Binneiilandsche Berigten. G e 111 e n g d e Berigten. Carga-Lijsten. Marktberigten. Fngeland en Frankrijk in dezen meet wijken, of tot een oorlog komenwaarvan hij zelf zeker de onzalige gevolgen beseft. Het blad gelooft dan ook niet, dat hij voor de stem van billijkheid en regtvaardigheid doof zal zijn, daar in den grond der zaak de Porte volkomen in liaar gelijk is, de Russische vorderingen niet kou erkennen, zonder hare onafhankelijkheid geheel prijs te geven. Vorst Men- zikoff heeft dus niet gedaan, dan argwaan nopens de Rus sische staatkunde op te wekken. Het blad gelooft dat zijn vertrek naar Birjukdhere maar een diplomatische zet is, eene soort bedreiging, daar hij in eenen bijzonderen brief aan Redschid-pacha de gelegenheid tot nieuvve onderhandelin- gen openlaat. Waarsehijnlijk zullen die dan ook wel ge- voerd, en de Porte door Engeland en Frankrijk gerugsteund wordenwaardoor uitersten zullen worden voorkomen. De koning der Belgen is den 28. Mei in zijne Staten teruggekeerd. Z. M. en den hertog van Braband zijn door verschillende autoriteiten opgewacht en begroet en heeft de verschillende bij deze gelegenheid gehouden aanspraken be- antwoord. Z. M. heeft daarbij verzekerd, dat de belgische nationaliteitop goede gronden gevestigd, alom in Duitsch- land wordt erkend en gewaardeerd dat hij thans de be- looning geniet voor de zorgenwelke hij nu gedurende twee en twintig jaren ten nutte des lands heeft aangewend, dat Belgie geheel Europa achting inboezemten dat hij de toekomst met gerustheid te gemoet ziet. In de aanspraken is menigwerf melding gemaakt van Maria Theresia en haar bewind hier te landeen van de aanstaande echtverbind- tenis van den kroonprins met eene der afstammelingen de- zer onvergetelijke vorstin. Z. M. heeft ook van zijne zijde zijne verwachting te kennen gegeven, dat deze echtver- bindtenis den staatkundigen toestand des lands zal verster- kenen dat de Vorstin welke zij n zoon herwaarts zal geleiden, aanspraak zal mogen maken op de liefde en ach ting der bevolking. Schiedam. Den 27 dezer is voor de eerste manl van deze stad vertrokken de nieuwe ijzeren stoomboot Koophandel, gebouwd voor rekening eener onderneming onder de firma van Jan van der Hei- den en Comp.te Nijmegen. Deze stoomboot zal eerlang gevolgd worden door eene tweedegenaamdNijverheida an dezelfde on derneming, en beide zijn bestemdom in de nieuwe dienst langs de Waal te varen tusschen Schiedam en Emmerikin deze laatsto plaats zich aansluitende aan de dagelijksche dienst der Keulsche en Dussoldorpsche stoombooten tusschen EmmerikKeulen en meer Rijn-opwaarts gelegene plaatsen; terwijl na voltooijing van den Duit- schen Rijn-Spoorweg, de nieuwe stoombootdienst daarmede insge- lijks te Emmerik in verband zal komen. Wanneer de nog verwaeht wordende stoomboot Nijverheid, zoo als te wachten is, de stoom boot Koophandel evenaartdan zullen beide in snelheidfraaiheid en deugdelijkheid alle stoombooten overtreffeu welke tot heden onze rivieren hebben bevaren. S. C. Bij Z. M. besluit van 21 dezer N». 