VOOR SCIIIED AH, VLAARDINGEN, MAASSLDIS. ROZENBIJRG, RRIELLE EN HELLEVOETSLEIS. iY. 36. Woensdag, T September. 18-53. NIEUWS- EN ADYERTENTIEBLAD KENNIS6EVING. H. A. JUl. ROELANTS, KENNISGEVING. DE EERSTE KAMER. Binnenlandsch Overzigt. DE MAASBODE. Dit Blad verschijnt geregeld alle Woensda- gen. De prijs is per drie maanden voor Schiedam f-.75, voor VlaardingenMaassluisRozenburg Brielle, Hellevoelsluis f -.90. Voor alle andere steden franco per post f 1.05. Alle Boekhan- delaren en Postkantoren nemen bestellingen aan. UITGAVE VAN TE SCHIEDAM. De prijs der Advertentienis van 1-6 regels -.60, behalve 35 Cents zegelregt voor hetRijk. Alle regels daarenboven 10 Cents. Kapitale letters of vignetten betalen naar de plaats dio zij innemen. Alle advertentien moeten Dings- dag vo<5r een uur ter drukkerij te Schiedam zijn. KorrespondentenJ. A. KANNG1ESSERle VlaardingenWed. G. van der WE1JDENte MaassluisH. G. van STEEDENte llellevoetsluis. Abonnemcnten worden mede aagenomen bij M Schooneveld k Zn.te AmsterdamGebr. flendriksente Rotterdam, en verder bij alle Boekhandelaars en Posldirecteuren. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SCHIEDAM, Gezien het berigt van de Plaatsclijke Commissie van Geneeskun- dig Toevoorzigt alhier van den 2den September 11., waarbij de aandacht wordt gevestigd op de zeer aanzienlijke hoeveelheid van PRUIMEN of zoogenaamde KROOSJES die van ciders alhier worden ingebragt en voor een zeer geringen prijs verkocht wor den met verdere te kennengeving dat het gebruik dier vrucht in groote mate hoogst schadelijk voor de gezondheid is Brengen bij deze het vorenstaande berigt ter kennis van de In- gezetenen, en willen hen tevens uit hoofde van het lioogstnadeelige daarin voor de gezondheid gelegengewaarschuwd hebben om zieh te onthouden van het overvloedig gebruik der bovengenoemde vruchtenen in het algemeen van allerlei zuur of onrijp ooft. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 5den September 1853. Burgemeester en IVethouders van Schiedam C. A. VAN BOL'ES. De Secretaris VERNfeDE. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SCHIEDAM Doen te wcten Dat het Kohier voor de belasting op het Personeel, N°. 5 dezer Gemeente over het dienstjaar 1853/54, door den Heer Commissaris des Konings in ileze Provincie op den 31 Augustus 1853 execu- toir verklaard en op heden aan den Ontvanger der Directe Be- lastingen ter invordering is overgemaakt. Wordende voorts, bij deze, herinnerd dat een ieder verpligt is zijnen aanslagop den bij de wet bepaalden voette voldoen alsmede, dat, van heden af, de termijn van drie maanden ingaat, binnen welken de reclames tegen dezen aanslag behooren te wor den ingediend. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 6 September 1853. Burgemeester en Wetltouders van Schiedam C. A. van BOL'ES. De Secretaris VERNiiDE. Aller oogen zijn thans naar de Eerste Kamer gewend. Wanneer dit n°. het licht zal zien, zullen in die vergade- ring de beraadslagingen over het gewigtig wets-ontwerp tot regeling van het toezigt op de kerkgenootschappen een aanvang genomen hebben. Reeds zijn er vele adressen tegen en ook eenige voor aan de Kamer aangebodendie getuigen van de voortdurende belangstelling der lngezetenen in dat ontwerp. Welke zal de uitslag der stemming zijn, is de vraag, die men van vele zijden verneemt. Wij ge- looven, dat die uitslag niet twijfelachtig kan zijn. Het ontwerp werd toch in de Tweede Kamer van alle zijden beschouwd en de aanneming was er het einde van. Ook de Eerste Kamer zalnaar wij verwacbtende voordragt goedkeuren. Voor- en tegenstanders van het oud of van het nieuw ministerie, vrijzinnigen van verschillende kleuren, Protestanten in onderscheiden rigting en Katholijken zullen zich in de Eerste Kamer doen hooren, het Ministerie zal het ontwerp verdedigen, het zal tegenkantingmaar