BOODSCHAP-JONGEN, SOLID BEWERkTE KEIM-FOMZEN BRANDWAARRORG-KASTEN. C a r g a-L ij s t e n. Advertentien. IIOLLANDSCHE EN RIJN-SP00RWEG, DILIGENCE EN ST00MB00T-DIENST, H. TIMMERMANS Co. OILIGENCE-DIENSTEN. A. BUDDE. Burgerlijke Stand. PAARDEBOONEN bijna niet tcr raarkt. De weinige aanzijnde tot f 6.40, f 6.60, f 6.80 verkocht. KOOLZA.AD slap. Zeeuwsch gestort 59 L LIJNZAAD schaarsch. 109/110 ID Egijptisohe vorige week tot j 287.50 verkocht. I1ENNEPZAAD zonder handel. liANARIEZAAD 20 a 30 Cents hooger /7.25, /7.50,/7.75. MEEKRAPPEN weinig of niets aangeboden, daar dc voorraad grootendeels is opgeruimd. SCHIEDAM. LI IIAll. China Cornelittkapt. H. D. Vos, met 1515 tscketw. Gerst. Voor J. G- Beukers. LIBAU. Cicilia, kapt. J. H. Heine, met 428 tschetw. Gerst en 140 idem Ifijnzaad. Order. (LIBAU. Engel Berthakapt. O. Gouderen, met 27 last Rogge. Voor de Wed. J. d'Arripe C°. LIBAU. Anna Mallina, kapt. II. Jaco'bsenmet 480 tschetw. Rogge. Voor J. II. van Gent. NEW-CASTLE. Sybel kapt. P. le Boutelleer, met 61 chaldrons Steonkolen. Voor A. Koper Zn. NEW-CASTLE. Margaretha, kapt. J. Park, met 64 chaldrons Steenkolen. Order. NEW-CASTLE. Sandyford, kapt. W. T. Conper met 84 chald. Steenkolen. Order. PILLAU. Alidakapt. T. T.Harding, met 3920 schep. Tarwe. Voor J. G. Beukers. REVAL. Alida. kapt. H. J. Sprik, met 885 tschetw. Rogge. Voor P. Loopuyt C°. REVAL. Victoriakapt. H. C. Ahrens met 2235 tschetw. Rogge. Voor J. H. van Gent. TJILLATJAP. Bantam, kapt. B. G. van den Bolck met 5035 balen Koffij, 457 kisten Indigo, 142 kann. Suiker488 schuitjes Tin 939 bossen Bindrotting. Voor de Nederl. Handelmaatschappij. TJILLATJAP. Mercator, kapt. J. Poort, met 233 kann. Sui ker 6040 balen Koffij 492 kisten Indigo 580 schuitjes Tin 633 ■bossen Bindrotting. Voorde Nederl. Handelmaatschappij 1 kistje Arrowrood1 kistje idem, 1 kistje Constantia Wijn 1 dito Con- fituren een pak tijgerhuiden 3 kistjes en 1 mand onbekend1 Schildertafeltje 7 kisten Boeken 2 koffers Kleedercn. Order. WINDAU. Freya kapt. J. C. Klepzig met 37 last Rogge. Voor de Wed J. d'Arripe C°. Bij den ondergeteekende zijn voorhanden, en wordt steeds voortgegaan met het maken van EN PROEFHOUDENDE Schiedam, G. J. BERTELS. Junij 1853. (N°. 125. Hoogstraat, Wijk C, N°. 101. Men vraagt tegen primo Julij bij fatsoen- lijkc lieden van de protestantsche godsdienst, voor een jong mensch, EEN H VRIJE GE- MEUBILEERDE KAMERbenevens KOSTINWO- NING en huiselijk verkeer. Adres met opgave der voorwaarden, onder Letter A. P. bij den Uitgever van dit Weekblad. (N°. 122. Wanneer iemand mogt geneigd zijn eene ruime GEMEUBILEERDE VOORKAMER met slaapplaats, tegen yergoeding eener billijke huur, af te staan, zoo verzoekt men zich per billet onder Letter X aan te melden aan het Bureau van dit Weekblad. (N°. 123. V Men vraagt een' GESCHIKTEN die goed lezen kan. Adres bij den Uitgever van dit Weekblad. (N°. 127. Lie onbekende en ook de bekende schuldeischers van PIETERNELLA VAN PUTTEN, in leven bouw- vrouw, gewoond bebbende en op den 12. December 1852 overleden zijnde in de gemeente Nieuwland, worden bij deze ingevolge artikel 1082 van het Burgerlijk Wetboek, opgeroepen, om op Zaturdag, den 2. Julij 1853, des voor- middags ten tien ure, in persoon of door behoorlijken ge- magtigde te verschijnen ten kantore van den NOTARIS JOHANNES LECHNER te Schiedam, ten einde aan hen door hare beneficiaire erfgenamen dadelijk rekening en verantwoording van hun beheer afgelegd en hunne schuld- vorderingen voldaan kunnen wordenvoor zoo verre het bedrag der nalatenschap toereikende zal zijn. (Nn. 124. Vroeger kantoren van C. v. d. HORST. Van Aknhem, na aankomst van alle Spoortreinen. le. Trein. Naar Nijmegen, Grave, 'sBosch, Tilburg, Breda, Eindhoven, Doesborgh, Dieren, Zutphen, De venter, Zwolle, Groningen en Leeuwarden. 