J\°. 21. NIEUWS- EN ADVERTENT1EBLAD Vlllll! SCHIEDAM, VI.UWIIMY MVASSLIIIS, ROZEMJRG, BRIELLE l\ IIELLEVDETSL11IS. H. A. M. ROELAKTS, AFLOOP DEU VERKIEZINGEN. D E MAASBODE Dit Bind verschijnt geregeld alle Woensda- gen. De prijs is per drie maanden voor Schiedam f75 voor VlaardingenMaassluisRozenburg BrieUe, HeJlevaeistuis f -.90. Voor alle andere steden franco per post yi.05.Alle Boekhan- delaren en Postkantoren nemen bestellingen aan. UITGAVE VAN TK SCHIEDAM. De prijs der Advertentiiinis van 1-6 regels -.60belialve 3D Cents zegelregt voor hot Rijk. Alle regels daarenboven 10 Gents. Kapitale letters of vignetten betalen naar de plants die. zij innemen. Alle advertentien moeten Dings- dag voor e'en unr ter drukkerij te Schiedam zijn KorrespondentenJ. A. KANNGIESSERte Vlaardingen; Wed. G. van der WEUDEX, te MaassluisH. G. van STEEDEXte llellevoetsluis. Abonnementen worden mede aagenomen bij M. Schooneveld k Zn.te AmsterdamGebr. Hendrikscnte Rotterdam, cnverder bij alle Boekhaudelaars en Posldirecteurcn. Het gewigtig werk der verkiezingen tot leden van de Tweede Kamer der Staten-Gcneraal is voor het oogenblik afgeloopen. De uitslag daarvan is geweest, dat er 30 leden op nieuw zijn gekozen; dat er 19 herstemmingen moeten plaats hebben; dat er 17 nieuwe leden zullen optreden en dat er 2 leden voor 2 districten zijn gekozen, zoo dat zij voor het eene of andere district zullen moeten bedanken. Er zullen alzoo nog 21 leden moeten gekozen worden. Het is aan dien uitslag toe te schrijven, dat er voor het oogen blik nog niet met genoegzame zekerheid de volledige uit- komsten der verkiezingen, welke gehouden zijn, kunnen worden na^egaan. Om dit duidelijk aan te toonen achten we het niet onbelangrijk die opgave nit een te zetten. 1°. Tot leden der Kamer zijn op nieuw benoemd de heeren: Blaupot ten Cate, Reinders, Zijlker, Westerhoff, van Heiden Reinestein, Dirks, ter Bruggen llugenholtz, Groen van Prinsterer (op twee plaatsen), de Man, van lloe- vell, van LijndenMackay, van Nispen van Sevenaar, Dommer van Poldersveldtvan Golsteinvan Akerlaken, Rochussen, van Voorst, Godefroi, Gevers van EndegeestVy Taets van Amerongen, Wintgens, Boreel vaiT Hogeianden, Sliclier van Domburg, MeeussenBots, van Wintershoven de Lom de Berg, Ilengst, en Luyben. Te zamen 31 keuzen. 2°. Er moeten 19 herstemmingen plaats hebben, als: te Assen tusschen de heeren van der Veen en Vos; te Zwolle tusschen de heeren Sloet tot Oldhuis en van Rappard te Almelo tusschen de heeren Thorbecke en Storm van 's Gra- vesande; te Amersfoort tusschen de heeren Engelen en de Kempenaar; te Utrecht tusschen de heeren van Asch van Wijck en van Oosthuyse van Rijckevorsel van Rijsenburg; te Hoorn tusschen de heeren Donker en van Nieropte Amsterdam tusschen de heeren Stobbe prof. Bosscha, J. Heemskerk Bz.Rijk, J. C. Baud en van Bosse, te Rot terdam tusschen de heeren J. C. Baud, van Bosse, Hoynck van Papendrecht en Rijk; te 's Gravenhage tusschen de heeren Baud en van Zuylen van Nyevelt; te Gorinchem tusschen de heeren Scbiffer en Elout van Soeterwoude te Middelburg tusschen do heeren Vaillant en van Eck te Zierikzee tusschen de heeren Schuurbeque Boeije en Ane- maet; te Tilburg tusschen de heeren Beens. Borret, Jespers en Hollingerus Pijperste Eindhoven tusschen de heeren van der Heijde en van den Heuvelen te 's Bosch tusschen de heeren de Poorter en Thorbecke. Die herstemmingen zullen op Dingsdag, 31 Mei geschieden. 3°. De personen, die geen deel hebben uitgemaakt van de ontbonden Tweede Kamer en ditmaal tot leden derzelve zijn verkozen, zijn de heeren: Thorbecke, oud-minister van Binnenlandsche Zakende Kemponaer, oud-minister van Binnenlandsche ZakenSchimmelpenninck van der Oije oud-minister van Binnenlandsche Zakenvan der Brugghen de Brauwlid der Eerste KamerSandervan der Poel van Franck, van Reede van Oudshoorn, W. E. Engelen, Sleeswijk Vening, van Bieruma Oosting, Strens oud-mi nister van Justitie, van Deinse, van Lennep, Hoekwater, en van Foreest. (De heer Thorbecke is in twee plaatsen Breda en Maastricht, gekozen.) Te zamen 18 nieuwe keuzen. 