Carga-Lijsten Advertentien. Burgerlijke Stand. A AN DE BEURS TE ROTTERDAM. 8 Augustus 1853. Ofschoon sedert vorige marktdag de meeste soorten van Tarwe b\j kwantiteit geen geDegen koopers hebben gevonden, Iiebbeu de prijzen stand gehouden. Rogge heeft weder eenige prijsierhooging ondergaan. Heden was de handel niet uitgebreiden bepaalde zich tot dadelijke behoefte TARWE in Zeeuwsche soorten meer ter markt en was tot vorige prijzen gemakkelijk te koopen waardoor sommige partijtjes van ge- wone kwaliteit wel iets lager zijn afgegeven; 126, 128, 130 ft' puike f 10.80, 11.20, 11.80, 12.20; 121 123, 125 ffi middensoort/9.50, 9.80, 10.1010.50, 10.80; 116, 118, 120 ft' geringe /8.50, /S.80, /'9.10, /9.40. Jarige 11.50, /12. Roode Tarwe prijs- hondend doch met kleinen handel. Vorige week: 162/, ffi (133, 134 ft') Hoogl. Kleefsche 370; heden: 160, 163/, ffi (132, 134 ft') puike dito/'365, ./380; 161/, ffi (133®) Bovenlandsche Ris/358, 360; 156/, ffi (129 ft) Bovenlandsche /335157/, ft (130 ft) dito /335; 156/, ffi (129 ffi) Meursche 340; 157/, ft' (130 ffi) Kleefsche /345; 153, 155/, ffi (126, 128 ffi) Witbonte Poolsche /350,/'355. ROGGE heden op de verhoogde prijzen stil. Zeeuwsche en Vlaam- sche /7.40, /7.60, /'7.80, f 8. Van Nieuwe Zeeuwsche waren en- keldc kleine partijtjes ter markt, de kwaliteit was goed, maar on- derscheiden van droogteom het nieuw zijn dio tot 8, f 8.25, /8.50, 8.75 genomen. In de vorige week zijn de goed gedroogde soorten voor branderij zeer gevraagd geweest en om de schaarschte hooger verkocht. 145/2 ffi (119 ffi) Pernau/269 Delftshaven146/2 ffi (120 ffi) Koersche 254 zeilende; 142, 145/2 (117, 119 ffi) Eu- patoria /200, /205 Entrepot: 142/, ffi (117 ffi) Archangel /200 idem idem. Heden: 146/, ffi (120 ffi) Odessa 217; 146/, ft' (120 ffi) Kaukasus 220; 149/* ffi (123 ffi) Pransche /230; 148/, ffi (123 ffi) Onde Pruissische 7 225; 142, 143/, ffi (117, 118 ffi) Archangel /213, 214, /215; 144/, ffi (118 ffi) Oude Pommersche 2I0. GERST hooger verkocht. Jarige komt weinig meer voorWin ter/5.40, /5.60; Zomer /55.20, /5.40. Nieuwe Zeeuwsche Winter was nog weinig, maar toch meer als vorige week ter markt, de kwaliteit was goed, doch niet mooi van kleur; tot 30 a 40 Cts. verhooging /5.70, 5.80, 5.90,/6, is die genomen. HAVER weder ruim vorige koers; /3.10, 3.40, 3.70, /'4.10, J 4.40, 4.70 naar kwaliteit en gewigt. BOEKWEIT schaarsch. De puike Brabandsche soorten /15, andere soorten/10 hooger; Fransche ruim prijshoudend. Noord- Brabantsche 230 /'233, /235; grove Fransche 7'175, 7'180, 185, 7 138iijne dito /'165zeer geringe dito /'150 opgeruimd. ERWTEN stil. Blaauwe 8.25,/8.75, /9.25. WITTE en BRUINE BOONEN prijshoudend. Witte 10, 11, 7' 12; Bruine /ll, /13, /15. PAARDEBOONEN /6.80, 7, /'7.20. KOOLZAAD. Weder circa 400 Last Nieuw ter markt, de kwa liteit was over het algemeen vrij goeden daar er meer kooplust bestond 112 1 hooger verkocht. Zeeuwsch en Vlaamseh gestort C3J/„ 64 LOvermaasch in zakken 621/,, 63, 64 L Zeeuwsch in zakken 63 L\ Polder 61, 63 L Flakkeesch 62, 63 L. LIJNZAAD als voren. 