OPENING DEE STATEN-GENEBAAL. Gemengde Berigtcn. MEMOELWSRK, In den staat van nalatenscliappenafkomstig van on- der-oflBcieren en manschappen in Oost-Indie, in de Staats- Courant voorkomende, treft men aan: Pieter Nesse, van Schiedam, den 17 Januarij 1851 als kavalerist to Makas- ser overleden. Hij heeft /4.36'/2 nagelaten, we Ik bedrag door de regtliebbenden aan het Dep. van Kolonien te 'sHage, kan worden aangevraagd. De te Amsterdam benoemde coinmissie uit de reede- rijen heeft een adres aan den minister van Binnenlandscbe Zaken gerigt, waarbij zij verzoeken, dat de minister eene commissie van deskundigen benoeme, met den last, om van de gemelde commissie te vernemen welke artikelen in aan- merking komen voor de verzending naar Oost-Indieen wetenschappelijk te onderzoeken welke dier artikelen onder zekere omstandighedenvoor zelfontbranding vat- baar zijn. Den 8 dezer is te Kinderdijk van de scheepstimmer- werf van den heer Fop Smitmet het beste gevolg te water gelaten de schroefstoombootgenaamd Volhardingbestemd voor eene nieuwe stoombootdienst tusschen de steden Lei den en Amsterdamen zulks voor rekening van de heeren J. A. Zuur c. s., te Leiden. Vlaardixgek, 9 Junij. Het grootste gedeelte van onze kolvaarders is thans in onze haven aangekomeu. De vangst is over het algemeen ongunstig geweesthoevvel enkele daarop eene uitzondering maken, als bijv. stuurman. A Vink, die 118 tonnen aanbragt; doorgaande was het getal ton- nen slechts tusschen 40 en 60. Binnengekomen van de NoordzeeZeevrucht, st. W. de Graaf, met 40 ton visch; ZeemanshoopSt. H. Manneken, met 28 ton; Theodora Anna, st. H. van Leeningen met 89 ton, de Neeltje Jo hanna, St. D. van Dorp, met 62 ton; Handel en Visscherij, st. L. Boer, met 63 ton; Later ijSt. G. Verschoor, met 63 ton; de vrouw Petronella, St. K. van der Windt, met 64 ton, de jonge Hermannus, St. P. Verweij, met 35 ton; de jonge Dirk, St. P. Ommering, met 53 ton; de vrouw Neeltje, st. W. Admiraal, met 29 ton; de vernieuwde Hoopst. J. Verweij met 24 ton; Zorg en Hoop, st. A. van Tienen. met 21 ton; het Vertrouwenst. A. van Tienen, met 35 ton; de Kornelia Maria, St. J. Bos Jr., met 27 ton; aan IJver vruchtbaar, st. G. van Noord, met 30 ton; de Noordzee, St. D. Liscet, met 44 ton, Hellevoetsluis 8 Junij. Ileden middag ten half vijf uur arriveerde hier ter reedeonder het lossen der salut- schotenZr. Mjs. brik de Zeehondkommandant kapt. luit. ter zee Esscherkomende van Vlissingenmet be- stemming naar den Moerdijk, om van daar af te halen de adelborsten van het 2de en 3de studiejaar van de konink- lijke militaire akademie te Breda, om daarmede ter hunner oefening eenen kruistogt te doen in de Noordzee. De Koning heeft heden, 14 Junij, de buitengewone ver- gadering der Staten-Generaalmet de gebruikelijke pleg- tigheden geopend. Op den troon gezeten, heeft Z. M. de volgende aanspraak gehouden Mijne Heeren Ik ben levendig getroffen gewordentoen onlangs dui- zenden Mijner beminde onderdanengeschokt in hun natio- naal gevoelen verontrust over hunne teederste belangen zich tot Mij wendden, en van Mij voorziening tegen het voorwerp hunner bekommering verlangden. i) Doordrongen van Mijne verpligting om aller belangen en regten te beschermenheb Ik gemeend Mij niet te moe- ten vereenigen met den raad, welke Mij door de Raads- lieden der Kroon werd gegeven. Ik begreep, dat het op- volgen daarvan de hoog gestegene bekommering niet op- heffen, de onmiskenbare spanning der gemoederen niet be- daren kon. n Op het alstoen geopenbaard verlangen der Ministers heb Ik aan sommigen hunner ontslag verleend en hen ver- vangen door mannen, die Mijn vertrouwen bezitten. »Ik heb Mij verpligt geaclitin verband daarmede, een deel der Yertegenwoordiging te ontbindenen de kiezers in de gelegenheid te stellen om te doen blijken van hunne waardering der omstandigheden. n Thans zie Ik Mij met genoegen op nieuw omringd door de beide Kamers der Staten-Generaal, en het is Mij eene behoefte geweest, My no Heeren! in persoon Uwe verga- dering