VOOR SCIHERA5I, VLAARDINGEN, IAASSLUIS, ROZENRURG, BRIELLE EN I1ELLEV0ETSLEIS. V 24. Woensdag, 15 Junij. 1853 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD H. A. M. ROELANTS, OPENING DER RAMERS. Binnenlandsch Overzigt. \V DE MAASBODE Dit Blad verschijnt geregeld alle Woensda- gen. De prijs is per drie maanden voor Schiedam f-.75 voor VlaardingenMaassluisRozenburg, BrieUe, Hellevoelsluis f -.90. Voor alle andere steden franco per post f 1.05. Alle Boeklian- delaren en Postkantoren nemen bestellingen aan. UITGAVE VAN SCHIEDAM. TE De prijs der Advertentien, is van 1-6 regels /-.60, behalve 35 Cents zegelregt voor het Rijk. Alle regels daarenboven 10 Cents. Kapitale letters of vignetten betalen naar de plaats die zij innemen. Alle advertentien moeten Dings- dag voor den uur ter drnkkerij te Schiedam zijn. KorrespondcntenJ. A. KANNG1ESSER le Vlaardingen; Wed. G. van dcr WEUDEN, te SlaasslnisH. G. van STEEDEN le Hellevoelsluis. Abonnementen worden mede aagenomen bij H Schooneveld k Zn.te Amsterda nGebr. llendnksente Rotterdam, enverder bij alle Boekhaudelaars en Postdireclenren. Ons voorwoord kan ditmaal kort zijn. Op het einde van de vorige zitting der Staten-Generaalwerd het mi nisterie Thorbecke ontbonden. Een nieuw ministerie trad ophet legde zijne beginselen in een rapport aan den Koning bloot. De Tweede Kamer der Staten-Generaal werd ontbonden; de verkiezingen tot benoeming van nieuwe leden werden gehouden en zijn bijkans afgeloopen. Eene nieuwe Tweede Kamer treedt opzij is grootendeels uit andere bestanddeelen dan de vorige Kamer zamengesteld. Wanneer dit n°. in het lieht verschijnt, is de nieuwe zitting van de Staten-Generaal door den Koning reeds ge- opend. Ministerie en Vertegenwoordiging zullen thans eerst hunne werkzaamheden van wetgevenden aard aanvangen. Nieuwe ministers en voor verreweg nieuwe afgevaardig- den zullen elkander in 's lands raadzaal ontmoeten. Men zal inlichtingen vragen en gevenmen zal ontwerpen aan- bieden en onderzoeken. En dan zal het ras blijkenwelke de houding en de gedragslijn van het ministerie is, en welk gevoelen de Staten-Generaal, bijzonder de Tweede Kamer, aankleven. In afwachting van dit een en ander meenen wij thans de gebeurtenissen niet te moeten vooruitloopen en veeleer af te wachten, wat er in de beide Kamers zal voorvallen. Het onderzoek der geloofsbrieven van de leden, de benoeming van candidaten voor het voorzitterschap en de zamenstelling van afdeelingen en commissien, zullen on- getwijfeld de eerste werkzaamheden uitmaken. Zoodra de Kamers zullen zijn geconstitueerdzal voorzeker de beraad- slaging over de adressen in antwoord op de troonrede, de aanleiding zijn, om van onderscheidene zijden gevoelens en beginselen te ontwikkelen. Hoezeer men teregt hier te lande meerendeels de discussion over de adressen bespoedigt, ten einde tot de eigenlijke werkzaamheden over te gaan, zoo leve- ren zij echter de gelegenheid op, om bij de behandeling van meer dan eene zinsnede, de sterkte der verschillende kleuren te doen uitkomen. Wij betwijfelen het dan ook nietdat men die gelegenheid zal aanvatten, om inlichtingen te vragen en ophelderingen te geven, zoowel over de staatkunde van het ministerie in het algemeen, als meer bijzonder over de tee- dere vraagstukkenwelke in den laatsten tijd de aandacht en de belangstelling bij de Natie hebben opgewekt. Het zijn die discussienwelke van het meeste gewigt zullen zijn. Intusschen zal al dadelijk het opmaken eener lijst van drie kandidaten voor het voorzitterschap der Tweede Kamer eenigermate haren geest in het licht brengen. Nog in het vorige jaar heeft de toenmalige meerderheiddat oogenblik gekozen om hare krachten te meten. Toen is het geble- ken, dat de meerderheid met ddne enkele stem de over- winning behaalde. Men houdt het thans daarvoordat de keuze der leden inzonderheid zal gevestigd zijn op den lieer Boreel van Hogelanden die in vorige jaren bij herhaling het voorzitterschap heeft bekleed en zich van die taak met loffelijken