tiemengde lierigten. C a r g a-L ij s t e n. Marktberigten. 's Gravenhage, 7 Junij. Z.Exc. de heer Paliud, minis ter van kolonien, heeft voor eenige dagen de residentie verlatentot het doen eener buitenlandsche reistot her- stel, van zijne eenigzins geschokte gezondheid. Z.Exc. wordt reeds tegen het laatst der week hier terug verwacht. Men wil weten dat er in den hofvijver, bij gelegen- heid der te houden feesten, eene illuminatie zal worden ontstoken. Het laat zich aanzien, dat de residentie in de vol- gende weken bij gelegenheid der opening van de Vergade- ring der Staten-Generaal en van den plegtigen intogt van HII. KK. HH. prins en prinses Hendrikzeer druk zal bezocht worden. Reeds zijn er in de groote hotels^ zeer vele vertrekken besproken. Zelfs zijn de bestellingen in de laatste dagen zoo zeer toegenomen dat de eigenaar van een der voornaamste hotels een ander aanzienlijk groot gebouw heeft moeten hurenhetwelk bij gelegenheid der te houden feesten, tot logement zal worden ingerigt. Nagenoeg al de vertrekken van het groot stedelijk badhuis te Scheveningen zijn reeds tegen de volgende maand verhuurd. Vele familien komen derwaarts, om gedurende het badsaizoen aldaar verblijf te houden. Het laat zich dus aanzien, dat Scheveningen gedurende dezen zomer we- der door vele vreemdelingen zal bezocht worden. Meppel, 1 Junij. Dat men aan de scheikunde, waarin sedert eenigen tijd zulke aanmerkelijke schreden voorwaarts zijn gedaan en nog dagelijks doetveel, zeer veel in on- derscheidene opzigten heeft te danken, bewijst reeds de da- gelijksche ondervindingimmers aan haar heeft men het voornamelijk te danken, dat vele dingen die vroeger geene ofweinig waarde hadden, thans zelfs gezocht en sommige daarvan tot aanmerkelijke prijzen opgevoerd worden, waar- van menig bewijs tot staving zou kunnen worden bijge- bragtwaarvan ook slechts dit kan strekkendat zich hier thans bevindt een Groninger scliip tot inlading van boek- weit-doppen, waarvoor men vroeger door het groot aantal grutters alhiergeene andere plaats wist dan ze in de mest- bakken te werpen; thans worden deze doppen tot onder- scheidene einde gebezigd, als: om goederen, die naar vreem- de landen gezonden wordenin te pakkentot brandstof in kagchelswaartoe ze bijzonder geschikt zijn, enz. Dit vaartuig, dat ongeveer 1500 mudden, gelijk men zegt, van deze specie kan inladen, betaalt voor 't mud 12 Va cent, zoodat deze lading eene gezamentlijke som uit- maakt van 187,50. Ook heeft voor eenigen tijd zich alhier bevonden een groot Engelsch kofschip, met het doel om lederlooijers-run te ladenten einde die naar Engeland over te voeren. Te Steenwijk heeft men beproefd om van run turf te fabricerendat wil zeggenom daaraan den vorm van turf te geven, hetwelk reeds goede resultaten moet hebben op- geleverd. Zondagsblctd, Te Zuidbroek heeft een zeventigjarige landbonwer zich het leven benomen. In het sterrebosch te Assen is eene slang geaood, die de lengte van 11 palmen en eene dikte van 6 duimen in doorsnede had. Te Vries is een lam geboren met 2 borsten8 pooten en 2 staarten maar met slechts 1 kop. Do Groonlander-vaarder Spitsbergen is met 6600 robben aan |boord binnengekomen. De opene kijkgaten in de schilderhuizen zullen van dik glas worden voorzien. 