VERKIEZINGEN. Buitenlandsch Overzigt. Wanneer dit blad in liet licht verschijnt, hebben do kie- zers hun burgerpligt vervult. Ieder getrouw Yaderlander heeft voorzeker het hooge gewigt zijner roeping begrepen en zijne stem uitgebragt. Welke uitslag zal die stemming opleveren Wie zullen tot leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal benoemd worden Dit is voor het oogenblik nog een geheimdat in de stembus besloten ligt en dat morgen zal worden ontsluijord. liet is te verwach- ten dat er vele herstemmingen zullen moeten plaats heb ben er zijn toch in vele districten zoovele candidaten ge- noemdzoovele personen aanbevolendat het niet missen kanof onderscheidene keuzen zullen bij de eerste stem- mine niet geschieden. Dit neemt niet weg dat, naar het zich liet aanzienhet blijken zal, dat er een levendige strijd gevoerd is en dat verschillende leden niet zullen worden herkozen. Maar welken uitslag zal de verandering van sommige personen opleveren? Zal het meuwe Ministerie stelselmatige ondersteuning of stelsclmatige bestrijding on- dervinden? Zal de Kamer even als in 1849 vijandig je- eens het Ministerie gezind zijn Gewaagd kan het heeten op die vragen nil reeds eenig bepaald antwoord te geven. En toch meenen wij dat er grond bestaat om te verwach- tendat de Kamer zijn zal, wat zij zijn moet, dat is eene zelfstandigeeene onafhankelijke Kamergeen blind werktuig van het Gouvernement, geene stemmachinemaar ook geen struikelblokgeen hinderpaal voor de Regering. Het is te voorzien dat alle gevoelens daarin zullen worden verte"enwoordigd. Thorbecke en zijne vrienden zullen daarin hunne plaats vinden. Groen van Prinsterer en zijne aan- hangers zullen niet gemist worden. De uiterste linkerzijde zal in de Kamer worden aangetroffen, even goed als de gematigd-constitutionneelen. In een woord; alle staatkun- dige kleuren zullen in de Kamer worden vertegenwoordigd. Die verschillende bestanddeelen hebben er altijd in bestaan en zij zullen er ook in het vervolg verblijven. Die ver schillende kleuren, zijn nuttig, noodzakelijkalle gevoelens moeten in de vertegenwoordiging hunne organen hebben geene staatkundige meening moet worden uitgesloten. Dat is wenschelijk bij de behandeling van inwendige aangele- genheden des lands en ook bijzonder bij de beoordeeling van vraagstukken welke tot de kolonien betrekking hebben. Door wisseling van denkbeelden moet men tot de waar- heid komen. Wij vreezen volstrekt niet dat uit het te zamen komen van leden die onderscheidene staatkundige meeningen voorstaan, eenige moeijelijkheid zal geboien wor den. Integendeel achten we dit in het algemeen belang des lands wenschelijk; de hoofdzaak is, dat alle leden, die ge- kozen mogten zijn of worden, doordrongen zijn van de pligten die op hen rusten; dat alien onwankelbaar gehecht blijven aan deGrondwet; en dat alien trachten in de moei- jelijke omstandigheden, waarin wij verkeeren met bedaar- den zin het welzijn van den staat te bevorderen. A\elke ook de uitslag zijn zal van de keuze die thans in de stem- bus besloten ligt, vertrouwen wij dat de Kamer, die in de volgende maand vergaderen moet, bevestigen zal de woor- den van den heer Groen van Prinsterer den 21 December 1849 gesproken en die men niet genoeg herhalen kan. Een gevoel is erzeide dat toenmalige liddat ons ii naar ik vertrouw alien verbindt: het is de liefde tot het n Vaderlandwaarin te midden der verdeeldheid van be- I, grippeneenheid tusschen de leden der Kamer onderling iien met de leden van het Ministerie kan bestaan. Met ii die liefde in het hart, willen wij het welzijn van het ii vaderland naar vermogen bevorderlijk zijn. Zoolang die ii bestaatwanhoop ile althans met aan Nederland s behoud. In Frankrijk blijft het bij het oudestilstand in de bin- nenlandsche staatkunde, daar het algemeen zich meer op stoffelijke belangen toelegt. De regering leidt en volgt die rigting, welke zijne goede, maar ook zijne nadeelige zijde heeftals zij te uitsluitend is, als de geest verdooft. Een geacht buitenlandsch blad zegt deswege, dat het een stelsel is als van den geneesheer, die na eene zware koorts een slaapdrank ingeeft. Daardoor is oumiskenbaar de woelende volksstroom van vroegere jaren tot rust gebragten be- dwongendoch hebben aan den anderen kant ook de edele geestdriftgepaste zucht naar vrijheid maar al te zeer ge- leden. Of die staat van zaken van korteren of langeren duur zal zijn, wie zal het bepalen; klcine omstandigheden kunnen daarin soms verandering brengenbij den grond van het Fransclie karakter; doch voor het oogenblik is dit land althans van binnen tot zekere kalmte gekomen die het in lange niet gekend heeft, en de belioefte waaraan de oorsprong, het voortdurend bestaan van