60 is, met nog 6 ande- ren, tot Surnumerair der registratie en domeinen benoemd de heer J. Overman te Schiedam. Uit de laatst openbaar gemaakte opgave van de ontvangene giften ten behoeve der huisgezinnen te Kethelwelke door den brand van 8 Mei j. 1. van alles zijn beroofd geworden blijkt, dat er, behalve levensmiddelen kleederen enz.is ingekomen eene som van /3608.02. De breede kerkeraad der Hervormde gemeente te Maasslnis heeft tot herder en leeraar beroepen den weleorw. heer D. P. Knut- telpredikant te Oegstgeest. Vlaardingen 25 Mei. Bij de alhier op heden plaats gehad hob- bende opening van stembriefjes ter verkiezing van een lid voor de Provinciale staten van Zuid-Hollandzijnde herstemming tusschen de heoren Dr. C. J. Vaillant en Mr. J. Steur van Vrijberghe de Co- ningh is gebleken dat eerstgenoemde van de 589 geldig uitgebragto stemmen 410 en laatstgemelde 179 stemmen op zich hebben veree- nigd en alzoo de Heer Dr. C. J. Vaillant tot gemelde betrekking is benoemd. Alhier is van de Noordzee binnengekomen de EendragtSt. M. Kwakkelsteinaanbrengende 84 ton. De U9de geboortcdag van Mesmer, den uitvinder van het mag- netismeis met twee gastmalen gevierd te Parijs. Overleden te Jargeau Mej. de Weduw Grandford, oud 140 jaren. Een apo- theker in den Bosch heeft aangenomen de leverantie van 80.000 le- vendige bloedzuigers voor de Nederl. arme'e. Te Kampen wordt ernstig gesproken over de oprigting eener liedertafel (K. C. n°. 1665). In Nederland is voor de Prot. gemeente te Turijn bijeengebragt de aanzienlijke sora van/21.512.54. Te Kethel zal dit jaar geen kermis worden gehouden. De broodzetting te Mathenesse zal wor den afgeschaft. De grootste stoomboot der wereld is te Blackwal! gebouwd, van 3550 tonnen last, met schroefstoomtuigen van 700 paardenkrachten; zij wordt ingerigt voor 400 kajuit-passagiers500 ton vrachtgoederonen 1200 brandstof. SCHIEDAM. REVAL. St. Olaykapt. H. C. Hansen, met 92 lasten Rogge. Order. Aangekomen 24 Mei. REVAL. Diedrich kapt. C. M. Ingman met 83 last Gerst. Voor J. H. van Gent. NEW-CASTLE. Neva, kapt. D. Brown, met 128 chaldr. steen- kolen. Order. Aangekomen 26 Mei. NEW-CASTLE. Merchant Packet, kapt. C. Robinson, met 112 chaldr. steenkolen. Order. Aangekomen 28 Mei. MULLERUP. Gloria, kapt. C. Stehr met 988 tonnen Gerst. Order. MULLERUP. Roelina Oostra, kapt. K. J. Pronk, met 992 ton Gerst. Order. EUPATONIA. Mercurius, kapt. M. E. Reooort, met 2322 tschetw. Rogge. Voor J. H. van Gent. LIBAU. Olof Trygerson, kapt. H. Larsen, met 52 last Gerst. Voor J. A. J. Nolet. WINDAU. Prudentia, kapt. T. T. Nuisker, met 450 tschetw. Rogge en 375 tschetw. Gerst. Voor P. Loopuyt C". BOLDlNG. Regina Hillechiena, kapt. II. J. Scholtens, met 1000 tonnen Gerst. Order. Aangekomen 27 Mei. AAN DE BEURS TE SCHIEDAM. 31 Mei 1853. ROGGE. De handel was vorige dagen zeer levendig en tot lang- zaara voortgaande prijzen is aan Consumtie, Binnen- en Buiten- landsche verzending veel omgegaan. 148/' ffi N. Libau f233 6/w.; 144/,, 145/, p. Jarige Koersche f223 6/w.; f222 Cont.; 141/, p. N. Archangel f 290 I/m.; 142, p. Jarige dito f 196 Cont.140/, Jarige Koersche f205 Conl.; 148/, p. N. Libau f230 Cont 232 6/w.; 144/, p. Jarige Koersche f224 6/w. In Entrepot 141/, p. Riga fI84 Cont.; 140/, p. dito fl83 6/w.; 143/, p. Petersb. fl92 I/m.; 141/, p. N. Archaugel fI88 I/m.; 142/" p. dito fI93 6/w.; 141/, p. dito f 192 6/w.; 142/, p. dito fI93I/m.; 141/, p.Riga fI92 6/w; 142/" p. N. Arch, f 195 6/w. GERST. Gedroogde zonder prijsverandering. 129/" p. N. Libau f 194 Cont., f 197 3/m.130/, p. dito f 196 Cont., 198 6/w.; 133/, p. dito f 197 Cont., fl99 6/w.; 135/, p. puike Nieuwe Reval f2I0 Cont.f 212 3/m. Ongedroogde bij meerdere aanvoeren lager verkocht. 129/, p. fijne Deensche fI54 Cont., 155 6/w; 127/, p. dito f 151 Cont. fI52 6/w.; 128/, p. dito fl53 6/w. of de regten minder in Entrepot voor verzending. MOUTWIJN dagelijks met veel handel. 