YOOR SCHIEDAM, VIA lliillM.KV MAASSLDIS, ROZEVBIIRG, BRIELIE M IIELLEVOETSLUIS. A„. 19. Woensda^', 11 Mei. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD H. A. HE. ROELANTS, BERIGT. Plaatsgebrek verhindert ons, twee Kennisgevingen van de gemeente Schie dam, betreffende de Schutterij, in dit Nommer op te nemen. De Redactie. VERKIEZINGEN. DE MAASBODE Dit Blad verschijnt geregeld alle Woensda- gen. De prijs is per drie maanden voor Schiedam f75, voor VlaardingenMaassluisRozenburg jBrielle, Hellevoeisluis f -.90. Voor alle andcre steden franco per post f 1.05. Alle Boekhan- delaren en Postkantoren ncmen bestellingen aan. UITGAYE VAN TE SCHIEDAM. Do prijs der Advertentienis van 1-6 regels f60, behalve 35 Cents zegelregt voor het Rijk. Alle regels daarenboven 10 Cents. Kapitalc letters of vignetten betalen naar de plaats die zij innemen. Alle advertentien moeten Dings- dag voor den our ter drukkerij te Schiedam zijn. KorrespondentenJ. A. KAAAGIESSERle Vlaardingen; AVed. G. van der WEIJDEY, te llaasslnisR. G. van STEEDEXte llellevoetsluis. Abonnemcnten wordeu mede aagenomen bij 11 Schooneveld hi.te Amsterda nGebr. Rendritsen te Rotterdam, en verder bij alle Boekhandelaars en Posldireclearen. Het gewigtig oogenblik, waarop door het geheele rijk de verkiezingen tot leden van de Tweede Kamer der Sta- ten-Generaal znllen geEtouden worden, nadert. Aanst. Dings- dag, den 17 Mei, zullen de kiezers tot vervulling van dien bui'gerpligt moeten opkomen. Zijn dergelijke verkiezingen altijd van het grootste belang, zij zijn dit zeker in den tijd, dien wij beleven. Het Hootd van den Staat lieeft toch een Ministerie, dat de meerderheid van de Earners aan zijne zijde geschaard zag, op het verzoek, dat het daartoe deed, eervol ontslagen. De Koning heeft ook de Tweede Kamer waarvan de meerderheid meer bijzonder aan dat Ministerie gehecht was, ontbonden. De Koning heeft een beroep op zijn Yolk gedaan, dat, gelijk wij ons in ons vorig n°. uit- druktenthans in staat is te beslissenof de wegsedert vier jaren gevolgd, verder behoort te worden bewandeld of de Vertegenwoordiging naar waarheid den geest der Na- tie uitdrukte, en of de Grondwet verder op zoodauige wijs moet worden uitgelegdals tot hiertoe het goval was. Het Ministerie was niet overtuigd, dat zijne beschauwingen door de meerderheid der Tweede Kamer wierden gedeeld; het vroeg daarom eene duidelijke verklaring van de Natie. Het Ministerie heeft zijne gevoelens blootgelegd, zijne be- ginselen ontwikkeld in het bekende rapport aan den Ko ning van 26 April jl. Het verlangt eene eerlijke uitvoering van de Grondwet, alsmede het ongeschonden bewaren, zoo- wel van de regten en vrijheden der Natie, als van de reg- ten en praerogatieven der Kroon. Zoolang de daden van het nieuwe Ministerie aan die verklaring beantwoorden zoolang raoet ook ieder onpartijdige het Ministerie onder- steunen omdat het den geinatigd-constitutionelen weg vol- gen wil. Zoo de verkiezingen in eenen of anderen zin mog- ten uitloopen, die niet in overeenstemming was met de ge- matigde denkwijze, die vooral in den tegenwoordigen tijd door alle vrienden van ware vrijheid behoort te worden voorgestaanwij zouden vreezen, dat daardoor zeer nadee- lige gevolgen zouden kunnen ontstaan. De uitslag der verkiezingendie ons wachtenis derhalve van het uiter- ste gewigt. Wij kunnen er niet genoeg op aandringen dat elk kiezer daaraan deelnemeten einde ditmaal de keuzen de ware en onloochenbare uitdrukking van het ge- voelen des Volks zullen zijn. Nadat wij dit in het algemeen voor het toekomstig wel- zijn van den Staat op den voorgrond hebben gemeend te moeten plaatsen, brengt een dure pligt mede, om ruiterljk en opeahartig ons gevoelen te ontvouwen over de keuzen, waartoe meer bijzonder ons disirict zal worden geroepen. Tot hiertoe werd het Iloofiikiesdistrict Delft, waartoe Schie dam, Vlaardingen en andere plaatsen behooren, ter Tweede Katner vertegenw iordig 1 door de heeren Mr. K. A. Poort