VOOil SCHIEDAM, YI.UIIIII\Gi;\, IAASSLUIS, ROWIM, BRIELLE EN IIELLEVOETSLEIS. i\°. 26. Woensdag, 29 Junij. 1853, NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD H. A. M. ROELANTS, ADRES VAN ANTWOORD VAN DE EERSTE KAMER. DE MAASBODE. Dit Blad verschijnt geregelil alle Woensda- gen. De prijs is per drie maanden voor Schiedam /"-.75,voor VlaardingenMaassluisRozenbury BriclleHellevoelsluis f -.90. Voor alle andere steden franco per post f 1.05. Alle Boekban- dclaren en Postkantoren neraen bestellingen aan. UITGAVE VAN TE SCHIEDAM. De prijs der Advertentienis van 1-6 regels f-.GO, behalve 35 Cents zegelregt voor hot Rijk. Alle regels daarenboven 10 Cents. Kapitalc letters of vignetten betalen naar de plaats die zij innemen. Alle advertentien moeten Dings- dag voor een uur tor drukkerij te Schiedam zijn. KorrespondeutcnJ. A. KANAGIESSERle VlaardingenWed. G. van der WEIJDEN, te MaassluisII. G. van SIEEDENte llellevoetsluis. Abonneraenten worden mede aagenomen bij 11 Schooneveld k in., te AmsterdamGebr. llendriksente Rotterdamenverder bij alle Boekhandelaars en Postdirecteuren. De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft reeds haar antwoord op de Troonrede vastgesteld, het den Koning aangeboden en is vervolgens tot nadere bijeenroeping ge- sclieiden. Dat adres werd reeds in ons vorig nu. mede- gedeeld. Het heeft gedurende de beraadslagingen geene verandering ondergaan. Uit de beschouwing, die we in ons vorig n°. over de Troonrede gavenkan worden op- gemaakt, dat wij ons met het aangenomen adres allezins kunnen vereenigen en dat men naar ons oordeel algemeen tevreden moet zijn over de wijze, waarop de Eerste Ka mer zieh in haar adres heeft uitgelaten, zoowel over hetgeen gebeurd is, als over hetgeen nog geschieden moet. Zij brengt toch in haar adres hulde aan de zucht van Z. M.om aller belangen en regten te beschermen. Zij beseft leven- dig de wenschelijkheiddat de spanning der gemoedereu bedare en zij waardeert hoog elke pogingdie zonder kren- king van eenig regtzonder verkorting van eenige vrijheid, bij de Grondwet verzekerd, daartoe kan leiden. Zij geeft te kennen, dat het vertrouwen, dat gematigdheid en be- daardheid bij de overweging van de aan te bieden wet mo- gen voorzitten, liiet zal worden te leur gesteld. Het zal steeds haar streven blijven godsdienstige verdraagzaamheid dat sieraad eener maatschappijdat kraehtige steunsel van elken en bijzonder van onzen Staatmet ernst te helpen bevorderen en handhaven. Opregtelijk zal zij zicli verblij- denzoo de bezwaren van het oogenblik kunnen worden op- geheven en te gelijk de waarborgen voor vrijheid en zelf- standigheid der onderscheidene kerkgenootscliappen beves- tigd. Die wenschen, die denkbeelden komcn geheel met de onze overeen, gelijk wij die nog dezer dagen in ons hoofdartikel over de Troonrede hebben ontwikkeld. Zeer te regt laat de Eerste Kamer zieh niet uit over eene wotwelke toegezegd is, maar die zij nog niet kent. Zij betreurt het, dat er omstandiglieden geboren werdendie bij veie onderdanen tot bekommering en verontrusting over hunne teederste be langen aanleiding gaven. Die kalme, die voorzigtige taal der Eerste Kamer heeft algemeen genoegen gedaan. Zij drukte het gevoelen der Eerste Kamer zeer goed uit, daar het adres met 32 tegen 2 stemmen werd aangenomen. En buiten de Kamer hechtten alle organen, van welke kleur ookbun zegel van goedkeuring aan het adres der Eerste Kamer. Dit moest des te meer genoegen gevenorndat het daaruit duidelijk blijkt, dat de gematigde gevoelens al meer en meer de bovenhand verkrijgen en ondersteuning erlan- gen. Het doet ons leed, dat dit adres niet met algemeene stemmen werd aangenomen. De heeren van Dam van Isselt en Tonckens verklaarden zieh daartegen. Volgens den heer van Dam was de commissie alleen verdraagzaam geweest voor de tegenstandersmaar was zij niet verdraagzaam ge weest voor de, naar liij zeide, in den laatsten tijd belee- digde partij. Ilij vond in het adres niet terug wat de pro- testantsche bevolking regt had te vragen van de Vcrtegen- woordiging. De commissie, belast met het opstellen van adres, heeft, bij monde van de heeren van Rijckevor- en Cost Jordensverklaringen gedaanwelke den heer l Dam hadden kunnen geruststellen