Binnenlandsch Overzigt. UITSLAG DER VERKIEZINGEN TOT LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. Iieeft liet ons genoegen gedaan dat sommige leden in de Kamer zulleu optredenwier antecedenten een waarborg opleveren dat zij den gematigd vrijzinnigen weg zullen be- wandelen. Veel zal voor het vervolg intusschen afhangen van de 19 herstemmingendie den 31sten dezer moeten geschieden en van de nieuwe keuzenwaartoe men zal moe ten overgaan door de twee reeds bekende dubbele benoe- mingenwelk getal door de herstemmingen nog kan wort den vergroot. Uaar we het stelsel van uitsluiting volstreke niet toegedaan zijn en daar we integendeel meenen dat alle gevoelens eene plaats in de Tweede Kamer behooren te vinden, zoo gelooven we, dat vooral de benoeming van d- heeren Sloet tot Oldhuis, Storm van 's Gravesande, Enge- lenStolte, Rijk, J. C. Baud, van Bosse, Borret en wel- ligt sommige anderen zeer wenschelijk zou zijn en dat hunne benoeming zou medewerken tot de zamenstelling van eene Tweede Kamer, zoo als het gebleken is dat de overgroote meerderheid des volks die verlangt, dat is, dat zij zal be- staan uit onafhankelijke, gematigde, bekwame mannen. Voor het oogenblik zullen wij over de afgeloopen ver- kiezingen niets verder in het midden brengenen liever af- wachten tot zij geheel zullen zijn geeindigddaar men eerst dan met voldoende zekerheid over den uitslag in nadere beschouwing zal kunnen treden. In het algemeen mag men het evenwel aannemen, dat de roepstem des Konings hare uitwerking niet heeft gemist en dat de natie haar zegel heeft gehecht aan het ontslag van het vorige Ministerie en aan de ontbinding van de oude Tweede Kamer. Wat nu meer bijzonder aangaat de afloop der verkiezin- gen in het hoofdkiesdistrict Delftzal het wel overbodig te achten zijn, dat wij hier ons genoegen betuigen over de benoeming van den heer Mr. W. Wintgens, die de nan- zienlijke meerderheid van 1443 der 2111 stemmen op zich mogt vereenigen en die daardoor een bewijs heeft bekomen, dat men zijn staatkundige gedragslijn wist te waarderen. Wat den tweeden benoemden betreft, den heer C. Hoek- water van Delft, deze erlangde slechts 1148 stemmenter- wijl de volstrekte meerderheid was 1056. Dit verschil lt- vert het bewijs op, dat de kiezers over het tweede lid, dat gekozen moest wordenniet zoo eenstemmig dachten. liet is er verre af, dat wij de benoeming van den heer C. Iloek- water in het minste zouden afkeuren; als lid van de Prov. Staten van Zuid-llolland heeft hij meermalen getoond,dat hij de hem toevertrouwde belangen met ijver behartigde. Wij rekenen er op, dat hij ook in de Tweede Kamer be- wijzen geven zal, dat hij aan het vertrouwen zijner mede- burgers weet te beantwoordenmaar dit neemt niet weg, dat wij ons innig leedwezen moeten kenbaar maken over de niet-herkiezing van onzen geachten stadgenoot Mr. K. A. Poort- man. Wij blijven het er voor houden, dat hij aan ver- keerde beoordeeling heeft blootgestaanen dat men zeer ten onregte hem overdrevene radicale gevoelens toeschrijft. Wij vertrouwendat de meerderheid