DE PARIJSCHE FEESTEN, nasi? asanas DE VIJF SLUIZEN. UZIJK EN ZANG. DE ELECTRISCH-ROMISCHE TELEGRMF, GROOTE SOIREES PARISIENNES ET FANTASTIQUES, NOUVEAU NAPOLEON III. HET GEILLUMINEERDE FA1EIS. SCHOUWBUItG-TENT Carga-Lijsten. Advertentien. ZANGVEREENIGING TE SCHIEDAM. Physicien de Sa Majesty la Reine d'Angleterre. PRIJZEN DER PLAATSEN. HET HUWELIJK VAN HET BINNENSTE DER KERB Zondag HO dezer des nattiiddags Bargerlijke Stand. SCHIEDAM. LIVERPOOL. Susanna, kapt. W. Darnell190 tons ruw klipzout. Order. NEWCASTLE. Stranger, kapt. F. Minikin, 88 chaldr. steenk. Order. NEWCASTLE. Resource, kapt.E. Bower, 121 chaldr. steenk. Order. NEWCASTLE. Constantia, kapt. J.Sands, 117 chaldr. steenk. Order. NEWCASTLE. Integritykapt. M. March, 118 chaldr. steenk. Order. Heden verloste voorspoedig van eene welgeschapene DOCHTER J. E. RODI, geliefde echtgenoot van Schiedam, J. R. DE KROES. 5 Julij 1853. (JST°. 144. Eenige Kennisgeving. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van ons dochtertjebetuigen wij ook namens onze wederzijdsche betrekkingen den opregtsten dank. (N°. 137. H. W. ROELANTS. Schiedam, C. J. ROELANTS. 4 Julij 1823. Gof.tzee. Erkentelijk voor de vele bewijzen van belangstelling bij gelegenheid van hunne VIJFENTWINTIGJARIGE ECHTVEREENIGING, betoond; betuigen de ondergetee- kenden ook namens hunne kinderen bij dezen daarvoor hunnen opregten dank. (N°. 141. A. PRINS. 4 Julij 1853. C. C. PRINS. Maas. Op Woensdag 6 Julij 1853 g;eene Repetitie. N°. 138.) Namens het Bestuur, A. J. BEUKERS. Secretaris. De ondergeteekende berigt zijnen begun- stigersdat liet welbekende Tti> van den Heer VISSERzich gedurende de kermisten zijnen huize, dagelijks zal doen hooren. A. BOONEFAAS. Hoogstraat C, 310. (Nn. 143. IN DE WELINGERIGTE MET GAZ YERLICHTE staande aan de liref'de llarkt.steeej Alle avonden ten 8ure DE r. it r iiiin, le. Rang 1.49, 2e. Rang f 1.00, 3e. Rang 0.70, 4e. Rang f 0.40. (N°. 139. Plaatsen zijn te bespreken aan de Schouwburg-tentvan 10 tot 4 ure, mits betalende 10 cents extra. MR. Kinderen onder de tien jaren betalen half geld. VAX in de fraaije Loge, geplaatst bij den OOSTMOLEN in drie Afdeelingen. van Londen naar Amerikareize te landop de rivieren ter zee en door de woestijnen (dit alles beweegbaar). Elken avond 2 voorstellingende eerste ten 7 '/2 en de laatste ten 9 ure. Prijzen der Plaatsen: le. Rang 49 cents; 2de Rang 25 cents. (NQ> 142. De ondergeteekende erkentelijk voor de blijken van ge- negenheid in zijne zaak reeds ondervonden, beveelt zich bij deze nogmaals ten minzaamste aan. Vlaardinger-Ambacht. (N°. 140. J. G. EIJKENBROEK. SCHIEDAM, 28 JUNIJ tot 4 JULIJ. Gehuwd Geene. Bevallbn 26 Junij. M. Botsgob. Detronr, D. 27. M. A. Sundrup, geb. BeekmanI). P. Bezemer, geb. van der Most,Z. P. Boks, geb. van Zaalen D. 30. M. van Eijkgeb. BreedveldD. J. M. de Itoo geb. Voogd Z. M. van Lecuwen, geb.Gagestein Z. E. Mul der, geb. Groenenberg, Z. en D. 1 Julij. M. F. J. Kramers, geb. de Groot, D. M. A. van der Most, geb. Korpershoek, Z. J. Laroij geb. RoestD. Oveuleden 28 Junij. II. Beining ,3 m. J. Maaten ,3 m. 29. L. Diepen 12 d. 1 Julij. J. J. Roe]ants2 j. 10 m. M. Vredenbregt wed. van H. Berghout, 73 j. W. Noordijk, echtg. vanK. van Harme- len, 23 j. 2 C. M. Buskcn2 j. 10 m. T. Amoureus, 2 j. 3. A. de Goederen wed. van II. Verveen, 53 j.M. Vredenbregt, 3 j4. W. Combrink, 3 w. W. van Beest, 3 m. VLAARDINGEN 27 JUNIJ tot 4 JULIJ. Gehcwo: Geene. Bevallen 4 Julij. Francina van Rooijen geb. van BerkelD Overleden: 39 Junij. Elizabeth van der Weijden, 5 m. MAASSLUIS, 27 JUNIJ tot 3 JULIJ. Gehuwd Geene. Bevallen: 1 Julij. Dina SchepenZ. Overleden: 1 Julij. Cornelis Parre, 6 m. ROZENBURG, 25 JUNIJ tot 2 JULIJ. Geijuwd Geene. Bevallen 25 Junij. N. Schreuder, geb. Oosterlee D. C. W. F. Pols, geb. Steeneman, Z. 30. N. Groeneveld, geb. Kleijwegt, D. Overleden Geene. BR1ELLE27 JUNIJ tot 4 JULIJ. Gehuwd Geene. Bevallen 27 Junij. J. Stikker, geb. Bos, Z. 28. J. C.Schuurman geb. Verkamman, D. 1 Julij. N. van dor Voorde, geb. Wnijster, Z. Overleden: 29 Junij. Magcheltjc Mol8 m. 3 Julij. Arie Rict- dijk 2 j. 5 m. HELLEVOETSLUIS19 JUNIJ tot 4 JULIJ. Gehuwd Geene. Bevallen: 20 Junij. M. Vermaas, geb. Hoogkamer, D. 23.N. Bongers,geb. de Groot, D. 24. T. Asman, levenl. kind.25. W. Vogelenzang, geb. StamZ. 29. H. van Beek, geb. Leeman, D. A. M. W. Scholtengeb. DiermanseD. Overleden: 20 Junij. N. van der Waal, 63 j. 22. F. van der Pol 31 j. 27. Helena Oostbroek, 28 j.2 Julij. W. N.J. van Engers, 1 j Gedrukt bij H A M t/yet. antts

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4