man «n Mr. W". Wintgens. Wij vangen aan met eene al- gemeene aanmerking, dat is, dat we de voorkeur geven aan vertegenwoordigersdie in het district f woo laehtig zijn. Wij stellen dit als regel, maar elke regel la.it uitzonderin- gen toe. Eerst dan, wanneer en algeim en bekend ervaron, bekwaam en verdienstelijk man elders geeue plaats mogt kunnen bekomen, en wanneer in het district zelf geene be- tere keuze zoude te doen zijn, eerst dan, zeggen we, zou den we naar personen buiten het district omzien. Het is toch wel eene waarheid, dat de leden der Staten-Generaal de belangen van het Nederl. volk vertegenwoordigenmaar het is niet minder eene waarheid, dat elk aanzienlijk deel des lands, vooral wanneer het een onmiddellijk belang bj handel en nijverheid heeft, in de Tweede Kamer een' verdediger dient te vindendie met hare belangen meer bijzonder bekend is. Wij herhalen het, geen regel zonder uitzondering. Uit dien hoofde ondersteunen wij uit voile overluiging de kandidatuur van den heer Mr. W. Wintgens, die zich gedurende zijne parlementaire loopbaan door ge- matigdheid en onafhankelijkheid heeft onderscheiden. Hij heeft het afgetreden Ministerie ondersteund, daar waar hij meende dit te kunnen en te mogen doen; maar aan den anderen kant was hij zelfstandig genoeg, om het dikwerf te bestrijden zoo hij oordeelde, dat daartoe gronden be- stonden. Wij hebben ook niet vergeten, dat hij menig- malen als verdediger van de Akademie te Delft optrad. Evenrain hebben wij het vergeten, dat hij nog in het vorige jt»!tr het voorstel deedeene enqu^te over de visseherijen te houden: een voorstel, dat we zoo gaarne zouden hebben gezien, dat ware aangenomen, en dat door den voorsteller, naar ons oordeel te spoedig, voor het oogenblik werd in- getrokken. Wij rekenen er op, dat, zoo de voorsteller we- der tot lid van de Kamer mogt worden verkozen, hij dat belangrijke onderwerp niet uit het oog verliezen zal. En wat nu den heer Poortman aangaat, die heer heeft, gedurende de vier jaren, dat hij in de Tweede Kamer zit- ting had, zich als een groot voorstander doen kennen van de vrijheid van handel en scheepvaart; als een voorstander van al hetgeen strekken kon tot ontwikkeling en vooruit- gang op het gebied van verkeer en nijverheid. En toch, waarom zouden wij het verbloemenheeft dat voormalig lid van sommige zijden meer tegenkariting te vreezendan de heer Wintgens. Aan welke oorzaak moet dit worden toe- geschreven? Laten we de zaken bij liaren waren naam noemendie heer helde meer dan zijn mede-afgevaardigde over tot het stelsel en de begiuselen van het afgetreden mi nisterie; hij ondersteunde het dikwerf, vooral wanneer het staatkundige vraagstukken gold. Maar onpartijdig hebben we ons afgevraagd; behoorde de heer Poortman tot die geheel overgegevenen aan het vorig Ministerie, gelijk wij de warme vrienden van hetzelve in de Wekker hebben zien noemen Dat mogen we niet instemmen. Behoorde hij tot eene overdrevene partij Nam hij alles aan, wat door het Ministerie werd voorgedragen Volgde hij blindelings de wenken van bet Ministerie? Wij mogen het evenmin toe- geven. De heer Poortman behoorde volstrekt niet tot het getal ilergenen, die als het ware onder de voorvechters van het gevallen Ministerie zouden kunnen worden gerangschikt. Wij zijn overtuigd van zijnen vrijzinnigen geest, even als Van den heer Wintgensmaar ook hem mogen we de eer van onafhankelijk en zelfstandig gehandeld te hebben, niet onthouden. Hij was in ddn woord geen stelselmatig voor stander, maar evenmin een stelselmatig bestrijder van het vroegere be wind. Was hij dit niet onder het vorige Mi nisterie wij vreezen er niet voordat Jiij het onder het nieuwe Kabinet zijn zal. Wij gelqaYen nio danig aan personen zou gehecht zijn dat bij drftifc de zaken zou opofferen. En om te doen zieit) geen we hier ter neder stellen, met bewijzen gestaafd, behoeven wij slechts te herinneren,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 1