Binnenlandsche Berigten.| van Noord-Amerika, dat slechts op de nieuwste berigten wachtteom van zijnen ruimen voorraad en nieuwen oogst een gedeelte naar Europa over te doen brengen. In Bel gie, Nederland en Engeland heeft men hier en daar wel eenige streken die geleden hebbendocli over het algemeen eon goed gewas, zoodat, bij eenige droogte, do hoop van den landman ook aldaar niet zou verijdeld worden. Die omstandigheden verschilden hemelsbreed van die in 1847 toen de oogst zoo nadeelig was uitgevallendat men naau- welijks zaaigraan voor het volgende jaar had kunnen win- nen. De vrees had zich echter in Frankrijk en Belgie, waar de schaalregten nog bestaan, van de gemoederen meester gemaakt; van daar in het begin der vorige week eene rijzing, die in Luik zelfs ongeregeldheden veroorzaakte, die men elders in Belgie en ook in Frankrijk duchtte dat na- volging zouden vinden. Doch het gezond verstand der me- nigte, de waakzaamheid der regeringen hebben dit verhoed en het gevolg is er van geweest, dat in de genoemde lan- den de prijzen bijkans allerwege gedaald zijndat in het laatst van Augustus op de Engelsche markten ook prijs- vermindering heeft plaats gehaddat in de eerste dagen van September wel eenige neiging tot nieuwe rijzing aldaar zigt- baar is, doch als het gevolg van den jongsten regen en storm, die thans door gunstig weder achtervolgd zijn. Te Parijs zou den In eene stijging van den broodprijs tot 45 centimes hebben plaats moeten grijpendoch de overheid heeft dien op 40 centimes doen staan blijven, onder nadere verrekening met de bakkers. Op staatkundige gronden wordt dit wel afgekeurddoch van de andere zijde prijst men het, te meer omdat bij de allerwege in Frankrijk en elders heerschende daling het vooruitzigt gewettigd wordt, dat de moeijelijkheid in dezen maar van zeer voorbijgaan- den aard zal zijn. De beschrijvingenwelke men van den graanvoorraad in Odessa leest, alwaar 800,000 mudden tarwe of rogge gereed zijn ter verscheping, hebben niet weinig tot geruststelling bijgedragen. De uitvoeren uit Prnissen, de mindere oogst in Litthaue, Voorpommeren en Westfalen hebben ook aldaar maatregelen van voorzorg doen nemenmen wacht de openstelling van de grenzen voor den invoer in vele Duitsche Staten. Dc oogst van rogge in de provincie Pruissen, Posen en Brandenburg wordt als zeer gunstig opgegeven en, ook te Berlijn wordt de bedruktheid als overdreven beschouwd. Het groote gevolg van de markten in de jongste dagen schijnt te zullen zijn, dat de landen, welke het meeste de rijzing ondervonden hebben, als Frankrijk, Belgie enz. meer en meer tot de vrijheid van handelstelsel, vooral tot afschaffing van de schaalregten op de granen zullen'komen. Een gemeenteraad in Frankrijk heeft daarom reeds een- stemmig gevraagd en dat voorbeeld zal denkelijk door meer- deren gevolgd worden. PS. De keizer van Rusland zal over Warschau naar Ollmutz vertrekken. Het bevestigt zich meer en meer, dat de Oostersche za- ken als beslecht worden beschouwd. De zaak van den Hongaarschen officier Costa moge eenige moeijelijkheid tus- schen Oostenrijk en de Yereenige Staten verwekken, maar zij zal tot geen oorlog voeren. De tijdingen over de graanprijzen worden vooral uit Frankrijk en Belgie, in de jongste dagen, veel geruststel- lender. Men verneemt met genoegen, dat de aardappel- oogst in het zuiden van Belgie zeer gunstig staat, en wel zoodanig dat men in geen tien jaren zulk een rijken voor raad daarvan zal hebben gehadmen berekent dat de op- brengst wel 62 millioen ponden Ned. meer zal zijn dan in de jaren 1851 en 52. In Odessa was de navraag naar granen uit Engeland veel verminderd; voor Fransche en Italiaansche rekening werd steeds gekocht: de markt was matiger. De koning der Belgen en zijn gezin zijn Zondag 11. plegtig te Antwerpen begroet en hebben in de groote zaal van het museum een prachtig banket bijgewoond. 's Avonds was de stad fraai verlicht en werd een grootsch vuurwerk afgestoken. SCHIEDAM, 6 September 1853. In de zitting van den Gemeente-raad van deze stad, heden gehouden, hebbende herkozen en de nieuwbenoemde raadsledende heeren van Bol'esPoortmanMaasPi- geaud en Roelants, na het afleggen der gevorderde eeden zitting genomen. De Raad heeft onderscheidene benoe- mingen gedaanonder anderen tot wethouder dezer stad op nieuw, den heer Mr. K. A Poortman; en tot leden der com- missie van fabrikagie, waarvan de wethouder, de heer Ver- louw voorzitter is. de heeren Vaillant en Nolet. De Raad heeft in deze zitting met algemeene stemmen goedgekeurd, dat de heer ingenieur Fijnje als deskundige door Burg, en Weth. en de commissie van