Buitenlandsch Overzigt. I) in ne ii land sell e Kerigten. Garga-Lijsteii Marktberigten. Zitting van Dingsdag 23 Augustus 1853. Art. 2. Het amendement van den heer Godefroistrekkende om, als 2e. alinea by het art. te voegen. „Alleen in het belang der openbare orde en rust kan die toestemming geweigerd worden" wordt aangenomen met 56 tegen 12 stemmen. Tegen de heerenj: Bots, Hengst, ten Cate, Zijlker, Sloet, Storm, Thorbecke, Bos- scha, de Poorter, Dommer, van Hoevell en Reinders.Het amen dement van den heer Elout strekkende om de le. al. van het art te lezen als vcdgt: Vreemdelingen aanvaarden geene kerkelijk'- bediening dan na daartoe onze toestemming te hebben verkregen wordt aangenvmen met 45 tegen 23 stemmen. Tegen de heeren: van Deinse, de Kempenaer, VVesterhoff, de Poorter, van Hoevell, v. d. Poel, Taets van AmerongenReinders, Dirks, Bots, Hengst, ten Cate, Zijlker, Hoffman, Sloet, Storm, Thorbecke, Hugenholtz, v. Eck, Slicher, Wintgens, Rijk enHet geheele art. wordt met 43 tegen 25 stemmen aangenomen. Tegen de heeren: Winters- hoven, Beeus. Reinders, Strens, v. Lennep, JespersBots, Hengst, ten Cate, de Lorn de Berg Luybcnvan NispeuZijlker, de Man, MeeussenSloetStorm ThorbeckeHugenholtz v. Eck Groen van Prinsterer, Westerhoff, de Poorter, Dommer en van Hoevell. Het aangenomen art. luidt dus als volgt: „Vreeindelingen aanvaar den geene karkelijke bediening, dan na daartoe onze toestemming te hebben verkregen." „Alleen in het belang der openbare orde en rust kan die toe stemming geweigerd worden." Art. 3 De heer van Asch van Wijclc stelt op dit art. een amend, voor, daartoe strekkende, om in de laatste zinsnede achter het woord titularissente stellen: en met aanduiding van het kerk- genootschap, waartoe zij behooren." Hij meent, dat het strekken zalom alien naijver en twist tusschen de kerkgenootschappeu te vermijden. Hij acht het wenschelijkdat men bij het bezigen van de titulatuur ook aanduidde tot welk kerkgeuootschap iemand be- hoorde. De aanleiding tot voorrang moet worden weggenomen. De heer Strens mcentdat het art. zijn gevoelen bevestigtdat de inhoud van dit outwerpniettegenstaande het eene strafwet geldt, van zeer onbestemden aard is. De Minister van Justilie heeft het artikel toegelichtmaar zag zich tot zijn leedwezen verpligt, het amendement van den eersten spreker te bestrijden. Het tweede lid van hot art, is er juist bij- gevoegd, ten einde alle verwarring voor te komen. De voorge- stelde bijvoeging zou den Staat een gezag geven, dat dezen vol- strekt niet aangaat. Ter verduidelijking van het 2e lid brcngt de minister eene kleine verandering in de 2e al. van art. 3, door te veranderen het woord na in met. De heer van Asch van Wijclc, heeft zijn amend, nog uader toegelicht. De heer van Eck ziet het nut en de noodzakelijkheid of doelmatigheid van het art. niet in. De beraadslagingen worden gesloten. Het amend, wordt verworpen met 49 tegen 19 stemmen. Voor de heeren: Taets van Amerongen. Engelen, van Reede van Oudtshoorn, Baud, van Asch van Wijck, lioifman, van Heiden Reinestein, GroenRijk, Elout, van LijndenSchimmelpenninck van den Oije, van der Veen, de Kempenaer, van Rappard, van der BrugghenStolte, Hoekwater, en van der Poel. Het art. 3 wordt aangenomen met 42 tegen 26 stemmen- Het aan genomen art. luidt als' volgt: „De titulaturen in de kerkgenootschappen nan de bedienaren der openbare godsdienst toegekend, geven noch ten opzigte van het wereldlijk gezag, noch ten opzigte van andere kerkge nootschappen, eenige aanspraak rang of voorregt. „In de aanrakiug met het wereldlijk gezag worden die titulaturen al- leen gebezigd met vermelding