8RANDWAARB0RG-KASTEN EN FORNUIZEN. HAARDEN EN KAGCHELS C a r g a-L ij s t e n Advertentien. -* S0LIED BEWERKTE Hij is tevens ruim voorzien van FIJN GESLEPENE en IN HET VUUR ZWART-GEBRANDE ZANGVEREENIGING Burgerlijke Stand. TARWE. Zeeuwsche 60 A 70 Cents hooger; 123, 125, 127, 129 ffi gocde en puike f 11.60, f 12, /12.40, 12.80, 13.20, J 13.40; 117, 119, 121, 123 ffi geiinge/9.50, 10, J 10.50,/U, 11.50. Van nieuwe was nog weinig ter marktgoed van kwaliteit zijnde, is die tot /12.50, /IS, f 13.50 genomen. Roode Tarwe zeer weinig ter veil en merkelijk hooger verkocht. Vorige week 155, 156/, Si (128, 129 ffi) Bovenlandsche /360,/365; 160/, ffi (132 Si) dito /'380; 160, 161/, ffi (132, 133ffi) Hoogl. Kleefsche/395,/398, y"400; 156/! ft' (129 Si) Rostocker /375 Entrepot; 154/, ffi (127 ffi) Oude Roode Nassan-Dietze /365 idem; 156/, Si (129 Si) Neder- Rhijn ,/365 idem; 157/, Si (130 ffi) Odessa /350 idem; 155, 156/, ffi (128, 129 Si) Witbonte Poolsche /395, 400, /403. lleden: 160/, ffi (132 ffi) Hoogl. Kleefsche /415, /420; 162/, ffi (133/134 ffi) puike dito /440; 161/, ffi (133 ffi) Kleefsche /410; 157/, ffi (130 ffi) Bovenl. f 405152/, ffi (125 ffi) dito f 385; 158/, ffi (131 ffi') dito Ris /410; 157/, ffi (130 ffi) Rostocker 415; 155, 157/, ffi (128, 130 ffi) Witbonte Poolsche /405, 408, /410/420. ROGGE sedert vorige marktdag met belangrijken handelzoo- wel aanzijnde als zeilende; zijnde in do meeste soorten sedert vo rige marktdag 12 a J 15 hooger. Jarige Zeeuwsche /S.50, J 9 Nieuwe dito 8.75, y'9, 9.25, /9.50. Vorige week: 152/, ffi (125 ffi') Fransche/245145/, ffi (119 ffi) Eupatoria/ 235; 148/, ffi (122 ffi) Pruissische/240; 146/, ffi (120 ffi) Odessa /240, later /'244; 144/, ffi (118 ffi) Petersb./236; 142/, ffi (117 8?) Oude Riga /220 Entrepot; 142/, ffi (117 ffi) dito Petersburger 220 idem; 146, 148/, ffi (120, 122 ffi) Koersche en Libau y 275, /280, /282; 145,',ffi (119 ffi) Pernau 282; 140/, ffi (115 ffi) Archangel zeilende y 225, /226, /228, E. balanc. gewigt. Heden: 148/, ffi (122 ffi) Oude Limburger /250; 152/, ffi (125 ffi) Eransche 255144/2 ffi (118 ffi) dito /'240; 146/, ffi (120 ffi) Odessa/243,/245; 146/, Hi (120 ffi) Oude Koningsberger 239 147/, ffi (121 ffi) Knukasische /250 145/2 ffi (119 ffi/ Eupatoria /245; 140, 141, 142, 143/, ffi (115, 116, 117, 117/118 ffi Archangel /233, 235,/237, /240, y'2421/,140, 141/, ffi (115, 116 ffi) dito /225, 226, 230 Entr. GERST, Nieuwe Zeeuwsche en Vlaamsche blijft gevraagd en bij klcinen aanvoer30 Cents hooger; Winter f 6.10, /6.30,/ 6.50. f 6.70. Zomer 5.70, f 6, y'6.20, y'6.40. Vorige week: 129. 