fabrikagie is gehoord (heb bende dezen zich buiten stemming gehouden). Tevens heeft de vergadering met 11 tegen 2 stemmen besloten, dat de declaratie van den heer Fijnje, ten bedrage van f 1000, zal worden voldaan. Burg, en Weth. dezer stad hebben, ten gevolge van het eervol ontslag, aan den heer C. Bezemer verleend, de heeren W. L. Penning tot eersten, J. D. Verlouw tot twee- den en F. A. J. Pichot tot derden klerk ter stads-secre- tarie benoemd. Die benoeming zal met 1". October aan- staande ingaan. Z. M. de Koning heeft Woensdag nacht de reis naar Amsterdam in een uur afgelegdon is aldaar alzoo ten 4 ure aangekomen. Z. M. heeft onmiddellijk de reis voortgezet. Ten 7% ure is Z. M. over Naarden en Soest op de hoogte van het Kamp bij Zeyst aangekomen en aan de herberg de Oude Tempel, uit zijn rijtuig te paard gestegen. HD. heeft zich onverwijld met zijne adjudanten, de majoors graaf van Lijnden en van Heemskerk en den kapitein Schon- stedt, benevens eenige ordonnans-officierennaar gezegd kamp begeven. Nadat Z. M. op het terrein, waar de kam- pereude troepen in bataille stonden gerangeerd, nabij den regtervleugeldoor den opperbevelhebber gecomplimenteerd en bij het batt. grenadiers en jagers gekomen was, hief de muzijk van dat regement het Wilhelmus-lied aan en pas- seerden de troepen de revue; vervolgens terzelfder plaatse, brigadergewijzede handgrepen met juistheid uitgevoerd hebbende, rukten zij weder brigadergewijs in gesloten co- lonne naar de heide op, alwaar zij voor Z. M. eenige evo- lutien uitvoerden en, na voor Z. M. gedefileerd te hebben, kampwaarts terugkeerden. Z. M. heeft Z. K. H. den prins van Oranje, bij ge- legenheid van HD. verjaardag, benoemd tot eersten luite- nant bij het regement grenadiers en jagers en tot luitenant ter zee 2e. klasse bij de Nederlandsche marine. De Minister van Marine is voornemens op Woens dag, 14 September 1853 te doen aanbesteden de levering van 150.000 ned. ponden of 2000 mudden grove maatko- lenbij de directie der marine te Amsterdam voor 's Rijks dienst benoodigd. Gedurende de inannd Augustus jl. zijn van het sta tion Schiedam der Hollaudsche IJzeren Spoorweg-maat- schappijvertrokken 5973 reizigers. De opbrengst heeft aan dat station bedragen aan reizigers f 3015.95 en aan goederen enz. 714.36%. Te Vlaardingen, waar men ijverig bezig is eene on- langs nieuw aangelegde scheepstimmerwerf in gereedheid te brengenom daarop de kiel van een groot schip to leggen heeft het stedelijk bestuur op nieuw den benoodigden grond aan de oostzijde der haven afgestaan, om weder eenen vrij ruime werf aan te leggen. Te 's Hage is aangekomen den adjudant van Z. M. den keizer der Franschengeneraal Rolinvergezeld van den ordonnans-officier Favedie door den koning ten ge- hoore zijn ontvangen, de stad Leijden hebben bezocht en zich vervolgens naar het kamp van Zeijst hebben begeven om de krijgsverrigtingen aldaar bij te wonen. Dezer dagen is het geschenk van Z. M. den keizer van Rusland aan H. M. de koningin-moeder te 's Hage aangebragt. Het bestaat uit eene droschky, voorzien van twee schoone paardenbruine langstaart hengsten. Z. Exc. de Min. voor de zaken der R. K. Eeredienst de heer Lightenveld, is dezer dagen van zijne buitenland- sclie reis in de residentie teruggekeerd. Nederlandsche Bank. Opgaven naar aanleiding van het koninklijk besluit van 9 Junij 1852 Staalsblad n°. 124): omloopende bankbiljetten f 11,161.085; saldo's van reke- ningen-courant/22,126,639.81en munt en muntmateriaal 97,391,862.79%. t Vlaaiidingen 30 Aug. Binnengekomen van de Noordzee Alida, stuurm- H. Verschoor, met 9 last 7 ton, Vaarwel, stuurm. C. Versteeg, met 18 last 5 ton; 31 Aug. Zorg en Hoop, stuurm. A. van Tienenmet 8 last 6 tonSlede Vlaardingenstuurm. W. van Leeuwen met 6 last 9 ton, de vrouw Neeltje, stuurm. Admi- raalmet 5 last; 2 Sept. de jonge Janstuurm. J. Schep, 7 last 12 ton, de Vereenigingstuurm. J. Bos, met 12 last 1"2 ton, Zee- vrucht, stuurm. W. de Graaf, 6 last 11 ton, de goede Verwachting stuurm. K. IJdo, met 4 last 12 ton, Willem Beukelszoon, stuurm. J. de Hoog Don, met 5 last; 4 Sept. de groote Visscherij, stuurm. A. van Noord, met 11 last 1 ton, Jonasstuurm. J. van Kampen met 11 last, Zeemanshoopstuurm. H. Mannekenmet 11 last 0 ton, Hollands Koningstuurm. L. Visser, met 11 last. 5 Sept. Heden is op de werf van den scheeps- bouwmeester L. van Dam, de kiel gelegd voor een Bark- schip ter grootte van ongeveer 300 lastengenaamd Koning en Vaderland, bestemd tot de groote vaart, voor rekening eener Reederij onder directie van den heer H. Kikkertalhier.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 3