ATTENTIE. H00FD-RIESDISTR1CT DELFI. Marktberigten. Advertentie n. C a r g a-L ij s t e n. EONING EN VADERLAND Mr. W. Wintgens, te 's Gravenhage, C. Hoekwater, te Delft, Mr. K. A. Poortman, C. Hoekwater, te Delft en Mr. W. Wintgens, te *sGravenhage. NB. De Schiedamsche Courant wordt verzocht deze advertentie in haar eerstvolgend Nomraer over te nemen. edit# stemming (Je meeste stemmen erlaugtMr. W. WiutgeusC, Hoekwater en Mr. L. Metman; terwijl bij overstemming tusschen de heeren Jhr. Mr J. A. Ridder van der Heim van Duijvendijke en Schimmelpenninck van der Oije, de heer van dor Heim van Duij vendijke is verkozen. AAN DE BEURS TE SCHIEDAM. 10 Mei 1853. ROGGE nan stokerij weinig handeldaarentegen voor Binnen- en Buitenlandsche verzending met partijen gekocht tot verhoogde prijzen. 143/, ffi Koersche (minder droog) f200 3/m.; 144/, ffi Koer- sche f 210 cont.142 143/, ffi Archangel f 178 1/m.fl80 1/m. 142/' ffi Berdianski f 162 1/m.; 142/, ffi Odessa f 165 6/w.; 150/* ffi. Windau f 220 cont., f222 6/w.; 143/, ffi Berdianski fI72 I/m. 141/, ffi Archangel fI82 I/m.; 143/, ffi dito fI86 6/w. I40/1 ffi dito f 182 6/w.; 144/, p. Koersche f2l3 6/w.; 148/, p. Windau f 216 cont., f 218 f 6/w.in EntrepSt I42/1 p. Archangel fI75 6/w.; 141/* p. dito fI75 I/m.143/,, 144/, p. Berdianski f 165 I/m., fI65 cont.; 140/, p. Archangel f 175 6/w. GERST. Gedroogdo bij nieuwe aanvocren f 14 lager afgegcven en alzoo nog verlaten. Ongedroogde tot vorige prijzen opgeruimde 129/'® Manheim f 176 cont., f177 6/w.; 128/' p. dito f 176 cont., fI78 3/m.; 130/, p. Koersche f 202 6/w. MOUTWIJN bleef op f 15'/» per vat cont. Gisteren en he- den met meerder handel. SPOELING. 4 en 5 Mci fl.70, 6 idem fl.50, 7 idem f 1.30 9 idem f 110 idem f 0.50. AAN DE BEURS TE ROTTERDAM. 9 Mei 1853. TARWE was in de Zeeuwsche soorten tot vorige prijzen wel te verkoopen; de puike partijties 124, 126, 128, 130, 132 ffi/8.25, /8.75,/9.25,/9.75 /10.25, 10.75 de geringe 116|118 120, 122 ff met veel en met minder achot 6.757 7.25, 7.50, /7.75, alles naar kwaliteit. Oude cn Jarige/9.50, 10,/ 10.50, weinig gevraagd, weinig voorhanden. Roode Tarwe blijftgehecl in de vorige notering bij de uitslijting verkoopers en koopers vin- den. 161 162, 164 165 166/, (133, 134,135, 136 Hoog- landsche Kleefsche /305 /310, /317 /320./322, /325; 161, 162', (133, 134 Bovenlandsche Ris /"283287 158/, (131 Bovenlandsche f 270; 158', (131 Meursche /278 157/, (130 Jarige Kleefsche 270; 154/, ®(127®) Witbonte Poolsche 300; 163/* ff (134 Petersburger Kubanka/300. ROGGE. Zeeuwsche blijft tot vorige prijzen, /6 40, /6.60 ,/6.80, 7 7.20 steeds moeijelijk te verkoopen. Andere soorten min der met aandrang gepresenteerdwaardoor voor de dagelijksche be- hoeften en enkelde verzending orders ruim vorige prijzen wordt bosteed. 148/, ff (122 ffi) Fransche /205; 146/, ffi (120 ffi) dito 206 148/* (122 ffi) Jarige dito 197 146/* ffi (120 ffi) Odessa 186; 141,143, 145/, ffi (116, 117119 ffi) Archangel J 182185 190 143, 144/, ffi ("117, 118 ffi) puike dito /188, /192 144/* ffi (118 ffi) Jarige Petersburger J 181 142/, ffi(117 ffi) Archangel /"180; 144;, ffi( 118 ffi) Berdiansky f 165 Entrepot143/, ffi (117/118 ffi) "dito/165 idem; 141/142/, ffi (116, 117 ffi) Archangol 175 177 id. GERST. Zeeuwsche en Vlaamsche in gocde kwaliteit schaarsch tor markt cn lOcents hooger; Winter /4.70 /4.90 /5.10/5.30; Zomer /4.50 /4.70, /4.90 /5.10. HAVER zonder prijsverandering, niaar niet nbondant. Zeeuwsche en Overmaasschc/2.40, 2.60 /2.80,/3/3.20 /3.40 /3.60, 3.80 alles naar kwaliteit. BOEKWEIT tot vorige prijzen met tainelijken handel. Noord- Brabandsche 208 210 /212 /214; Limburgcr 200 /207 /210; lthijn/205. Fransche zeer puike schaarsch, gewone en min- dcre kwaliteit abondant; grove/ 174 175 J\TTJ 180, 183 fijne 160f 164. ERWTEN. Graanwe weinig gevraagd; Geldersclie/10.50,/1I.50, /I2.50, 13.50 naar kwaliteit; Zeeuwsche en Vlaamsche f 8.50 f9.50, fl0.50. Groote Zeeuwsche blaauwe f8.50, f 10.50, doch weinig gevraagd; gewone soort Blaauwe wel te verkoopen tot f7.50, f 8 f 8.50, alles op kook. In publieke veiling ruim 40 