mm qisidbidb ira WMmm STOOIBOOT-DI1NST REIS-KOFFERS, ALOM VERKRUGBAAR. ARTELAREN TUIN-ALMANAK. JAN VAN DER HEYDEN C°. GESCHIEDENIS am irh Kaijak KL K, MJ JRl Adver lentigo. Dam, A, A0. 45. alle soorten van Ileeren- en Dames- SCHIEDAMROTTERDAM, DORDRECHT, GORINCHEM, ZALT-BOMMEL, TIEL, DRUTEN, NIJMEGEN, LOBITH EN EMMERIK. VOOR HET EVANGELISCH GELOOF. OF DE NIEUWE, OPREGTE, HOLLANDSCHE HOVENIER, J. NIEDEKEN Burgerlijke Stand. De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij den dood van hun geliefd jongste kind. (N°. 114. Schiedam, C. J. VAILLANT Jr. 31 Mei 1853. M. E. VAILLANT Loopuyt. |||J In eene fatsoenlijke burgerhuishouding wordt J gevraagd tevens geschikt om eenig ligt huishoudelijk werk te ver- rigten. Men adresseere zich onder letter Abij den Uit- gever dezer Courant. (N°. 111. VAN De ondergeteekende berigt aan zijne geeerde begunstigers, dat bij steeds ruimschoots voorzien is van WITWERKERS EN EIKENIIOUTEN Stoelen, Spiegels en Schilderijen, Kinder- speelgoed, Borstelwerk en Houtwaren, alsmede van en Hoedendoozen, Spoorweg- en andere Koffers, Reis-Tasschen en verdere R e i s-b enoodigdheden. Recommanderende zich verder tot het leveren van alles, wat tot zijne Zaak behoort. (N°. 112. D. KIMMIJSER. TUSSCHEN ONDERNEMING VAN De voorloopige dienstregeling met de snelvarende ijzeren stoomboot, EOOI'IIAIDKL, zal van af Dingsdag, den 31sten Mei 1853, inbegrepen als volgt plaats hebben. Alle Dingsdagen, Donderdagen en Zaturdagen. Van Nijmegen naar Rotterdam des morgens ten 6'/2 ure. j> Rotterdam Schiedam des namidd. circa 1 Schiedam Rotterdam 2 Alle Maandagen, Woensdagen en Yrijdagen. Van Rotterdam naar Nijmegen des morgens ten 6 ure. Nijmegen Emmerik namidd. circa 2 Emmerik Nijmegen 5 N°. 113.) De Agent ie Schiedam, P. S. ENGEEING. Prospectus, Proeve van bewerking en Plaat, eener UIT DE DER Het werk zal worden uitgegeven in 10 of 12 afl. in gr. 8°.; elke aflevering van 3 vel of 48 compres gedrukte bladzijden, en eene in kleuren gedrukte plaat. De prijs per aflevering zal zijnbij inteekening 45 cents en buiten inteekening met 20°/0 verhoogd worden. De afleveringen elkander maandelijks opvolgende, zal het werk nog binnen ddn jaar compleet zijn. De Uitgever vermeent elken beoefenaar van Kerkelijke Geschiedenis en in het bijzonder elken warmen Protestant deze uitgave te mogen aanbevelen. Daar er slechts wei- nige Exemplaren zullen overgedrukt worden, wachtte nie- mand het werk door zijne inteekening te ondersteunen. Amsterdam. C. L. BRINKMAN, N°. 109.) Uitgever. Bij G. B. van GOOR te Gouda, is van de pers gekomen en alom verzonden DOOR aanwijzende wat men 's maandelijks in Moes- en Bloem- tuin, Boomgaard, BoomkweekerijOranjerie en Broeijerij te verrigten hebbe. Met nieuwe opmerkingen om alles vroeg en veel te hebben. 7de verbeterde en vermeerderde druk door (N°. 110. Prijs f 1.40. SCHIEDAM, 23—31 MEI. Gehuwd: 25 Mei. Willem Dries en Jacoba Brinkman.Theodorns Henricus Duimel en Johanna Maria van den Berg. Wilhelmus Feel- ders en Catharina de Veld. 26Wessel de Goederen en Maria Coo- mans.Wilhelmus Antonius Jacobus Zijdenbos en Cornelia Beck- man. Christiaan Horman en Katharina Broek. Bevallen 23 Mei. G. Grim geb. TrommelZ. 24. J. van Otter- dijk, geb. KramersD. 25. M. Guddegeb. Verhozen Z. J. Mul der geb. HoornZ. 26. E. Oosterveergeb. Brandenburg. M. van Bekum geb. den Broeder, Z. - 27. M. Mak, geb. van der Knaap0. 30. G. van Woerkomgeb. VermeulenD. Overleden 23 Mei. C. J. Vaillant, 1 j. ruim. 24. A. J. P. M. En- gering, 5 m.26. H. Timmerman, wed. van E. H. Wever, 67 j. M J. W. Melchers, 1 j.3m. P.M. van Gerven,echtg. van G.Koevoets, 52 j. 6 m. 27. T. Ros47 j. 28. L. van Deinse ,7 m. 29. A. van Grootveld 11 m. ruim. VLAARDINGEN 23—30 MEI. Gehuwd 25 Mei. Gerrit Vons en Alida Bos. G. van Harrewijn en J. E. van Aken. P. de Wit en Johanna Schenk. M. Lekkerkerk en Kornelia van der Borden. Bevallen: 22 Mei. Margaretha van der Meijden geb. SchoutenII. 25. E. van Gulden, geb. Hoogerwerf, Z. 26. A. E. van der Sjouw geb. van Bree,Z. 29. Johanna van Vliet, geb. Ommering, Z. 30. K. van Toorngeb. DijkshoornD. Louiza van Raalt, geb. van der Windt, D. Overleden: 22Mei. Gabriel van der Drift, 4 m.'26. Adriana Hop- man, 4 m. 28. Jan de Willigen, weduwn. van Margaretha Maan88 j. MAASSLUIS 22—29 MEI. Gehuwd Geene. Bevallen 23 Mei. Belia Dobbelsteijngeb. Grasdijk, D. 24. L. Tas, geb. Gilbers Z. 27. M. Schepen, geb. Helm Hummelman Z. Overleden: Geene. ROZENBURG, 20—27 MEI. Gehuwd: Geeno. Bevallen Goene. Overleden Geene. BR1ELLE, 22—30 MEI. Gehuwd: Geene. Bevallen 22 Mei. J. M. van Toledogeb. van der Voorde, tweeZ 24. S.Dorsmangeb. VerschoorD. 29.C. Hordijk, geb.Schroten- Overleden: 28 Mei. Christoffel Herman Harder, 15 m. HELLEVOETSLUIS, 22—28 MEI. Gehuwd 27 Mei. J. de Jong en A. M. Vogelenzang. Bevallen: 24 Mei. E. vanZanten, geb. Kruijne,Z. 26. M. Ver- boomD. 27. H. E. van Eckgeb. BeenZ. Overleden: Geene. Gedrukt bij H. A. M. ROELANTSte Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4