PIPPIN JIIMiEV SOLID BEWERKTE KElUMi-FORMEN BRANDWAARBORG-KASTEN. HEN WORDT VERZOGHT DIT MET ONGELEZEN TER ZIJDE TE LEGGEN. Burgerlijke Stand. *at* Men vraagt een' om dadelijk in dienst te komen voor J 1.50 per week, welk loon later naar verdiensten kan verhoogd worden. - Adres aan het Bureau dezer Courant. (N°. 152. Bij den ondergeteekende zijn voorhandenen wordt steeds voortgegaan met het maken van EN PROEFHOUDENDE Schiedam, Julij 1853. G. J. BERTELS. Hoogstraat, Wijk C, N°. 104. (N°. 153. Zoo even ontvangen wij uit Amsterdam de tijding dat het aldaar gevestigde (Hoofd-Magazijn bijnageheel is uitverkoeht, en dat dien ten gevolge ons vertrek naar Duitschland op het laatst van deze maaud is bepaald. Gelijkertijd wordt onsgelast, om niet zoo als wij voornemens waren, tot aan het einde van dezen maand to blijven, maar onze zaken zoo in te rigten, dat wijZaturdag 30 de zer, onze uitverkoop geeindigd hebben. Wij verzoeken derhalve alle personen, die zich nog niet voorzien hebben, ons Magazijn te komen bezigtigen, opdnt een ieder de overtuiging verkrijgedat zulke uitmuntende puike goederen, nooit weer voor zulke lage prij- zen zullen worden verkocht. Wij bieden herhaaldelijk 1000 GULDEN aan deugenen die in een door ons voor zuiver Linnen verkocht stuk Linnen,de geringstc inmenging van lvatoen vindt, en maken er nogmaals opmerkzaam op, dat de Heer Professor BAUMHAUER, Hoogleeraar in de Scheikunde aan de 111. Hoogeschool te Amsterdamons Magazijn zoowel chemisch als mikroskopisch heeft onderzocht en betuigd heeft dat in betzelve geen Katoen te vindeu is en maken het Middel bekend om zich te kunnen overtuigen of in een weefsel ook Katoen is. MIDDEL OM IN EEN WEEFSEL KATOEN TE ONTDEKKEN. Men knippe van het Weefsel een lapje af, wassche het in het Zeepwater en spoele in Kond Water de Zeep er uit, alsdan hange men het, gedroogd zijnde, 1 a l'/a minuut in gezuiverd Zwavelzuur, (voor 10 Cents in iedere Apotheek verkrijgbaar)drooge tusschen vloei- papier de kleverige voehtigheid zacht af, en late het vervolgens in de lucht droogen alsdan zal men zien, dat de Ivatoenen Dradcn weggebeten en de Linnen als geraamte overgebleven zijn. Ieder Scheiknndige zal moeten bekennendat dit middel onfcilbaar is. (3m ons doel van totale opruiming te bereiken, zullen wij, om het geeerde Publlek tot groote inkoopen aan te sporenbij inkoopen van eenig belang, het volgende rabat toestaan. Bij inkoopen van ten minste /50, een half dozijn fijne Zakdoeken en een fijn Tafcllaken. Bij inkoopen van ten minste /100, 12 fijne zakdoeken, een fijn Tafelkleed en een half dozijn Servetten. Bij inkoopen van ten minste./200, 1 fijn stel met (i 6ervetten, een half dozijn batistclaire Zakdoekeneen linnen Tafelkleedeen do zijn fijne Servetten en 1 dozijn fijne