Middel om het Hooi voor eene te sterke broeijiug te bewaaren. Marktberigten. Carga-Lijsten. Advert e n t i en. Stoomboot tusscken Schiedam Emmerik. Burgeriijke Stand. keukenzout. Niet alleen, zegt de heer L.hect't bij dit middel sedert 6 k 7 jaren, ten opzigte van het hooi met den besten uitslag bekroond gezien, maar oolc tevens daarbij het geluk gehad, dat geen zijner runderen door de long- ziekte zijn aangetast. Stellig doen wij door deze mede- deeling velen onzcr lezers geen ondienst, en wij voegen er bij onderstaand berigt, voorkomende in de Almanack tot Nut van 't Algemeen van 1795," die ons tot dat einde door eene wehvillende hand is afgestaan. Op elke duizend pondenof een Voer Hooi, die men in den Berg of Schnur legtstrooit men drie ponden zout; zorg draagende, dat het Hooi in het midden iets hooger gehouden worde, nadieu anders het Zout, door het broei- jen van het Hooi gesmolten zijndete veel naar het mid den zoude zakken. Het Zout moet ook niet op een hoop, maar over de geheele oppervlakte gelijklijk verspreid wordcn. Dit middel is uitgevonden door den Heer bekgsma Griet- man van Dantumadeel in Friesland. Na eene zesjarige be- proeving aan zijn eigen Hooi maakte hij hetzelve A0 1790 bekend; eenige Noordhollandsche Landslieden namen er mede de proef vanen de uitslag beweesdat het middel in alle opzigten voldeed: niet alleen tegen het sterk broei- jen van het Hooi, maar men bevond tevens, dat men met 4000 ponden van zulk Hooi, meer konde doen dan met 5000 ponden ander Hooiterwijl de beesten het gezouten Hooi, bovendien met meerder sinaak eeten en 'er beter van groeijen. Ook is bewezen dat dit Hooi gezonder voor het Vee is, om dat het meer aandrijft tot drinken, waar door 'er eene verdunning in de vogten der dieren wordt te wege gebragt. AAN DE BEURS TE SCHIEDAM. 14 Junij 1853. ROGGE. De kooplust is sedert een paar beursdagen op de ver- laagde prijzen toegenomen en met partijen is er verliandeld 144/, ft? Reval /220 cont.. f 222 6/w.; 149/, ft Windau y'226 6/w.f 227 3/m.145/2 ft dito f 217 cont., f 220 3/m.; 146/, ft? Libau y'218 cont., y 220 6/w.; 147/, ft? dito f 222 cont., f 225 6/w.; 143/2 ft? Reval /218 cont.; f 220 6/w.; 147/, ft? Libau f 220 cont., f 221 1/m.; 144/, ft? Reval f 220 cont.; 146/,, 148/2 ft? Libau y'215,y'218; 147/, ft? dito y"220 cont.; y'149/2 ft? Windau f 223 cont.; 146/, ft? dito f 215 cont. f 217 6/w. In Entrepot voor speculantie en buitenl. verzending 142/, ft? Arch, f 189 cont. ,f 190 6/w; 143/, ft? Petersburg f 190 6/w, 180 1/w. GERST door belangrijke inkoopen zijn prijzen 2 4 3 verhoogd 130/, ft? Windau y'18S cont 129/' ft? Libau y'185 cont.; I30/2, 132/, ft? dito y'186,yi90 cont.; 131/, ft dito y'189 cont.f 191 6/w.; 132/, ft? dito /191 cont.; 130/2, 131/, ft? dito f 189 cont., y 190 cont.f 192 6/w.; 131/, ft? Windau f 194 3/m.; 131/, ft? Libau y'192 cont., yi94 6/w., y'194 3/m.; 130/, ft? dito f 190, f 191 cont..yi91 l/m.,y'192 6/w.; 131/, ft? dito y'195 3/m. MOUTWIJN was dagelijks tot de genoteerde prijzen met ver- koopers 8 Junij y'181/,9, 10, 11, 13 en 14 Junij y'18. JENICVER. 