den heer Mr. K. A. Poortman en den heer Mr. W. Wintgens. Binnenlandsche Berigten. tcgenstander* behoortl heeft vau het belaatingitelseldat in het vorige jaar aan de beoordeeling der Tweede Kamer was onderworpen. Hij heeft toen niet geaarzeldeen gewigtig voorstel te bestrijden, dat van het toenmalige Ministerie is uitgegaanen dat het land met eene belasting dreigdedie daar geen wortel schieten kon. Ongaarne roeren wij tee- dere snaren aan, maar wij zullen sleehts herinneren aan zijne houding en zijne woorden, onlangs in den Gemeente- raad onzer stad gesproken, waaruit het duidelijk gebleken is, dat hij onpartijdig en onafhankelijkdoch tevens met voorzigtigheidweet te oordeelen. Wanneer wij dan aan- dachtig hebben nagegaan den ijver en de bekwaamheid, die de heer Poortman bij de behartiging der belangen van Land en Stad heeftaan den dag gelegd, zouden we't inder- daad hard oordeelendat men den vroegeren vertegenwoor- diger van eene gewigtige betrekking uitsloot. Nog geen jaar geleden werd de heer Poortman tot Lid der Tweede Kamer herkozen. 953 van de 1173 kiezers, die opkwamen, bragten hunne stem ten voordeele van den heer Poortman uit. Reeds bij de eerste stemming werd hem voor de derde maalin den tijd van even drie jaren, het mandaat van afgevaardigde der Tweede Kamer toevertrouwd. Wat is er sedert dien tijd gebeurd, om liem thans voorbij te zien Heeft hij zich sedert meer ministerieel dan vroeger betoond? Wij hebben ons daarvan niet kunnen overtuigen. Wij meenen alzoo de kiezers te moeten aansporenden heer Mr. K. A. Poortman op nieuw tot lid van de Tweede Kamer te be- noemen. Wij vleijen ons, dat wij in het oordeel, dat wij over dien heer uitsprekendoor zijne handelingen niet zul len wordcn teleurgesteld. Reeds vroeger hebben wij het te kennen gegeven, en wij herhalen het bij deze, handhaving der Grondwet is~in de gegeven omstandigheden een eerste pligt, die op de volksvertegenwoordiging rust. Zoo lang het Ministerie aan zijne verklaring in dat opzigt getrouw blijft, zoo lang ver- dient het ook de ondersteuning van alle welgezinden in den lande. Gematigdheidvoorzigtigheid, moeten de ver- tegenwoordigers des volks vooral op dit oogenblik in hooge mate worden aanbevolen. Zij moeten niet blind zijn voor het goede, dat onder het vorige Ministerie is gesticht, maar evenmin medewerkenom een nieuw Ministerie a, tort et a travers omver te werpen. De gevolgen daarvan zouden noodlottig voor het Vaderland kunnen zijn. Het is dezer dagen uit de dagbladen geblekendat de heer Engelen lid der oude Tweede Kamerdie daar eene onafhankeljjke stelling had ingenomen, niet geaarzeld heeft er vooruit te komendat hij de beginselen en het stelsel van het nieuwe Ministerie ondersteunde. Ook de heer Anemaet verklaart openlijk, dat hij al voor jaren zaken |boven personen ge- steld heeft. Het blijkt daaruit, dat de ledendie dikwerf onder de voorstanders van het afgetreden Kabinet werden aangetroffen, daaraan in geenen deele zoodanig verbonden warendat zijalleen uit hoofde van de aftreding van vier der ministers, de ondersteuning, waar dit pas heeft, aan elk ander Kabinet zouden onthouden. Indien wij het par- lementaire leven van den heer Poortman wbl hebben na gegaan, dan twijfelen wij er niet aan, dat ook hij dien weg volgen zal. En mogten we onverhoopt in onze ge- dachten hebben gedwaald, dan rekenen wij op de eerlijk- heid en zelfstandigheid van onzen stadgenoot, dan houden we ons overtuigd, dat hij veeleer eene betrekking vaarwel zou zeggendan een district te vertegenwoordigen op eene wijs, als