der kiezers later zal inziendat men hem verkeerdelijk op gelijke lijn met som mige andere leden der voormalige Tweede Kamer geplaatst heeft en dat men dan zal lierstellen het grievend leed, dat men den afgetreden vertegenwoordiger thans heeft aangedaan. Een brief uit Home van 7 Meivoorkomende in den Messa- ger de Modemdeelt mededat de Nederlandsche gezant teRome, welke den 8 die stad zou verlaten nog voor zijne afreis van zijne rcgering bevel had bekomen om niet te vertrekken op grond dat zijn verblijf te Rome van nut zou kunnen zijn. De schrijver van den brief verklaart onbekend te zijn met den aard der bedoelin- gen van het Haagsche kabinettot wier verwezenlijking men de medewerking van den gezant nuttig acht; doch voegt er bij dat er sprake was van eenige concessionwelke men gaarne van den Pauselijken Stoel zou verlangen. De Nieuwsbode zegt van goederhand onderrigt te zijn, dat de bisschoppen in Nederland, door den Paus benoemd door de Re- gering tot hiertoe nog niet zijn herkend. I. Groningen. Oud lid S. Blaupot ten Cate. Geko zen dezelfde, met 557 van de 875 stemmen. Voornaamste mededinger, Mr. G. W. H. baron van Imhoff 286. II. Zuidhorn. Oud lid: G. Reinders. Gekozen dezelfde, met 382 van de 611. Jhr. Mr. O. Q. I. J. van Swin- deren had 140. III. Appingadam. Oude leden J. F. Zijlker en Dr. R. Wes- terhoff. Gekozen J. F. Zijlker, met 880 van de 1533 en Dr. R. Westerlioff met 1087. Mr. G. Diephuis had 534 en Mr. L. J. Vos 208. IV. Assen. Oude leden: Mr. L. Graaf van Heiden Rei- nestein en Mr. P. van der Veen. Gekozen Mr. JL. graaf van Heiden Reinestein, met 723 van 1149. Herstemming tus- schen Mr. P. van der Veen 524 en Mr. II. Vos met 349. V. Leeuwarden. Oude leden: Mr. J. Dirks en Mr. S, A. Verweij. Gekozen Mr. J. Dirks met 1293 en Mr. J. Bieruma Oostingmet 1158 van de 1756. Mr. J. R. Thor- becke had 439 en Mr. 8. A. Verweij 455. VI. Sneek. Oude ledenMr. H. W. Iluguenin en Mr. A. F. Jongstra. Gekozen Jhr. Mr. W. E. Engelen met 1163 en Mr. C. Sleeswijk Vening, met 1149 van de 1785. VII. JDokkum. Oud lid: J. T. ter Bruggen Hugenholtz. Gekozen hetzelfde lid, met 524 van de 991. VHI. Steenwijk. Oud lidJ. A. de Fremery. Gekozen Mr. J. van Lennep met 500 van de 929. -Mr. J. A. de de Fremery had 149 en Mr. L. Metman 120. IX. Zwolle. Oude leden: Mr. B. W. A. E. baron Sloet tot Oldhuis en Mr. G. Groen van Prinsterer. Gekozen Mr. G. Groen van Prinsterer, met 1224 van de 2029. Her stemming tusschen Mr. W. L. F. C. ridder van Rappard 869 en baron Sloet tot Oldhuis 795.Mr. J. R. Thor- becke had 636 en Mr. G. graaf Schimmelpenninck 410. X. Almelo. Oude ledenMr. M. J. de Man en Dr. W. R. baron v. Hoevell. Gekozen: Mr. M. J. de Man met 805 en v. Hoevell 777 van de 1395. De heer Mr. G. graaf Schimmelpenninck had 627 en S. A. v. Hoogstraten 394. XI. Deventer. Oud lid: Jhr. C. M. Storm van 's Gra vesande. Herstemming tusschen Mr. J. R. Thorbecke 431 en Jhr. C. M. Storm van 's Gravesande 420 van de 986. XII. Zutphen. Oude ledenC. A. E. A. baron v. Pan- huijs en Mr. W. A. Dullert. Gekozen: W. A. baron