VOOR SCHIEDAM, VLAARDINGEA, MAASSLEIS. ROZENBURG, BRIELLE EN IIELLEVOETSLEIS V*. 27. Woensdag, 0 Julij. 18-53. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD KENNISGEVING. H. A. M. ROELANTS, ADRES DER TVVEEDE KAMER. DE MAASBODE Dit Blad verschijnt geregeld alle Woensda- gen. De prijs is per drie maanden voor Schiedam f75, voor Vlaardingerij MaassluisRozenburg Br telle j Hellevoetsluis f -.90. Yoor alle andere steden franco per post f 1.05. Alle Boekhan- delaren en Postkantoren nemcn bestellingen aan. UITGAVE VAN TE SCHIEDAM. De prijs der Advertentien, is ran 1-6 regels J --60 behalve 35 Cents zegelregt voor het Rijk. Alle regels daarenboven 10 Cents. Kapitale letters of vignetten betalen naar de plaats die zij innemen. Alle advertentien moeten Dings- dag voor een uur ter drukkerij te Schiedam zyn. KorrespondentenJ. A. KANAG1KSSERte Vlaardiugcn Wed. G. van der WEIJDEN, te Maassluis; II. G. van STEEDEtile Hellevoetsluis. Abonnemcnten worden mede aagenomen bij M Schooneveld k Zn.te Amsterdam; Gebr. Hendriksente Rotterdam, enverder bij alle Boekhaudelaars en Postdireclcuren. De BURGEMEESTEU en WETHOUDERS van SCHIEDAM Doen te weton: Dat het Kohier van het Patentregt, 4e. kwartaal, dezer Gemeente over het dienstjaar 1852/5S, door den Heer Comraissaris des Konings in deze Frovincie op den 22 Junij 1853 executoir verklaard en op heden aan den Ontvanger der Directe belastingenter invorde- ring is overmaakt. Wordende voorts bij deze, herinnerd dat een ieder verpligt is zijnen aanslagop den bij de wet bepaalden voette voldoenals- mede, dat, van heden af, de termijn van drie maanden ingaat, bin- nen welken de reclames tegen dezen aanslag behooren to worden ingediend. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort, den 1 July 1853. Burgemeester en Wethouders van Schiedam C. A. van BOL'ES. De Secretaris VERNilDE. De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft, in hare zittingen van 24 en 25 dezer, beraadslaagd over het ont- werp van adres in antwoord op de Troonrede. In het adres betuigt de Kamer haren dank voor de mededeeling der redenendie Z. M. bewogen liebben gebruik te maken van het regtdoor de Grondwet aan den Koning verzekerd om de raadslieden der Kroon naar welgevallen te ontslaan en te benoemen. Zij ziet in die redenen een hoog te ivaar- deeren blijk van 's Konings bezorgdheid voor de vrijhederi en de regten van al Zijne onderdanen. Zij wenscht, voor zoo ver de aangekondigde wetnopens het VI Iloofdstuk der Grondwet, betreft, de oorzaak der hooggestegene be- kommering, welke zich bij een deel der bevolking geopen- baard heeft, te overwegen met al den ernst, dien een zoo gewigtig onderwerp vorderten zij is bereid mede te wer- ken ter voorziening in't geen er blijken rnogt te ontbreken aan den toestandwaarin de Staat aan alle kerkgenoot- schappen gelijke bescherming verleenen en hunne vrijheid en zelfstandigheid handhaven kan. Bij de beraadslaging over dat ontwerp, zal zij niet vergeten, dat de eerste voor- waarde onzer nationale kracht iseendragt onder de zonen van hetzelfde Vaderland. Tot de verdere ontwikkeling onzer volkskrachten zoo wel als onzer staatsinstellingen zal zij gaarne bijdragen door mede te werken tot veror- deningen over de onderwerpendienaar de voorschriften der Grondwet, wettelijke voorziening vereischen. De werk- zaamheden, die haar wachten, zullen, naar zij wenscht, het bewijs geven van wederkeerig vertrouwen tusschen de Regering en de Vertegenwoordiging. De Kamer zegt ten slotte in haar adres aan den KoningIn dat vertrou- we nSireUwe Majesteit is er van overtuigdligt de kracht onzer staats-inrigting. Wij