VOOR SCHIEDAM, VLAARDINGEN, IAASSLEIS, ROZENBIIRG, BRIELLE EN HELLEV ,V". 20. Woensdag, 18 Mei. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD PUBLICATIE. KENNISGEVING-. UITGAVE VAN H. A. M. ROELANTS, TE SCHIEDAM. VCfSfxfr- KorrespondentenJ. A. KANNGIESSERte Vlaardingen; Wed. G. van der WE1JDENle Maassluis; 11. G. van STEEDENte llellevoetsluis. Abonnementen warden mede aagenomen bij M. Schooneveld la.le AmsterdamGebr. Hendriksenle Rotterdam, enverder bij alle Boekhaudelaars en Postdirectearen. SCHUTTERIJ. KENNISGEVIN6. Oprocping tot de inschrijving voor de Schutterij. DE MAASBODE Dit Blad vorschijnt geregeld alio Woensda- gen. De prijs is per drie maanden voor Schiedam 75, voor Vlaardingen, MaassluisRozenburg, JlritlleJlellevoetsluis f -.90. Voor alle andcre steden franco per post f 1.05. Alle Boekhan- delaren en Postkantoren nemen bestellingen aan. l)e prijs der Advertentienis van 1-6 regels /-.60, behalve 35 Cents zegelregt voor hetBijk. Alle regels daarenboven 10 Cents. Kapitale letters of vignetten betalen naar de plants die zij innemen. Alle advertentien nioeten Dings- dag voor e'en uur ter drukkerij te Schiedam zijn En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 7den Mei 1853. Burgemeester en Wethoudeis van Schiedam C. A. van BOL'ES. De Secreiaris VERNEDE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der stad Schiedam. Gelet hebbende op art 7 van Zijner Majesteits Besluit van den September 1828 (Staatsblad n°. 55), roepen bij deze op alle per- sonen welke als gehuwd of wednwnaars met kind of kinderen, in het afgeloopen Jaar, uit dien hoofde in de tweede klasse van dc algemeene rol der Schutterij gebragt zijn gewordendoch sedert dien tijd, door het overlijden hunner Vrouw of Kinderen, de be- voegdheid verloren hebben om in die klasse to verblijven, en dus als nu in de eerste klasse der voor dit jaar te formeren algemeene rol gerangschikt moeten worden, om van dusdanige vcrandering van omstandigheden kennis aan Hun Ed.'Aehtb. te geven, of wel zich daartoe ter Secretarie dezer stad aan te' melden vddr de aan te van- gene Inschrijvingdes morgens van 10 tot 12 ure, en dus uiterlijk ov den 26 Met aanstaandezullende bij verzuim dezer aangifte de he- langhebbendeingevalhij, dien ten gevolge, niet op de bijzondere rot mogtzijn overgonomen, dadelijk volgens art. 8 van het voor noemd besluit, bij de Schutterij worden ingelijfd, tegen ontslag van hem, die in zijne plaats is opgeroepen, alles onverminderd de toe- passing der strafbepalieg bij art. I der wet van den 6 Maart 1818 (Staatsblad n°. 12), houdende eeue geldboete van ten hoogsten vijftig gulden en eene gevangenis uiterlijk van drie dagen, hetzij af- zonderlijk of wel beide straffen te zamen genoraen. Voorts brengen Burgemeester en Wethonders voornoemd ter ken- msse der belanghebbenden dat zij welke hun 34ste jaar hebben voleindigd en tot de reserve behoorenalsmede van hen, die daarbil gedurende vijf jaren hebben gestaanop grond van art. 25 en 26 der wet van 11 April 1827, mdien zij zulks verkiezen, kunnen wor den ontslagenterwijl ook bij dozen worden opgeroepen zij, welke tot de eerst daargestelde Schutterijen behooren, en hun 34ste jaar hebben volbragt, ten einde, zulks verlangende op grond van art. 85 der wet hun ontslag te reclameren; waarom een iegelijk, die van dit regt wenscht gebruik te makenaaugemaand wordt zulks ter kennis van het Bestuur dezer Gemeente te brengen door eene verklanng, schriftelijk tedoen, en ter Secretarie voornoemd te be- zorgen uiterlijk vMr30 Junij aanstaandevermits al degenen.die zulks niet mogten verrigten, gehouden worden als Vrijwilligers welke niet vroeger dan in de maand Jung van hetvolgend jaar hun ontslag op bovenstaande wijze kunnen reclameren. En, opdat niemand hieromtrent eenige onwetendheid zoude kun nen voonvenden, zal deze worden afgekondigd en aangeplakt, waar. zulks te doen gebruikelijk is Gedaan en afgekondigd te Schiedam, den 7 Mei 1853 Burgemeester en Wethouders voornoemd C. A. van BOL'ES. De Secretaris VERNEDE. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schiedam Gezien art. 228 der wet van den 29 Junij 1851 (Staatsblad n". 85), regelende de zamenstelling, inrigting en bevoegdheid der Ge- moentebesturen Gelet top de bepalingen der wot van den 8 November 1815- (Staatsblad n°. 