ijver en onpartijdigheid heeft gekweten. Of er na de adressen nog in den loop dezer zitting voorname ontwerpen zullen worden behandeldis bij den vergevorder- den tijd aan twijfel onderhevig, vooral omdat, ingevolge de grondwettige bepalingen,-de gewone vergadering der Staten- Generaal op den derden Dingsdag in de maand September moet worden geopend. Er zullen vele ontwerpen zijnwier afdoening spoed vereischt en die de Kamers in den eersten tijd zullen bezig houden. Men verwacht dat daardoor het grootste deel der buitengewone zitting, die nu geopend is, zal voorbij- gaan. Maar dit neemt niet weg, dat, wanneer de Kamers bijeen zijner soms onverwacht bij de eene of andere gelegenheid belangrijke beraadslagingen kunnen ontstaan of gewigtige incidenten voorvallen. Hoe dit ook zijde discussien over de adressen zullen de debatten in's lands vertegenwoordi ging openen. Het is te voorzien, dat het daarbij niet aan wis- seling van uiteenloopende denkbeelden zal ontbreken. Wij ho- pendat de scherpe taaldie wij sedert eenige maanden in sommige dagbladen aantreffenniet in 's lands raadzalen zal worden overgebragt, maar dat men, gelijk steeds hier te lande geschied is, met gematigdheid en ernst naar in- nige overtuiging zijn gevoelen zal ontvouwenopdat we niinmer in dit Rijk de tooneelen zouden te betreuren heb ben die er elders zoo zeer hebben toe bijgedragenora wetgevende vergaderingen te sluiten of in eene fictie te veranderen. Wij hopen dit te meeromdat het niet te ontkennen is dat in de laatste maanden de hartstogten zijn opgewekt en men zich behoort te wachtendie ver- der aan te zetten. Vertrouwen wij dan, dat zoowel de leden van het Ministerie als die der Kamer innig door- drongen zullen zijn van den vaderlandslievenden pligt die op hen rust, en dat zij de handen zullen ineen slaan, om zoo mogelijk te trachten de moeijelijkheden, welke zich in den laatsten tijd in het rustige Nederland hebben voor- gedaan in gemeen overleg te boven te komen. Vertrou wen wijdat de drukpers daartoe het hare zal bijdragen. Ieder ministerieder vertegenwoordigerieder staatkundig schrijver stelle het zich toch wel voor oogendat in de tijden die wij beleven eene zware verantwoordelijkheid op hen rust. De ondervinding in dit en andere Rijken heeft maar al te zeer geleerd dat niets gemakkelijker isdan driften en hartstogten in beweging te brengen. Daardoor wordt echter hot welzijn van den Staat niet bevorderd. Het einde van zoodanigen hevigen strijd is niet te voorzien. Daarom rekenen wij ons, bij de opening van eene nieuwe zitting, bij den aanvang van de werkzaamheden der wet- geving, bij het begin van een nieuw tijdperk, in gemoede verpligtalien die daartoe in Staat zijnten ernstigste en ten dringendste aan te bevelen wel in het oog te houden, dat Nederland steeds kraclitig was door Eendragtmaar onmagtig en krachteloos bij verdeeldheid. De staatkundige gezigteinder in Europa werd in de laatste dagen weder meer duistermeer beneveld. Laat ons dit tot eene les tot eene waarschuwing strekken. Dragen wij zorgdat, zoo onverhoopt de vrede in Europa mogt worden ver- stoordmen geen Nederland vinde, dat inwendig geschokt is, maar dat men steeds kunne ontwaren, dat het is een kleinemaar door eendragt sterke Staat. Mogt de geopende zitting het bewijs opleverendat onze innige wensch weer- klank hadde gevonden in de vaderlandslievende harten on- onzer geachte medeburgers, wij zouden vprheugd zijn, dat wij bij den aanvang der zitting dit woord gesproken liadden_ Het kamp te Zeijst blyft op 15 Augustus bepaald. Het za1 door Z. M. worden bezocht. Bij Kon. besluit van den 28 Mei 11. n°. 88, is aan Mr. J. Thorbecke afgetreden minister van Binnenlandsche zakejj ~"*rr een pensioen ten laste van den Staat^jgp bedrage van op grond van de artt. 11 en 43 der wet'van den 9/3/' Staatsblad n°. 24/49). - H. M. de koningin heeft op den verjaprdagl van den jong geetorven prins Maurits zieh naar D *V 46.-1 de^r;d6^d egcvra

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 1