en hem bewegen het werp-adres aan te nemon. Immersde commissie heeft neend, dat de Kamer bovenal voorzigtig moest zijn; dat r aan niemand aanstoot behoorde te worden gegeven en at men duidelijk moest zien, dat de Kamer eene bedaarde geruststellende houdiijg aannam. Naar haar oordeel werd innemen van zoodaiiige stelling vooral door het be- g van het land, govorderd. De commissie heeft begre- cen oordeel over de kaken zelve achterwege te moeten laten. Zij heeft de ontstane beweging noch goed-, noch af- gekeurd. Zij toonde haar belang in die beweging; zij be- treurde ze niet alleen, maar zij verklaarde daarenboven, dat zij hoog belang stelde in elke poging, die zal aangewend worden om ze te doen verminderen en dat zij bereid is daartoe mede te werken. Zij verlangde niet alleen vrijheid en zelfstandigheid voor katholijke medeburgers, maar voor alle godsdienstige gezindheden in den Staat. Zij huldigde de grondwettige reg ten des koningszij eerbiedigde de redenen, die geleid hebben om sommige der ministers te vervangen en een deel der Ver- tegenwoordiging te ontbinden. Het kwam haar voor, dat ieder welgezind onderdaan zieh gaarne en gewillig met de re- dactie van het adres zou vereenigen. En zij verklaarde nadrukkelijk, dat geen enkel lid der commissie een oogen blik gedacht heeft, om op de uitoefening van zijn grond- wettig regt door den koning, eenige de minste blaam te werpen en dat zij in haar adres geene goed- noch afkeu- ring van 's konings handclwijze heeft willen te kennen ge ven. Dit adres en die verklaringen hadden onzes eraehtens eene algemeene goedkeuring ten gevolge moeten hebben. Wij begrijpen inderdaad niet, op welke wijze de Eerste Kamer naar het verlangen van den heer van Dam had moeten spreken. Haar pligt bragt mede de regten des konings te eerbiedigengrondwettige voorschriften voor oogen te houden, niet te treden in eene beoordeeling van teedere en moeijelijke vraagstukkenwelke in den laatsten tijd het voorname onderwerp van discussie hebben uitgomaakt en zieh niet te binden ten opzigte van eene wetdie door de Regering toegezegd wordt, waarvan zij tot hiertoe noch strekking noch inhoud kent. Wij zijn het dan ook met den heer van Rijckevorsel volkomen eensdat het adres niet anders kon en moest worden ingerigt, dan nu is ge- schied, en dat men daaraan geene andere kleur behoorde te geven. Op het oogenblik, dat wij dit ter neder stellen, zijn de beraadslagingen bij de Tweede Kamer over het adres van antwoord nog niet aangovangen. Wij deelen onder het Binnenlandsch Overzigt mede wat daaromtrent is voorgevallen. AVij komen daarop in een volgend nn. wel- ligt terug. Dit hopen wij echterdat de Tweede Ka mer denzelfden gematigden en voorzigtigen weg als de Eerste Kamer moge bewandelen en dat zij geene aanlei ding geve, om de gemoederen, die zoo gelukkig eenigermate bedaard zijn, op nieuw in gisting te brengen. Er rust eene zware taak op de Regering en de Vertegenwoordi- ging. Het is een dure pligt van elken tak der wetge- vende magt, om in het tegenwoordige tijdstip geene gisting, geene spanning to doen ontstaan of te doen voortduren. De Eerste Kamer heeft getoond dien pligt te beseffen. Het is te hopen, dat ook de Tweede Kamer zieh daarvan door- dringen zal. Ja wij vleijen ons, dat, uit hoeveel verscliil- lende bestanddeelen die vergadering ook moge zijn zamen- gesteld, zij niet zal bijdragen, om de vonken, die men in den laatsten tijdhier en daar verspreid gezien heeft, in eene vlam te doen veranderen, waarvan het einde moeijelijk zou te voorzien zijndoch waardoor zeker de welvaart van het landrust en eendragt zouden ten gronde gaan. Juist omdat wij dergelijke gevolgen ducliten, hebben wij bij her- haling de doelmatigheid aangetoondoin den gematigden weg in het oog te houden, ten einde alle verantwoordelijk- heid van zulke rampspoedige uitkomsten van ons te kun nen afwerpen. Innig gehecht aan het bchoud onzer wettelijko instollingenvoorsta1i det^KVairjfdieustiVrij a heid en verdraagzaamheid, erasj/fa wfflftciJ uitvoering en do milde toepassip'^ jLe&ngr.Q' schriften;juist uit dien hoottjc^Stfrfeti dat, zoo wel in den boezem iilfr""Vetteged de ybRodige Aiijke yoor- ft feoraden vs**" j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 1