114/115 ffi Morshansky Petersburger op 7'335 gehouden, /330 bij gerijf geboden. KANARIEZAAD. /8.25, /'8.50, 8 75. RAAPOLIE 37,/38. LIJNOLIE /32,/33. IIENNEPOLIE /37, 38. RAAPKOEKEN/75, 7'78. LIJNKOEKEN harde 7'105/110. SCHIEDAM. KUNDA. Diederich kapt. C. M. Ingman 80 last rogge. C. F. Ris KUNDA. Elisabeth, kapt. J. S.Brouwn, 991/, last rogge. J. G. Beukers LIBAU. FranziskaJ. I). Meinck 450 tschetw. 1500 tschetw. Gerst. Order. LIBAU. Jacobus Dux, kapt. J. II. Klingenberg, 1320 tschetw. rogge. de Groot Roelants en C°. 705 tschetw. gerst. Order. LIBAU. Martha Levane, kapt. G. Knudsen, 577'/, tschetw. gerst. W. C. Walraven. NEWCASTLE. Johnfr Ann, kapt. W.Forster80 ch. steenk. Order. PERNAU. Sara Maria, kapt. H. H. Oldenburger, 1245 tschetw. rogge en 150 tschetw. gerst. P. Loopuyt C°. REVAL. Die Zwellingekapt. P. II. Ahrens, 100 last rogge en 60 last gerst W. A. van der Burg. RIGA. TJrdakapt C. E. Gunwaldsen1230 tschetw. rogge. Order. RIGA. Gezina Johanna, kapt. H. W. Lukens, 1407'/, tschetw. rogge. W. C. Walraven. 1 kist en 1 zak vischlijm, idem. 176 bonden henncp. Order buiten de stad. Gevoelig voor de menigvuldige blijken van alge- meene en bijzondere deelncming, bij bet afsterven van inijn' geliefden echtgenoot, de heer JOHANNES RODI, betuig ik, ook namens mijne kinderen, mijnen hartelijken dank. Schiedam, Wed. J. RODI. 9 Augustus 1853. Kopek. (N". 163. De Notaris Mr. K. A. POORTMAN te Schiedam gevestigd, is van meening om op Vrijdag den 12den Au gustus 1853, des voormiddags te half twaalf ure, in het gebouw Musis Sacrumaan de Lange Haven te Schiedam openlijk te veilenen voorloopig toe te wijzenen op Za- turdag den 13den Augustus daaraanvolgende, des avonds te acht ure, mede in het gebouw Musis Sacrum te doen afslaan en bepaaldelijk in koop toe te wijzen Een PAKHUIS en ERVE, genaamd het VIJGENBLAD, staande en gelegen aan de Schie en oostzijde van de Vij- gensteeg, Wijk F. numeros 25, 233 en 234 te Schiedam, en op den kadastralen legger, voorkomende onder seetie A, numero 142, ter grootte van 81 ellen. De goederen kunnen bezigtigd worden op Woensdag en Donderdag, den lOden en Uden Augustus 1853, des voor middags van 9 tot 12 ure en des namiddags van 2 tot 7 ure, terwijl ten aanzien der koopvoorwaarden inlichtingen te bekomen zijn ten kantore vangenoemden Notaris. (N°. 164. De Notaris Mr. K. A. POORTMAN, gevestigd te Schiedamis van meening op Vrijdag, den 12den Augus tus 1853, des voormiddags te elf ure in het gebouw Musis Sacrum aan de Lange Haven te Schiedam in het open- baar te veilen en voorloopig toetewijzenen op den 20sten daaraanvolgende des avonds te acht ure in het gebouw Musis Sacrum voornoemd mede in het openbaar af te slaan en bepaald toe te wijzen 1. Een in het jaar 1847 grootendeels nieuw opgerigt en uitgebreid GEBOUW, vroeger gediend hebbende tot KORENWIJNSTOKERIJ en laatstelijk tot eene door stoom gedrevene aardappelenmeel of fdcule FABRIEK en ERF staande en gelegen aan de Hoofdstraat der stad Schiedam wijk G numero 168, strekkende voor van de straat tot achter aan de Haven der stad Schiedam en op den ka dastralen legger voorkomende onder Sectie D numero 606 2. Het REGT VAN ERFPACHT, eindigende den 31sten Mei 1897, van een stuk GROND, in eigendom toebehoo- rende