GUTTA-PERCHA PENNEN DE VIJF SLDIZEN. iW/AAJUDIUrJifiDitf, TUIN-ALMANAK. NEDERLANDSCHE EZEL MET WAGEN EN TUIG. Advertentieii. FREGATTEN, BARKEN, BRIKKEN EN SCHOONERS. WILLEM VAN HOUTEN. OF DE NIEUWE, OPREGTE, HOLLANDSCHE HOVENJER, J. NIEDEKEN; Prijs f 1.40. Burgerlijke Stand. ten vonden tot vorige prijzen moeijelijk koopers; 121, 124, 127 ft middensoort f 7.75, f 8.25, /S.75, /9.25; de geringe kwaliteiten, die niet meer zoo abondant voorkomen als vrocger, 117, 119, 121 If wegende,/7, f 7.25 7.50 ter vcrzending gekocht. In de vorige week zijn eenige partijen Eoode Tarwe in Entrepot tot verhoogde prijzen afgedaan, dock de prijzen onbekend gebleven. Ter Consumtie zijn heden de verkoopcn f5, h 7 hooger. 161, 162, 163/2 ft' (133, 134 ffij Hoogl. Kleefsche f320, f 325 7330; 160/, ft (132 If) dito dito /310; 158/, ft' (131 ft) mindere dito dito 300; 158, 160, 161 162/, If (131, 132, 133, 134 If) Bovenl. Ris /295 7 305 7306, f 308; 158/, tf (131 ft) Bovenl. 7290; 155, 156/, tf (128 129 tf) Jarige Kleefsche/275 /280 158/, tf (131 ft) Oude dito/280; 156/, ft'(128 ft) Nieuwe Meursche /290; 158, 163/, tf (131 134 ft') Petersb. Kubanka/285, 7300; 160/, if (132 ft) Witbonte Poolsche/330; 154/, tf (127 ft') dito dito 7310. ROGGE vond heden minder vraag. Zeeuwsehe en Vlaamsche 20 Cents lager, 76-80 /7.1077.40 fl.70. Van andere soor- ten waren sommige kwaliteiten f3 lager te koopen; deze verlaging was echter alles behalve algemecn, puike soorten waren schaarsch en prijshoudend. 145 tf (119 tf) Fransehe 7210 144/, tf (118 ft') puike dito /212-, 147/, tf (121 tf) Jarige dito 7"210; 148/2 tf (122 tf) Bourgas 7220; 146/, tf (120 tf) Kaukasus 7210; 149/, tf (123 tf) Odessa 210; 146/, tf (120 ft") dito 7 205; 143 145/, ft' (117, 119 ft) Archangel/"200 7206; 146/2 ft (120 tf) Donau7203. Op de Namiddag-Benrs moeten een paar partijen Archangel Rogge in Entrepot tot f 6 lager bij vorigen koers op speculatie zijn af- gesloten. GEItST weinig gevraagd, maar in prijzen geen verandering. Win ter /4.90, 75.10, 75.30 75.60; Zomer zeer moeijelijk te verkoopen, 74.60, 74.80, 75, 7 5.20. HAVER slap vorige koers. Lange72.50,/2.75, 73, 73.25,73.50; Korte 73 40, 73.80, 74.20. BOEKWEIT minder gevraagd en meer ter markt, f 2 k f 3 la ger. Noord-Brabandsche 7220, 223, 225; puike grove Fransehe 175, 718O, 7183, 7185, 7186 7188; fijne dito 7160, doch weinig daarvan verkocht. In Publieke Veiling circa 60Last door zeewater beschadigde en verbroeide grove Fransehe tot f 103, f 105 f 107, fllO, fll2, f 113 voetstoots (zonder bepaling van gewigt) verkocht. ERWTEN traag vorige prijzen. Goede Geldersche Graauwe niet ter markt. Blaauwe minder gevraagd; gewone f8.50, f 9, f9.50 groote f 9 f 10, f 11. WITTE BOONEN slap. Walchersehe puike f 12, f 12.50; andere soorten f 9, f 10, f 11. BRUINE BOONEN meer aan en vorige prijzen moeijelijk te be- dingen, f 13, f 16; zeer puike f 17, f 17.50. PAARDEBOONEN vorige koers, doch niet bijzonder gevraagd f 6.10, f 6.30, f 6.50, f 6.70. DUIVEBOONEN f 7.20 f7.40, f 7.60. KOOLZAAD 1 L lager. Gering Flakkeesch 541/, L zakmaat. LIJNZAAD onveranderd. 110/1II tf Calcutta 7320 verkocht. HENNEPZAAD. Inlandsch f 215 f 225 nominaal. KANARIEZAAD f 7f 7.25 f7.50. MEEKRAPPEN weinig aangeboden en de vraagprijzen weder hoog en ishetgeen gekocht moest wordcntot dezc prijzen be taald. Er is echter zeer weinig gedaan. Do ondergeteekende berigt zijnen geeerden begunstigersdat hij door veelvuldige bestel- lingen nog eenigen tijd albier zal verblijven Schiedam, 7 Junij 1853. D. NEDERVEEN. Adres: bij den Heer Portretschilder. E. van BART, Hoogstraat. (N°. 117, een goed loopende en makke Adres bij den Uitgever van dit Weekblad. (N°. 