130, 131/, p. (104, 105, 106 p.) Koersche en Libau /226,/228,/230,/232. HAVER tot rorige koers weinig gezoeht; /3, y 3.30, f 3 60, /3.90, y 4.20, y'4.50 naar kwaliteit. BOEKWEIT in de meeste soorten J 8, a y'10 hooger. Noord- Brabandsche /23Q,/232, /234, y'236; Mechelsche f 238; Eran sche y'175, /180, /185, /190, y'195, /200 naar kwaliteitalles op 70 N. pond. ERWTEN in Nieuwe soorten meer ter markt en tot vorige prij- zen verkocht. Blaauwe 8, 8.50, /9, y'9.50, /'9.75; groote/10, y'10.50,/ll; Witte y8,/8.50. WITTE en BRUINE BOONEN. Nieuwe nog nict ter markt. Jarige Witte /9.50, y'10.50, 11.50, y 12.50; Bruine /13, J44, /15,/16 ineest nominaal. PAARDEBOONEN zeer weinig ter markt; vonden tot 7.25, f 7 50 koopers. KOOLZAAD met steeds verminderenden aanvoer 3 L hooger Zeeuwsch en Vlaamsch gestort 68, 6R1/,, 69 L; dito zakmaat 66, 67, 68 L naar kwaliteit; Overmaasch in zakken 67, 68 i; Flak- keesch 661/, 671/, L- LIJNZAAD als voren. 114/115 p. Petersb. Morshansky/330. KANARIEZAAD als voren; J 8.20, /8.40, y'8.60. KARWEIZAAD. Geldersch/16,/17. RAAPOLIE 40, 41 LIJNOLIE 32'/, 33'/,. RAAPKOEKEN /75, /80. LIJNKOEKEN 11, /12. MEEKRAP. l)e meeste aanbiedingen waren_heden tot prijzen, die ver boven de markt zijn, zoodat de handel zich tot kleinighe- den bepaalde. Van nieuwe Onberoo/de werden een paar monsters getoond. Racyn werd iets gedaan /23 tot /24. SCHIEDAM. ARCHANGEL. Juffer Garreltskapt. J. J. Koerts, 1695 tschetw. rogge. J. H. van Gent. NEWCASTLE. Rokebykapt. T. Starling, 108 clialdr. steenkolen. A. Koper Zoon. NEWCASTLE. Integritykapt. M. Marsch118 chaldr. steenkolen. A. Koper Zoon. NEWCASTLE. Welcome housekapt. Edward Marshall 312 ton 14 steenkolen. A. Koper Zoon. PERNAU Maria Corneliakapt. H. D. Yoss, 1395 tschetw. rogge. J. G. Beukers. RIGA. Egberdina Anna, kapt. J. A. Schuring, 1500 tschetw. gerst. J. G. Beukers. SAMARANG. Heilige Willebrorduskapt. P. Lommerse, 64 kranj. suiker, 5744 zakken koffij, 790 schuitjes tin, 25 picols sapanhout, 709 bossen bindrotting, 22 kisten mineraal water. N.J H. M. SUNDERLAND. Echo, kapt. S. Williamson, 101 chaldr. steenk. Order. TANGAROK. Jeune Eleonore, kapt. L. Gauttier, 1552 tschetw rogge. J. H. van Gent. Bij den ondergeteekende zyn voorhanden, welke zich onderscheiden door nette bewerking en luxe versierselen. G. J. BERTELS. Schiedam Hooffstr., Wijk CN°. 104. (Nn. 174. BUITENGEWONE REPETITIEop Woensdag 31 Augustus 1853, des avonds ten 7 ure, in het gewone lokaal. (N°. 175. Narnens het Bestuur. H. A. M. ROELANTS. President. *<h* Door A. TER GUNNE te Deventer zijn uitgege- ven en alom te verkrijgen Voor Scholen en Instiluten: 1. BEIJER, Beknopte aardrijksk. beschrijving van het Koningrijk der Nederlanden enzf 0.40. 2. FLEISCHAUER, Noodwendig Ilandb. der Aardrijks- kunde, in verband met de geschied. en natuurl. his- torie, zoowel als met den handel en nijverheid aller natien, 2de uitg. gr. 8°., 470 blj 1.25. (Het goedkoopste en volledigste werk dat over de aardrijksk. bestaat. Een noodwendig Handboek voor iedereen 3. LEMONS FRANgAISES de litterature et de morale, dernier livre de lecture, avee une preface de D. Bomhofe Hz. le. partie (prose) 2e. dd. f 0.80. 