wenschen tot versterking van die kracht, gelijk van den band, die Nederland en Oranje verbindtmede te werkenin overeenstemming met de Grondwet, wier handhaving onze eerste pligt is, en met het oog op Hem, die in Zijne almagtige hand het lot heeft van ons dierbaar Vaderland." Ziedaar den hoofd-inhoud van het adres der Tweede Ka mer. Het behelst geene blinde toejuiching, geene onbe- paalde goedkeuring, maar het adres belooft toch medewer- king en ondersteuning en toont aan, dat de overgroote meerderheid der Kamer door eenen geest van gematigdheid en voorzigtigheid wordt bezield, die elk ware vriend van Koning en Vaderland met innig genoegen heeft gadege- slagen. De Koning heeft dan ook het adres in dien zin opgevat en beantwoord op deze wijsIk merk met ge noegen op, dat de Tweede Kamer der Staten-Generaal regt laat wedervaren aan de beweegredenen Mijner hande- lingen, aan Mijne bezorgdheid en regten van al Mijne on derdanen. Te regt acht zij de kracht onzer staats-inrigting gelegen in het wederkeerig vertrouwen der Regering en der Volksvertegenwoordiging, en Ik neem gaarne hare verze- kering aan, dat zij wenscht mede te werken tot verster king van die kracht en van den band, die Nederland en Oranje verbindt. Blijft die stemming de Wetgevende Magt bezielenmijne heeren, het Vaderland zaler, onder 's He- mels zegen, goede vruchten van inoogsten." Nopens de gunstige strekking van het adres der Tweede Kamer kan dus geen dus twijfel bestaan. Immers er be- stond twijfel over hetgeen in 2 moest worden verstaan door de woordenMogen wij ook deze uitoefening van i) dat koninlijk regt niet beoordeelen." Hoezeer sommigen in die woorden niets dubbelzinnigs zagen, werd het amen- dement van den heer van Heiden Reinestein, dat de strek king had, om alle dubbelzinnigheid, alle verkeerde beoor- deeling voor te komen, met 30 tegen 27 stemmen aange- nomen. De heer Schimmelpenninck van der Oije gaf dan ook op het einde der discussien te kennen, dat hij het adres zou aannemenomdat het nu eene goedkeuring be- lielsde van hetgeen er geschied was, hoezeer hij gaarne gewenscht haddat die goedkeuring in meer krachtige nitdrukkingen ware vervat geworden. De Minister van Buitenlandsche Zaken heeft, namens het Ministerie, het adres in gelijken geest opgevatdoor te verklarendat daarin doorstraalt een geest van wehvillendheideen wensch tot ondersteuning, eene verklaring (in 7) van vertrouwen, waarmede het Ministerie volkomen tevreden is." Geen enkel lid heeft die verklaring wederlegd. En de eindstemming heeft bewezendat de opvatting allezins juist was. Immers het adres werd aangenomen met 45 tegen 13 stemmen. En wie waren die 13 leden? Twee oud- ministers (de heeren van Bosse en Strens)drie katholijke leden (de heeren van Nispen van SevenaerDommer van Poldersveldt en de Lom de Berg), een der warme vrien- den van het vorige Ministerie (de heer Ilugenholtz) en de overige zeven leden aanhangers der anti-revolutionaire partij (de heeren van Reede, van Lijnden, Mackay van Asch van WijckEloutvan der Bruggen en Groen van Prin- sterer). Dat zijn verschillende bestandddeelenwelke zich vereenigd haddenhetzij omdat het adres te veelhetzij om dat het te min behelsde. Het gevolg van een en ander is dus, dat het adres bevatte eene goedkeuring van wege de Ka mer aan de Regering, maar ingematigden Eerste Kamer zich niet wiU<!nbiotl$i, de heeft het evenmin willen /foen. 'Zij luSeft wachten wat van RegeriMjfiSigjji zoti - werde Zij heeft dus den voorzjgtjS&nf/don jgemati; wandeld. Zij heeft aan dril w ngebeflen. wef^ha- verleend

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 1