met het gevoelen van het groote gedeelte der kie zers niet zou schijnen overeen te stemmen. Indien we toch eenigzins den geest van ons kiesdistrict meenen te kennen, dan strekt die gewis tot handhaving van de grondwettige vrijheden der kiezersdan is men daar Yaderland en Ko- ning van harte toegedaan dan is het 't oogmerk omvoor zoo veel in hunne magt ishet welzijn van Nederland en Oranje te bevorderendan wenschen zij zich te beijveren aan de roepstem des Konings te beantwoordendan is hun streven, dat de gematigd constitutionnele weg wordc ge- volgd; dan is het de wcnsch, dat alles worde aangewend, wat leiden kan tot ontwikkeling van handel en nijverheid; dan hecht men volstrekt niet aan het behoud of de aftre ding van dezen of genen Ministerdan vertrouwt men op de wijsheid des Konings; dan eerbiedigt men IIDs. regten; erkent de magt van den Koning, om zijne Ministers naar welgevallen aan te stellen en te ontslaan. Wij gelooven, dat de beide voormalige leden van de Tweede Kamer die beginselendie gevoelens zijn toegedaan hoezeer zij soms niet dezelfde gedragslijn volgden. Wij zien in hen bekwaam heid aan eerlijkheid en zelfstandigheid gepaard. Het is op dien grond, in die overtuiging, maar ook in die ver- wachting en in dat vertrouwendat wij onze medekiezers uitnoodigen, bij de vervulling der gewigtige taakwaartoe zjj gcroepen wordenhunne stemmen uit te brengen op Schikdam, 10 Mei. Op Donderdag, den 12 Mei, des voormiddags ten 11 ure, zal de Gemeenteraad alhier, eene openbare zitting houden. Onderwerpen Nadere voordragt van eenen examinatorte belasten met het ver- gelijkend onderzoek der sollicitanten naar den post van Ge meente-Architect. LI. Zondag middag, omstreeks 4 ure, ontstond er in het na- burige dorp Kethel brand in eene bakkerswoningdie voor het dorp de noodlottigste gevolgen had. Een felle noordenwind was oorzaak dat deze brand zich zoo spoedig uitbreidde, dat in weinig tijds 18 woningen met eenige belendende schureneene prooi der vlam- men werden. Door de wel aangebragte hulp, ook uit onze stad en van de gemeente Overschie, is men de vlammen omstreeks ze- ven uur meestcr geworden. 16 huisgezinnen z.ijn door deze ramp niet alleen van hunne woning, maar bijna van alles beroofd, daar men door den Snellen voortgang der vlammen niet in staat was, zelfs het minste te redden. Menschenlevens heeft men gelukkig by dit ongeval niet te betreuren. Het te dezer stede bestaande Harmonie Gezelschap Apollo", zal op Donderdagden 12 Mei aanstaandein de groote zaal van Musis Sacrum" alhier een Concert gevcn ten voordeele van de bij den brand van den 8 Mei jl. ongelukkig geworden huisgezinnen te Kethel. Wij doen hulde aan het bestuur dier verceniging dat ook zij hare talenten beschikbaar steltom het lot van verarmdo natuurgenootcn te lielpen verzachten. Tot het hoofd-kiesdistrict Delft, dat aanstaanden Dingsdag zal geroepeu worden tot do verkiezing van twee leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaalbehooren de volgcnde plaatsen, als Delft, VrijenbanAbtsregt, Akkersdij;, Hof van Delft, Groeneveld, Stompwijk, Pijnacker, Nootdorp Overschie, Schiebroek Schiedam, KethelNieuwlandOud- en Nieuw-MalhenesseYlaardingen1 laar- dinger-ambachtZouteveen, DefshavenMaassluisMaaslandJiozen- burgSchipluiden, St. MaartensregtIlodenpijl, Naaldwijk, Wate- ringende Lier, Brielle, ZivartewaalVierpoldcrs, Oostvoome, Nieuw- hoorn, NieuwenhoornIlellevoetsluis, Nieuw Helvoet, Oud en Nieuw Struiten, Rockanje, Waters, Zuidland, Geervliet, Ricrt, Simonsha- ven, Oudenhnorn, SpijkenisseHekelingcn, Heenvliet