fiuitenlandsch Overzigt. fauiilie hebben zich naar het grout stedelijk badhuis te Scheveniugeu be- geven om de baden te gebruikenalwaar zij tot het e.inde dezer raaaud zullen verblijven. - Bij de Tweede Kamer der Staten-Generaalzijn dezer dagen 205 adressen iiigekoinenhoud'ende aandrang op de aaaneming of beschou- wingen. ten voordeele van het aanhangig wets-ontwerp tot regeling van het toezigt op de onderscheidene kerkgenootschappen. Aan het hoofd dier adressen bevond zich een van de Algemeene Synode der Hervofmde kerk, die later gevolgd werd door een adres van de reunie der Waalsche kerken. De adressen zijn uit meest al de provincien toegezonden. Daar- entegen zijn er 70 adressen ingekomen, houdende bezwaren .tegen de voorgedragene wet. Het eerste adres van dien aard was dat van den aartsbisschop J. Zwijsen en vier andere R. K. bisschoppen. Ook die adres sen zijn uit alle provincien aan de Kamer ingezonden. De boekhandelaar H. A. M. Roelants te Schiedam zal uitgeven een werk, getiteldHandelingen van de Regering en de Staten-Generaal over de Grondwets-bepalingen nopens de godsdienst; de organisatie der kerkgenootschappen en meer bijzonder die der R. K. kerk en het staats- toezigt op de kerkgenootschappen. Dat werk zal behelzen eene volledige verzameling van al de officieele en verdere belangrijke stukken en rede- voeringen over die onderwerpen, zoo mede over de wets-voordragt om- trent de kerkgenootschappen. Dit werk zal worden gesplitst in drie afdeelingen: le. Afd. De Handelingen van de Regering en de Staten-Generaal over het zesde hoofdstuk der Grondwet van 1848 van de Godsdienst). 2e. Afd. De organisatie der kerkgenootschappen in 't algemeenen meer bijzonder de Roomsch-Katholijke kerkregeling met wat verder daar- mede sedert Maart jl. is voorgevallen of daarover verhandeld. 3e. Afd. De geschiedenis van het op dit oogenblik aanhangige wets-ont werp tot regeling van het toezigt op de onderscheidene kerkgenootschappen. Men berigt, dat de hoofd-commissietot oprigting van een metalen standbeeldter eere van Lourens Janszoon Costerden uitvinder der Boek- drukkunst, ten behoeve dier vaderlandsche ondernemingvan wege het bestuur der Vereeniging tot bevordering van de belangen des Boekhan- dels, ontvangen heeft de belangrijke door vele leden bijeengebragte som van zes honderd gulden, in welke gelden tevens begrepen is eene bij- drage, geleverd door de typographische vereeniging gevestigd te 's Bosch. De Oostersche zaak heeft eindelijk behoudens nadere onderhan- delingen van meer vredelievenden aard, hare beslechting erlangd: ook Turkije 2s tot het voorstel van schikking toegetredenzonder op eenige wijziging te staan. De Porte heeft die toetreding doen ver- gezeld gaan van verzekeringenwelke van de meest vriendschap- pelijke gevoelons getuigen. Uit een gevoel van diplomatisehe wel- levendheidzal Turkije een gezant naar Petersburg zenden om den Czaar mededeeling te doen van zijn besluit. In Engeland hebben er den 12 weder woordenwisselingen over de Oostersche aangelegenheden in het Parlernent plaats gehad. cJ^ord Malmesbury heeft de houding, door Rusland in deze geheele *zaak aangenomengrootelijks toegesehreven aan de taal der Engel- sche pers tegen den Pranschen keizer, waardoor Rusland in de meening is geraaktdat er geen opregte zamenstemming tusschen .de beide groote volken van het Westen bestond. Die meqping moet versterkt zijn door de redevoeringenwelke twee der ttigen- woordige Kngelsche ministers in der tijd tegen den keizer der Fran- schen hadden gehouden. Hij voor zich heeft altijd eene innige overeensteniming met Frankrij voorgestaanen had wel gewenscht dat de vloten van beide landen vroeger krachtiger houding hadden aangenomen: dan hadde men de langdurige onzekerheid in dezen voorkomen. De minister van buitenlandsche zaken, graaf van Clarendon, gaf te kennendat hijbij de voortdurende ondcrhandelingenin geen bijzonderheden kon treden maar dat het uitzigt op eene vrede- lievende uitkomst daarvan bestonddat de meest hartelijke over- eenstemming met Frankrijk in de geheele zaak had geheerscht dat er geen stap gedaan was, zonder met Frankrijk te raadplegen: dat de indruk, over eenige woordenaan tegenwoordige ministers ontvallenvoor lang verdwenen was; en dat het zich liet aanzien, dat de schikking eerst in eene Fransche