van den geslachts naam der titularissen." Art. 4 geeft tot geene discussien aanleiding. Het wordt met 43 tegen 25 stemmen aangenomen. Tegen hebben gestemd de heeren Jespers Bots, Hengst, ten Cate, de Lom de Berg, Luyben, van Nispen, Zijlker, de Man, Meeussen, Sloet tot Oldhuis, Storm, Thorbecke, Hugenholtz, van Eck, van BosseWesterhoff, dc Poorter, Dommer van Poldersveldt van Hoevellvan den HeuvelWintershovenBeensReinders en Strens. Art. 4 is aldus aangenomen: „De ter aanwijzitlg van kerkelijk gebied door kerkgenootschappen gebezigde namen van provincien of gemeenten worden sleclits als van kerkelijken aard beschouwd en hebben gcen vcr- der gevolg. Art. 5 komt in beraadslaging. De buitenlandsche aangelegenheden kunnen ditmaal be- knopt, maar juist daarom op zeer stellige wijze behandeld worden; ook zijn zij niet van belang ontbloot. Turkije is tot de voorstellen der Weenerconferentie toe- getreden. De vrede van Europa wordt thans als verzekerd beschouwd. Frankrijk's keizer is, in die meening, naar Dieppe ver- trokken. Vele spoorweg-ondernemingen, welke op de be- slissing van de Oostersche zaak schenen te wachtcn, zijn thans ingewilligd. In Engeland is het Parlement den 19 gesloten. Uitzigt op 't behoud des vredes, als vrucht van de krachtige po- gingen, door de Britsche regering gezamenlijk met den kei zer der Franschen aangewend; aankondiging van het einde der oorlogen aan de Kaap en tegen de Birmannen; hoop op verhooging van welvaart des rijks. Ziedaar de voor- name onderwerpen, in de aanspraak behandeld, Belgie in opgetogenheid bij den intogt van de jeugdige kroonprinses. Intusschen is de sluiting van het burgerlijk huwelijk eenige dagen uitgesteld, ten gevolge van eene on- gesteldheid dier vorstin, welke aan de vermoeijenissen en de aandoeningen op dien langdurigen togt wordt toegeschreven. Terwijl Oostenrijk's stamhuis aldus weder de oude be- trekkingen met de zuidelijke Nederlanden verlevendigt, is keizer Frans Jozeph dezer dagen verloofd aan eene vorstin uit het Beijersche Iluis, (Prinses Elisabeth, tweede docliter van den hertog Maximiliaan van Beijeren, geboren den 24 December 1837). In Napels heeft de vrees voor gebrek aan granen doen besluiten tot de opening van de havens van dat koningrijk, voor den vrijen invoer van koren, en wel tot het laatst dezes jaars. Het geschil tusschen de Vereenige Staten en Engeland over de visscherijen is nog niet bijgelegd. SCHIEDAM, 23 Augustus 1853. Op Vrijdag, deu 26 dezer, zal de gemeenteraad alhier, eene openbare zitting houden. Door het hevige weder, dat dezen morgen gewoed heeft, is een paard in eene weide nabij deze stad door den bliksem doodgeslagen. Wij lezen in den Precurseur van den 22. dezer: Be- halve de wijziging vroeger reeds door Z. H. den Paus in den kerkelijken eed der bissclioppen gebragt, heeft Z. H. nog twee andere niet minder belangrijke punten ingewilligd. 1°. ten einde de nieuwe forinulen van den kerkelijken eed te bevestigenstaat de Paus toedat de eeden volgens de niet gewijzigde formulen gezworen, beschouwd zullen wor den als gedaan te zijn, overeenkomstig de nieuwe formule, en dat dezelven zullen uitgelegd worden in den zin der ad- ditie vorvat in deze nieuwe formule. Reeds heeft de Pau- selijke internuntius te 's Hage, monsignor Belgrado eene verklaring dien overeenkomstig den 30 Julij aan den mi nister van Buitenlandsche Zaken der Nederlanden over ge- maakt. Deze verklaring is heden bevestigd en bekrachtigd door het Hof van Rome. 2°. de Paus heeft bepaald, dat de bisschoppen den bnr- gerlijken eed van getrouwheid aan den Koning en de wet- ten van den Staat zullen kunnen