aan de stad Schiedam, mede gelegen aan de Hoofd straat derzelve stadstrekkende v6<5r van de straat tot achter aan de Haven, en op den kadastralen legger voor komende onder Sectie D numero 604, ter grootte van zes roeden en dertig ellen, benevens de op denzelven grond onlangs nieuw gebouwde LOOTSEN. (Dit perceel zal ook in gedeelten ten verkoop worden aangeboden) 3. Een STOOMWERKTUIG van hooge drukking en tien paardenkrachtenin het jaar 1848 vervaardigd door den heer Cantineau, te Molenbeeh St. Jean, nabij Brussel en tot dusverre in voormelde fabriek aangewend 4. En al de overige WEHKTUIGEN en GEREED- SCIIAPPEN tot meergemelde Fabriek behoorende en zich daarin bevindende. De Goederen kunnen, op vertoon van een toegang-biljet door voornoemden Notaris afgegeven, dagelijksuitgeno- men des Zondags, bezigtigd worden, des voormiddags van 9 tot 12 ure, en des namiddags van 12 tot 1 en van 3 tot 7 ure, terwijl ten aanzien der koopvoorwaarden in lichtingen te bekomen zijn ten kantore van genoemden Notaris. N.B. De voorschrevene Goederen zijn iniusschen uit de hand te koopen de Verkoopers zijn genegen twee der- den van den koopprijs der vaste Goederen als eerste hy- potheek daarop te vestigen. (N°. 165. SCHIEDAM, 30 JUL IJ tot 9 AUGUSTUS. Gehuwd 3 Aug. Marinus de Ronde en Krijna Adriana Bos. Bevallen 31 Julij. C. Kalkman wed. van J. de RoodeD. 2 Aug. J. van I'eltgeb. VollemanZ. L. A. Houtinan geb. van PeltZ. C. M. Knoop geb. RulloZ. C. J. Zondaggeb. DriesD. 3. M. Gabel, geb. Hniswaard, Z. W. Wasman, geb. Wille, D. 4. H. Melchcrs, geb.BrandenburgZ. K.Tewe ,geb. BijlooZ. 6. H. van der Lugt, geb. van Lecuwen, D.7.M. E. Voorwald.geb.Breukelman, Z. Overleden 30 Julij. H. C. Verweij ,3 m. 2 Aug. H. Mdhring 3 m. M. Jansen 3 m. H. C. Stokhof, 5 in. W. Lamping, 1 j. 3. K. Joa, echtg. van D. van Diggelen, 30j. 4. II. Gabel, 1 d. 5. J. H. Tombrink4 w. J. Mak, wed. van D. van Woerkom, 39 j. 7 m. A. T. Willemse ,8 m. A. H. van den Oever ,4 m. P.J. Timmer- hans 5 j. J. Rodiechtg. van A. M. Koper, 64 j. M. M. van Ilar- mclen2 in. A. de Pater 12 w. 7. II. Bronneman wed. van T. Col- lignon83 j. VLAARDINGEN 3—8 AUGUSTUS. Geiiuwd: Geene. Bevallen 3 Aug. A. van Tienen geb. Vink, Z. A. van Dorp, geb.Hoogendam, D. 5. J. Riedijkgeb. Oinmering,Z. B.J. Boeije, geb. van MilZ. H. B. J. Koksgeb. TannerI). 7. Neeltje Ver- maasgeb. van Minnen D. Overleden: 1 Aug. A van Witsenburg4 m. 2. J. .Verboon3m. 3. W. Poot, 2 m. K. Schippers, 6 m. 4. Trijntje Baggus, 6 m. 7. J. Blijenburgweduwen. van K. van Adrichem 76 j. MAASSLUIS1—7 AUGUSTUS. Geiiuwd: Johannes Kapteijn en Maartje Bijl. Bevallen 4 Aug. N. van den Berg geb. de LooperD. Overleden Geene. ROZENBURG, 29 JULIJ tot 5 AUGUSTUS. Gehuwd: Geene. Bevallen Geene. Overleden Geeuc. BR1ELLE, 1—8 AUGUSTUS. Geiiuwd: 4 Aug. Arij Visser en Trijntje Louwe. Bevallen: 1 Aug. M. M. Leemans, geb. Wuijster, D. Overleden: 4 Aug. M. Trees, 7 m. 5. G. van Eijsden, 2 j. W. Langendoenwed. van Adrianus van der Schilt73 j. HELLEVOETSLUIS, 31 JULIJ tot 7 AUGUSTUS. Gehuwd: Geene. Bevallen Geene. Overleden Geene. Gedrukt bij H. A. M. ROELANTS te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4