Binnenlandsch Overzigt. Buitenlandsch Overzigt. Biiineiilandsclie Berigten. van het algemeen verlangen der leden, om zonder aanzien des persoons aan hunne hooge roeping te beantwoorden en om getrouw te blijven aan den plegtigen eeddien zij bij de aanvaarding hunner betrekking zullen afleggen op de Grondwet en dat zij daarbij tevens indachtig zullen zijn aan den eeddien de Staten-Generaal bij de inhuldiging des Konings in HD. handen hebben afgelegd en die aldus luidde: >i Wij ontvangen en huldigen in naam van bet Nederland- sche volk en krachtens de Grondwet U als koning wij zweren, dat wij uwe onschendbaarlieid en de regten uwer kroon zullen handhavenwij zweren alles te zullen doen wat goede en trouwe Staten-Generaal schuldig zijn te doen. Zoo waarlijk helpe ons God almagtig z. M. heeft, bij besluit van 31 Meibesloten, dat de verga- dering der Staten-Generaal wordt bijeengeroepen en hare opening bepaald op Dingsdag, den 14 Junij 1853. Bij besluit van 1 Junij, heeft Z. M. tot Voorzitter van de Eer- ste Kamer der Staten-Generaal gedurende de aanstaande zitting be- noemd den heer Mr. J. A. Philipsc, lid dier Kamer. Men verzekert, dat de intrede van Z. K. H. prins Hcndrik met HT)s, gemalin in de rcsidentie zal plaats hebben op Dingsdag, den 21 dezer, des namiddags ten 3 ure. HIT. KK. HH. zullen aan het stationsgebouw opgewacht worden door hoofd- en verdere officieren van het Koninklijke Huis, als ook door eenc commissie uit het Stedelijk Bestuur. Aan het stationsgebouw zullen de schutterij der residentie en het regement grenadiers en jagers geschaard staan. Het Koninklijk cchtpaar zal zich vervolgens van daar door de Wa- genstraten, Veenestraat, Hoogstra&t en Noordeinde naar het paleis van Z. M.en, na aldaar eenigen tijd vertoefd te hebben, zich van daar naar het paleis van Z. K. H. in het Voorhout begeven den weg nemende door het Noord eindede Plaats, Vijverberg en zoo naar HDs. paleis. Op de Plaats en Vijverberg zal het re gement dragonders en de artillerio geschaard staan. Woensdag^ en Vrijdag zal er ten Hove groot diner en gala plaats hebben, Za- turdag zullen er volksfeesten en des avonds illuminatie gehouden worden. De zangvereeniging Cecilia van 's Gravenhage, zal, bij gele- gcnheid der feesten, welke eerlang in deze residentie zullen wor den gehoudeneen wijdstrijd geven van al de liedertafels van het Rijk. Daarbij zullen zes prijzen worden uitgeloofd, onder anderen cen door Z. M. den Koning, een door Z. K. H. prins Fiedeiik, beschermheer der vereeniging, en een door het stedelijk bestuur. Men verneemt bovendtendat de liedertafel Helicononder be- scherming des Konings, al de zangvereenigingen in de residentie en der afdeeling's Gravenhage van de Maatschappij tot bevordeiing der Toonkunst heeft uitgenoodigd zich te vereenigen aan den stoet, die HII. KK. HH. prins en prinses ITendrik, bij HD. in deze stad zullen vergezellen. Men verneemt dat Z. K. H. prins Hendrik met III), gemalin bij IID. plegtigo intrede in de residentiezullen gezeten zijn in een rijtuig, bespannen met zespaarden, omgeven door zes lakeijen, gevolgd door onderscheidene hofkoetsen. Naar men verneemt worden op het paleis van Z. K. H. prins Frederik, het huis de Pauwvele toebereidselen gemaakt tot het houden van feesten bij gelegenheid tan de aankomst van HIT. KK. HH. prins en prinses Hendrik. Onder anderen zal er een bal ehampetre worden gegeven. De oranjerie-zaal wordt daartoe in gcreedheid gebragt. Het geschenk in zilver, hettvelk door het stedelijk bestuur der residentie aan Z. K. II. prins Hendrik, bij de voltrekking tan HDs. hutvclijk met de Erf hertoginno van Saxen-Weimar-Eisenach zal worden aangeboden, is, volgens de teekeningen van den heer Pijzel, onder behandeling. Het wordt vervaardigd in de