IN DE MEIIWE GEKIVOONRE 1I00REN. KLOEEEN L00FJ0NGEN, OPENBARE VRIJW1LL1GE VERKOOPING. 1I00GSTRAAT C, 155. Carga-Lijsten. Advertentien. tegen ruim salaris. (N°. 106. Burgerlijke Stand. f 162. In Publieke Veiling 62 last (broeijende) Franscho op 70 N. R' f 144, f 145, f 146, f 147, f 148. ERWTEN schaarsch en in de gewone soorten 50 Cents hooger. Gewone Geldersche Graauwe f 12, f 12,50gewone Zeeuwsche Blaau- we f8.25, f 8.75, f 9.25; gvoote dito f 9, f 10, f II, maar weinig gevraagd. WITTE B00NEN 50 Cents hooger, f 10, f II, fl2. BRUINE BOONEN fl hooger, fII, fI2, f 13, fI4, f 14.50 naar kwaliteit en zeer schaarsch. PAARDEBOONEN bijna niet ter markt en 30 h 40 Cents hoo ger, f 6, f 6.20, f 6.40. KOOLZAAD I L hooger. Vlaamsch zakmaat 59, 59>/i L Zeeuwsch gestort 60 L. LIJNZAAD weinig gevraagd. Vorige week II4/II5 ffi Odessa f 315. HENNEPZAAD. Inlandsch tot f 225 gepresenteerd. KANARIEZAAD 25 Cents hooger, f 7, f7.25, f7.50, f7.75. MEEKRAP werd heden weinig aangevoerden is er niet veel gedaandoor de verhoogde vraagprijzen. Het artikel staat vast en er is aan gecn teruggang te denken. SCHIEDAM. WEILLE. Enigheden, kapt. J. Hermansen, met 1036 tonnen Gerst. Voor Mettenius Reepmaker C°. Aangekomen 19 Mei. LIBAU. Jeltina kapt. A. P. Scherpbier met 1305 tschetw. Gerst. Voor J. H. v. Gent. Aangekomen 23 Mei. LIBAU. J. P. Steinuagen met 1830 Tschetw. Gerst. Voor P. Loopuyt C°. MULLERAP. Hendrica Catharina, kapt. J. K. Faber, met 998 tonnen Gerst. Voor de wed. J. D. Meijer. Heden overleed de jongste onzer lievelingen CHRIS- TIAAN JOANNES, ruim 66n jaar oud. (N". 103. Schiedam, C. J. VAILLANT Jr. 23 Mei 1853. M. E. VAILLANT Eenige Kennisgeving. Loopuyt. Voor de vele bewijzen van belangstelling gedurende de ziekte, en deelneming bij het overlijden van mijnen ge- liefden echtgenoot JAN DANIEL PIGEAUD ondervon- den, betuig ik bij deze, ook namens mijne kinderen en verdere betrekkingen, onzen hartelijken dank. (N°. 102. Schiedam, H. A. C. BREDERO, 24 Mei 1853. Wed. J. D. Pigeaud. Op heden mijn winkel in Tabak, Snuif, Sigaren, Koffij en Thee geopend hebbende, beveel ik mij des- wege minzaam in de gunst mijner geeerde stadgenooten zullende door puike kwaliteit en billijke prijs het mij te schenken vertrouwen trachten waardig te zijn. Schiedam, J. J. VAN DER BURG. 25 Mei 1853. (N°. 104. De ondergeteekende beveelt zich bij zijne stad- genooten beleefdelijk aan tot het voorbereiden van jonge lieden voor hun examen in de Zeevitart* kuilde. Ook zou hij bij genoegzame deelneming, gaarne eenen cursus openen voor het onderwijs in de IVisleun- tlige Wetenschappen^ voor zoo ver dit ter op- leiding voor de Academien dienen kan. Schiedam, A. HEMELOP. 24 Mei 1853. (N°. 105. V H- A- M- ROELANTS vraagt een' De Notaris JOHANNES LECHNERresiderende te Schiedam, is voornemens in het Openbaar te Veilen en te Verkoopen: Een WOONHUIS, KOEIJEN- en VARKENSTAL- LINGEN, (eerst onlangs geheel vernieuwd) MEST- STALEN, ERE en WERF, staande en gelegen in 'sGra- venlandgemeente Nieuwland, nabij de Stad Schiedam, genommerd 76, belend aan de eene zijde Johannes van der Burg, en aan de andere zijde eene gemeenschappelijke sloot, strekkende van de Schie tot aan eerstgenoemdeop den perceelsgewijzen kadastralen legger bekend onder nom- mer 48, ter grootte van 4 roede en 20 el. De voorschreven goederen kunnen bezigtigd worden op Maandag en Dingsdag, den 23. en 24. Mei 1853 var morgens 10 tot des namiddags 2 ure. De Veiling zal plaats hebben op Woensdag, den 25 Mei 1853, en de Afslag op Woensdag, den 1. Junij daar- aanvolgende, beide des voormiddags ten elf ure, in de Herberg De Rome in, in de gemeente Oud- en Nieuw- Mathexes, nabij de stad Schiedam; zijnde inmiddels inlichtingen te bekoraen ten kantore van voornoemden Notaris. (N°. igg. 