4°. De leden, die deel hebben uitgemaakt van de ont bonden Tweede Kamer en bij de jongste verkiezing niet weder als zoodanig zijn gekozen, zijn de heeren: Mr. L. D. Storm, Leemans, Dullert, van Panhuys, van der Linden, Metman, Blussd, de Raadt, Poortman, Gevers Deynoot, Provd Kluitvan Hallminister van Buitenlandsche Zaken van Doom, minister van Finantien, (de beide laatsten had- den verzocht buiten aanmerking te blijven) van Walchren, Huguenin, Jongstra, Yerwey, de Fremery, van Wijlick, de Limpens, Bachiene en de Moraaz, terwijl de heer Schoo neveld, mede een der leden van de ontbonden Tweede Kamer, dezer dagen is overleden. Iloezeer men nu het geheel van den afloop der verkiezin gen nog niet kan overzienzoo kau men uit lietgeen be- kend is en uit de resultaten der verkiezingen in de districten waar herstemmingen moeten plaats hebben, toch die slotsom trekken, dat het getal der gematigd constitutionelen in do Kamer aanzienlijk is versterkt; dat het getal voorstanders van het tegenwoordige Ministerie zeer is toegenomen; dat daarentegen het getal trouwe aanhangers van het vorige Miuisterie in de Kamer aanmerkelijk is verrainderd, en dat het getal aanhangers van de anti-revolutionairen partij is vermeerderd. Er zullen alzoo in tie Kamer zitting nemen leden van alle kleuren, van af de uiterste linkerzijde tot de uiterste regterzijde, zoogenaamde radicalen of Thorbec- kianen of gematigd-constitutionele voorstanders der leer van den heer Groen of leden, die tot de zoogenaamde Ivatho- lijke partij beliooren. Die verschillende kleuren duiden het 'reeds voldoende aan, dat een nieuwe Kamer die bijeenko- men zal, uit verschillende bestanddeelen zal zijn zamenge- steld en volstrekt geene ministeriele Kamer zijn zal, dat wil zeggen dat die vergadering in geenen deele alle voor- stellendie door de Regering mogten gedaan wordenof alle maatregelendie zij mogt nemensteeds zal goedkeu- ren maar daarentegen zal het ook geene Kamer zijn, die een stelselmatigen tegenstand aan het bewind zal voeren. Alle staatkundige gevoelens zullen daarin worden vertegen- woordigd. Wij behoeven slechts te wijzen op de namen van Zijlker, Thorbecke, de Kempenaer, Schimmelpenninck v. d. Oije, Groen van Prinsterer, Strens, van Nispen van Sevenaer en anderen. Ook ten aanzieu der kolonien zal het aan geen verschil van meeningen ontbreken. De heeren van Hoevell en Rochussen zijn reeds tot leden gekozen en de heeren Baud, Sloet tot Oldhuis en Stolte zullen waarschijn- lijk nog eene plaats in de Kamer erlangen. Uit een en ander is op te maken dat er wisseling van denkbeelden in de Kamer zal bestaan en dat er bij gewig- tige vraagstukken sprekers in verschillende zin zullen wor den gehoord. Wij houden ons overtuigd, dat de overgroote meerderheid der gekozen of nog verder te verkiezen leden gehecht zijn aan de groudwet, zoo als zij in 1818 werd gewijzigd. Wij twijfelen er niet aan dat die meerderheid met nadruk op hare volledige uitvoering aaudringen en voor hare ongeschonden handhaving waken zal. Wij zien alzoo met vertrouwen de werkzaamheden der nieuwe Kamer te gemoet en houden ons verzekerd dat zij, bij kalmen zin, tot het welzijn van den staat zullen strekken. Opmerking verdient het voorzeker, dat de uitslag der verkiezingen op sommige districten thans zoo geheel anders geweest is dan in vorige jaren en dat onderscheiden leden bij herhaling gekozen, niet op nieuw naar de Kamer zijn afgevaardigd. Wij mogen het niet ontveinzendat ons dit ten aanzien van sommige zeer veel leed gedaan lieefit en dit te meer, omdat zij naar ons oordeel ten onregte door het open- baar gerucht werden aangeduid als blinde volgelingen van het vorig kabinet, Wij hopeu_dat de kiezers dit in het vervolg zullen inzien en daprnlzoo eenige vap.-4i«4eden later in de Kamer zullen te^tigkeerenhet' staande herstemmingen, hetZij bij de nleuv die zullen moeten plaats hebben. Aan eelf .dnderen J^an

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 1