het keizerrijk ver- verklaart. In Engeland worden de finantiele ontwerpen der minis ters het eene voorhet andere naaangenomenalleen dat nopens de verlenging van de belasting op de inkomsten on- dervindt tegenwerking. Nopens de uitbreiding van het kies- regt zal de regering, ofschoon zij daarvoorjgestemdfheeftdit jaar nog geen voordragt indienen. Daarentegen zal zij eer- lang hare voorstellen betrekkelijk het Indisch bestuur doen die door veelzijdige overwegingen in de dagbladen enz. al- reeds zijn vooruitgeloopen. In de meeste anderevooral de kleinere Staten van En- ropaheeft men nog met vele en groote moeijelijkheden te worstelen. In Portvgal schijnt de verzwakkende gezondheids-toestand van den maarschalk Saldanha eerlang den strijd der par- tijen te zullen hernieuwen, om dat gezag, hetwelk hij door een militairen opstand verkregen, doch dat hij sedert met matiging uitgeoefend heeft. In Spanje is reeds twee malen een slag tegen de Staats- regeling geslagen, en de mannen van staatkundigen invloed, van alle partijen zijn tegen het hof verbitterd. Narvaez zelf bljjft in ongenade en in ballingschap. Het paleis schijnt het tooneel van kuiperijen van koningin Christina, Munoz en anderen. De regerende koningin is meermalen op het punt geweest van die Staatsregeling omverre te werpen welke in Engeland als den hoeksteen van haren troon wordt aangemerkt, en tevens als den waarborg van dat viervou- dig verdrhgwaardoor haar tak van den Spaanschen Bour- bon-stam vddr dien van Don Carlos is getrokken en gesteund. Napelswaar een andere tak van dat Huis op den troon is gezeteldschijnt willig den invloed van Lodewijk Napo leon te volgen; de Napelsche gezant was ook de eerste, die den nieuwen Keizer erkende. De Kerlcelijke Staat wordt nog steeds door de krijgsbenden van dezen bezet: vonken van woeling springen aldaar nu en dan nog uit de assche. In IHemont worstelt de regering niet zonder kracht ten behoeve van de regten van het Huis van Savoijevan de onafhankelijk- heid van den Staat en de grondwettige regten des volks, beurtelings door Frankrijk en door Oostenrijk in de waag- schaal gesteld. Zal de regering echter het veld bres hou- den? Het is te betwijfelen, want zij steunt met alien ijver en bekwaamheid, op eene minderheid: wordt hevig bekampt door de hoogere klassen en de geestelijkheid en door een deel der mindere volksklassen in sommige gedeelten des lands, Tusschen Oostenrijk en Piemont, zoowel als tusschen het eerste rijk en Zwitserland, hebben Mazzini's woelingen zaden van kwadc nabuurschap en vijandigheid gezaaid, cn het kabinet van Turin is nogmaals in gevaar gebragt door den toeleg van lieden, die niets dan oproer schijnen te willen. In Zwitserland is de oude veete der partijen te Freiburg weder uitgebrokenTessino is opentlijk door Oostenrijk be- dreigdhet gevolg van de jongste nota van den Oostenrijk- schen gezant te Bern was van dien aard, dat de Zwitsersche Bondsdag op het punt was hem zijn paspoort te zenden, en Frankrijk maakte zich gereed eene tegen-vertooning aan de Westersclie grenzen te maken. Belgie heeft, zoo als een Engelsch blad verhaalt, naar Frankrijk den heer His de Butenval afgezonden, die zich onlangs te Turin als een zijner bedrijvigste diplomaten getooud heeft; en het is welligt daaraan toe te schrijven, dat de jeugdige hertog van Brabantwiens meerderjarig- heid onlangs als een nationaal feest in geheel Belgie is ge- vierd, naar Weenen is vertrokken, om aan den Keizer van Oostenrijk te worden voorgesteld. Dat bezoelc is te opmerkelij- ker, als men in buitenlandsche bladen leest, dat eenige weken geleden eene mededeeling uit Frankrijk aan het Brusselsche hof gedaan zou zijn, dat, ingeval Iiusland eenige wezent- lijke aanwinst van land in het Oosten erlangdedit voor Frankrijk een voldoende grond, of voorwendsel, zou zijn om de bestaande verdragen betrekkelijk het grondgebied aan zijne grenzen, of als vernietigd te beschouwen. Wat hiervan nu zijn moge, de reis van den Koning der Belgen en zijnen oudsten zoon naar Duitschland is als eene gewigtige omstandigheid in de staatkundige wereld te be schouwen. Het Turksche vraagstuk schijnt, voor het oogenblik, tot rust gekomenmen zegt dat de zaak van het H. graf tot eene schikking, meer in den geest van Rusland, zal voeren. In het noorden van Europa, alwaar de invloed van het laatstgemelde land ook zeer voelbaar is, in Denemarken is de regering weder in moeijelijkheden geraakt door de wei- gering van de vergadering, om tot de voorwaarden toe te tredenwaarvan het bestaan en de onschendbaarheid van de Deensche monarchie zelve afliangt. Dit gedrag van de minderheid strekt ongelukkig tot ondermijning van de

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 2