HOOFDSTUR VI DER GRONDWET. Binnenlandsche Berigten. Marktberigten. de Persigny in het bewind, hctgeen altoos als minder vredelievend wordt beschouwd. Spanje steeds ten prooi aan ministeriele wisselingenPortugal aan geldelijke moeijclijkheden. In het noorden van Enropa, bepaalde beslissing van het vraag- stuk der Deens-.he erfopvolging in den gaest der regering; in Hannover botsing tusschon de regering en de Tweede Katner, welke de voordragten nopens de grondwetherziening in teruggaanden geest verwerpt, en daarom ontbonden wordt. Uit het verre Oosten, uit Indie nog geene bepaalde berigten wegens het sluiten van den vrede tusschen hot Engelsche gezag en den koning van Ava, maar dien vredo toch verwacht; uit Chinatijdingen wegens den gedurigen voortgang van de wapenen der opstandelingen, die nu op de hoofdstad, Peking, zouden aan- rnkken. Naar het Westen wederkeerendeziet men aan de Kaap de Goede Hoop den vrede met de kaffers herstellen zoo lag die dan dnren mogein Noord-Amerika zich alles vol verwachting gereed maken voor de opening der groote tentoonstelling van do nijverheid in New-York, in Britsch-Kanada ongeregeldheden over godsdien- stige geschillen in Brazilie en Peru betrekkelijke rust en wcl- vaartin verhouding tot naburige landen in Mexico de gene- raal Santa Annaals van oudsdoch niet zonder reden in dien verwarden staatden dictator spelen. Dit is in het kort de algemeene blik op de staatkundige ge- beurtenissen zoo als zich die in de jongste dagen voordoet, hier en daar heldermaar over het geheel weder meer dreigende met gedrukte stormenvooral indien Ruslands keizer geene matiging aan den dag legt. PS. Uit de jongste berigten blijktdat de Britsche en Eransche regeringen bepaaldelijk te kennen hebben gegeven dat zij de be- zetting van de Donau-vorstendommenniet als eene reden tot oor- log zullen beschouwen, noch als eene aanleiding om de Dardanel- len door te varen dat Turkije de bezetting ook niet als eene reden tot oorlog maar als eene onverklaarbare daad tusschen bevriende mogendheden zal aanmerkendat den 26 Junij te Petersburg een manifest is uitgevaardigd, waarbij de keizer het voornemen tot de bezetting aan den dag legt waartoe den 27 de bevelen werke- lijk zijn gegevendateindelijk de graaf Giulaydoor Rusland en Turkije als bemiddelaar uamens Oostenrijk erkend is. Alle hoop op het behoud des vredes is dus nog geenszins opgegeven, ondanks de bezetting van de Donau-vorstendommen. (iNGEZONDEN.) Er is in den laatsten tijd veel gesproken en geschreven over den zin en de strekking van het zesde hoofdstuk der Grondwet van de oodsdienst. Aan de juiste kennis daarvan is in deze dagen algemeene en volstrekte behoefteen wij gelooven, dat die kennis niet beter kan verkregen worden dan uit de Memorie van Toelichting tot het ontwerp van dat Hoofdstuk bij koninklijke bood- schnp van 19 Junij 1848 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden. Immers dat ontwerp is onveranderd in do tegenwoor- dige Grondwet opgenomen met bijvoeging alleen van de laatste woorden van art. 164 „behoudens de bescherming der maatschappg en hare leden tegen de overtreding der strafwet;" en die woorden zijn in volkomen overeenstemming met het stelsel bij de Memorie van Toelichting ten grondslag gelegd; de tusschen de Regering en de Kamers der Staten-Generaal verder gewisselde stukken en de beraadslagingen hebben dat stelsel ten voile bevestigd en het wets- voorstel is aangenomen in de Tweede Kamer met 98 tegen 16 en in de Eerste Kamer met 21 tegen 5 steminen. Wij meenen derhalve niet beter te kunnen doen die Memorie van Toelichting hier woordelijk over te nemen. (Deze memorie is op een afz onderlijk vel gedrukt en zal