ook ondersteuning vindenen ten slotte zal het ontwerp worden aangenonien. Dat is onze meening. De meerderheid moge welligt niet zoo groot zijn, als bij de Tweede Kamer, doch dit zal van weinig invloed op de uitkomst zijn, Zoodra het ontwerp do goedkeuring der Wetgevende Magt zal hebben erlangd, zullen alle welgezinden zich voorzeker be- ijveren de spanning en onrust, die nog mogten bestaan, te doen ophouden en de bevolking te doen inzien, dat men haar overdrevene voorstellingen van de ongelukkige wer- king dezer voordragt heeft gemaakt. Neendeze wet zal de vrijheid van godsdienst in Nederland niet vernietigen. Zij zal de vrije regeling der kerk niet aan knellende ban- den leggen. Zij zal niet treden op het gebied en in het wezen der kerk. Zij zal de kerkgenootschappen liunne zelfstandigheid doen behouden, maar zij zal het toezigt van den Staat, overeenkomstig de Grondwet, vestigen. Er zijn van de vaststelling en de uitvoering dezer wet geene ern- stige of ongunstige gevolgen te duchten. Alleen zij, die er behagen in mogten vindende bevolking in eenen verkeer- den waan te brengen of te houden, hopen welligt, dat de wet den grond zal uitmaken tot het doen voortduren van onrust. Hunne hoop worde verijdeld! Intusschen, de Eer ste Kamer onderzoeke de zaak wel. Dit moet ieder opregt vaderlander verlangen. Zij overwege, wat het welbegre- pen en duurzaam algemeen belang van den Staat in dezen vordert. Zij is daargesteld, men verlieze dit niet uit het oog, om in moeijelijke tijden tot dam te strekken voor alle overdrevene eischen, van welke zijde ook afkomstig. Zij ga dus rijpelijk nawat bier het welzijn van Ko- ning en Vaderland medebrengt? Zij toetse het ontwerp nogmaals aan de voorschriften der Grondwet. Zij vol- brenge hare taak naar pligt en geweten. Geen invloed hoe- genaamd werke op de stemming, die zal gehouden worden. Elk lid der Kamer, elk vertegenwoordiger des Volks is volkomen vrij. Met het oog naar boven, en met den af- gelegen eed voor zichbrenge men zijne stem uit. En mogt dan die stemming ten voor- of ten nadeele der wet uitvallenieder gemoedelijk en waarlijk vrijheidlievend man zal haar eerbiedigenals afkomstig van een onafhankelijk ligcliaam, van eene instelling, die tot bolwerk voor den Troon, tot steun van het Volk, tot mede-handhaving der Grondwet, hier te lande gevestigd is! Scdert het uiteengaan van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zet de Eerste Kamer geregeld en onafgebroken hare werkzaamhe- den vOort. Zij heeft in de vorige week achtervolgensmeest met algemeene stemmen aangenomen de volgende wets-ontwerpen 1°.) tot het verleenen van naturalisation2°.) tot opening van eenen nieuwen termijn ter vervulling der formaliteitenbedoeld bij art. 9 der wet van 28 Julij 1850 (naturalisatie); 3°). tot verlenging van den termijn bij art. 293 der gemeentewet gesteld; 4°dat tot aan- vnlling der wet van 1852 betreffende de pensioenen der zee- en Iandmagt; 5°.) dat tot wijziging der wet van 28 Augustus 1851 (bevordering der officieren van de geneeskundige dienst en van de administratie bij de zeemagt); 6°.) dat tot wijziging der wet van 28 Augustus 1851 fpensioenen van de officieren der geneeskundige dienst en van de administratie bij de zeemagtj; 7°.) dat tot goed keuring eener dading tusschen het bestuur der domeinen en de gemeente Genemuiden; 8°.) tot regeling van het fonds van koop- prijzen van domeinen dienst 1852; 9°.) dat tot goedkeuring van een traktaat van vriendschap, handel en scheepvaart met de Rep bliek Costa Rica; 10°.) dat tot wijziging''Jer'iLDpfdstukken^" en VI der staatsbegrooting over 1^52; daiC>j;ot I standhouding van eenige Belgischym^ea.enjwsraiten togdom Limburg; 12".) dat tot afsp^jijDtyan"dGmejnCfl. van een ziekenhuis te Leijden; 13^'~ _j regelinfSV ehoeve

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 1