BILJART. LLOYD. WORMKOEKJES, ainiDS-JLiiimiBO, LillLill ZEE-GEVAAR. GROOT „EEN MILLIOEN GULDEN," C a r g a-L ij s t e n. Advei'tentien. Adres in Musis Sacrum" alhier. (N°. 84. NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ TER ASSURANTIE VOOR Burgerlijke Stand. voortdureud tot/8.25 /8.75 9.25, f 9.75/TO.25 naar kwaliteit afgegeven; het grootste gedeelte van den toevoer gering van kwa liteit 116, 118, 120, 122 0?, week en met schot, /6.50, 6.75 /7 7.25 /7 50. Voor Jarige Tarwe is weinig vraag; de op het water aangebragte partijtjes 9.50 10 /10.50; van het zolder is waarlijk goede Jarige in die prijzen niet te koopen. Roode Tarwe vindt weinig vraag, en hoezeer de puike kwaliteiten vorige note- ring houden zijn die niet gemakkelijk te plaatsen. Bij uitslijting als volgt: 162/* ffi (133/134 ffi) N. Hoogl. Kleefsche /"310, /305 161/, ttT (133®1 dito dito/300,/305; 165, 166/,® (135, 136®) dito dito./323 /32S; 164," ffi (134/135 N. Bovenl. Ris/298; 162/, ffi (133/134 ffi) dito dito /290; 160, 161/, ffi (132, 133 ffi) puike dito dito /285 ,/287; 158/, ffi(131ffi) Meursche 278; 157', ffi (130 ffi) Jarige Kleefsche 270; 160/, ffi (132ffi) Kubanka/27o; 156/, ffi (129 ffi) Witbonte Poolsche /310; 156/, ffi (129 ffi) puike Oude dito /345. ROGGE. Zeeuwsche en Vlaamsche slap en zeer moeijelijk te ver- koopen f 6.30 6.50 f 6.70 f 6.90 7,10. Vreemde soorten prijshoudend. 142/, ffi (117 ffi) Archangel /180, /182; 143/, ffi (117/118) ffi dito /185; 146/* ffi (120 ffi) Odessa /182; 150/* ffi (124 ffi) Jarige Fransche/190; 147/, ffi 121 ffi) Nieuwe dito /200; 146/, ffi (120 ffi) dito dito /200, /205 148/, ffi (122 ffi) Burgas f 185 Entrepot; 146/, ffi (120 ffi) Odessa/174 idem. GERST blijft tot vorige prijzen met matige vraag. Zeeuwsche en Vlaamsche Winter f4.70, f 4.90, f5.10; dito dito Zomer f 4.50 f 4.70f490, f5.10, doch puike kwaliteit schaarsch.In de vo rige week: 129/, ffi N. Koersche f216 3/m en 120/, ffi (97 ffi) Ar changel f 163 Delfshaven. HAVER niet williger. Lange f2.25, f2.50, f2.75, f3, f3.25; Korte f 3f 3.25f.3.50, f3.75, f4. BOEKWEIT zonder prijsveranderingmaar met minder koop- lust. Noord-Brabandsche f208, f210, f212, f 214Groot-Bra- handsche f 212 Vlaamsche (puike) f 212puike grove Fransche fl90, f 183gewone dito f 177, f 178, fl80; kleine en geringere soorten tot f 160, f 165 gepresenteerd. EHWTEN vorige notering. Graauwe Geldersche weinig ter markt, doch ook weinig gevraagd, de prijzen als voren; gewone f 11.50, f 13; groote f 13.50, f 14.50; Zeeuwsche f 9, f 11Deensche Graau we f8.50, f 9. Zeeuwsche Blaauwe schaarsch en in gewone soorten tot f7.75, f8.25, f 8.75 zeer gevraagd; grootere f8.50, f9.50, f 10.50 naar kwaliteit doch weinig gezocht. WITTE EN BllUINE BOONEN in goede kwaliteit- schaarsch, doch boven vorige prijzen niet waardig. Zeeuwsche Witte f 9, f 10, fll; Walchersche dito ftl.25, fll.75; Zeeuwsche Bruine f 9.50f 10.50, f 11.50, f 12.50; Walchersche dito f 12, fl3. PAARDEBOONEN weder schaarsch en prijshoudend, f5,70, f 5.90f 6.10, KOOLZAAD 1 L. hooger. Belgisch 56 L. LIJNZAAD. 109/110 ffi Egijptisch ii f 295 te koopen. KANARIEZAAD weinig gevraagd, f6.80, f7.20, f7.60. MEEKRAPPEN. De aanbiedingen waren heden zeer beperkt en de prijzen op dezelfde hoogte als de vorige week. Van onberoofde 1851 is tot deze prijzen dan ook nog al wat gedaan. Van 1852 is weinig gedaan, en werden op vorige prijzen stijf gehouden. SCHIEDAM. RIGA. Catharina, Kapt. E. Poorer, met 450 treh. Roggc en 1017'/, treh. Gerst, voor P. Looputt en Co. 70 tonnen Zaai- Lijnzaadvoor A. Ellerman. NEW-CASTLE. Seaflower, kapt. G. Walton, met 92 chaldrons Steenkolen. Order. Aangekomen 28 April. Men verlangt, ten spoedigste, in de nabij- heid van DE BEURS, voor een eenig Heer, een GEMEUBILEERDE KAMER, zoo mo- gelijk met voile bediening. Adres onder Letter Abij den Uitgever van dit Weekblad. (N°. 