdige bevalling. Over het algemeen heerscht thans te Parijs eene ongemeene stilte in de staatkunde; de Kamer van Vertegenwoordigers had maar een oogenblik zekere strekking vertoond van meerdere opgewekt- heid, maar hare afhankelijkheid bleek evenzeer In Zwitserland had, in het kanton Freiburg, eene partij, onder den overste Perrier, een aanval op de stad van dien naam ge- waagd, maar de katonnale regering is ten slotte meester gebleven. Nopens de aangelegenheden in Spanje meldt mendat de nieuwe ministers weinig van de staalkundige gedragslijn liunner voorgau- gers zouden vcrschillen. De Cortes zouden ter gelegener tijde worden bijeengeroepen. In Engeland is de voordragt, betreffende de conversie der staats- schuld in het Lagerhuis goedgekeurd; doch heeft die wegens de toelating van do Israelieten in het Parlement bij de Lords we- der schipbreuk geleden. Uit Britsch-Indie had men berigten tot den 29 Maart. In den staat van zaken in Birma was nog weinig verandering gekomen de onderhandelingen met de vredelievende partij, die in Ava de bovenhand had erlangden aan welker hoofd een brooder des Konings stondhadden nog niet tot een uitslag geleid, en het was zelfs twijfelachtig geworden, of men met die partij wel tot het sluiten van een vredesverdrag zou kunnen overgaandaar de aan- liang van den door haar gevangen gehouden Koning in den laatsten tijd was toegenomen. Wat Duitschland betrcft, valt aan te teekenen het herstel van de goede verstandhouding tusschen Pruissen en Hessen-Darmstadt, die in 1850 nog al geleden hadde hernieuwing van het Tolverbond heeft de overeenstemraing tusschen beide landen weder gevestigd. In Pruissen zal de wetgevende vergadering eerlang gesloten wor den; de Tweede Kamer heeft vele bowijzen van bijzonder vertrou wen in de ministers gesteld; de Eerste Kamer schijnt door een te hevigen geest van terugwerking bezield te zijn. De kouing had den koning der Belgen uitgenoodigd een bezoek te Berlijn af te leggen, hetgeen die Vorst moet hebben aangenoraenwaarschijnlijk zou koning Leopold met zijnen oudston zoon de reis naar Pruissen doen en ook welligt Weenen bezoeken om den jengdigen hertog van Braband aan de Noordsche monarchen voor te stellen. De Duitsche bond heeft in Maart jl. een hesluit genomen tot ver- meerdering van het Bondsleger met 50,000 man. De toestemming van de benoodigde geiden daaitoe, ondcrvindt bij sommige rege- ringen nog al bezwaar. De opperbevelhebber der Montenegrijnen heeft een bezoek bij den keizer van Oostenrijk gebragt, ten eindc Z. M. dank te zeggen voor de bescherming, welke de Oostenrijksche regering aan zijn land heeft verleend. Thans schijnt de aandacht van de regering weder bij zonder op Bosnie gevestigd to zijn. De Engelsche vloot in de Mid- dellandsehe zee blijft nog steeds te Maltha liggen, misschien in afwachtiug van eenige versterking welke uit Engeland is gezonden. Uit Rusland verneemt men weder van voordeelen op de Caucasi- sclie bergvolken behaald. Onder anderen was er eene stelling aan eene rivier ingenomenwaaraan men veel gewigts hechtte. Echter heeft men reeds zoo dikwerf van zulke voordeelen vernomen, die daarom op de bepaalde onderwerping geen invloed uitoefenden, dat men best doet de gevolgen ook van deze uitkomsten af te wachten. Schiedam, 3 Mei. Heden heeft alhier in het Gebouw Musis Sacrum, de jaarlijksche uitdeeling der prijzen aan de leerlingen van de stads-teekensehool plegtig plaats gehad. Uit het Yerslag van den toestand der gemeente Schie dam over 1852, aan den Raad overgelegd, blijkt, dat de bevolking op 1 Januarij 1853 bedroeg 13,375 zielen, als 6225 van het mannelijk en 7150 van het vrouwelijke ge- slacht. Het getal kiezers bedraagt van leden der Tweede Kamer en der Provinciale Staten 397 en van