Binnenlandsche Be rig leu. Carga-Lijsten SCHIEDAM, 16 Augustus 1853. LI. Vrijdag, werd alhier, na afloop der gewone exer citie, door IIH. Officieren der dd. Schutterij<u enkele oud-officiereneen feest gevierd, ter herinnering aan den 12 Augustus 1831 de dag der overwinning bij Hasselt en Leuven. Men vereenigde zich daartoe in het gebouw Mu sis Sacrum, waar de avond genoegelijk doorgebragt, en met een vriendschappelijken maaltijd besloten werd. De heer H. Steenberg Jz., Predikant te Dirksland, en als zoodanig bij de Ned. Herv. gemeente alhier be- roepen, heeft dat beroep aangenomen. Den 11 dezer is door de directie, namens de geza- menlijke deelgenooten van den molen de Eendragt, aan J. Hoekbaas van gezegden molenbij gelegenheid dat hij 25 jaren die betrekking vervuld bad, een geschenk in zilver gegeven. Onder de 205 adressendie Dingsdag, 9 dezer, bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn ingekomen, ten voordeele van het aanhangig wets-ontwerp tot regeling van het toezigt op de onderscheidene kerkgenootschappen merkte men op een adres van den kerkeraad der Nederd. Hervormde gemeente te Schiedam en een van den kerke raad der Evang. Luth. gemeente aldaar. De Gemeentestem deelt het belangrijk rapport mede, dat in de zitting van den Gemeenteraad van Schiedam, van 29 Julij jl. werd uitgebragt over de bedenkingem van Ged. Staten ten aanzien der wijze van inzending der door dien Raad op 29 April te voren vastgestelde verordening, re- gelende de breedte en diepte, waarop de wateringen en heinslooten, in het West- en Oost-Frankenlandhet Zui- dergors en het Galgoord moeten gehouden worden (Men zie dat rapport in de Handelingen van den Gemeenteraad van Schiedam, bladz. 13). Na die mededeeling laat er het bedoelde blad op volgen: De Iiedactie deelt volkomen het gevoelen in voormeld rapport ontwikkeld. De quaes- tieuse polders of liever buurten toch, zijn uitsluitend ge- legen binnen het gebied der gemeente Schiedam, en mits- dien ook de wateren en slooten in die polders. Het zijn dus hier vaarten, aan de Gemeente behoorende, vallende in de termen van art. 230 der Gem. Wet. Bovendien heeft de regeling der breedte en diepte op de bedoelde wateren en slooten geen den minsten invloed op de wateren en we- gen buiten de Gemeentewelke daarmede volstrekt in geen ander verband staandan alleen dat een der tuinslooten trouwens van zeer weinig beteekenisvoor een gedeelte dient tot grensscheiding tusschen de gemeente Schiedam en Kortland c. a.en die sloot door de nieuwe regeling geene verandering ondergaat. De plaatselijke wetgever is dus o. i. allezins bevoegd het betrokken onderwerpals zuiver huis- houdelijkbij plaatselijke verordening te regelen. Eerst danwanneer de wateren in quaestie waren gelegen buiten de Gemeente, of de regeling hunner breedte en diepte van invloed zou kunnen zijn op de wateren en wegen buiten de gemeente, zou er kunnen worden gedacht aan een wa- terschap in den geest van art. 192 der Grondwet en daar- uit voortvloeijende artikelen der Provinclale Wet." Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland hebben be- kend gemaakt, dat bij de verkiezing voor ddn hoofd-inge- land en acht hoofd-ingelanden-plaatsvervangers, op den 5 dezer, de navolgende benoemingen gedaan zijn: In het le. district, tot hoofd-ingeland de heer J. W. Schuurmanen tot hoofd-ingelanden-plaatsvervangersde heeren Jhr. Mr. J. H. Caan van Neck en Mr. R. J. M. de Graaff. In het 2e. district, tot hoofd-ingeland-plaatsvervanger de heer G. G. Marray. In het 4e. district, tot hoofd-ingelanden-plaatsvervan- gers, de heeren Mr. J. Steur van Yryberghe de Coningh en G. B. Emants. In het 5e districttot hoofd-ingeland-plaatsvervanger de heer J. van Woerden. En in het 6e. district, tot hoofd-ingelanden-plaatsvervan- gers, de heeren C. Ripping en T. Notenboom. Op last der directie van de Internationale Telegraaph- Compagnie is de directe verbinding met Engeland aange- kondigd. Telegraphische tijdingen kunnen thans verzonden worden van 's Gravenhage naar alle steden van Groot- Brittannie, en vice-versa, tegen betaling van J 4.50 voor elke tijding tot 20 woorden, en 25 centen voor elk woord daarenboven, of /2.25 voor elke 10 woorden boven de eerste 20 woordenbestelloon daaronder niet begrepen. Daar de Internationale Telegraaph-Compagnie geene telegraphi sche verbindingen verder dan 's Gravenhage heeftzoo kun nen de tijdingen van daar verzonden worden per Rijks- tekgranpb of per audere middelen van vervoer, l#r ketizs van den atzender. In alle gevallen zullen de daarop