100°/o Amsterd. proef y'21h f 221/"1 per vat cont. zonder fust en belasting. SPOELING. 8 Junij y„40 9 dito y„50 10 dito y',,60 11 dito y„70, 13 dito y„80, 14 dito y„60. AAN I)E BEURS TE ROTTERDAM. 13 Junij 1853. Voor Buitenlandsche, vooral Roode TARWE soorten is sedert eenigen tijd meer kooplust ontstaan doch de Zeeuwsche Tarwe deeltnietof spaarzaam in de willigte. Tot vorige prijzen ging die geregeid van de band; 126, 128, 130, 132 ft?, zijnde de puikste par- tijtjcs,y'9.60, y9.90, y 10.20, y'10.50 y 10.80; de 122, 124, 126 ft? meer gewone kwaliteit y8, y 8.50. y9; de geringere partijtjes 116, 118, 120 ft?, meest ter verzending, y7, y'7.25, f 7.50, y 7.75. Ja- rige Zeeuwsche f 9.75, yiO, f 10,50, yiO. 75. Roode Tarwe is sedert vorige week weder y8 by 10 hooger. In den loop der vorige week en heden zijn tot die verbetering verschillende partijen Vreemde in EntrepSt afgedaan, waarvan alleen 156/2 ft," (129 ft?) puike Roode Odessa Poolsche tot y260 Entr. en 153/, ft? (126 ft?) Jarige Fran- ache tot y 258 Entr. zijn opgegeven. Heden: 159, 160, 161/, ft?(131, 132, 133 ft?) Hoogl. Kleefsche y'317, /"322, y'326; 162/, ft," 133/134 ft?) dito dito y 330, 332; 160/, ft? (132 ft) Kleefsche y305 156/, ft? (128 ft?) Meursche y'292 opgeruimd; 155/, ft? (128 ft,") Oude Kleef sche y'295; 16a/1 ft (133/134 ft?) Bovenl. Ris y 315 160/, ft? (132 ft?) dito dito y309, y 310; 154, 155/, ft? ("127, 128 ft?) Bovenland- sche y 275, y'280; 158/, ft," (131 ft) dito puikc y'298; 153 en 156/, ft? (126, 129 ft?) Oude Rhijn y'270 Entrepot; 158/, ft? (131 ft?) Wit- bonte Poolsche y 333 154/, ft? (127 ft?/ dito dito y315; 154/, ft? (127 ft?) puike Oude dito dito f 345. ROGGE met minder handel tot staande prijzen. Zeeuwsche en Vlaamschey 6.50, J 6.75, fl,f 7.25, f 7.50, J7,75 naar kwaliteit. Vo rige week: 142/2 ft? (117 ft?) Archangel y'188 later y'190 Entr. He- ilt r148/, ft? (122 ft?) Bourgas y'220; 146/, U? (120 ft?) Kraukasus y-2i 144/, ft? (118 ft") Fransche y210; 145/, ft? (119 ft) ditoy'206; 1 s<r '123 ft?) Jarige dito y'215; 143/, ft (117/118 ft) Archangel .-03, y 207; 144/, ft? (118 ft) dito f 206, f 208; 145/, ft (lis ft f 206; 142/, ft (117 ft) Oude dito y'195. f- -,T a: -,ren. Zeeuwsche Winter y4.70,y4.90, y5.10,y5.30, Cf.50; 40, y'4.80, J 5.20. HAVKit - sch en zonder prijsverandering. Lange f 2.50, y 2.75, y 3, y'3.25, y'3.50; Korte 3.25, f 3 50, y'3.75, 4, f 4.25 y 4.50. BOEKWE1T tot vorige prijzen met redelijken handel. Noord- Brabandsche y'220, y223, y'225; Groot-Brabandsche y'223; grove Fransche y'175, f 180, f 183, y'185, y'188; goede fijne ditoy'156, yioo. ERWTEN alleen in puike kwaliteiten te verkoopen, geringe niet gevraagd. Geldersche Graauw yi2,y'14, doch komen bijna niet voor. Zeeuwsche Blaauwe f 8, y'8.50. f 9groote dito y9, 10; schokkers yiO, f 11.50. WITTE BO0NEN slap. Zeeuwsche f 9, f 10, yi 1Walchersche yil, (1-2.50. BRUINE BOONEN heden niet gevraagd. Enkelde verkoopen y 2 lager; y9, 11, 13, yi4, y 16. PAARDEBOONEN schaarsch en prijshoudend. Zeeuwsche en Overmaassche /6, f 6.25 (6.50, f 6.75. DUIVE BOONEN f 7.25. 