leden van den Gemeente-raad 486. De sterkte der Schutterij beloopt 450 man. De toestand van het armwezen mag over het algemeen gunstig genoemd worden. De gemeente-policie verkeert in eenen goeden toestand. Het getal korenwijn- stokerijen bedraagt 171, waarmede in een naauw verband staan 4 distilleerderijen, 37 mouterijen, 15 brandersmolens en 12 kuiperijen of fustmakerijen. De toestand der fa- brijken was gunstig. De fusthandel breidt zich uit en het aantal handels-operatien voor eigene rekening neemt van tijd tot tijd toe. Ook met den kleinhandel is het niet ongunstig gesteld. Het aantal binnenlandsche schepen en vaartuigen niet behoorende tot de dienst der openbare middelen van vervoer, welke in 1852 alhier gehavend hebben, bedraagt 5644, wier gezamenlijke inhoud was 162784 tonnen. Het aantal der in- en uitgeklaarde zeeschepen bedraagt 773, die gezamenlijk gemeten hebben 92168 zeetonnen. De Geineentcraad dezer stad heeft in zijne Zitting van Vrijdag avond jl.met eene meerderheid van 8 tegen 3 stemmen, het belang- rijke beslnit genomendat er zal worden overgegaan tot den aanlog eener nieuwe voorha* enten einde in de bestaande behoefte te kunnen voorzien. Wij verheugen ons, dat gewigtige besluit te kunnen mede- deelen en ltopen dat het zal bijdragen, den handel en de nijverheid der stad al meer en meer te doen toenemen. Op de lijst der hoogstaangeschrevenen in 's Rijks directe belastingen in de provincie Zuidholland, welke 187 namen bevat, komen voor 12 ingezetenen van Schiedam met het achter hunne namen gestelde belasting-bedragals: 27 Mr. P. Loopuyt/2180.64 58 J. G. Beukers/1584.46; 69 C. F. Ris f 1476.91; 78 F. J. C. van der Schalk 1393.99; 101 S. Rijnbende 12 44.24; 108 A. Nolet 1202.52; 119 J. A. J. Nolet 1109.51126 C. A. van van Bol'es 1106.19; 148 J. G. J. Nolet/1029.68 157 A. van der Burg f 988.11158 W. H. Jansen f 971.94; en 171 P. J. W. Jansen f 951.83. Bij Zr. Mjs. besluit van 28 April jl. is bcpaalddat de grootc of zoutharing-visscherij voorhet jaar 1853 zal mogen worden aangevangen op den lsten Junij eu dat alzoo de netten voor het eerst mogen worden uitgeworpen, om in voile zee haring te visschen in den avond van den lsten Junij. Wij herinneren onze lezers, dat den lOden Mei aanstaande de verkiezing zal plaats hebben voor Leden van de Staten der Provincie. De aftredende leden zijn voor't kiesdistrict Schiedam, Mr. A. Vernfede en P. van Hilstvoor ilaardingen, Dr. C.J. Vaillant en Mr. C. B. Ne- derburch en voor Brielle J. D. Prueijt en ,T. W. Hein. Deze leden zijn alle herkiesbaar Trouwe deelneming aan do verkiczingen is burgerpligt AAN DE BEURS TE SCIIIEDAM. 3 Mei 1853. ROGGE aan stokerijbinnen- en buitenlandsche verzendiug met veel handel. 143/" ffi Koersche 202 cont./204 6/w.205 3/m.; 144/, ffi dito/211 cont.,/213 6/w.; 143/, ffi Berdianski/163 61w.; 146/, p. Odessa /"ISO 1/m.142/' p. Arch./177 cont. ,/178 1/m.; 141/, p. Riga /175 6/w.; in Entrepot 142/, p. Arch.,/171; 147/' p. Odessa/175; 148/' p. Burgas/185; 146/, p. Odessa/174. GERST bij uitslijting verkocht. 129/, p. N. Koorsche/214 cont. /2I6 3/m.; 132/, p. Manheimer /I8I cont., /I82 6/w.; 129/' p. dito/176 cont. ,/I77 6/w. MOUTWIJN 27 April 15'/, stilde volgende dagen is tot/15'/, veel gekocht. SPOELING. 27 en 28 April/1.90; 29 en 30 idem/2; 2 Mei 1.90; 3 idem /I.80 per ketel. GIST./0.40 per Ned. p. AAN DE BEURS TE ROTTERDAM. 2 Mei 1853. De aanvoer van Binnenlandsche Graansoorten was matig. Voor de Zeenwsche TARWE werden de vorige prijzen rnim bedongen en de mindere kwalitoiten is 20 Cents meer besteod; behalve enkele extra puike partijtjes 133, 135 ffidie weder tot /10.75, /ll.25 verkocht wierdenworden de beste soorten 124, 126, 128, 130

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 3