LEES-INRIGTING J. F. C. ROELANTS, Marktberigten. C a r g a-L ij s t e n Advertentien. VAN B0EKWERKEN EN TIJDSCHRIFTEN A\\ PRIJZEN DER TREE Uieiituatrattt, toijk <8, U°. 284. TE SCHIEDAM. ©S3© S©33©SS S a©©33333. Rurgerlijke Stand. AAN DE BEURS TE SCHIEDAM. 6 September 1853. ROGGE met veel handel; in puike hardgedroogde soorten tot hooger prijzen. 146/, ffi Pernau /'286 cont.y 288 6/w.; 145/, ffi dito y285 cont. y 287 6/w.; 146/, ffi Koersche 275 1/m.; 141/, ffi Riga Poolsclie J 230 cont.; 143/, ffi Koersche /264 cont.; 141/,® Archangel/233 1/m.; 141/, ©jarige dito y233 1/m.; 147/, Koers. f 275 1/m. GERST weinig ter veil en hooger verkocht. 131/, ffi Libau /235 cont.; 130/, ffi Koersche/232 6/w.; 129/,® dito/228 cont.; 128/, dito f 230 6/w.; 129/, ffi dito/233 cont.,/234 6/w. MOUTWIJN 31 Aug. en 1 Sept. _/"221/, met weinig handel; 2 Sept./221/, met veel handel en niet naar genoegen te koopen; 3, 5 en 6 Sept. y'23 voor benoodigden besteed. JENEVER. 100°/o Amsterd. proef f 271/, a f 28 per vat cont. zonder fust en belasting. SPOELING. 31 Aug./„60; 1 Sept. /„70; 2 en 3 idem 60; 5 idem/,,80; 6 idem/„50. GIST 40 Cents per Ned. ffi AAN I)E BEURS TE ROTTERDAM. 5 September 1853. De handei in Granen is sedert eenige dagen minder levendig. TARWE. Zeeuwsche minder gevraagd en vorige prijzen allcen voor de allerpuikste kwaliteit bedongenzijnde de mecr gewone kwaliteit 20 a 30 Cents lager; 123, 125, 127, 129, ffi goede en puike 12, 12.50,/IS, J 13.50; 116,118, 120, 122, geringere dito t 9.20, J 9.70, J 10.20. J 10.70, f 11.20 f 11.70 Nieuwe Zeeuw sche iets meer ter markt en tot f 12, J 12.50,/13,/I3.50 geno- mcn. Koode Tarwe weinig gezocht en sommige partijtjes iets la ger afgegeven. Vorige week 159/, ffi (131/132 ffi) Bovenl. Ris f 420; 157/, ffi (130 ffi) Rostocker f 415; 157/, ffi (130 ffi) Bovenl. ./'400, /403; heden 160/, ffi (132 ffi) Jarige Bovenl. Ris y'415; 159/, ffi (131/132 ffi) (lito dito/420; 158/,ffi (131 ffi) Nieuwe dito J 415; 158/, ffi (131 ffi) Witbonte Poolsche y420; 155/, ffi (128 ffi) dito/405; 153/, ffi (126 ffi) Oude dito y'400 154/, ffi (127 ffi) puike oude dito /410. ROGGE stil. Zeeuwsche Nieuwe weinig ter mr.rkt en om sehaarsch- heid iets hooger verkocht; f9, /9.20, /9.40, /9.60. Buitcn- landsche zonder prijsverandering. Vorige week: 146/, ffi (120 ffi) Odessa J 245 145/, ffi (119 ffi) Eupatoria y245; 142/, ffi (117 ffi) Archangel f238; heden: 143/,® (117/118 ffi) geringe Odessa/200 Entrepot.; 148/, ffi (122 ffi") Oude Limburger y250 146/, ffi (120 ffi) Odessa f 245; 145/, ffi (119 ffi) Eupatoria y245 147, 148/, ffi (121, 122 ffi) Kaukasus y250; 144/, ffi (118 ffi) Eransche y'240; 140, 141, 142/, ffi (115, 116, 117 ffi) Archangel f 236, f 234, /'237 naar kwaliteit; 143/, ffi (117/118 ffi) Nieuwe dito f240; 140/, ffi (115 ffi) Archangel zeilende y226 Entr. balancerend gewigt. GERST. Zeeuwsche weinig ter markt en weder 10 Cents hoo ger; Winter y6.20, y6.40, J 6.60, y'6.80; Zomer f 5.70/5.90, J 6.10, J 6.30. Gedroogde soorten mede f 4 a y'6 hooger. HAVER schaarsch en tot ruim vorige prijzen wel te verkoopen; J 3.20, J 3.70, f4.20, y4.70 naar kwaliteit. BOEKWEIT schaarsch en f 6 a f 8 hooger. Noord-brabandsche 237, y 240, y'243; Mechelsche f 243; Geldersche y'240; Eransche 180, /190, y'200, y210 naar kwaliteit; alios op 70 N. ffi. Van Nieuwe waren enkelde partijtjes, ongelijk van kwaliteit, te weinig beduidend om prijsnotering te veroorloven. ERWTEN. Graauwe komen nog niet voor. Capucijnen opyi6 J 17 gehouden. Nieuwe Blaauwe tot ruim vorige prijzen, /8.7o' y9, ys.SO, y'9.60, wel te verkoopen. WITTE BOONEN. Jarige buiten tijds. Nieuwe nog niet ter markt. Zeerpuike Nieuwe BRUINE BOONEN f 16, J 17. PAARDEBOONEN zeer schaarsch. Jarige y7.40, y7.60, y7.80. Nieuwe nog niet ter markt. LIJNZAAD als voren. 