18 stuks uitmuntend hoovnvee zal naar Petersburg ver trekken, om te dienen tot verbetering der runderrassen. Voor den dichter Gellert wordt een gedenkteeken opgerigt, Van de But van Bom Tom zijn te New-York van 20 Maart 1852, op welken dag het werk het eerst in 't licht werd gegeven, 1000 ex. per dag verkocht. De ansjovischvangst is dit jaar zeer gunstig. Pro fessor Laseaignezal Zaturdag e. k. te Kotterdam, met zijn lucht- ballon eene eerste en buitengewone opstijging doen. In Engeland zijn vier heeren aan wal gestaptkomende uit Australie zij had den mot hun vieren een klomp goud van I351/, pond. In Han nover is een heel stadje leeggeloopenhebbende 985 ingezetenen den weg naar Amerika ingeslagen slechts twee oude zusters die niet loopen konden zijn achtergebleven met een dooven orgeltrap- per. K. C. De heer Sands loopt alle avondenin het Theatre de la Gaiete te Parijsop zijn doode gemakeven secuur langs den zolder als een ander menschenkind op den grond. Een Iersch redenaar zei onlangs op den pre&kstoel„Wat een akelig gezigt zou hot zijnmijne aandachtigen als alle menschen blind waren 1" In Zweden is eene inschrijving geopend, tot oprigting van een monument voor Bcrzclius. SCHIEDAM. LIBAU. Bermine, kapt. B. Bockmann met 1125 tschetw. Gerst. Voor de Wed. J. d'Arripe Comp. LIBAU. Spruijt, kapt. P.M. Pott, met 92 last Rogge. Voor de Wed. J. d'Arripe Comp. LIBAU, helene, kapt. C. H. C. Wachter, met I231/, last Gerst. Voor do Wed. J. d'Arripe Comp. LIBAU. Eendragtkapt. K. J. Bos, met 1140 tschetw. Gerst. Voor J. G. Beukers. LIBAU. Johannakapt. J C Ahrens met 1597 tschetw. Gerst en 375 teschetw. Rogge. Voor W. Jansen. LIBAU. Dora Kapt. J. P. Kkohn met 1845 tschetw. Gerst. Voor P. Loopuijt Comp. LIBAU. Maria Catrina, kapt. P. H. K. van Ingen, met 952'/, tschetw. Rogge. Otder. LIBAU. Franciscakapt. J. D. Meinch met 125 last Rogge. Order. LIBAU. Billichina Catharina kapt. G. J. Mooimet 750 tschetw. Rogge en 975 tschetw. Gerst. Voor A. Strult Comp. LIBAU. Ruthenia, kapt. J. E. Konopka met 250 last Gerst. Voor J. H. van Gent. LIBAU. Cathinkakapt. J. -C. Vamselow met 1845 tschetw Gerst. Voor J. A. J. Nolet. LIBAU. De vrouw Alida kapt. K. G. deVkies, 1132"/, tschetw. Rogge. Voor J. A. J. Nolet. LIBAU. Johanna Geziena, kaptB. J. van per Veen, met 79 lasten Rogge. Order. LIBAU. Erwartung kapt. H. Dittman met 99 last Gerst Voor J. H. van Gent. LIBAU. Argo kapt. Peter Tretwurst met 1680 tschetw. Rogge. Voor de Wed. J. d'Arripe C°. LIBAU. Alberdinakapt. H. C. Upmeijer met I860 tschetw. Gerst. Voor J. A. J. Nolet. LIBAU. Renske, kapt. E. J. Mooimet 1365 tschetw. Rogge. Voor de Wed. Hubert en van Rijckevorsel te Rotterdam. LIBAU. Arionkapt. P. Sork met 750 tschetw. Rogge en 1005 tschetw. Gerst. Voor P. Loopnyt C°. LIBAU. Tananger, kapt. A. Svendsen, met 855 tschetw. Gerst. Voor de Wed. A. J. Walraven en Zonen. LIBAU. Elisabeth Machtelina kapt. W. P. Wessels, met 1740 tschetw. Gerst. Voor J. G. Beukers. LIBAU. Regina Elisabeth, kapt. A. B. Verstok, met 877 tschetw. Rogge en 375 tsch. Gerst. Voor de Wed. A. J. Walraven