25, 26 en 27 Mei fl6'/, 28 dito fl6"/4, 30 en 31 dito f 17. JENEVER. I00°/o Amsterd. proef fSO1/, a f 21 per vat Cont. zon der fust of belasting. SPOELING. 23, 25 en 27 Mei fO.SO; 23 dito f0.70; 30 dito f 50; 31 dito f 0.20 per ketel. GIST. 40 Centen per Ned. ffi. AAN DE BEURS TE ROTTERDAM. 30 Mei 1853. De aanvoer van Zeeuwsche TARWE was nietPgroot; onkel partijtjes van de puikste Nieuwedie zeer schaarsch blijft128, 130; 132, 134 11', gingen weder tot /9.50, /9.80/IO. 1010.50/10.80 en 123, 125, 127 ffi middelsoort tot 8, /8.50, /9 traag van de hand; de gewone kwaliteiten, 117, 119, 121®, waren zeer moei- jelijk tot de oude prijzen, 7 /7.50, te verkoopen. Jarige en Oude Zeeuwsche schaarsch en blijft altijd tot f 9.75 f 10 /10 25 /10.50 te plaatsen.Roode Tarwe volkomen prijshoudend. In de vorige week is eene partij 155/, ffi (128 ffi) Jarige Pransche tot/250 En- trep&t gedaan. Heden: 104/'® (134/135 ffi) Bovenlandsche Ris/310- 162, 164" (133/134, 134/135 Hoogl. Kleefsche /318 ,/325;' 161, 162/'ffifl33, 133/134®) dito dito/312 ,/315162/, ®(133/134 ffi) Bovenlandsche Ris/300, /'302, 303 160/, ffi (132 ffi) Bo venlandsche 290; 158/, ffi (131 ffi) dito t 278 /280 282158/, ffi (131 ffi) Nieuwe Meursche/295; 154/, ffi (127 ffi) Witbonte Pool- sche/305; 155/, ffi (128 ffi) Oude dito 315; 163/, ffi (134 ffi) Pe- tersburger Kubanka 300. ROGGE is in de vorige week bij belangrijken handel successive- lijk weder 3 h/4 gemonteerd. Heden was de vraag minder ge- animeerd, hebbende echter de verhooging goed stand gehouden- Zeeuwsche en Vlaamsche/7 7.30, 7.60,/7.90. Verderaanbe- noodigden 149/, ffi (123 ffi) Kaukasus f 215; 148/, ffi (122 ffi. Bonrgas/220; 146/, (120 ffi) Odessa/212; 146/, ffi (120 ffi) Do- nou/210; 148 150/, ffi (122 1241 Jarige Pransche/213 218 147/' ffi (121 ffi) mindere dito/200; 145/, ffi (119 ffij Nieuwe dito /215144/, (118 ffi) Archangel/207 142, ffi (117 ffi) dito/200; f 203 f 204 I4l/, p. (116 p.) Oude dito f 196 142,143/, p. (117 117118 p.) Nieuwe Archangel /T95,/I97 Entrepot; 146/, p. (120 p.) Nieuwe Reval /230 232; in publieke veiling 172 Last 119, 120 121122 p. meer en min beschadigde Bourgas tot/196 ,/l98 200 203 ,/206/*208 verkocht. GERST in goede Zeeuwsche en Vlaamsche soorten schaarsch en weder hooger verkocht. Winter /5 /5.20 /5.40 /5 50 /5.60; Zomer /4.80 f 5 /5.20, /5.30 J 5.40. Vreemde Moutingsoor- ten traag. HAVER schaarsch en weder 20 h 30 Cents hooger. Lange/2.70 /3 3.30 3.60 Korte /3.50 3.75 4 /4.25. BOEKWEIT in puike soorten vorige koers. Noord-Brabandsche 220 /223 /225, /228; grove Fransche /I75 J 180 f 185 f 190 bij uitslijting; fijne veel ter markt en iets lager afgegeven goede kwaliteit f 160. In Publieke Veiling een paar kavelingen fijne fI53, fI54 op het gewigt van 70 N. p. ERWTEN schaarsch en weder hooger. Geldersche Graauwe f 12' f 13 Deensche dito f 9f 9.50 Zeeuwsche Blaauwe f8.75, f9.25, f 9.75groote dito f9, flO, f II. WITTE BOONEN weinig gevraag 1. Puike schaarsch. Walcher- sche fl2, f 12.50 Zeeuwsche flO, f IIf 11.50. BRUINE BOONEN merkelijk hooger, f 10 fl2, fl4, fl6, fl8 naar kwaliteit. PAARDEBOONEN 30 Cents hooger, f6.30, f6.50, f6.60 DUIVE BOONEN f7.25, f7.50, f7.75. KOOLZAAD prjjshoudend. Jarig Zeeuwsch 60 L puik Over- maasch 61 L. LIJNZAAD als voren. IIO/III p. Calcutta f320. IIENNEPZAAD. Inlandsch nominaal f 220 f 225. KANARIEZAAD 25 Cents lager, f7, f7.25 f 7.50. MEEKRAPPEN werden heden weinig aangevoerd en waren de vraagprijzen hoog. Er is dan ook niet veel gedaan; hetgeen werd verkocht, was tot hooger prijs.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 3