werk- plaatsen van de heeren Meijer, Pijzel, en de gebroedors Bouschol- ten; reeds zijn eenige voorwerpen daartoe behoorende in gereed- heiden getuigen zij van goeden smaak en juiste bewerking. Men verneemtdat de Minister voor de 1?. K. Eeredienst te kennen heeft gegeven, dat de aan de Kegering gedane mede- deeling der vestiging van bisschopszetels en de benoeming van bis- schoppen door liaar voor als nog alleen voor kennisgeting is aan- gcnomenonder voorbehoud, om, opzigtens deze handeling, nader de eereischte beschikking te nemen. De wet op de Veeartsenijkunde in Nedcrland, door het vorig ministerie ontworpenwordt door het tegenwoordige gereed ge- lnaakt, om spoedig aan de Staten-Generaal te worden aangeboden. Den 2 dezer, des morgens ten half negen ure, is de kabel van den onderzeeschen telegraaph door eene der pinken van den heer P. Varkevisscr schipper Cornelis Roeleveldt, op het strand gebragt, en is men onmiddellijk overgegaan, denzelven te Ieggen en te bevestigen aan de draden, vastgehecht aan de palen in de duinen. De Turksche aangelegenheden zijn de aandacht bij voort- during blijven vestigen; en ofschoon van vele zijden ver- zekerd wordt dat zij tot geene vredebreuk zullen aanlei- ding geven dat de bemiddeling van Oostenrijk is aange boden werkt de onzekerlieid nopens een en ander tocli na- deelig op de geldmarkten van Parijs en Londen. De Fransche en Engelsche dagbladen zijn zeer verdeeld over het Oos- tersche vraagstuk; sommige achten Iluslands vorderingen onredelijk, gevaarlijk voor Furopa's rust, andere daarente- gen vinden die gematigd en steunen op de doorgaans vre- delievende staatkunde van keizer Nikolaas. Inmiddels is de gezant Menzikoff uit Konstanstinopel naar Petersburg vertrokkenen de zoon van den staatskanselier van Nes- selrode naar Londen, en wacht men met gespannen aan dacht den verderen loop dien de zaak nemen zal. De Zwilsersche aangelegenheden bieden ook nog veel on- zekerheid aan. Oostenrijk scheen niet ongenegenden weg der onderhandelingen op nieuw te betreden; Frankrijkm oet in dezen meer tot de zijde van Oostenrijk, dan wel tot Zwitserland overhellen. In Belgie is de aandacht vooral geboeid door het huwe- lijk van den kroonprins met eene aartshertogin van Oos tenrijk, dat in Augustus aanstaande zal voltrokken worden. De aanspraken namens de Wetgevende Kamers tot den Ko ning der Belgen gehoudende antwoorden van Koning Leo pold ademen alle bijzondere ingenomenheid met eene ge- beurtenis, waaruit men de heilzaamste gevolgen voor Bel gie voorspelt. Sommigen spreken zelfs van een tweeden band, dien dat land met Oostenrijk zou verbinden, name- lijk een huwelijk des Keizers van dat rijk met de dochter van Koning Leopold; doch dit zijn nog xnaar geruchten. In Engeland heeft eindelijk de regering hare voordragt opengelegd wat het bestuur van Britsch-Indie betreft. Zij is van oordeeldat in de hoofdzaken de sedert 20 jaren gevolgde wijze van regering dient te worden behouden omdat zij goede vruchten voor het regtswezen den land- bouw en den handel heeft opgeleverd, en de bloei van Indie werkelijk toeneemt. De regering wil het gevolgde stelsel niet als het beste, maar als een goed beschouwd hebbenacht de klagten daartegen overdreven en meent dat daarin nu slechts wijzigingen moeten worden aange- bragt. De hervormirigs-gezinde partij stemt dit niet toe, keurt meer doortastende veranderingen noodig, vooral daar de geldmiddelen van Indie zouden achteruitgaande schuld toenemen en het leger te vele opofferingen kosten zou. Hoe 't zijmen wacht liierover langdurige en belangrijke be- raadslagingen. Schiedam. De gemeenteraad alhier heeft in zijne zitting van den 3 dezer beslotenin zijne eerstvolgende vergadering over te gaan tot de benoeming van eenen gemeente-architect. Van