cn Abbenbroek. De hoofdplaatsen der onder-kiesdistricten zijn in deze opgave met cursijve letters gedrukt. Door Gedep. Staten van Zuidholland is bepaald, dat, indien ten gevolge der eerste stemming voor leden der Provinciale Staten den 10 Mei aanstaande, eene herstemming mogt noodig zijn, deze alsdan in de hoofdplaatsen der kiesdistricten en der ondcr-kicsdis- tricten zal behooren plaats te hebben op Dingsdag, den 24 Mei. Gedurende de maand April 1853 zijn over den Holl. IJze- ren Spomweg van Schiedam vertrokken 3808 reizigers. De op- brengst van reizigers heeft bedragen f 1888.05 en van goedcrcn enz. 572.45. De Koning heeft vergund het stoomschip Cyclooponder be vel van den luit.-ter-zee der le. klasse H. Caap, thans te Willems- oord, in dit jaar te bezigen tot het afhalen van den oersten haring. De sehoenerbrik Makasseronder bevel van den luit.-ter-zee der le. klasse Jhr. A. Klerek, cn de schoener Atalanteonder bevel van den luit-ter-zee der 2e. klasse N. M. J. Kroef, zijn bestemd om de haringvloot te begeleiden en te bewaken. Beide deze bo- dems worden te Willemsoord voor de reis gerced gemaakt. Bij koninklijk besluit van 2 Mei 1853, N°. 32, is benocmd tot ontvanger der directe belastingenin- en uitgaandc regten cn accijnsen te Maassluis tevens bclast met de in- en uitklaring der zeeschepende heer H. Gerlings Jzn.thans ontvanger der directe belastingen en accijnsen te Maasland De algernecne synodale commissie der Nederl. Herv. kerk heeft bekend gemaakt: „dat zij het van hare roeping en pligt ge- acht heeft, het oog te vestigen op de gewigtige gebeurtenissen in deze dagenwaardoor bij onzo Protestantsche medeburgers eene groote bezorgdheid is ontstaan en de ijver ontwaakt voor de regten en de belangen der Protestantsche kerk in ons Vaderland, bedreigd als zij worden door den invoering der bisschoppelijke hierarchic in Nederland, volgens de zooveel ergernis cn verontwaardiging wek- kende allocntie van den Paus van Rome, Pius IX; dat zij zich heeft gewend tot de Herv. gemeenten in het vaderland met een woord van bekrachtigingbczadiging en heiliging van den door duizenden en tienduizonden luide en krachtig uitgesproken ijver dat zij dit woord heeft nedergelegd in eenen herderlijken brief aan de gemeenten, van den 22 April jl.; dat zij do eer heeft gehad by een eerbiedig adres, dezen brief aan Z.M. den Koning, door eene personele commissie, den 29 April aan te bieden en haar ver trouwen uit te drukken op het besef van hcilige roeping en pligt, dat in de borst van onzen Koning leeftter bescherming en handha ving der vrijheden an regten onzer kerkovereenkomstig de bepa- lingen der Grondwet; dat zij door Z. M. op eene vereerende en allezins welwillende wijze ontvangen is; dat van dien (herderlijken brief en bovengenoemd adres aan Z. M. den Koning?een genoeg- zaam aantal gedrukte exemplaren verzonden zijn aan de respective besturen in onze kerkalsmede aan al de kerkeraden en predi- kanten in de Nederl. Herv. kerk, ten cinde door de kerkera den het bestaan en zoo veel mogelijk de inhoud van dien her derlijken brief ter kennis der gemeentpn te brengen, terwijl dezelvo daarenboven door den boekhandelaar Susan verkrijgbaar gesteld is tcgen zeer matigen prijs." Maassluis, 9 Mei. In eene vergadering van eenige kiezers uit verschillende gemeenten van het district Delftden 7 Mei al hier tot do benoeming van candidaten voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaalhebben de navolgende heercn bij de

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 2