ALGEMEENE BOEKHAN-DElI^^ LEES-BIBLIOTHEEK, MUZ UK- en PLAATHANDEL. P. ROOS EN ZOON, HERBERLIJKE BRIEF CHB1STELIJKE HERVORIIDE GEMEEATEiV I4A.THTOOKl-I5EIIOEF,TEM NOUVEAUTES. DAM, A. 82. GROOTE MARKT, HOEK KORTE KERKSTRAAT. ALGEMEENE SYNODALE COMMISSIE NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK HARMONIE GEZELSCHAP: Op Donderdag den 12. Mei 1153, des avonds ten seven are. J. J. COPPER. Burgerlijke Stand. EN Door deze heb ik het genoegen IJwEd. kennis te geven dat ik mij alhier als BOEKVERKOOPER en LEES-BIBLIOTHEEK HOUDER gevestigd heb. Alle bestellingen den Algemeen en Binnen- en Buitenlandschen Boekhandel betreffende, zoo mede alle welke met Boek- en Steendrukkerij, Binder ijKan too r-B ehoeften, Muzijk- en Plaatbandel, enz. in verband staanzullen met spoed en accuratesse uitgevoerd en tot billijke prijzen geleverd worden. Onder aanbeveling mijner onderneming in uwe welwillende attentie, heb ik de eer mij met de meeste achting te noemen (N°. 88. Schiedam, UwEd. Dv. Dienaar, Mei 1853. P. VAN KATWIJK Junior. Berigten hunne geeerde Begunstigers, zoowel binnen als buiten deze staddat zij voor het tegenwoordige saizoenten ruimste geassorteerd zijn in De nieuAvste stoffen voor Dameskleedjes. Zoo mede in: BRODERIES ANGLAISES, LINNEN ZAKDOEKEN, ZIJDEN DAMES-FICHUS, LINTEN, &c. &c. Voor Heeren: LAKENS, SATIN DE LAINESBUXKINGS, VESTEN-STOFFENZIJDEN DASSEN, FOULARDS, HANDSCHOENEN en meerdere (N°. 89. Bij den Uitgever van dit Weekblad is, in grooten getale, verkrijgbanr gesteld: VAN DE DER AAN DE IN NEDERLAND. Prijs 10 Cents. De lezing van dit hoogstbelangrijke geschriftwordt ieder weldenkend Christen, dringend aanbevolen. (N°. 86. ten voOrdeele van de bij den brand van den 8. Mei jl. ongelukkig gewordene huisgezinnen te Kethel. In de Concertzaal van het Gebouw Musis Sacrum onder Directie van den Heer EERSTE AFDEELING. 1. APOLLO MAR6CH van J. J. Copper. 2. OUVERTURE van J. W. Kaliwoda. 3. CONCERTANTE voor twee Clarinetten van Iwan MUller. 4. ANDANTE uit eene Synphonie van Gadic. 5. AIR uit de Opera Semiramis van Rossini met obli- gaat Fluit. 6. MARSCII gecomponeerd door dan heer S. Rijn- BENDK, HCZ. TWEEDE AFDEELING. 7. HOCHZKITS FESTMARSCII van F. Mendelsohn Bartiioldy. 8. ARIA uit de Opera Lucie de Lammermoor voor obli- gaat Tuba. 9. WALZ uit de Opera Le Barbier de Seville van Rossini. 10. GRANDE POTPOURRI uit de Opera Euryanlhe van C. M. von Weber. 11. SOUVENIR de SCHIEDAM, MARSCH van J. J. C OPPER. Toey'iny-billetten zijn tegen betaling van 99 cents le verkrij- gen in h-t Gebouw Musis Sacrum. N°. 90. SCHIEDAM, 3—9 MEI. Gehuwd 4 Mei. Cornells de Munnik en Maartje Trompers Wil- lem den Held en Arendje Allart. Jacob Boer en Elisabeth Klaverdijk. Bevallen 2 Mei. J. Lotnmerse geb. Palmer, D. A. C. Rijken geb. Eijgens, Z. 5. P. C. Engei inggeb. Eeelder, D. W. Noor- dijkgeb. van der Iiee Z. C. G. Kloosgeb. van SchijndelZ. 8. D. Huiskesgeb. van WaardI>. H. van Efferen, geb. van PuttenD. Overleden 3 Mei. W. de Goederen8 j. 4. Th. C. van Rhijn1 j. 4 m. C. Rijnbende, echtg van P. Gagestein, 84 j. 5. A. R. van den Bos 1 j. 10 m. A. E. Post Uiterweer11 in. 7. T. J. Holscher. 6 j. 9. C. W. Noordijk1 j. 2 in. VLAARDINGEN, 3—9 MEI. Geiidwd: 4 Mei. A. van Dorp met B. de Kok. Pieter Maat met A. Hanswijk. Bevali-en: 2 Mei. Marg Verboon, geb. v. d. Spek Z. 4. A. de Heer geb. van den Berg1). t- Maartje Ifoster, geb. Goudappel, D. Job. Baggus. geb. van Vliet.6. Joh. Vink, geb. van der Linden. 8. W. van Duffelen geb. Versteve. Overleden 3 Mei. Jacob Vcrkiel ,3 m. Maria Boeije, wed. van G. Vriens, 81 j. 6 m. Gatske Oepkcs, wed. van Cs. Valkenicr, 65 j. 7. Korn. van Leeuwen 7 w. P. Woensdregt, 55 j. J. H. van Ilouwelingen, 5 m. MAASSLUISl-r-8 MEI. Gehuwd: 4 Mei. Willem Prins en Pietertje Smith. Bevallen: 2 Mei. Grietje van der Windgeb. van der Weijden 1). Overleden: 2 Mei. Johanna van der Spek, 72 j. ROZENBURG 29 APRIL tot 6 MEL Gehuwd 4 Mei. Jb. Kleijwegt en J. Lievaart. BR1ELLE, 2—9 MEI. Gehdwd 7 Mei. AdolfWelman en Neeltje Edelman. Maris Adri- anus van Eijsden en Pieternella Clazina van Pelt. Lambertns Planter Scpp en Emmetje Gondswaard. Bevallen 2 Mei. C. van Leenengeb. TorhellD. 8. M. Sjoake, geb. van den Berg, Z. E. van den Berg, geb. de Groot, D Overleden 3 Mei. Maarten Noordijk12 w. 4. Klaas Vermaas 5 w. 6. Johannes Everhardus Bodeker, 3 w. HELLEVOETSLUIS, 1—8 MEI. Gehuwd 6 Mei D. de Boo en J. van de Graaf. Bevallen: 6 Mei. N. Barendreeht, geb. Kricmen D. Overleden: 5 Mei. E. II. Pfister., echtg. van Smith, 43 j. Gedrukt bij H. A. M. ROKLANTS, te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4