East Deen- sche Graauwc tot f7,20 f7.40, f7.60, f7.80, f Bcirca 30 Last Deensche Groene kleine tot f7.IO. f 7.20 f7.30, f 7.40 en circa 3 Last grootere tot f8.20 alles voetstoots. WITTE BOONEN zonder verandering, f8.50 h fll.50, BRUINE BOONEN 50 Cents hooger,/9, f IIf 13 naar kwa liteit. PAARDEBOONEN traag vorige kocrs, f 5.70 f 5.90, f 6.10. DUIVEBOONEN f6.60 f 6.80 f7. KOOLZAAD I h 2 L hooger. Zeeuwsch gestort 58V, Lpnik Flakkeesch 58 L. LIJNZAAD. II0/III ffi Calcutta f320 vcrkocht. KANARIEZAAD f6.75, f7, f 7.25f7.50. MEEKRAPPEN. De aanvoer was hedeu niet groot en de om- zct gering, hetgoen echtei werd verkocht was tot voile vorige pry- Ben. De buitenlandsche willige berigtcn voor het artikel oefenen hier weinig of geen invloed uit. SCHIEDAM. NEWCASTLE. Neva, kapt. D. Bnowsmet 128 Chaldr. steen- kolen. Order. LIBAU. Sieke van der West, kapt. W. H. Steen met 750 Tschetw. Rogge en 960 Tschetw. Gerst. Order. LIBAU. Jacomina, kapt. K. P. Huges, met 1290 Tschetw. Gerst* Voor J. G. Beukers. NEWCASTLE. Merchant Packet, kapt. C. Robinson, met 112 Chaldrons steenkolen. Order. NEWCASTLE, lntegritijkapt. M.March, (met [118 Chaldrons steenkolen. Order. LIBAU. Geziena Johannakapt. H. W. LnKENBmet 1837 Tschetw. Gerst. Voor de Kuijper en C°. te Rotterdam. Aangekomen 7 Mei. NEWCASTLE. Frederic, kapt. J. G. Tumbullmet 75 Chaldr. steenkolen. Voor A. Koper en Zoon. Aangekomen 0 mei. Heden over Iced mijne geliefde echtgenoot EVA MARIA van ALPHEN, in den ouderdom van bijna 51 jaren, na eene gelukkige vereeniging van ruim 30 jaren. Voor mij was zij steeds eene trouwe huisvrouwvoor mijne kinderen eene tedrbeminnende moeder. Schiedam J- HOEK. 8 Mei 1853. (N°.87. Eenige kennisgeving. Voor de vele bewijzen van liefde, aan ons nu ge- storven KINDJE betoond, en de ons bij deszelfs overlijden geblekene deelneming, betuigen wij bij deze onzen opreg- ten dank. Schiedam, Mr. P. POST UTTERWEER. 10 Mei 1853. A. E. G. POST UITERWEER. N°. 91.) Visseb. Op de Vergadering der vereeniging te DELFT, heden gehouden, waren 165 kiezers tegen- woordig. Als Candidateu voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal werden aangenomen de Heeren: met algemeene stemmen met 157 stemmen. Den ondergeteekendenuitmakende het bureau der ver eeniging is opgedragen dezen uitslag aan de kiezers van het district bekend te maken. Delft, 7 Mei 1853. Dr. G. SIMONS. Mr. J. E. van der MANDELE. Mr. M. A. M. 'sGRAVESANDE GUICHERIT. Hij, die verzocht is, om bovenstaande annonce in de Schiedamsche dagbladen te doen plaatsen, voegt daar de verzekering bijdat reeds zeer vele andere kiezers in dit district besloten liebben hunne stem op de beide bovenge- noemde Heeren uit te brengenen noodigt alien uit, om dit voorbeeld te volgen. Eendragt toch maakt magt. Voorts is hier voor sommigen de herinnering misschien niet overbodig, dat het stembriefje niet moet onderteekend worden en de namen en voornamen met genoegzame dui- delijkheid behooren geschreven te wordendaar anders het stembriefje van orwaarde zou zijn. (N°. 92. Schiedam, 10 Mei 1853. EEN PROTESTANTSCH KIEZER. De Kiezersdie zich door niemand en niets laten op- ruijen, maar met kalmtemet onpartijdigheid en met al den ernst, die door het gewigt der zaak gevorderd wordt, overwegen wat het waarachtig belang van Koning en Va- derland eischt, zullen hunne stem uitbrengen op voormalig lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, die blijkens de verslagen van de handelingen dier Kamer steeds bewijzen heeft gegeven van bezadigdheid en zelfstan- digheid en daarom ook nog bij de laatste verkiezing ten verleden jare in bovengemeld kiesdistrict niet minder dan 922 van de 1172geldigo stemmen op zich vereenigt heeft. Bovenstaande advertentie, geplaatst in het Algemeen Han- delsblad van hedenheb ikin het belang der zaakten mjjnen koste in dit bind doen opnemeq. Schiedam, EEN KIEZER. 10 Mei 1853. (N°* 98 In het hoofd-kiesdistrict DELFT waaronder Schiedam en Omstreken zullen vele kiezers hunne stemmen uitbrengeu voor Leden der Tweede Kamer op de heeren (N°. 94.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 3