morgen onzen geabonneerden worden uitgereikt). SCHIEDAM, 4 Julij 1853. De kermisdie gister alhier is aangevangenbclooft voor hen, die de avonden in het een of andere spel wil- len doorbrengenveel genot. De Salon des Varietes uit de Nes te Amsterdam, het Theatre Pittoresque van Gebr. Ouvrier en de fraaije tent van den beroemden Robin zullen onder de vermakelijkheden gewis eene eerste plaats beklee- den. Het keurige spel van vele der leden van het tooneel- gezelschap des heeren Duport, is bij ons te gunstig bekend om daarover een enkel woord ter aanbeveling te zeggen ook de heeren Ouvrier hebben wij alhier vroeger met ge- noegen ontmoeten van den heer Robin is ons z66 veel ter oore gekomendat wij met gespannen verwachting zijne voorstellingen te gemoet zien. Nog een enkele andere tent, carousselsetc. zullen tot algemeen genoegen bijdra- gen. Aan poffertjes-, wafel-, koek-, zuur- en speelgood- kramen is geen gebrekzoodat wijindien de almanak die goed weder voorspeltwaarlieid spreektonzen stad- genooten eene genoegelijke kermis beloven. Z. K. H. prins Frederik der Nederlanden heeft voor de ongelukkigen te Kethel aan de daartoe bestaande com- missie eene gift van /200 doen toekomen. Uit eene opgave der zeeschepen, waarvoor gedurende de eerste zes maanden van 1852 en 1353, voor de eerste maal Nederlandsche zeebrieven zijn uitgereikt, blijkt, dat dit getal heeft bedragen in 1852, 76 schepenmetende 7.466 ton, en in 1853, 91 schepen, metende 10,296 ton. In 1853 zijn binnen's lands gebouwd 83 schepen metende 9003 lasten, en buiten 's lands gebouwd, 8 schepen, me tende 1266 lasten. Den 30 Junij heeft de Commissaris des Konings in Zuidhollandgraaf van Bijlandt, zijne betrekking neder- gelegdwaaruit hijop verzoekeervol was ontslagen. Daarentegen heeft den eersten dezer zijn opvolgerde de Staatraad, Jonkheer Mr. J. A. Ridder van der Heim van Duivendijkezijne betrekking aanvaard. j Vlaardingen' 2 Julij. Heden arriveerde alhier Zr. Mjs, stoomschip Cycloop, onder bevel van den luit.-ter-zee le. klasse H. Camp, en aanbrengende den eersten haring ten bedrage van 1011/2 ton, welke voor J"700 per ton verkocht geworden. 5 Julij. Heden kwam alhier de tweede haringjager aan, zijnde het hoekerschip de Nijverheidstuurman Jacob Schouten, met 935/8 ton, welke op f 600 is gesteld. Brielle, 2 Julij. De onlangs alhier opgerigte lieder- tafel, onder de zinspreuk Kunstliefde heeft heden, met veel bijval eene repetitie gehouden. Het is te wenschen dat deze liedertafel, even als andere in de meeste steden van ons vaderlandin bloei moge toenemen. AAN DE BEURS TE SCHIEDAM. 5 Julij 1853. ROGGE in de vorige week tot verhoogde prijzen met belang- rijken handel, sedert een paar dagen stiller. 144/, p. Reval f 225 3/rn; 145/' p. Pernau/227 6/w; 145/, p. dito/229 6/w; 149/'p. Win dau/228 cont.; 145/, p. Reval f 230 cont.; 146/, p. Pernau /234 6/w; 145/, p. Arendsb./232 cont. f 233 6/w; 140/, p. jarige Koer- sche/205 6/w,/206 3/m; 149/, p. Windau /233 cont.,/235 6/w 150/, p. Libau/235 cont., 237 6/w; 141/,, 142/, p. Arch. 192, J'195, /197 1/m, later/201,/202 139/, p. oude Nerva J 190; 139/, p. Arch. 19.3146/2 p. Manheimer /208,/210; 148/, p. Libau /231 cont., /233 6/w; in entrepOt 141/* p. Arch. /186 I/m; 143/, p. dito/190 6/w; 142/, p. dito J190; 142/,, 143/, p. Petersb. /190,/192 6/w; 145/, p. Odessa /194 6/w; 146/, p. betere dito 200 6/w 142/, p. Arch. 194 1/m. GERST minder ter veil en hooger verkocht. 129/, p. Libau./" 192 1/m.; 130/, p. Windau/196 6/w., later/196cont.; 134/, p. Reval f 200 6/w.; 132/, p. dito J 195 cont. MOUTWIJN 29 Junij 17'/,; 30 idem 17'/.; 1, 2, 4 en 5 Julij /18 per vat, en was heden met veel handel. JENEVER. 