afleggen. t Vlaakdingen 16 Augustus. Binuengekomen van dc Noordzoe: de goede Verwachting stuuvm. A. Versteeg, met 8 last 4 ton; de jonge AlettaSt. A. van der Windt, met 4 last 5 ton; de jonge Dirk st. P. Ommering met 4 last 4 ton Vlaardings Welvaren St. K. Storm, met 6 last 10 ton. 17 Aug. de Lijnbaan, St. .1. Neelemuat, met 5 last 12 ton; de jonge Maria, St. J. van der Windt, 4 last 5 ton; de jonge Hendril:St. K. Starre, met 6 last 12 ton; Regt door zee; St. K. van der Linden, 3 last 10 ton; de twee Gebroeders st. M. van der Meijden 4 last 5 ton. 18 Aug. Welkom, St. P. Strijbos; met 3 last 11 ton; ITandel en Visscherij. st. L. Boer, 5 last 12 ton, Loterijst. Verschoor, met 4 last 8 ton. 21 Aug. de Eendragt st. M. Kwakkelsteinmet 9 last. *Brielle, 18 Aug. Heden namiddag ten B'/2 ure kwam een boer van Oostvoorn van Tolddo genaamdmet zijne vrouw op een wagentje met een paard gezeten, stadwaarts rijden. Door onvoorzigtigheid bij het wendenliep het paard dat half blind wasde stadsvest in en stortte alles in het water, waardoor de menschen, vooral de vrouw, in hoog zwangereu toestand, in levensgevaar verkeerden. Gelukkig was een melker in de nabijheid, die de vrouw met behulp des mansdie zich zelven reddeuit het wa ter toogaudere menschen inmiddels toegesehotenhielpen hen verder paard en wagen er uittrekken en bragten man en vrouw naar de stadwaar hun dadelijk geneeskundige hulp moest worden toegediend. De man kon des avonds huiswaarts keeren, doch de vrouw was eerst des anderen daags daartoe in staat. De tegenwoordigheid van geest van den melker, een jon- geling, A. "Wessel genaamd, mag liier geroemd worden, door dewelke met Gods hulp, de vrouw aan een gewissen dood werd ontrukt. BREMEltHAVEN. Anna Maria, kapt. W. Roelfs, 11030 sUiks duigen. J. J. Melchers Wz. 4 ledige fusten. Order. LIVERPOOL. Joseph 4" Mary, kapt. I). Prijke 170 tons ruw klipzout. Order. NEWCASTLE. Liberty kapt. W. Cloak 128 chaldr. steenkOrd1 NEWCASTLE. Isabella kapt. R. Swinhoe 86 clialdr. steenk. Orde NEWCASTLE. Margareth, kapt. W. Clark, 63 clialdr. steenk J. J. Loncq Zn. NYBORG. Tjakiena, kapt. J. L. van Sluis, 1065 lonnen tarw. J. A. J. Nolet. RIGA. Olga, kapt E. Sannholm 1325 tsehetw. gerst. Order. WERDER. Enigheden. kapt. J. Hcimaus Cz., 457'/» tsehetw gerst en 195 tsehetw. roggc. P. Loopuyt C». AAN DE BEURS TE SCHIEDAM. 23 Augustus 1853. ROGGE is dezer dagen tot verhoogde pryzen verkocht. 146/, it' Pernau y"268 cont.J 'ilO 6/w.144/, 0? Werder y 264 cont.; 148/, IS Libau f 260 cont.; 146/, Koersche /258 6/w.; 145/, h* dito /254 cont., 256 6/w.; 140/, ffi Archangel /207 1/m.; 144/, VH Kunda /260 cont.; 149/, H.' Libau J'2ti2 6/w.; 145/, ffi Koersche _/'256 6/w.; 145/, ffi Libau f 260 3/m., lator J 258 cont.: 144/, 11' Koersche _/"256 cont.y'258 6/w.; 145/, p. dito y'258 cont., f 260 6/w.; 145/, p. Werder 271 cont. ,_/'273 6/w. GERST met veel kooplust en heden f 2 hooger. 129/1, 130/, p. Koers./219 cont.,/221 6/w.;128/,p. Libau/217 3/m.131/, p. dito J 223 cont., _/225 3/in.130/, p. dito /'221 cont., J'223 G/w., f 224 3/m.; 129/' p. Koersche/219 6/w.,/220 3/m.; 130/, p.dito /219 cont., /221 6/w.; 130/, p. dito /221 cont.; 130/, p. Libau f 223 cont. MOUTWIJN 17 Aug. 22 voor hoogstbenoodigden besteed13 idem /21 naar genoegen te koopen 19 idem J' 20'/i met verkoo- pers; 20 idem /'201/, met zeer goeden handel22 idem 21 goed gevraagd23 Aug./2I*/» met weinig order. JENEVER. 100°/o Amsterd. proet /25s/,, a /26"„ per vat cont. zonder fust en belasting. SPOELING. 17 en IS Aug. J'„50; 19 idem f ,,70; 20 idem /„70; 22 idem f 60 23 idem J „50.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 3