VOOR SCHIEDAM, VLAARD1NGEN, IIAASSLUIS, ROZMRG, BRIEILE EN HELLEVOETSLUIS. J\°. 23. 1833. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD H. A. M. ROELANTS, VERKIEZINGEIV. D E M A A S B 0 D E Dit Blad verschijnt geregeld alle Woensda- gen. De prijs is per drie maanden voor Schiedam f75,voor Vlaardingen, MaassluisRozenburg, BridleHellevoelsluis f -.90. Voor alle andere steden franco per post f 1.05. Alle Boekhan- delaren en Postkantoren nemen bestellingon aan. UITGAYE VAN TE SCHIEDAM. Do prijs dcr Advertentien, is van 1-6 regels /-.60, behalve 35 Cents zegelrcgt voor hetRijk. Alle regels daarenboven 10 Cents. Kapitale letters of vignetten betalen naar de plaats die zij innemen. Alle advertentien moetcn Dings- dag voor een nur ter drukkerij te Schiedam zijn. KorrespondentenJ. A. KANNG1ESSERIc Vlaardingen; Wed. G. van der WEIJDEV, te Maassluis; II. G. van STEEDENle llellevoetsluis. Abonnementcn worden raede aagenomen bij M. Schooneveld k U.te AmsterdamGebr. Hendriksente Rotterdam, enverder bij alle Boekhaudelaars en Posldireeteuren. In de afgeloopen week hebben de lierstemmingen tot leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal plaats gehad. De Kamer is daardoor thans nagenoeg voltallig gemaakt. Wij zeggen: nagenoeg, omdat er nog 5 keuzen te doen overblijven, als 1°. te Amersfoort; 2°. te Amster dam; 3°. te Gouda4°. te 's Graveahage en 5°. te Breda. Er bestaat thans meer gelegenheid dan eenige weken ge- leden, om een eenigzins meer juist overzigt te geven van den staat der nieuwe Kamer. Uit de 63 keuzen, die ge- scbied zijn, blijkt: 1°. dat de volgende leden, die tot de ontbonden Tweede Kamer hebben belioord, op nieuw als zoodanig zijn benoemd. Het zijn de heeren Blaupot ten Cate, Reynders, Zijlker, AVesterhoff, van Heiden Reine- stein, van der Veen, Dirks, ter Bruggen Hugenholtz, Groen van Prinsterer, Sloet tot Oldhuis, de Man, van Iloeveil, Storm van 's Gravesande, van Lijnden, Mackay, van Nis- pen van Sevenaer, Dommer van Poldersveldt, van Goltstein, van AkerlakenRochussenvan Voorst, Godefroi, Stolte, Gevers van Endegeest, T^ts van Amerongen, Wintgens, Baud, Boreel van Hogelanden, Slicher van Domburg, van Eck, Meeussen, Beens, Jespers, Bots, AVintershovende Lom de Berg, Hengst, Luijben en de Poorter: te zamen 39 leden. 2°. Dat tot leden der Kamer benoemd zijn de volgende heeren die geen deel van de ontbonden Tweede Kamer hebben uitgemaakt, als de heeren: Bieruma Oosting, AY E. EngelenSleeswijk Vening, van Lennep, Schimmelpen- ninck van der Oije, van der Brugghen, do Kempenaervan Reede van Oudtshoornvan Asch van AVijck, Donker Hzn, van Foreest, van Franck, Bosscha, de Brauw, Iloekwa- ter, van BosseSander, van der Poel, Elout van Soeter- woude, van Deinse, Schuurbeque Boeije, Thorbecke, van den Heuvell en Strens: te zamen 24 leden. 3°. Dat niet op nieuwimmers tot dusverrenaar de Tweede Kamer zijn afgevaardigd de volgende heerenVer- weyHugueninJongstra, de Fremery, van Panhuijs, Dullert, Leemans, A. W. Engelen, S. van AValchren, van Doomvan Nieropde MoraazHeemskerk Bznvan Hall Provo Kluit, van der Linden, Metman, Poortman, Gevers Deynoot, Schooneveld (overleden), de Raadt, Blussd, Scliif- fer, Bachiene, Anemaet, Storm, van der Heijde, de Lim- pens en van AVijlick: te zamen 29 leden, waarvan de hee ren van Hall en van Doom hun ontslag liadden aangeboden. 