nota voorgeslagen die zou zijn, waarop de zaken van het Oosten zouden worden geregeld. Daarin was niets strijdigs met Turkije's onafhankelijkheid gelegen. Eenige leden vnn het Hoogerhuis waren van meeningdat de re gering krachtiger had kunnen en moeten optredenwaarop lord Aberdeen het woord opvatte, om te verklaren dat men met de gegevene voorloopige inlichtingen genoegen kon nemen, daar zij het uitzigt op eene goede en eervolle schikking openden. Nu ook de Porte is toegetreden, zullen de Britsche ministers wel geen bezwaar ruaken den geheelen loop van zaken bloot te leggenhetgeen lord J. Russell in het Lagerhuis verklaard heeft. Voor 't overige is de aandacht in Engeland genoegzaam uit- sluitend in de jongste dagen gespannen geweest op de groote scheeps-vertooningwelke den 11 voor en eenige mijlen van Spithaedin zeeheeft plaats gchad. De inagtige vlootaldaar dezen zorner vereenigd, met het doel omingeval onverhoopt de zaken in het Oosten eene ongnnstige wending hadden genomen; eene belangrijke rol in de Noord- en Oostzeeen te spelenonder- ging eene groote moustering voor H. M. de koningin, in tegen- woordigheid van de ministers, leden van het Parlernent, vreemde gezanten en duizende toeschouweis aan boord van tallooze schepen en aan wnl. Er had een groot spiegelgevecht tusschen dat 25tal grootere en kleinere oorlogschepen plaats, de bewegingen zoojuist al wel uitgevoerd de losbrandingen uit meer dan 1100 stukken, waaronder vele 68ponders, het gevlag en gejuich, zette aan dit 8chouwspel eene bijzondere levendigheid bij. Men gevoelde daar- b\j en de dagbladen geven den weerklank van dat gevoel dat het hier de vermogende kracht gold, waarop Brittanje's in- vloed en magtzijn onafhankelijkheid, zijn ver uitgestrekten scep ter ter zee ste'unt. Daarbij was men doordrongendat het de achroefschepen zijn, welke bij volgende mogelijke krijgs-gebeurte- nissen de voornaamste rol zullen spelen dat de zeilschepenja de stoombotcn" met raderkasten daarbij geheel en al ten achter liggen •n Engeland welgedaun heeft, zich de langdurige vredes-tijd ten nutte te maken, om zich in dat opzigt te versterken, eene geheel nieuwe goort vloot te scheppendaarby gebruik makende van alle nionwe uitvindingen en ontdekkingen van den jongsten tijd. (On- der anderen ook voor Nederland mag dit schouwspel iiiet ijdel zijn geweest.) In Frankrijk maakt men voortdurend vele toebereidselen tot de groote feesten op den 15 dezer. Men verhaalde altijd, dat er bij die gelegenheid een of andere buitengewone maatregel zou geno men worden. Welligt, dat .eene verzachting van het lot der ballin- gen wordt bedoeld. Als een voorlooper daarvan schijnt althans te strekken een besluit, waarbij den heer Baze wordt toegestaan in Frankrijk terug te keeren. Uit Duitschland wordt gemeld, dat Pruissen aan de Tolvereeni- ging den voorslag zal doen om de inkomende regten op ongepelde rijst te verminderen, en wel van 20 tot 15 silbergr. per centenaar. Die bepaling zou zich zelfs uitstrekken tot rijst, die slechts van den buitensten bolster ontdaan is. De maatregel schijnt bepaaldelijk in het voordeel van Keulen te moeten strekken, en vele stemmen uit Zuid-Duitschland gaan daartegen op. Den 10 Augustus is, in de kapel van Schoenbrunn te Weenen, bij volmagt het huwelijk gesloten tusschen H. Keiz. H. de aarts- hertogin Maria Henriette en Z. K. H. den hertog van Brabant kroonprins van Belgiewerwaarts de aartshertogin den 14 zou a er- trekken. HI), zal op hare reis een bezoek aan het hof van Wei mar afleggen. Uit Denemarken verneemt men met blijdschap, dat de cholera al daar thans haar hoogste punt bereikt heeften in hevigheid begon te verminderen. In de hoofdstad waren van do 6467 aangetaste personen niet minder dan 3478 overleden. Bij de mogelijke gebeurtenissen in het Oostenhad Zweden het reeds van zijn belang geacht zich met Denemarken te verstaan over het aangaan van een verbond tot gewapende onzijdigheid gelukkig zal het nu zoo verre niet behoeven te komen. Er open- baart zich in Zweden voortdurend veel strijd over den wassenden invloed van Rusland. De Prutssische regering houdt zich thans bezig met het bera- men van maatregelen, om Koningsbergen doormiddel van een spoor- weg met de Russische grenzen te verbinden. In Zivitserland eu Italie mede nieuwe concessien tot spoorwegen vooral