100°/o Amsterd. proef /21*/,,/22'/» per vat, zon der fust en bela sting. SPOELING. 29 en 30 Junij/„80; 1 en 2 Julij/,,90; 4 idem 70; 5 idem „60 per ketel. GIST. /"„40 per Ned. pond. AAN I)E BEURS TE ROTTERDAM. 4 Julij 1853. TAIiWE is sedert vorige marktdag, bij belangrijken handel in vreemde soorten tot oploopende prijzen verkocht. Van Zeeuwsche was heden de aanvoer klein, de puike soorten 30 Cents en de min- dere 50 a 60 Cents hooger ter verzending gekocht; 117, 119, 121 ffi geringe /8, /8.50, /9; de 121 123, 125 ffi middensoort /9.25, J 9.50, J 9.75, 10; 126, 128, 130 ffi puike aan bakkerij /10 10, J 10.40, /10.70,/ll, 11.30. Jarige woidt op 11.25 gehouden. Roode Tarwe sedert acht dagen mede/12 h/15 hooger. Vorige week in het begin: 160, 162/, ffi (132, 133/134 ID) Hooglandsche Kleefsehe /830, /340; 158/,ffi (131 ffi) Bovenlandsche /310; 154/, (127 ffi) Meursehe /300; 160/, tD (132 ffi) Poolsche 345; 154, 156, 157/, ll' (127, 129, 130 tD) Odessa /265 ,/275 entrepot. La ter 160/, ffi (132 ffi) Hoogl. Kleefsehe /330 idem; 156/, (129®) Nieuwe Kleefsehe /310; 158,, (131 ffi) dito dito /315, /318; 160/,® (132 Witbonte Poolsche/345; 152, 154/, (125, 127 ffi) Odessa /275, /285 eutrepSt156/' ffi (121 ffi) Odessa Poolsche /300 idem. Sedert Vrijdag is de vraag ter verzending minder le- vendig en bepaalde de handel heden zich meest tot vervulling der behoeite. 161, 162/, ffi (133, 134 ffi) Nieuwe Hoogl. Kleefsehe350, /353; 160/, ffi (132 ffi) dito dito /345, /348 161/, ffi (133 ffi) Bovenlandsche Ris /335, /338 154/, ffi (127 ffi) Nieuwe Kleefsehe /300 entrepot; 157/, ffi (130 ffi) Witbonte Poolsche /350 155/, ffi (128 ffi) Jarige dito /350; 163/, ffi (134 ffi) Petersburger Kubanka 320; 156/, ffi (129 ffi) Nieuwe Meursehe /328. ROGGE vindt zeer matige vraag en is alleen prijshoudend te noe- men. Zeeuwsche en Vlaamsche /6.70. 7 /7.30, /7.60. Iu de vorige week is de restant eener lading Odessa 146/, ffi tot/198 /200 entrepot opgeruimd. Ook is voor puike Gedroogde 3 h/4 meer bedongen, als 149/' ffi (123 ffi) Windau/235; 146/2® (120 ffi) Pernau /234; 150/, ffi (124 ffij Libau 235, 237. Heden meest bij uitslijting. 145, 147/, ffi (119, 121* ffi) Kaukasus /212, /215; 148/, ffi (122 ffij Bourgas /217; 145/, ffi (119 ffi) Pomraer- sche/212; 148/, ffi (122 ffi) Pruissische/215; 146 148/,® (120, 122 ffi) Odessa /211 /215; 144, 149/, ffi (118, 123 ffi) Jarige Fran- sche /210 220144/* ffi (118 ffi) Nieuwe dito /215; 144/, ffi (118 ffi) Archangel/20S,/210; 143/' ffi (117/118 ffi) dito 202,/205, 207, 208 142/, ffi (117 ffi) dito /200; 143/, ffi (117/118 ffi) puike Archangel 196 entrepot139/, ffi (114ffi) Jarige Archangel/193. GERST buiten tijds, prijzen als voren. Zeeuwsche schaarsch en weinig gevraagd. Gedroogde soorten /3 hooger. Vorige week: 129, 131, 132/, ffi (104, 106, 107 ffi) Libau en Windau /192./193, /195, /197132, 134/' p. (107, 109 p.) Reval/195,/200 HAVER tot vorige koers te verkoopen. Lange 2.50, /3,/3.50, 3.75; Korte /3.40 /3.80, 4.20, 4.60. BOEKWEIT: Weinig gevraagd en in sommige soorten lager verkocht. Noordbrabandsche /213, /215, /218; grove Fransche 168, 172, /175, 178. 180; fijne dito 150. ERWTEN weder wel zoo laag Graauwe /8, /9,/ 10: Geldersche dito onder/11,/12 niet te koopen. Blaauwe /7.50, /7.75,/8, f 8.25; groote dito /8, flO. WITTE en BRUINE BOONEN nominaal vorige koers. PAARDEBOONEN 20 Cents hooger, 6.60, 6.80, ft, /7.20, naar kwaliteit. KOOLZAAD op vorige prijzen gehouden doch weinig gevraagd. LIJNZAAD als voren. 110/111 p. Calcutta/320; 110 p. Fin- landsch 273 verkocht. MEEKRAP werd heden weinig aangeboden en, uit hoofde der hooge vraagprijzen, weinig gedaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 3