'A, De Notaris Mr. K. A. POORTMAN te Schiedam 'finite i® van meening op Vrijdag, den 27. en Zaturdag, sQsfeden 28. Mei 1853, in het openbaar te verkoopen de onderstaande onroerende goederen 1°. Een HUIS en ERVE met een open plaats, staande en gelegen aan de Westvest te Schiedam, Wijk B, n°. 154, kadaster sectie Cn". 506 gedeeltelijk. 2°. Een PAKHUIS en TWEE LOODSEN en ERVE met een open grond, staande en gelegen als het voorgaande perceelwijk B, n°. 154a, met eenen uitgang aan de lange Nieuwstraat, kadaster sectie C, n°. 505 en gedeel telijk ook 506. 3°. Een HUIS en ERVE met een open grond, staande en gelegen aan de Broersvest te Schiedam, wijkC, n°. 376, kadaster sectie B, n°. 166 gedeeltelijk. De veiling en voorloopige toewijzing zullen plaats heb ben op Vrijdag, den 27. Mei 1853, des voormiddags te 11 urevddr de bovenvermelde gebouwenen de afslag en bepaalde toewijzing den volgenden dag des avonds te 8 ure, in het gebouw: Musis Sacrum," zijnde inmiddels omtrent de koopvoorwaarden inlichting te bekomen ten kan tore van genoemden Notaris, en de goederen te bezigtigen daags vrfdr en van de veiling, op vertoon van een bewijs van toegang, door denzelfden Notaris afgegeven. Jill. De tegenwoordige bruiker van de perceelen N°s. 1 en 2, daarin het beroep van Tagrijn met het beste ge- volg uitoefenende, en voornemens zijnde daarvan afstand te doen, is bereid om op billijke voorwaarden zijne daartoe betrekkelijke goederen aan den kooper over te dragen, en hem tevens met de bijzonderheden van zijnen handel en handelsbetrekkingen volledig bekend te maken. (N°. 107. SCHIEDAM, 16—23 MEI. Geiiuwd: 18 Mei. Bastiaan Weij enMagdalenaReginaLeenmans. Cornelis Koning en Neeltje llarting. Cornells van Ravens en Klasina van Riet. Joseph Beukcrs en Klasina Eijkenboom. Bernardus Pil en Elisabeth A oorwaldt. Matthijs Schaap en Joanna Hendrika Oosthoorn. Bevallen: 14 Mei. A. de Patergeb. van EenigeD.15.E.Rens- mangeb. Drenkelford Z. 16. M.Labrantgeb. BnijsZ. E. Meer- hof, geb. ScheuermanZ. J. Witkam geb. van der VliesD. B. As, geb. KorpershoekZ. 17. II. Busker, geb. MeijerD. 18. A. Sut- torp, geb. van derVelden, D.— 19. A. van Ituiven, geb. Stoorvogel, Z. D. AVijzenbroekgeb. van Pelt, Z. 20. A.C. Sanders, geb van Wagtendonk Z.—- 22. J. Rammersgeb.Zoetmulder, D. A. Wijzen- broekgeb. Leliveld Z. 23. G. Grim geb. TrommelZ. Ovehleden 15 Mei. P. van SchijndeL wed. van A. Sijbel, 60j. N. Thijssen, 11 m.P. Mallan 1. j. 16.E. J. Baron, 3 m. 17. P. Witkam 1 j. A. van den Tempelweduwn. van C. van Dussen 90 j. 18. W. T.Weber 7 w. P. van derSIuijs 3j. 20. H. Knock 13 j. A. van Eenige 3 m. 21. J. de Roo, 7 w. J. D. Pigeaud echtg. van II. A. C. Bredero, 52 j.6 m. 22. J. A. van Wijngaarden 1 j. 8 m.— 23. A. van der Beek ,10m. VLAARDINGEN 17—21 MEI. Gehuwd Geene. Bevallen: 15 Mei. Bartha Ulenberg geb. de Jong, Z.17.Dirkje Vlaardingerbroekgeb. Verburg, D. 20. Maartje Huisman, geb. Duijk, D. Overi.eden 20 Mei. Leendert van den Boogertechtg. van Grietjc de Knecht, 79 j. MAASSLUIS 14—21 MEI. Gehuwd 18 Mei. Pleun Dobbelsteijn en Maria Poot. Bevallen: 14 Mei. A. van den Bos geb. Pronk, Z.18. M. Vreug- denhil, geb. Nieuwstraten, D. C. Verhoeff, geb. Smeele Z. 21. M. van Heusdengeb. van der HoevcnZ. Overleden 14 Mei. Koenraad Winter, 4 w. 15. Trijntje Lever- steijnechtg. van Klaas Schouten75 j. 6 m. ROZENBURG, 15—20 MEI. Gehuwd Geene. Bevallen Geene. Overleden Geene. BR1ELLE, 16—23 MEI. Gehuwd: Geene. Bevallen Geene. Overleden 15 Mei. Franciscus Picard, 7 m. IIELLEVOETSLUIS 8—21 MEI. Gehuwd: 13 Mei. P. Mos en M. van Driel. Bevallen: 15 Mei. A. van Strijen, geb. Groenevclt, Z. J. dc Bruin, geb. den Broeder, Z. Overleden: 14 Mei. Susanna Mulder, wed. van A. Reijns60j. Arendje van Beek, wed. van P.Betist, 41 j. Klaas Verschuur, 50j. Gedrukt hij H. A. M. ROELANTS, to- Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4