118. (gemerkt met den Gutta-Percha boom) zijn a f 1.10 en f 1.60 per Gros te bekomen bij den Boekhandelaar H. A. M. ROELANTS, alhier. (N°. 115. De Ondergeteekende deze gehuurd hebbendebeveelt zicb beleefdelijk aan tot bezoek, als 00k tot het geven van PARTIJENalles zullende aanwenden tot eene allezins goede bediening. Schiedam, j. g. EYKENBROEK- 3 Junij 1853. (]yo. 120. BEYATTEXDE Met aantvijzing van dezulke, die in de bevracbtingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij deelenbenevens de bijzonderheid van iedere Reederij op zicb zelve, alsmede de plaatsen, alwaar zij gevestigd zijn, ALPHABETISCH OPGEMAAKT DOOE Een deeltje kl. 8°. op best papier gedruktmet eene lieldere lettergebonden in eenen nettengelieel Linnen Band en met een wit blaadje doorschoten. Prijs 1.50. L'itgegeven ten voordeele van het Weldadig Fonds van wijlen Mejufvrouw IDA MARIA DE RAATHstrek- kende, om te voorzien in de eerste behoeften der Wedu- wen van in zee omgekomen Zeelieden, waaruit er zoovelen onderstand genieten. Welk nuttig en doelmatig werkje is verkrijgbaar gesteld; Te Amsterdam bij Gebroeders KRAAY. Dordrecht P. K. BRAAT. Middelburg J. C. W. ALTORFFER. Rotterdam De wed. KRAP vam DUYM. Schiedam II. A. M. ROELANTS. Zierikzee S. OCIITMANS J.Zn. (N°. 116. Bij G. B. vax GOOR te Gouda, is van de pers gekomen en alom verzonden DOOR aanwijzende wat men 's maandelijks in Moes- en Bloem- tuin, Boomgaard, Boomkweekerij Oranjerie en Broeijerij te verrigten hebbe. Met nieuwe opmerkingen om alles vroeg en veel te hebben. 7de verbeterde en vermeerderde druk door 110 SCHIEDAM, 28 MEI tot 6 JUNIJ. Gehuwd: 1 Junij. Jacobus Johannes Exlcr en Maria Catharina Aga tha Engering. Gerardus Romme en Johanna Goedknegt. Dirk van Leeuwen en Maria Blootkamp. Bevallen 28 Mei. E. J. Scheffergob. WillemsZ. 30. J. H. Gal- le'geb. van den HoogenZ. J. 't Hartgeb. SprekselI). C. van Reijsen, geb. Schenkcl, D. 31. J. van den Brock, geb.Kalkmnn, Z. 1 Junij. A. M. Melchersgeb. Geurtz,Z. 2. II. A. 't Hart, geb.Lans- bergenD. 4. J. van Harinelengeb. ReeseD. C. Mossgeb. Iluij- zer, D. W. Bijlgeb.PrinsD. 5.E.T. van der Burg, geb. Visman, D. N. van der Veldengeb. van der MostD. A. M. G. StoIIegeb. PoppelmanD. 6. M. van Wamelen geb. KoreneefZ. Overleden 30 Mei. S. Oranje, echtg. van P. Sluijters 39 j. 31 A. B. Bartels, 58 j.L. Krommenhoek, 7 w. 2 Junij. S. G. Frankfort, 4 m. 3. J. M. Bokhorst, 6 w. 4. H. Stolkechtg. van C. Schenke- veld 38 j. N. van Leeuwen echtg. van J.J. Pen tcrs, 34j. 5. J. de Roode, echtg. van C. Kalkman, 36 j. 6. J. D. Elast, 2 jaren. VLAARDINGEN, 31 MEI tot 6 JUNIJ. Gehuwd Geene. Bevallen 30 Mei. Neeltje Dongeb. den BogerdtZ. Overleden1 Junij. Albertus de Jong, 1 j. 3 m. 5. Gijsbrecht van Houwelingenbijna 1 m. MAASSLUIS, 29 MEI tot 5 JUNIJ. Gehuwd Geene. Bevallen: 31 Mei. G. van Ingen, geb. VisserD. 1. JuBij. P. van der Hoeven, Z. 4. J. Yoogdgeb. van der EndeD. Overleden: Johanna Zwart, wed. van D. Kans, circa 51 j. ROZENBURG27 MEI tot 3 JUNIJ. Gehuwd Geene. Bevallen: Geene. Overleden: 25 Mei. Jan Kleijn, 51 j. van Zwijndrecht (overboord geslagen) 30. Arie Voogt, 51 j. BR1ELLE 30 MEI tot 6 JUNIJ. Geiiuwd 2 Junij. Joseph van Rij en Jannetje van der Vlies. Bevallen: 31 Mei. J. P. Spoor, geb. Beijer, D.1 Junij. J.Nol- tee, geb. van der ReijdenD. 2 T. Mosselman, geb. van der ReijdenZ. Overleden 30 Mei. Neeltje Cornelia Mathol32 j. HELLEVOETSLUIS, 30 MEI tot 6 JUNIJ. Gehuwd Geene. Bevallen: 31 Mei. M. Yrielenkgeb.TormanZ.31. M. van Har- tingsveldD. 3 J unij. A. S. Stalemangeb. Blankenstein D. Overleden: 3 Junij. M.H.Klop,3j. Gedrukt bij H. A. M. ROELANTS, te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 8