in eerstgemeld land is men ijverig werkzaam om de eens' opgevatte plannen van dien aard door te zetten. De tijdingen uit het verre Oosten zijn van geen belang ontbloot. De koning van Ava was eenigzins meer tot onderwerping geko- men. Hij heeft althans bevel gegeven do Britsche troepen niet meer te hinderen, verder alle gevangenen vrij gegeven, doch wilde voor- eerst nog geen verdrag aannetnen. De handel in Britsch-Indie was slap. Uit China verneemt men voortdurend van de nitbreiding van den opstand. De keizerlijken maakten wel aanstalten om Nanking te hernemen, doch zij aarzelden daarin blijkbaar. De opstandelingen daarentegen hadden meer dan ooit het oog op de hoofdstad des Hijks, Peking, geslagen. Zoo men weethebben zij te Shanghai mededeelingen aan de Europesehe gernagtigden gedaan, en men verzekert, dat een hunner hoofden Pewangket, bekend als een beleidvolschrander man, naar Europa zal worden gezonden, om aldaar den juisten staat van zaken te doen kennen en natuurlijk om aldaar steun voor den opstand ty zoeken die onder de vreemd- ste van het tegenwoordig tijdsgewricht behoort. De tijdingen mt Amerika zijn in zoo verre van aanbelang, dat het meer en meer blijktdat Santa Anna, dictator van Mexiko van een ontwerp zwanger gaat, om even gemeld land weder op eene of andere wijze aan Spanje in handen te spelen. Men heeft, bij zijn vertrek uit Cuba, wel van zoo iets bij geruchten gehoord', doch sloeg daar weinig geloof aan. Thans wordt er meer bepaal delijk op teruggekomen. Men beweert, dat hij zoeken zou Mexiko onder de bescherming van Spanje te stellen. Hij zou daartoe, in de eerste plaatsop de hulp van Cuba rekencn. Maar hij vergeet daarbij welligtdat dit laatstgemeld eiland meer dan ooit aan aan- slagen uit de Vereenigde Staten blootstelt. Hoe 't zij men is be- nieuwd te vernenicn hoe de dictator het zal aanvangen, om het evenbedoeld ontwerp te verwezentlijken. In Buenos-At/res wordt nog voortdurend gestreden. Het natio- nale congrcs, te Santa-Fe vergaderd, heeft eene Staatsregeling voor den Bond aangenomen, welke veel naar die der Ver. Staten zweemt. Urquiza heeft haar aangenomen, doch het is niet waar- sohijnlijk dat Buenos-Ayres er genoegen in zal nemen, zoo lang Urquiza de stad van de zeezijde blijft belegeren. Bij eenen blik op de gebeurtenissen der wereld, komen door de stoomgemeenschap, die de afstanden als 't ware doet verdwijnen landen en oorden in aanmerking, welke men eene halve eeuw ge- leden Iouter aan het gebied der wetenschap overliet, en waarvan men alleen gewag maakte, als het reisbeschrijvingen van Tasman. Bougainville of Cook gold. Thans daagt eene geheele Europesehe maatschappij achter de Indische eilanden opginds in Australia werwaarts telken maand duizende landverhuizers heenstroomen uitgelokt door het ruime, vruchtbare land, het klimaat en vooral de goud-ontginning. Reeds is er te Sidney sprake van het zen den van gevolmagtigden naar het moederland, om de instellingen naar de tegenwoordige omstandigheden te regelen.Van de Zuid- zee-eilanden meldt menals gold het eene verbindtenis in onze na- buurschap, dat de oudste dochter der koningin van Otaheite, Pomare die eenige jaren geleden zoo veel van zich deed spreken door hare brieven aan koningin Victoria, in het huwelijk zal treden met den koning der Sandwich-eilanden. Van die verbindtenis wacht men veel goeds voor de uitbreiding van het verkeer met Australie en Amerikadaar die eilanden als zoo vele door de natuur aangewezen statien worden beschouwd, en de zorg der regeringen aldaar er op uit is ze het nog meer te doen worden. „Het weroldverkeer zal echter eerst regt een nieuw tijdperk in- tredenwanneer een kanaal door de landengte van Panama wordt gegravenzoo spreekt de gryze van Humboldt in een brief, dien h\j dezer dagen aan ondernemende Engelschen heeft geschreven om hun den weg daartoe gemakkelijker te maken. PS. De aartshertogin Maria Henriettethans hertogin van Bra bant, is den 11 uit Weenen naar Belgie vertrokken. In Frankrijk zijn bij gelegenheid der feesten van den 14 eu 15 dezer, eenige guustbewijzeu toegekend, doch geene terugroeping van ballingen. Uit Buenos-Ayres meldt men dat de burgeroorlog ten einde spoedt; daar Urquiza door een deel der zijnen verlatennaar Engeland zou wijken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 2