51). Doen te weten: Dat alle schuldvorderingen ten laste dezer Gemeentehet dienst- jaar 1852 betreffendevoor den eersten Julij aanstaande moeten zijn ingediend. Wordende mitsdien elk en een iederdien zulks mogt aangaan, bij deze aangemaandzich de liiervoren gestelden termijn ten nutte te maken, dewijl alle vorderingen ten laste dezer Gemeente, over gemeld dienstjaarwelke binnen dien termijn niet mogten zijn in gediend zullen worden gehouden voor verjaard en vernietigd. En is hiervan afkondiging geschied Mei 1853. Burgemeesti De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Schiedam Gezien de wet op de Schutterijen van den 11 April 1827, en spe- ciaal gelet hebbende op die artikelen der wetdie in betrekking staan tot de jaarlijksche inschrijving, zoo tot de boreids daarge stelde Registers van vroegere jarenals tot de inschrijvingwelke gedurende de laatste helft der maand Mei moet geschieden. Doen te weten: Dat de Registers ter inschrijving voor de SCHUTTERIJ, van de geborenen in de jaren 1819 tot 1828 ingeslotenzullen worden ge- opend ter inschrijving van alle mannelijke ingezetenenwelke tot liet laatstgemelde jaar behooren, alsmede van hen, welke, in de vorige jaren geboren zijnde, sedert de laatstvorige inschrijvingzich alhier met der woon hebben nedergezet, waaronder ook begrepen zijn de Militairen, welke na dien tijd zijn gepasporteerden de Vreemdelingen, welke sedert dezen tijd van buiten het Rijk zijn gekomenen zich alhier hebben gevestigdvoor zoo verre deze laatsten het voornemen om zich in dit Rijk neder te zetten heb ben aan den dag gelegdhetzij door eene uitdrukkelijke verkla- ring hetzij door de werkelijke overbreuging van den zetel van hun vermogen en de hoofdmiddelen van hun bestaan naar herwaarts, zonder dat de tijdelijke uitoefening van eenig bedrijf of handwerk, in eenige ondergeschikte betrekking als zoodanig voornemen wordt aangemerkt. Allen welke zullen worden ingeschreven in dat Re gister, waartoe zij volgens hunnen ouderdom behooren. Dat van deze inschrijving niemand der vorenstaande personen is uitgezonderd, maar dat alienzonder onderscheiddaarin begre pen zijn, al ware het ook, dat zij zouden vermeenenvolgens de wet, tot de vrijgestelden of uitgeslotenen te behooren; zullende der- halvealle de bovengemeldenals daartoe bij deze wordende opge roepen, moeten verschijnen ten Raadhuize dezer stad: de genen die wonen in de wijken A, B en C, op Donderdaq den 26 Mei 1853 en de genen die wonen in de wyken D E, F en G, op Vrijdag den 27 Mei 1853, op beide dezelve dagen des namiddags te 3 ure, ten einde zich te laten inschrijven in dat Register, waartoe hij vol gens zijnen ouderdom behoort. De Registers zullen op den eersten Junij finaal worden gesloten. De vorenstaande opgeroepenen zullen verpligt zijnbij hunne in schrijving opgave te doen van hunne namen, voor- en bijnamen, van de plaats en tijd hunner geboorte, hunne woonplaatsmet aan- duiding van wijk en nommer, het beroep hunner ouders en dat van hen zelf, of zij zijn gehuwd, ongehuwd of weduwnaar het getal hunner kinderen van beider sekse, sedert wanneer zij ingezetenen der Gemeente zijn, en van waar zij alhier zijn komen inwonen, en eindelijk van de redenen, die zij zouden vermeenen, dat hen van de Schutterlijke dienst zouden vrijstellen of daartoe onbevoegd ma ken, naar aanleiding van art. 3 en 4 der wet, met opgave van het artikel en onderdeel der wet, waarop zij zich beroepen. Wordende voorts een iederbuiten deze Gemeente geborenaange maand, om zich tijdig van eene geboorteakte te voorzien, en zich alzoo van zijnen ouderdom te verzekeren, ten einde de inschrijving behoorlijk kunne geschieden en om voor te komen, dat niemand door eene verkeerde opgave van zijnen ouderdomvervalle in de straf, bij de wet bepaald. 1 erwijl Burgemeester en Wethouders voornoemdeen ieder, hierin betrokken, willen aangemaand en gewaarschuwd hebben, om zich van zijne verpligting in deze te kwijtenvermits uit krachte van art. 9 der weten art. G van Z. M. Besluit van den 21 Maart 1828, al de genenwelke zich voor het sluiten der Registersop den eer sten Junij eerstkomende niet hebben laten inschrijven, als nog ambts- halve zullen worden ingeschreven en dat dezelve, dien ten gevolge, zullen worden verwezen in eene geldboete, en daarenboven, zonder lotingbij de Schutterij ingelijfd, indien het zal blijkendat er, tijdens de verzuimde inschrijving, geene redenen tot vrijstelling of wtsiuiting, ten hunnen aanzien bestonden. behoort, IYethou

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 1