te openen. i) Het verlieugt mij dit te kunnen doen onder verblijdendu uitzigten. Gewenschte goede verstandhouding naar buiten toenemende ontwikkeling en welvaart naar binnen, deze zijn de gelukkige voorteekonen waaronder de Wetgevende Magt hare werkzaamheden mag liervatten. Het bezwaar intusschenwaarop Ik bij den aanhef het oog had, is, tot Mijn leedwezen nog niet uit den weg geruimd. Ik hob getracht hierin te voorzienzoowel door ophel- deringen uit te lokken daar, van waar de wonde, onwil- lekeurig, gelijk Ik veronderstel, was toegebragtals door maatregelen te beramen, in eigen boezem te nemen. De overtuiging heeft zich bij de Regering gevestigd dat aan vele moeijelijkheden alleen door eene wet is te ge- moet te komen. Het Zesde Hoofdstuk der Grondwet verzekert regten aan de kerkgenootschappenmaar het legt ook aan de Re gering pligten op, bij welker volbrenging het gezag der wet niet kan worden gemist. Het is Mijn oogmerk hiertoe Uwe medewerking in te roepen. Ik zal dit met te meer vertrouwen doennaar mate Ik verzekerd ben dat de geest van gematigdheid en be- daard onderzoekaan Onzen landaard zoo zeer eigenbij Uwe overwegingen zal voorzitt men dat het Uwe ernstige zucht zal zijn, gelijk het de Mijne is, het beginsel van godsdienstige verdraagzaamheidop Onzen bodem sinds lang inheemsch, met kracht te handhavenen alles te vermij- denwat verdeeldlieid en scheuring tusschen de zonen van hetzelfde vaderland zou kunnen doen ontstaan. Op die wijze zal het mogelijk zijn een'toestand te doen geboren worden, waarin door den Staat aan alle kerkge nootschappen eene gelijke bescherming kan worden ver leend, en waarin zij, in gemeenschappelijke onderwerping aan dezelfde billijke en onpartijdige wet, waarborgen vin- denvoor hunne onderlinge vrijheid en zelfstandigheid. Het is overigens Mijn voornemen in deze zitting alleen die ontwerpen van wet aan Uwe beraadslagingen aan te bieden, welke ouderwerpen betreffen die eene spoedige voor ziening eischen. Ik verklaar alsnu deze vergadering geopend en Ik be- sluite met den wenschdat de wijsheid, die van bovenis, ook Ons moge opwekken en besturenopdat onze pogin- gen ten nutte van het dierbaar Vaderland zich kenmerken door orde, vredelievendheid en regt." Na het houden van deze aanspraak verliet de Koning op de gewone wijs de zaal, en keerde Z. M.even als bij 1ID. komst, onder hetgejuich der talrijke, zoowel uit deze residentie als van elderszamengevloeide menigtenaar het paleis terug. - Morgen (Woensdag) komen de beide Kamers bijeen, om hare werkzaamheden aan te vangen. Brabantsch Naatje is door het Prov. Ilof van Drenthe vrijgespro- ken. In Amsterdam is een boekje te koop, hoe men het goed- koopst leven kan in dezen duren tijd. Op het observatorium te Parijs is een electrische windwijzer gepiaatst. De baden te Sehe- veningen worden den 15 dezer geopend. De bouwman P. Braat, te Hazerswoude, maakt thans gebruik van een dnbbelen ploeg of van een ploeg die in eenen gang twee vorens ploegt. De op- gravingen onder Hilversum leiden tot merkwaardige ontdekkingen. Op de markt Spijkerboor zijn aangebragt 2076 varkens. In Groningcn is eene inrigting gevestigd tot het met met geringe kos- ten aanfokken van een groot aantal konijnen. Daardoor zal de mindere klasse voor betrekkelijk geringen prijs een gezond en sma- kelijk voedsel bekomen 50 konijnen leveren in een jaar mest voor een bunder land. Te Williamsburg leeft eene vrouw van 131 ja- ren, die voor de oudste vrouw dor wereld wordt gehouden. Te Valom is eene vrouw overleden van ruim 101 jarendie 8 kinde- ren, 45 kindskinderen en 35 achter kindskinderen heeft nchtergelaten. Wy werden dezer dagen opmerkzaam gemaakt op eec« advertentie, voorkomende in de Opregte Woensdagsche fiaar- lemsche Courant van 8 Junij jl.van den heer J. Lettn- bruggen, te Yeenenburg bij Hillegom, betrefff bet ut- tige en zeer doeltreffende middel, om het broeijen ;..n hooi te voorkomen, door het te bestrooijen met ge-wiwn groi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 8