handdoeken. (VASTE BEPAALDE PRIJZEN.) Ordinair Keukenlinnen, het Stuk 33 oude ellen 4.50. Berglinnen tot ordinaire hemden voor werklieden en tot bedlakens voor dienstboden, het Stuk 7; Garen Linn ens, het Stuk van 32 of 48 Oude Ellen voor 12 Hemden 14 fijnere en de fijnste soorten voor fijne Sloopen,/15, 16, 17 en/18. Boheemsch Garen Linnen, geschikt voor Lijf- en Bedlinnen/15, 16, 17, 18 en /20. Boheemsch Eigen Gemaakt Linnen, een zeer aanbe- velingswaardig Weefsel voor fijne Manshemden en geschikt voor sterke bedovertrekselshet Stuk/16, 17, 18, 20, 22 en 24. Echt Russisch Ilenniplinnen, wegens de bijzondere duurzaamheid zeer geschikt voor Bedlakens en Mans Hemden, ruw, zoo als het van het Weefgetouw komt, het Stuk/12, 13, 15, 17, 19, 23, 26, 28 tot/60. Hern- hutters Linnen voor vrouwen Hemden en Kinderlinnengoedhet Stuk /13,/"14, 15.50,, 16 en f 18; Konings- kroon-Linnen voor extra fijne Engelsche Hemden voor Heeren, het Stuk/24, 26, 30, 38, 56 tot/60. WITTE ZAKDOEKEN van geimiteerd of nagemaakt Linnen, het 1 dozijn 36 cents, betere soort 60 cents, beste soort/l. Fijne Linnen Zakdoeken voor Kinderen, het '/2 dozijn a 85 cents; insgelijks voor Dames, met breede ran- den vierkant, naar den nieuwsten smaak, het '/2 dozijn 1.50 /2en 2.50; betere soort voor Heeren en Dames het dozijn/3, 3.50, 4 en 5. Fijne Garen Ifatistlinnen Dames Zakdoeken batiste claire) het dozijn /3.50/4 en 5. Batistlinnenzuiver Garen, echt Fransch, tot alle prijzen. PELLE EN DAMAST TAFELGOED. Ontbijt-Tafellakens (half Linnen, meest Linnen) voor 6 Personen het '/4 dozijn/3.50 zeer groote voor 10 Personen het Stuk/1.80 en 2. Tafellakens, 4 El groot, per Stuk /'3.50; zuiver Linnen het Stuk voor 6 Personen /1.75 en 3. Kleine Ki n der-T afels e r v e tt e n (half Linnen, het dozijn/1.50; grootere soort, in zuiver Linnen, het >/2 dozijn f 3 en f 4geheel groote soort het '/2 dozijn 2 en"/2.50. Een Tafel lake n en 6 Servetten 3.50. Een dito met dito, grootere soort 4 en 5. Een Tafellaken met 6 Servetten, in zuiver Linnen, 6 en /8. Een Groot Tafellaken (half Linnen) met 12 Servetten fl en 8. Een dito dito, in zuiver Linnen,/9,/10,/12 en/18. Een Damast Ta fellaken met 6 Servetten 8, f 10 en 12; fijnere en grootere soort f 11, /12, /14, /16 en/18. Een Groot Damast Tafellaken met 12 Servetten, in zuiver Linnen a /T6 18 en/20,- grootere soort van Keper Hennep-Damast, allerfijnste en groote Servetten it /22/"24 tot/50. Een Damast Tafelgarnituur voor 18 on 24 Personen, in verhouding tot de Garnituur voor 12 Personen gerekend. Jacquard Tafelgarni tuur, in zuiver Linnen, voor 6 Personen 7 en/10. Handdoeken in alle soorten, half Linnen en in zuiver Linnen, het '/2 dozijn /2.50/3 en 4; Damast Handdoeken, in half Linnen en in zuiver Linnen het '/2 dozijn 4, 5, 6, en fl. Witte Damast Ont- bijt-Servetten in alle grootten, slechts in zuiver Linnen, het stuk 2, 3, 4, 5 en/6, Kleine witte Doeken met franje, half Linnen en zuiver Linnen, het V2 dozijn fl.25 /1.75,/2, f3 en 4; Theedoeken het dozijn 1.75,/2 en/3. (N°. 