de sollicitanten die zich aangemeld hebben, zijn door heeren examinatoren aanbe- volen zes heeren. De rand heeft besloten uit dat zestal eene keuze te zullen doen. Het zijn de heeren: II. Linse, van Hoorn; J.G.J, van Uoosmalen, van Zwolle; P. Scholten van RotterdamW. A. Scholten, van Purmerende; A. van der Velde Cz., van Zierikzee; en H. B. W. van Zalingenvan Vreeswijk. Gedurende de maand Mei jl.zijn er 5S39 personen met den Holl. IJzer. Spoorweg van Schiedam vertrokken. De opbrengst der reizigers was 2582.95 en die van goederen enz./ 620.67. Het Weeshuis der Roomsch Katholijken alhier, zal afgebroken en geheel nieuw opgebouwd worden. Dit werk is aangenomen door den heer P. W. van Dijk, voor eene som van f 24,995. (<S. C.) Het gezamenlijk bedrag van de giften, ten behoove der huis- gezinnen te Kethel ontvangen, is reeds gestegen tot/4527.13. Dit levert weder een treffend bewijs op van de onbekrompen liefdadig- heid van land- en stadgenooten. Do heer C. Hoekwater, te Delft, heeft voor zijn lidmaatschap der Prov. Staten van Zuidholland, waartoe hij onlangs was her- kozen, bedankt, ten gevolge zijner verkiezing als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In het hoofd-kiesdistrict Delft zal dcr- halve den 13 dezer eene nieuwe keuze voor eerstgenoemde betrek king gedaan worden. De commissie van beheer over de tentoonstelling van schil- derijon en verdere kunstwerken te 's Gravenhage, voor het jaar 1853, heeft bekend gemaakt, dat er eene verloting van kunstwer ken zal plaats hebben, tot welk einde eenige werken zullen wor den aangekocht. Aandeelen of loten zijntegen betaling van j 5 verkiijgbaar. Even als bij vorige verlotingen zullennaar gelang van het grooter debiet van loten, de waarde en het aantal van de aan te koopen en te verloten stukken vermeerderd worden. Ged. Staten van de provincie Zuidholland hebben bij resolu- tie van 4 Junij jl.bepaalddat de verkiezing van ee'n lid der Provinciale Staten, ter vervulling der vacnture, die in het hoofd- kiesdistrict Sliedrecht is ontstaan, ten gevolge van het ontslag, dat Mr. J. D. van der Poel uit die betrekking genomen heeft, zal plaats hebben op Woensdag, den 15 Junij aanstaande. De Overijssel wil weten, dat er ernstig aan gedacht wordt, om den gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indieden heer Dujmaer van Twist, terug te roepen, en diens hooge waardigheid op te dragen aan prins Hendrik der Nederlanden. Vlaakdingen. Binnengekomen uit de Noordzee: de Dankbaar- Jieidstuurman D. Schouten met 60 ton, Zouthandel, st. L. Visser, Jz. met 30 ton, de Toekomst, St. H. Schouten, met 72 ton, Vlaar- dings welvarenst. K. Stormmet 54 ton elkomSt. P. Strijbos met 16 ton, de Martinus, st. K. denDraak, met 20 ton, de Noord- ster, st M. don Admirand, met 60 ton, dejongeJan, St. J. Schep, met 63 ton de twee Gebroeders, st. M. van der Meijden, met 20 ton, Regt door zee, St. K. van der Linden, met 18 ton, Maria en Eliza beth, st. K. Gondswaartmet 55 ton, Naalduiijk, st. P. van Alewijn, met 68 ton, de jonge Wouter, st. J. Schenkmet 32 ton, de Dank- baarheid, St. A. van Keulen met 48 ton, Willem Beukelszoon, st. M. don Breems, met 30 ton, Hollands Koning, st. L. Visser, met 27 ton de jonge Aletta st. A. van der Windtmet 44 ton de PekelharingSt. Arij Vinkmet 118 ton, de StandvastigheidSt. T. Boonmet 65 tonop Hoop van Zegenst. II. Bijl met 60 ton, Vlaardings hoop, st. J. van Zwieten, met 80 ton, de Vereeni ging st. J. Bos Sen. met 55 ton. 28 Mei. Volgens do daarvan opgemaakte lijsten, zal de ge- heele haringvloot dit jaar bestaan uit 93 schepcnals van Vlaar— dingen 60Delfshaven 1 Zwartewaal 7, Middelharnis 3Maassluis 7, Enkhuizen 7, de Rijp 4, Wormerveer 1 en Amsterdam 3.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 2