7.50, f 7.75. KOOLZAAD prijshoudend. Puik Overmaasch gestort 60 zak- maat 581/, LJarig Zeeuwsch 59 L\ Nieuw zakmaat 57'/, L\ Oud 57 L. LIJNZAAD onder vorige prijzen niet te koopen. HENNEPZAAD. Voordurend het Inlandsch op y215, y 220, y 225 gehouden. KANARIEZAAD f 7, f 7.50. MEEKRAP werd heden weinig aangeboden en hoog gehouden zoodat er niets van eenig belaug is gedaan. De berigten over het te veld staande gewas blijven steeds ongunstig. SCHIEDAM. RIGA. Christine, kapt. J. Bekner 1275 tschetw. Gerst. L. Hoyack C°. RIGA. Jeane Marie, kapt. J. L. C. Rolls, 1225 tschetw. Gerst. L. Hoyack C°. RIGA. Urdakapt. O E. Gunwalsen, 1211 tschetw. Rogge. De Guoot Roelants C°. NEWCASTLE. Ht/ltonkapt. Th. Sprott, 136 chaldrons Steen- kolen, Order. HADERSLEBEN. Elizabeth kapt. G. H. Esbka 859 tonnen Gerst. Order. LIBAU. Adrian akapt, J. R. Veenhuizkn 1220 tschetw. Rogge. J. G. BEUKEItS. DANTZIG. Lijlckens Prove, Ole Jacobsen, 1808 schepels Tarwe. J. A. J. Nolet. REVAL. aSusanna, kapt. H. L. IIekes 1650 tschetw. Rogge. Wed. J. d'Arkiph C°. Een vat Kranichtbeeren. Order. De Stoomboot KOOPHANDEL zal Donderdag 16 do zer wederom van hier vertrekken, blijvende de afvaart be- paald, zoo als vroeger is aangekondigd. (N°. 121. De Agent te Schiedam Schiedam, 14 Junij 1853. P. S. ENGERING. SCHIEDAM, 6—13 JUNIJ. Gehuwd- 8 Junij. Cornells van denTempel en Elisabeth Klasinnvan Katwijk. 9. Jan Christiaan di Gazar in Cornelia Elisabeth Prins. Bevalle.n 6 Junij M. W. Bosman geb. Wasman Z. 10. A. M. Combrink, geb. Ivleijeg, 1). J. M. van Gink, geb. van der Laau Z. 11. M Bosniangeb. van der Ilorst, Z. W. Veth geb. Kalkman, D.12. M. Krabbendam geb. Scheffers, D. Overlelien 6 Junij. F. van der Gaag, echtg. van J. A. van der Most 47 j. 8. J. v. Rijsbergenechtg. van J. Verbooin 55 j.9. G. Dozij echt. H.Ilermsen, 40 j. 10. J. C.Sanders 3 w.11. N. Noorddijk11 w. P. Bosman12 w. 12. W. Kastelijn 9 w. 13. E. Rijken, 6 w. VLAARDINGEN, 6—11 JUNIJ. Gehuwd Geene. Bevaluen: 7Juuij. Maria Smitsgeb. de BruijnZ. 8-MariaPoot, geb. van der I.inden, Z. Willempje van Dorp, geb. Kwakkelsteijn D. 9. Johanna Mannekengeb. de Wijs, Z. Maria Jansen Berten geb. HamZ. Overleden; 6 Junij. PieterVink, 1 m. 7. Pieter van den Boogert, 3 m. 10. Arij Eigenraam4 j. 8 m. MAASSLUIS 5—12 JUNIJ.- Gehuwd: Geene. Bevallen 8 Junij. M. de Boom geb. Klinge, Z. Overleden: Gerrit van der Stelt, 17 m. ROZENBURG3—10 JUNIJ. Gehuwd: Geene. Bevallen: Geene. Overleden: 5 Junij. II. Duijk, 2 m. BR1ELLE 6—13 JUNIJ. Gehuwd: Geene. Bevallen 6 Junij. A. Krijgsman geb. van Luik D. 8. J. van den Berghgeb. Haase Z. J. van Toledo geb. Scheenloop Z. 9. L.Benne, geb. den Bakker.D. 10.M.E. Ilertsworm, geb. Scheffers, D. Overleden: 9 Junij. LijntjeLouwe, wed. van Alois Joseph Nigg, 51 j, HELLEVOETSLUIS, 5—11 JUNIJ. Gehuwd L. Blanc en K. P. Klijn. Bevallen H. Stuijfzand geb. van VeenD. Overleden F. Floren37 j. Gedrukt bij H. A. M. ROELANTSte Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 9