151. PASSARGE, HIRSCHFELD COMP. Adres: Musis Sacrum, Lange Haven te Schiedam. SCHIEDAM18—25 JULIJ. Gnnuwo 20 Julij. Jan Besemer en Fransina Eliaabet Felix. Wil- helmus Albertus Steijnen en Dirkjevan der Spek. Henricus Spreksel en Johanna Martina van Hout.Bastiaan deKijzer en Barbara Wil- helminavan Grootveld. Daniel Heus en Willemina de Klerk. Qui- rijn Rovers en Carolina Ilenderina van Wassenaar. 21. Eilard Haijens en Pieternella de Roo. Bevallen: 22 Julij. B.Tromp.geb. van Grootveld,D.A.Bras.geb. Vrijland, Z.32*E.v.Zon,geb. Bernard, D.A.den Held,geb. Allart,Z. Overleden18 Julij. A. van Baalen 1 j. 3 m. W. Scheurkogel, echtg. van N. Ilagers, 45 j. 19. D. van Pelt5 d. L. G. F. Kramers 4. ra. 20. N. Leliveld, 4 j. 7 m. M.T. van Pinxteren 3 w. J. van Harderwijk, echtg. van H. van der Schalk 3G j. 11 m. 21. J. van der Knaap, 1 j. 2 m. 22. M. van der Vlies, wed. van B. Gouwentak, 75 j. II. Noordijk 11 m. B. Mulder3 w. 23. A. M. Thijse1 j. 4 m. 24. C. Bijkelaarwed. van L. Penning73 j. 8 m. T. H. J. van den Berg ,3 m. VLAARDINGEN, 19—25 JULIJ. Gehuwd Geene. Bevallen: 19 Julij. Petronella Lekkerkerk, geb. de Kok, Z. Geertje Bos, geb. van der Borden Z. 20. Anthonia Swoorikgeb. Gijze, Z. 21. Neeltje Maat, geb. Brobbel, Maartje van der Vaart, geb. BroekZ. Maria Hofman geb. van Beukelen Z. 24. Korne- lia Schenk, geb. Don, D. Jacoba van der Embden, geb. van der Zelm Z. JannetjeGroen, geb.Borsboom, D.— Antje van der Brugge, geb. van der Kraan. Ovehleden: 19 Julij. Neeltje Struijs, 5 m. 22. Jan Kortenbout, 7 m. Maartje van Bekum ,10 m. 23. Gijsbcrt van Santenbijna 6 m. 24. Maria van Ilouwelingen 6 m. MAASSLUIS, 17—24 JULIJ. Gehdwd: Geene. Bevallen: Geene. Ovehleden: 18 Julij. Cornelia de Bruin, echtg. van Cornells van der Wind, 70 j. 20. Bartholomew Weeda ,60j.21. Barbara Vreug- denhil, 6. m Jacob Ivuit, bijna 4 m. 24. Pieter Boogaart, 9 j. ROZENBURG, 15—22 JULIJ. Gehdwd: Geene. Bevallen Geene. Overleden Geene. BRIELLE, 18—25 JULIJ. Gehdwd 20 Julij. Jan Sjouwke en Henderijntje Berkhout. 23. Jo- hannis van Pinesteren en Cornelia de Neeff. Bevallen: 24 Julij. Hendrikavan Minnen, D. Overleden: 22 Julij. Willempje Vuchters, 11 j. 25. Willem de Koning, echtg. van Helena Bammens49 j. HELLEYOETSLUIS 18—24 JULIJ. Gehdwd: 22 Julij. R. Zonneveld en K. Wittebol. J.J. Hehewerdt en M. E. Huibers. Bevallen: 17 Julij. C. Haak, geb. Burgers Z. 22. M. Iiorsgeb. Dekker, Z. 23. J. C. Penninkhoff, geb. Metz, D. Overleden: Geene. Gedrukt bij H. A. M. ROELANTS te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4