VOOR SCHIEDAM, VLAARDINGEN, MAMS, ROZENBCRG, BRIELLE EN HELLEVOETSLEIS. W&wm J 833. NIEUWS- EN A DYE RTENTIE BEAD H. A. M. ROELANTS, TOEZIGT OP DE ONDERSCHEIDENE KERR- GENOOTSCHAPPEN. Binnenlandsch Overzigt. DE ffl A A S B 0 D E Dit Blad verschijnt geregeld alle Woensda- gen. De prijs is per drie maanden voor Schiedam 75, voor Vlaardingen, MaassluisRozenburg BrielleHellevoelsluis f 90. Voor alle andere steien franco per post f 1.05. Alle Boekhan- delaren en Postkantoren neraen bestellingen aan. UITGAVE VAN TE SCHIEDAM. De prijs der Advertentien, is van 1-6 regeli -.60, behalve 35 Cents segeiregt voor bet Ryk. Alle regels daarenboven 10 Cents. Kapitalo letters of vignetteu betalennaar de plaats die zij innemen. Alle advertentien moeten Dings- dag \66x een uur ter drukkerij te Schiedam if n. KorrespondeatenJ. A. KAMGIESSER le VlaardingenWed. G. van der WEIJDEN, te Maassluis; II. G. van STEEDEN te Hellevoelsluis. Abounementeu worden mede aagenomeu bij I Schooneveld k In.te AmsterdamGebr. Hendriksente Rotterdam, en verder bij alle Boekhaudelaars en Posldiredeure*. De gewigtige beraadslagingen over liet ontwerp van wet tot regeling van het toezigt op de kerkgenootschappen zijn bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangevan- gen. Reeds twee dagen hebben de algemeene beraadsla gingen geduurd. Zij zullen heden, Dingsdag, worden voort- gezet. In de zitting van Vrijdag en Zaturdag jl. hebben elf leden daarover het woord gevoerd. Deze sprekers kun- nen in drie of vier klassen worden verdeeld. In de eer- ste plaats zij, die zich bepaald voor het ontwerp hebben verklaard. Ilet zijn de heeren van Deinse, Donker en Wintgens, die echter niet bepaald tegen alle amendementen zijn welke nog mogten worden voorgedragenom het ont werp te verbeteren. Ten tweede zijn er leden, die zich be paald tegen hebben verklaard. Het zijn de heeren Meeussen, Hengst, de Man en van Nispen van Sevenaer. Ten derde zijn er leden, die het begins el der wet hebben aangeno- men, doch die zich hunne stem hebben voorbehouden, hetzij omdat zij den verderen loop der beraadslagingen mee- nen te moeten afwachtenhetzij omdat zij hunne uit te brengen stem doen afhangen van de goedkeuring van amen dementen die zullen worden voorgesteld. Deze leden zijn de heeren Mackay en van Reede van Oudshoorn, die tot de anti-revolutionnaire partij behooren. Maar het zijn ook, en dat is eigenlijk de vierde soort van ledende heeren van Voorst en Blaupot ten Cate, die deel van de vrij- zinnige partij uitmaken. Heden morgen waren er nog 26 le den ingeschrevenom het woord te voeren. Het zijn de heeren van Lijnden, Dommer van Poldersveldt, Sleeswijk Veening, Rijk, Sander, Storm van's GravezandeLuyben Bots, de Kempenaer, van Wintershovenvan Lennep, Go- defroi, van der Brugghen, van der Veen, Bosscha, van der Poelgraaf SchiinmelpenninckBeensStormde Braauw, Jespers, Westerhotf, van Rappard, Bieruma Oos- ting, van Akerlaken en Groen van Prinsterer. Buiten dat getal leden zullen er nog vele anderen het woord voeren, o. a.de heeren Thorbeckevan HoevellStormStrens Sloet tot Oldhuis en meerdere. Daarna komt de beurt aan de ministers. Die van Justitie en van Buitenlandsche Za- ken zullen zich ongetwijfeld doen hooren. Dan de replieken. Zoodat daaruit blijken kandat de algemeene beraadslagin gen nog onderscheiden dagen, en welligt de geheele week, zullen duren. Wat zal daarvan het einde zyn? is thans de algemeene vraag. En het antwoord op die vraag is moeijelijk te geven. Er blijkt nu reeds, dat er meer leden, dan men zelfs verwacht hadhet beginsel der voordragt of het ont werp zelf goedkeuren, doch de verdere loop der beraad slagingen en de aanneming of afstemming der wijzigingen die zullen worden voorgesteld, zullen waarschijnlijk over het lot van deingediende wet beslissen. Het is uit de ge- houden discusien op nieuw gebleken, dat het vraagstuk, thans in behandeling, zeer moeijelijk en van zeer teederen aard isdat sommigen de vaststelling eener wet ten eene- male in strijd achten met den geest en den letter der Grondwet, maar dat de meeste leden van een tegenover- gesteld gevoelen zijn, hoezeer alien hun oordeel over dat ontwerp zelf nog niet hebben