83. Men vraagt een JONGENgeschikt voor de De ondergeteekende AGENT der voormelde Maatschappij te dezer stede, zalvan primo Mei aanstaande af, vace- ren, tot het aangaan van ZEE-ASSURANTIEN op al- ierlei waarden. Schiedam, 29 April 1853. S. RIJNBENDEH.Cz. 'Kantoor Hoogstraat, Wijk CN°. 126. (N°. 81. Do ondergeteekende heeft de eer, hiermede aan zijne geeerde begunstigers en verdere Stad- genooten te berigten, dat liij door een meer en meer toe- nemend debiet zijner genoodzaakt is geworden naar eene ruimere werkplaats dan tot hiertoe door hem in gebruik wasuit te zien dat bij daarin dan ook allezins naar wensch is geslaagd, en met den lsten Mei VERHUISD is, naar de Plantagie, Wijk B, N°. 56, vroeger bewoond door F. Willemax waarom bij zich nu weder bij vernieuwing kan aanbevelen, voor Sclieeps*, HoIens-, Branders*, Huis-, Rijtuiff- en Kag/cholwdrk, De Ilocfsin (teri) wordt tevens door hem uitgeoefend, terwijl hij voor alles eene prompte en civiele bediening beloofd. Schiedam, J. KLEIN. 3 Mei 1853. (N°. 82. Brief van den Heer GEERLING aan het YER- KOOPHUIS Ik lieb de die door U verkocht worden, door verscheidene kinderen laten gebruiken, en daarvan eene verrassende uitwerking gezienzelfs bij de zoodanigendie vroeger te vergeefs andere wormdoodende middelen gebruikt hadden. Ik schrijf u dit in het belang der lieve kleinen, die somtijds zoo deer- lijk met het pulf. sem. santon. geplaagd worden. Aan kin deren beneden de 3 jaren gaf ik 's morgens een half koek- jedie van 3 tot 6 jaren liet ik er een nemenik zag daarvan de beste gevolgen zonder eenige nadeelige neven- werking waar te nemen, en gevoel mij verpligt dezelve al- gemeen aan te bevelen. Ik ben enz. Urk, A. M. GEERLING, 15 April. Heel- en Vroedmeester. Een doosje van deze WORMKOEKJES (Chocolade- koekjes) kost 40 Cents in het Verkoophuis en de bekende Ddpdts. (N°. 80. SCHIEDAM 24 APRIL tot 3 MEI. Gehuwd: 27 April. Hendrik Brandeburg en Catharina Petronella Visser. Hermanus Jacobus Gile en Aagje Cornelia Kerdel. Bevallen 23 April. M. Hoppe, geb. van Woerkom D. 25. K. W. Schijffgeb. VerbokkemZ. 26. C. van der Laan geb. KipD. 27. K. Bouwer, geb. van Rhijn, Z. M. Romeingeb Rip, Z. M. ICreugcrgeb. van der Ree, D. 28. C. Mak, geb. van Wagtendonk Z. M. Wever, geb. HormanZ. 30. J. van der Mark geb. van den TempelD. Overleden: 24 April M. J. C.H. Nolet, 17 j. 7 m. 26. J. van Wag tendonk, 9 m. P. D. Schut, 18 d. 27. C. G. H. Ahsman 7 d. F. Busechtg. van J. Helderman. K. Loevd, echtg. van P. Lolkus, 23 j C. Bosnian 4 j. 3 m. 28. M. Krommenhoek4 m. 29. M.van der Ree 3 j. 6 m. 80. J. van der Vlies, 5 m. VLAARDINGEN, 26 APRIL tot 2 MEI. Gehuwd: 27 April. Jacob David van Furth en Sara de Vries. Bevallen: 26 April. Jannetje Brouwer, geb. Lagendijk, Z. 27. A. K. Kuipers, geb. van EtteD. 29. El. vanToorgeb. van IJperen D. MargarethaOoijkaas geb. van den Berg, D. 30. Neeltje van Dorp geb. van den BergZ. Overleden: 29 April. Maria de Willigen, echtg. van Jan van der Sjouw. 1 Mei. Cornelis Bergwerf, weduwn. van Jaapje Dorsman. MAASSLUIS, 24 APRIL tot 1 MEI. Gehuwd Geene. Bevallen: 24 April. Aa. Staa, geb. van Oudenaarde, D. 28. Ca. de Looper geb. Kap D. Overleden: 29 April. Cornelis Vroegop, 23j. ROZENBURG22—29 APRIL. Gehuwd 30 April. Jacob Dirkzwager en Maria Barendregt Jo hannes Stehouwer en Elizabeth Groeneveld. Jan van der Linde en Leuntje Lievaart. Bevallen 29 April. J. F. Kerkhof, geb. van der Spek Z. Overleden: 25 April. Lena van der Knaap 9 m. BR1ELLE, 25 APRIL tot 2 MEI. Gehuwd: Geene. Bevallen 25 April. E. de Bressergeb. van Thuijl. Overleden 25 April. Jan Molechtg. van Pietronella Brezet29 j. HELLEVOETSLUIS, 24—30 APRIL. Gehuwd 29 April. L. Yink en N. van't Hof. G. J. Vrielink en M. Torman. Bevallen 27 April. H. Groenevelt, geb. Ladage D. Overleden 26 April. A. H. van den Bos3 j. ruim. Gedrukt bij II. A. M. ROELANTSte Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4