val lende onkosten gevoegd worden bij het te berekene bedrag voor de Internationale Telegraaph-Compagnie. Voor na- dere inlichtingen gelieve men zich, mit gefrankeerde brie- ven, te adressereri aan den secretary der Internationale Telegraaph-Compagnie. De Staatsraad, Commissaris des Konings in de pro- vincie Zuidholland heeft, bij aankondiging van 10 Augus tus jl.ter kennis van de daarbij belanghebbende maat- schappijen en concessionarissen van stoombooten gebragt. dat eerlang zal worden aangevangen met het ligten van eene in de rivier de Nieuwe Maas aan de plaat vddr het Kralingsche Peer gezonkene aaken het mitsdien nood- zakelijk wordt geachtomzoowel ter voorkoming van ongelukken, als ter bevordering hunner eigene belangen, gedurende den tijd, dat men met voorzegde werkzaarahe- den zal bezig zijnde stoombooten aldaar ter plaatse slechts met halve kracht te doen varen. •f Vlaardinoen. Binnengekomen schepen van de Noordzee de Jonge HermannusStuurman Pr. Verweij, met 6 last 4 ton; aan IJver Vruchtbaar, St. Gt. van Noord, met 4 last 9 ton; Cornelia Maria, St. Jn. Bos, Jr.met 5 last 1 ton; de Hoop, St. Jan Boon, met 4 last 12 ton; de Noordzee St. Ok. Liscet, met 7 last 2 ton; m de Toekonist, St. lis. Sehouten, met 8 last; de I'ernieutode Hoop, St. Jan Verweij, met 6 last 7 ton; de Vrouiv Petronella, St. Cs. van der Windtmet 5 last; Naaldwijic, St. Pr. van Alewijn met 4 last 1 ton; Vlaardings Hoop, St. Jn van Zwieten, met 4 last i ton; de Zwerver, St. Jb. van Toor, met 2 last 12 ton; de Jonge IVouter, St. Jb. Schenk, met 3 last 6 ton, 'a Land* Welvaren, St. W. Sehoutenmet 5 last 2 ton. Brielle, 12 Aug. Gister avond ten 11 '/2 ure werd het grootste deel der ingezetenen in hun' eersten slaap ge- stoord door het onophoudelijk slaan der klap, klokgeklep en het akelig geroep van brand; als door den slag eener tooverroede werden onze stille straten met menschen ver vuld, die zich naar de plaats des ongevals spoedden. De brand was ontstaanwaarschijnlijk door onvoorzigtigheid bij het blusschen van het licht in den winkel van E. Bobbe in de Voorstraat alhier, alwaar ook lucifers, wol en reuk- wateren verkocht worden. Men was denzelven spoedig meester door het naar buiten werpen der brandende voor- werpen door eenige onverschrokken en wakkere menschen- vrienden, zoodat reeds voor 12 ure het gevaar was ge- weken en men zich verblijden kon met den schrik te zijn vrijgekomen. Hellevoetsluis 15 Aug. Zaturdag morgen geraakte een kind van 6 jaren in het kanaal vali Voorne, nabij deze plaats, zonder zulks door iemand schijnt opgemerkt te zijn. Het werd echter spoedig gemist, doch te vergeefs in den omtrek gezocht. Later werdt het lijkje opgevischt. 's Ha.ge, 15 Augustus. Z. K. H. de prins van Oranje, vergezeld van HD. GouverneurJhr. Casembrootis heden van zijne reis naar de provincien in de residentie terugge- keerd, en heeft zich van hier weder naar HD. instituut te Noordheij begeven tot het hervatten zijner oefeningen. Thans kan men met zekerheid meldendat de mu- zijkkorpsen bij de regementen infanterie weder zullen wor den geformeerd en wel dat bij elk regement een kapel- meester en zeven muzijkanten zullen worden aangesteld en zooveel dleves, als noodig zullen worden geoordeeld. In de zitting van de Tweede Kamer der Staten- Generaal van heden is, onder andere adressen, ook inge komen een adres van J. Theunissen, c. s.concessionaris sen der schippersbooten tusschen Rotterdam en Nijmegen, zich beklagende dat eene andere boot van van der Heiden c. s., tusschen Schiedam en Emmerikmede te Nymegen overnacht. De commissie stelt voor, omtrent dit adres over te gaan tot de orde van den dag. Hierover ontstaan eenige discussion tusschen de heeren van der Brugghen Bieruma OostingThorbecke en van Lijnden waarna de conclusie der commissie met 46 tegen 4 steramen wordt aangenomen. SCHIEDAM. DANTZIG. Catharina Sophia, kapt. J. Spanjer, 2504'/, schepel tarwe. P. Loopuyt C". KUNDA. Anna Agatha, kapt. J. Klingen24 laat rogge en ST last gerst. P. Loopuyt C". LIBAU. Geertruida, kapt. Ph. N. Hnizing1174 tschetw. Qerst. C. F. Ris. LIBAU. Anna, kapt. J. J. Neeser, 115 laat Gerst. Ordbr. LIBAU. Amaliakapt. J. G. Hove, 500 tschetw. rogge. J. H. van Gent. RIGA. Alida, kapt. T. T. Harding, 420 tschetw. Rogge, 740 tschetw. Gerst. Order. RIGA. Tananger, kapt. A. Socndser, 285 tschetw. rogge. deGroot Roelants C°, 520 tschetw. rogge, J. H. vau Gent. RIGA. Geertruida Speelman, kapt. A. L Spoelman, 925 tsvhelw. rogge. J. H. van Gent.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 3