4. IDEM 2e. partie (podsie) 2e. ddf 0.60. 5. MELFORD, Engelsch Leesboek, le. stukje, 2e. dr. f 0.40. 6. IDEM, 2e. stukje, 2e. drukf 0.75. 7. TAALKUNDIG HANDBOEKJEof alphab. lijst van alio Nederd. woorden, die wegens spelling of taalkun- dig gebruik aan eenige bedenking onderhevig zijn /0.80. Het veelvuldig gebruik dat van deze werken ge- maakt wordt, bewijst genoegzaam liunne waarde. (N°. 176. SCHIEDAM, 22—29 AUGUSTUS. Gbhuwd: 24 Aug. Johannes Gerardus Blom en Cornelia Etman. - Jacobus Voortman en Naatje Penning. Johannes Wilhclmus Leen- ders en Alida Bornet. 25. Abraham van Wevkhoven en Catharina Helena van der Vehlcn. Bevazlen: 24 Aug. N. Bakker, geb. van der Velden, Z. G. T. Teppers, geb. Kruining, D. 25. F. de Koning, geb. Ruisbroek, I>. 26. A. Mallan, geb. Nanning, Z. 27. J. F. van Wameleri, geb. van der Velden I). W. van der Hoeven geb. de Goederen Z. M. van der Hoeven, geb. Bubberman, Z. 28. II. J. Zoetmulder, geb. BroekmeijerZ.J. M. Oosterhoud, geb. Verbokkem, Z. J. Ro man geb. de Bruin Z. OvjsuLEOEN 23 Aug. C. C. van der Roe ,6 m. E. Klaverdijk I j. 11 m. A. Schuurswed. van J. B. Oostcrlaan69 j. K. de Munnik 9 d. 25. C. H. Grims ,3 m. C. de Vringer, 5 m. H. Kreling, 24 j.A. Meijster, echtg. van G. Vrolijk, 61 j 26. A. P. C. Evers, 1 j. 5 m. E. Ivaltner15 d. A. Spruijt, 4 m. C. J. J. Bras, 5 m. 28. II. Steffens ,8 m. J. Bonefaas, 7. d. 29. D. W. Bouwer4 m. VLAARDINGEN23—29 AUGUSTUS. Geiiuwd 23 Aug. Hendrik den Boogert en Johanna Overslnizen. 24. Willem Voogd en Adriana Ida Kater. Bevallen 22 Aug. K. Don geb. GroeneveldD. 23. A. E. Bag- husgeb. Scholten Z. 24. M. de Willigen geb. Bergwerf, Z. P. van Dam geb. den Breems Z. 27. E. Verbruggegeb. KarraelkD. Oveuledkn 23 Aug. Pieter Figee2 j. MAASSLUIS, 21—28 AUGUSTUS. Gehuwd Geene. Bevai.len 22 Aug. J. van der Hiddcgeb. van der Hoest, Z.23 J. Kaptein, geb. Kruis, Z. 27. F. Keedijk, geb. van der MeerZ. 28. C. Paalvast, geb. van der Voois, D. Overleden 24 Aug. A. Schenkeveldechtg. van H. Paalvast39 j. 25. Maria Stekelenburgwed. van C. Grimmelijkhuizen 55 j. ROZENBURG, 19—26 AUGUSTUS. Gehuwd Geene. Bevaelen: 20 Aug. C. van Staalduijnengeb. van den Hof, D. Oveuleden: 22 Aug. Arij van der Spek17 j. BR1ELLE, 22—29 AUGUSTUS. Gehuwd: Geene. Bevaleen: 24 Aug. A. C. van Bataviageb. van Wouw, Z. N.E. Moerman geb. van't WoutZ. 26. M. van den Berg, geb. Louwe D. 27. S. Wiesebrongeb. van Straten Z. M. Pronk, geb. Oos- terlandZ. Oveuleden 29 Aug. M. E. Hertsworm, 11 w. HELLEVOETSLUIS, 22—28 AUGUSTUS. Gehuwd 24 Aug. M. van Bevere en A. van Diggelen. 26. J. N. Kruger en C. H. Eswilder. Bevallen: 20 Aug. J. van Rheenen, geb. Meuldijk, D.22. A. Vissergeb. KlopZ. 23. M. van Oudenaardengeb. van der Steen levenl. kind. 24. M. C. Gbtz, geb. EikemaZ 25. R. J. van Delft, geb. VermaesI). Overleden 22 Aug. E. Hoek ,5 m. Gedrukt hij H. A. M. ROELANTS te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4