2e. Trein. Naar Nijmegen, Cleef, Doesborgh, Dieren, Zutphen en Deventer. 3e. Trein. Na aankomst der Diligences van Nijmegen, Grave, 'sBosch, Breda en Eindhoven; naar Dieren, Does borgh en Zutphen. Van Zwoi.i.e, des morg. ten 8 uur. Deventer, n n 7enl0'/2uur. i) Zutphen, 8'/2 en 12 uur en's nam. 4'/2 u. ii Nijmegen 9 en's nam. 1 '/2 uur. ii Thiel ii n ii 9 '/2 uur. De Onderncmers bevelen zich beleefdelijk aan voor de Expeditie van alle Goederen, Geldspecien Effecten, het Incasseren van Wissels enz., dagelijks op en van alle Spoortreinen; op geheel Noordelijk en Zuide- lijk Duitschland en langs den Rijn, in correspondentie met de Keulsche Stoomboot-Maatschappij naarZwitserlandItalie, OostenrijkBeijeren, Baden en Wurtemburg. Te Ruhrorth korrespondeert de boot dagelijks met den Spoortrein op MindenOsnabrug, Bremen Hamburg Hano ver, BrunswijkMaagdenburg, Berlijn Frankfort a/M Dantzig Ko- ningsbergen en geheel Rusland alsmede Denemarkcn en Zweden. Passagiers, welke zich van laatstgenoemde Dienst gelieven te bedic- nenmoeten met den laatsten Spoortrein van Amsterdam naar Arnhem vertrekken. Het kantoor wordt gehouden in het Nienwe Koffijhuis op de Sluis nabij de Beurs. (N°. 126. Schiedam, 21 Junij 1853. De Agent. J. CLAUSER. SCHIEDAM, 13—21 JUNIJ. Gehdwd: 15Jnuij. Bastiaan van Vooren en Geertruida Groenendaal. Bevallen 12 Junij. A. M. Leendersgeb. Louwrens, Z. 14. C. T. Bergmans, geb. Honing, D.16. C- Roskam geb. Vogelzang, D. 17. A. Albers ,geb. Noordermeer, D. M. van Dijk ,geb.Oosterveer, D. 18. C. Diepen, geb. van Sprang, D. M. M. Wouterlood, geb. MeijerD. Overleden: 13 Junij. T. Groenendaal, 5 m. 14. P. van der Vlies, 8 w.15. W. J. van Melaan, 5 m. C. Huijzerechtg. van H. B.Moss, 30 j. 5 m. 16. W. Borst, 2 j. 17. B. Bloklandechtg. van L. van den Boud 2 j. 18. J. T. A. Steijn, 4 m. N. Hoppe 8 w. W. N. F. Heiligers3 m. VL A ARDINGEN6—11 JUNIJ. Gebcwd Geene. Bevallen: 11 Junij. J. van der Borden geb. de Goede, D.12. Ii. van Hees geb. van Baarle, D. H. Schouten, geb. van Luijk D. 13. A. Oostveen, geb. Stolk D.15. II. van Leeuwen geb. Blijen- burgD. 19. M. Zonnegeb. BrobbelD. Overleden: 11 Junij. D. de Lange ,3 m. 13. J. Dropechtg. van J. M. Niermeijer, 38 j. P. van der Sterweduwn. van E. van den Bos, 93 j. 17. A. K. Guijs ,3 m. 19. Aagje Moerman2 m. MAASSLUIS12—19 JUNIJ. Gehdwd: Geene. Bevallen: 12 Junij. A. Valk, geb. GriffijnZ.14. J. Bouwman, geb. Kuit, D. 16. F. van der Weigeb. GroenewegenZ. 19. M. Voogd, geb. Grimmelijkhuizen. M. Oyervoorde, geb. van Rijn, D. Overleden 16 Junij. N. Winter, 2 j. 17. P. K. Vreugdenhil, 5 w. ROZENBURG10—17 JUNIJ. Gehdwd Geene. Bevallen: Geene. Overleden: Geene. BR1ELLE13—20 JUNIJ. Gehdwd 16 Junij. Hendrik Heijman en Jansje Bout. Bevallen 12 Junij. J. C. Beuger geb. Teunissen Z.15. P. Bei- jer, geb. de Rave, D. A. Louwegeb. Polslevenl. Z.17. J. 1'. Langendoengeb. de Lange Schoon. Overleden: 14 Junij. A. Groenewegen, 16 w.16. J. H. Been, 2 j. 6 m. I1ELLEVOETSLUIS12—18 JUNIJ. Gehuwd: Geene. Bevallen: 12 Junij. J. H. 't Gildgeb. 't Gilde, D.-15. J.vanLee- niug, geb. HuibertsZ. 16. T. 't Hoengeb. van EsD. Overleden: 15 Junij. J. Smith, 4 m. Gedrukt bij II. A. M. ROELANTSte Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4