Zon. LIBAU. Alberdina, kapt. J. H. Deddes, met 750 tschetw. Rogge en 690 tschetw. Gerst. Voor J. H. van Gent. LIBAU. Alida, kapt. J. J. Pefer, met 1462 tschtw. Gerst. Voor de Wed. J. d'Arripe C°. LIBAU. Sara Maria, kapt. H. H. Oldenburger met 1500 tschetw. Gerst. Voor J. H. van Gent. LIBAU. Anna Luitziakapt. P. E. Vos, met 1432 tschetw. Gerst. Voor C. P. Ris. LIBAU. Iris, kapt P. H. Zeflxen met 1650 tschetw. Rogge. Voor de Wed. J. d'Arripe C°. LIBAU. Pauluskapt. O. G. Molema met 1425 tschetw. Rogge. Voor J. H. van Gent. LIBAU. Tschto Ljubun, kapt. J. J. Bunning met 2550 tschetw. Gerst. Voor J. H. van Gent. LIBAU. Albertinakapt. H. K. Potjewijd met 1500 tschetw. Gerst Order. LIBAU. Spes Nova, kapt. B. Ebicusen, met 51 last Gerst. Voor de Wed. J. d'Arripe C°. LIBAU. Elisabethkapt. J. S. Brouwer met 1620 tschetw. Gerst. Voor J. H. van Gent. WINDAU. Hoop, kapt. H. H. Smilde, met 1350 tschetw. Rogge. Voor do Wed. J. d'Arripe. WINDAU. Juffen Garrells, kapt. J.jJ. Koerts 1605 tschetw. Rogge. Voor J. II. van Gent. WINDAU. Paul Eriedrichkapt. H. II. Tenger met 900 tschetw. Rogge en 1050 tschetw, Gerst. Voor J. A. J. Nolet. WINDAU. Jantina kapt. W. E. Boswijk met 435 tschetw. Rogge en 468"/Gerst. Voor de Groot, Roelants Comp. WINDAU. Ida Cornelia, kapt. W. F. Sciienk met 1485 tschetw Rogge. Voor Joh. de Kuyper Zn. WINDAU. Etina, kapt. A. D. de Jonge, met I00I1/, tschetw Rogge. Voor P Loopnyt C°. WINDAU. Prins Albertkapt. C. A. C. Megow, met 1843 tschetw Gerst. Voor P. Loopuyt C°. PERNAU. Anna Gustavkapt. G. A. Wegener met 1650 tschetw. Rogge. Voor de Wed. J. D. Meijer. REVAL Edmund en Arnoldkapt. M. Smith met 840 tschetw. Rogge. voor J. H. van Gent. REVAL. Niels Gijlding kapt. R. F. Fischer915 tschetw. Gerst. Voor L. Hoyacks Comp. REVAL. Wilhelminakapt. J. H. Anmann met 1255 tschetw. Rogge. Voor P. Loopuyt C°. NEW-CASTLE. Dispatch kapt. G. Annison met 112 chaldrons Steenkolen. Order. NEW-CASTLE. Welcome homeR. Taylob met 119 chaldrons steenkolen. Order. AAN DE BEURS TE SCHIEDAM. 6 Junij 1853. ROGGE. Bij belangrijke aanvocren met kleinen handel tot iets lagere prijzen. 144/, ffi Jarige Koersche f 222 cont.f 224 ,6/w.; geharpt van zoldcrs 148/, p. N. Libau f 230 cont., f232 6/w. 148/" p. dito f 228 cont., f230 6/w.; 148/, p. dito f226 cont., f229 3/m.; 148/, p. N. Libau f 224 oont.; 145/, p. Windau f220 3/m.; 143/, p. Reval f 220 Contant222 6/w. GERST ofschoon lager, is verkocht nog met weinig kooplust. 136/, Reval f200 6/w.; 129/, N. Libau fI90 6/w.; 130/" fit N. Libau f 189 6/w.; 131/" p. Libau fIS8 Cont. MOUTWIJN tot oploopende prijzen zeer gevraagd en schaars te koopen. I en 2 Junij f 17 3 dito f I 4 dito fI7"/, 6 dito fI7"/t en heden fI8. JENEVER 100Amsterd. proef f2I"/,, f 22"/, per vat Contant zonder fust en belasting. SPOELING. I en 2 Junij 30 Cents3 idem 50 Cents4 idem 60 Cents6 idem 70 Cents7 idem 50 Cents per ketel. AAN DE BEURS TE ROTTERDAM. 6 Junij 1853. TARWE vond in Zeeuwsche soorten weinig vraag, puike altijd chaarsch en prijshoudend; 128, 130, 132, 134 ft' puike baksoort s 9.60, f 9.9010.20, y 10,50/10.80; midden- en geringere soor-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 7