uitgesproken. Er zijn thans in de Kamer vier oud-ministers van 1848 gezeten. Het zijn de minister van justitie, de lieer Donker Curtius, en de heeren de Kempenaer, van Bosse en Rijk. Wjj twij- felen er niet aandat zij hun gevoelen over de toen plaats gehad hebbende Grondwets-herziening zullen kenbaar maken. Wij stellen daarop hoogen prijs, ten einde het blijke, of het de zin de geest, de bedoeling van den grond- wetgever in 1848 is geweest, om aan de kerkgenootschap pen die onbepaalde vrijheid toe te kennenwelke thans voor hunne organisatie, als anderzins, wordt verlangd, dan wel of het meeste wat er toen gezegd en geschreven werd niet meer bijzonder sloeg op de at'-chaffing van het regt van placetwelke afschaffing de Katholijken gedurende jaren hadden verlangd en waartoe in 1848 werd besloten. Buiten het grondwettig vraagstuk, is er een ander punt dat vooral in aanmerking komt. Dat isof er in het ontwerp eenig artikel wordt gevonden, dat tot het weien der godsdienst overal en ten alien tijde mogt behooren Zeer te regt lieeft de heer Blaupot ten Cate zijne goed- of afkeurende stemover het ontwerp uit te brengen daarvan doen afhangen. Reeds vroeger hebben wij het gevoelen voorgestaan, dat de vrijheid van godsdienst, bij de Grondwet gewaarborgd, in het gewijzigd ontwerp niet aangerand en dat daardoor geene inbreuk op het wezen van eenige godsdienst gemaakt werd. Zoo nu de grond- wettigheid overtuigend mogt worden aangetoond en zoo de vrijheid ongeschonden bewaard blijftdan kunnen wij in de aanneming van het ontwerp geen zoo groot bezwaar zienen dan deelen wij den wenschdoor onzen afge- vaardigde, den heer Wintgens, geuit: dat deze wet tot verzoeningsteeken moge strekken tusschen de partijen i) als eene beeindiging van onvoorzigtig opgewekte ver- i) deeldheid." De Grondwet deelt een brief mede, door den heer van Zuijlen van Nijeveltoud-minister van Buitenlandsche Zakenaan den voorzitter van de Tweede Kamer der S. G. geschreven, waarin deze opkomt tegen de zinsnedein de Nota van den kardinaal Antonelli vervatdat het Pau- selijk Gouvernement in heft bezit zou zijn van stellige documentenwaar- „uit blijkt, dat eene voorafgaande mededeeling van de voorgenomen or ganisatie der R. K. kerk, aan verseheiden leden van het Ministerie, „dat op 19 April is afgetreden, gedaan is." De voormalige minister houdt vol, dat, omtrent de voorgenomen organisatie, het strengste ge- heim te Rometot het laatste oogenblikis bewaarddat hem door den gezantomtrent deze zaakniets is medegedeeld dan hetgeen hijnu en danbij wijze van gerucht of langs zijdelingsche wegente weten kwam dat hem evenmin door den Pauselijken Internuntius te Js Hage eenige mededeeling is gedaan, hetgeen o. a. blijken kan uit de verpligting, waarin hij zich heeft bevondenberigten te Rome ontvangenomtrent gesprek- ken, die met hem zouden zijn gevoerd, te logenstraffenen dat hjj in- middels in deze volslagen duisternis en steeds de verwachte mededeeling te gernoet ziende, niet verzuimd heeft de aandacht van den gezant te vestigen op punten die hemin verband met de onvolledige en zijde lingsche berigten, die tot hem kwamen, behartiging schenon te verdienen. Z. M. den Koning zal zich den I September naar het karap te 9 Zeijst begeven. Z. M. de Koning zal zich den 14 September aanstaande, na het kamp van Zeijst bezocht te hebben, de stad Utrecht met een bezoek vereeren en daar eenige dagen vertoeven. Uit Bern wordt geschrevendat H. M. de Koningin der Nederlan- den, bij gelegenheid dat zij die stad passeerde, door de regaring met bijzondere eerbewijzen verwelkomd is. HH. KK. HH. prins en prinses Heudrik hebben den 12 dezer de residentie verlaten en zich naar Luxemburg begeven. H. M. de Koningin-moeder heeft zich, in den n&cht van den £9 op den 30 Julij jl.per extra-trein, van St. Petersburg naar Moskou In de residentie zijn aangekomen en aan h&e£ de V Ewr< afgestapt HH. KK. HH. de keurvorst van Hespfn-Kassel"drf'prmsefc Hanau, zijne geraalin en de prinses Maria, HD. dochtexreizende den naam van graaf en gravin van Schaumbofojji* vergezeld zienlijk gevolg, in het geheel be9taande uit .26 personen. Z. K;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 1