Schim melpenninck van der Oije met 1090 en Mr. J. J. L. van der Brugghen met 1089 van de 1972. Mr. Dullert had 827 en Mr. J. P. P. baron van Zuylen van Nyevelt 785. XIII. Arnhem. Oude ledenW. baron van Lijnden en Mr. A. E. baron Mackay. Gekozen: van Lijnden met 1608 en Mackay met 1602 van de 2260. Mr. Dullert had 826 en Mr. P. P. van Bosse 591. XIV. Nijmegen. Oude ledenJhr. J. A. C. A. van Nispen van Sevenaer en Jhr. G. E. G. C. K. Dommer van Polders- veldt. Gekozen dezelide leden, de eerste met 1424 en de tweede met 1430 van de 2190. Mr. W. baron van Lijn den had 628 en Jhr. C. E. J. F. v. Nispen v. Pannerden 514. XV. Tiel. Oud lidMr. J. J. L. Leemans. GekozenMr. J. M. de Kempenaer met 721 van de 1098.Mr.Leemans 344. XVI. Amersfoort. Oude leden: Mr. A. W. Engelen en Mr. S. van Walchren. Gekozen: Mr. J. F. baron Reede v. Oudtshoorn met 1102. Herstemming tusschen Mr. J. M. de Kempenaer 979 en Mr. A. W. Engelen 812. De heer van Walchren had 424. XVII. Utrecht. Oude leden: Mr. J. K. baron v. Golt- stein en E. C. U. van Doom. Gekozen: Mr. J. K. baron van Goltstein met 1844 van de 1944. Herstemming tusschen Jhr. Mr. H. A. M. van Asch van Wijck 952 en Jhr. Mr. P. A. M. van Oosthuise van Rijckevorsel van Rijsenburg 527. Mr. N. P. J. Kien had 443. XVIII. Hoorn. Oude leden: Mr. A. S. van Nierop en Jhr. Mr. D. van Akerlaken. Gekozen: Jhr. Mr. van Aker- laken met 2114 van de 2305. Herstemming tusschen Mr. A. S. van Nierop 1032 en J. Donker Hzn. 659. Jhr. Mr. P. Opperdoes Alewijn had 481 en Mr. P. Buyskes 145. XIX. Alkmaar. Oude ledenJ. J. Rochussen en S. A. de Moraaz. Gekozen: J. J. Rochussen, met 1506 en Jhr. Mr. C. van Foreest, met 1296 van de 1950, De heer de Moraaz had 612 en Mr. J. R. Thorbecke 412. XX. Haarlem. Oud lidMr. W. II. van Voorst. Gekozen dezelfde met 575 van de 912. Mr. P. P. v. Bosse had 158. XXI. Amsterdam. Oude leden: Mr. M. II. Godefroi, II. Stolte, Mr. J. Heemskerk Bzn., Mr. F. A. van Hall en Mr. II. Provb Kluit. Gekozen Mr. H. Godefroi met 2143 en S. Ii. van Franck met 1427 van de 2360. Herstemming tusschen II. Stolte 1174, prof. Bossclia 1033J. C. Baud, 986, Mr. P. P. van Bosse 906, J. C. Rijk 878 en Mr. J. Heemskerk Bzn. 870. De heer Mr. G. Groen van Prinsterer had 518, Mr. II. J. Koenen 503, Mr. J. J. Te- ding van Berkhout 432 en Jhr. J. P. Cornets de Groot 662. XXII. Leiden. Oude ledenJhr. Mr. D. T. Gevers van Endegeest en P. H. baron Taets van Amerongen. Geko zen dezelfde leden, de eerste met 1388 en de tweede met 1349 van de 2198. Mr. J. R. Thorbecke had 796 en Mr. P. P. van Bosse 809. XXIII. Gouda. Oude ledenMr. G. M. van der Lin den en Mr. L. Metman. Gekozen: Jhr. Mr. W. M. de Brauw met 1631 en Mr. G. Groen van Prinsterer met 1555 van de 2427. Mr. G. M. van der Linden had 721 en Mr. L. Metman 794. XXIV. Delft. Oude ledenMr. K. A. Poortman en Mr. W. Wintgens. Gekozen: C. Hoekwater met 1148 en Mr. W. Wintgens met 1443 van de 2111. Mr. Poort man had 747 en Mr. A. M. de Rouville 705. XXV. Rotterdam. Oude ledenJ. C. Baud en Jhr.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 2