4°. Dat er in de nieuwe Kamer zeven oud-ministers zullen optreden, als: de heeren: 1°. Schiinmelpenninek van der Oye, 2°. de Kempenaer en 3°. Thorbecke, oud-minis ters van Binnenlandsche Zaken4°. Rochussenoud-minis- ter van financien en oud-gouverneur-generaal van Ned. Indie; 5°. Baud, oud-minister van Kolonibn en mede oud- gouverneur-generaal van Ned. Indie; 6°. van Bosse, oud- minister van financien; en 7°. Strens, oud-minister van Justitie. AVat nu de zamenstelling der Kamer aangaat, reeds in een vorig n°. hebben wij opgemerkt, dat zij uit verschil- lende bestanddeelen zal bestaan. De staatkundige kleur van het vorige ministerie wordt door 10 a 12 leden ver- tegenwoordigd. Men berekent, dat er in de nieuwe Kamer een lOtal leden zijn zal, die tot de zoogenaamde anti-re- volutionnaire partij behooren. Het getal Katholijke leden bedraagt 14. Dat van de gematigd vrijzinnigen wordt op l'uim 30 geschat. Als slotsom der gehouden verkiezin- gen kan alzoo worden gestelddat de aanhangers van het vorige ministerie een groot verlies hebben ondergaan; dat daarentegen de kracht der anti-revolutionnairen is versterkt, en dat het aantal van hendie den gematigd constitution- nelen weg wensehen bewandeld te zien, zeer is toegenomen. Dat aantal van meer dan 30 gematigde leden maakt no<* niet de lielft van de Kamer uit, maar wordt dadelijk de meer- derlieidzoo de leden van eene andere kleur zich met hen vereenigen. Men mag met eenigen grond verwachten, dat dit meerendeels het geval zijn zal, en dat het dus het mi nisterie aan geene krachtige ondersteuning zal ontbreken. Intusschen strekt juist de verdeeling der Kamer in die on- derscheidene kleuren, naar het ons voorkomt, tot waarborg, dat het tegenwoordig ministerie aan zijn programma of rap port getrouw blijven en de Grondwet stipt en eerlijk ten uitvoer leggen zal. Immers zoodra het daarvan zelfs eeni- germate zou willen afwijken, zou de meerderheid aan het- zelve ontvallen en zou verre het grootste gedeelte dier nieuwe Kamer zich tegen hetzelve, of tegen elk ander ministerie verklaren. AVij kunnen ook volstrekt niet aannemen, het- gfetfn hior en daar beweerd wordt, fiat de anti-revolution nairen zich spoedig tegen het ministerie zouden keeren. Na al hetgeen er sedert 1849 is voorgevallen en na de hou- ding van de aanhangers dier kleur in den laatsten tijd, mag men veeleer te gemoet ziendat de anti-revolutionnairen een ministerie zullen steunen, dat naleving van de Grondwet, eerbiediging van het koninklijk praerogatief, handhaving van de regten en vrijheden des volks, zich tot onwrikbare taak gesteld heeft. Deden zij dit niet, volgden zij eenen anderen weg, zij zouden gevaar loopen, dat het ministe rie door eene vereeniging van zeer vreemdsoortige bestand deelen zou worden tegen gewerkt en omver gestooten. Gebeurde dit, de anti-revolutionairen zouden daarbij gewis niet winnen. Aan den anderen kant is het ook volstrekt niet zeker, dat de zoogenaamde Thorbeckianen en de Katho lijke leden, na al hetgeen er voorgevallen is, zich zouden vereenigen om het ministerie stelselmatig te bestrijden. Men kan moeijelijk den loop dien de zaken zullen nemenmet zekerheid vooruitzien, doch men mag verwachten, dat de katholijke leden geen ministerie zullen bekampen, dat vrij- heid van godsdienst, vrijheid van geweten, eerbiediging van ieders regtenop den voorgrond geplaatst heeft. AVij zien alzoo in de zamenstelling der Kamer in geenendeele die ongelukkige gevolgen welke sommigen zich daarvan voorstellen. Die zamenstelling zal het ministerie nopen voorzigtigheid te betrachten. Elke afwijking van den grond- wettigen weg, hoe ook ingekleedzou voorzeker zijnen val berokkenen. Daarvoor behoeft alzoo geene vrees meer te bestaan. Maar er zal aan den anderen kant ook geen stelselmatige tegenstand tegen het ministerie gevoerd worden, zoo als dit in 1849 het geval was. De han- delingen van het ministerie zullen door de overgroote meer derheid onpartijdig worden beschouwd. Men zal oordee- len wat er voorgedragen wordt en naar den inhoud beslis- senof het goed- of afkeuring verdient. Het zal in een woord eene waakzame Kamer zijndie op hare hoede wezen zal, maar die zich bij de beoordeeling van wets- ontwerpen of van handelingen rfict" zaVjaten leiden eenen geest van tegenstand of AVij hopen in het algemeenJ goede verwachtingen in dat op? ken, en dat alzoo de handeling^l 14den dezer zullen worden gedpend^fiilijk^ ister

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 1