114/115 ffi Odessa y33>. KOOLZAAD minder gevraagd en 1 L lager. Puike partijen op vorige koers gehouden bleven daardoor onverkocht. Zeeuwsch zakmaat 65, 661/, Z; Elakkeesch dito 66 L verkocht. KANARIEZAAD schaarsch en zeer gezocht, y'l hooger- /"9 y'9.25, y'9.50, y9.75. RAAPOLIE y'391/,, y401/,. LIJNOLIE /32*U,f33<U. RAAPKOEKEN y80, y85. LIJNKOEKEN yit.50, y'13. MEEKRAP. De aanbiedingen bleven heden te ver boven do markt, om tot zaken te kunnen leiden. Van nieuwe Onberoofde waren enkele monsters ter bezigtiging, waarvoor evcnwel geen prijs is gevraagd; de kwaliteit was zeer voldoende. SCHIEDAM. ARCHANGEL. Helenekapt. C. H. C. Wachter, 1745 tschetw. rogge. Order. ARCHANGEL. Alkanna Elizabethkapt. J. N. van Duinen, 1012 tschetw. rogge. W. Jansen. ARCHANGEL. Alberdinakapt. H. C. Upuilger, 1735 tschetw. rogge. J. A. J. Nolet. ARCHANGEL. Zeesterkapt. J. Nenneboog, 1879 tschetw, rogge. J. H. van Gent. ARENSBURG. Anonkapt. P. Jock, 300 tschetw. rogge, 92 last rogge en 23 last gerst. J. A. J. Nolet. GRANGEMOUTH, Vulcankapt. James Cowan, 80 ton en 30 ton ruw gegoten ijzer. Order. PERNAU. Mariakapt.C. Rehberg, 1425 tschetw. rogge en 1209 gerst. Wed. J. D. Meijer. PERNAU. Jantinakapt. G. H. Strating, 1850 tschetw. gerst en 45 tschetw. rogge. F. J. C. van der Schalk. PERNAU. Astreakapt. Nieman, 1713 tschetw. gerst en 600 tschew. gerst. J. II. van Gent. RIGA. Mariakapt. H. J. Dahl, 415 tschetw. rogge, 300 tschetw. gerst. Wed. A. J. Walraven Zonen. RIGA. Old Anibt, kapt. P. H. Kamminga, 15221/* tschetw. gerst, 96 ronden hennep. Order. RIGA. Concordia, kapt. T. Meppelder, 1425 tschetw. gerst. C. F. Ris. De oridergeteekende beveelt zijne bij voortduring der opmerkzaamheid zijner stadgenooten aan. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Ook zijne ruim 3000 boekdeelen bevattende, wordt steeds met de nieuwste werken van smaak bijgehouden. Het leesgeld daarvan is slechts "VIJF CEUTS per deel. Schiedam, H. A. M. ROELANTS. September 1853. (N°. 177. BIJ HIT HET MAGAZIJN VAN Singel over de Bergstraat, N° .1"'/,5,s, TE AMSTERDAM. Vrij goede ZwarteThee N°. 1. Goede Zwarte2. Zeer goede geurige Zwarte 3. Fijne Souchon Congo4. Eijne Souchon5. Zeer fijne Souchon Pecco6. Fijne Pecco Sonchon7. Zeer fijne Pecco Souchon8. Extra fijne Pecco9. GROENE THEEEN. Ordinaire GroeneThee N°. 1. Vrij goede2. Vrij fijne Hysant3. Fijne Hysant4. Vrij goede Uxim5. Fijne Uxim6. Fijne Joosjes7. Extra fijne Joosjes8. Alles berekend per 5 Ons 80 cts. 100 120 140 170 200 250 300 400 80 cts. 100 150 200 150 200 300 400 (N°. 178. en te bekomen in Pakjes a 21/, Onswaarop Prijs en Nummer bemerkt is. SCHIEDAM 29 AUGUSTUS tot 5 SEPTEMBER. Gehdwd: 31 Aug. Walraven Cornelis Walraven en Maria Mag- dalena Janscn. Cornelis Philippus Roels en Catharina Willemina Vermeulen. Johannes Petrus van Griensven en Cornelia de Wolf. Hendrik Wittebol en Grietje Heus. Theodoras Jeijsman en Maria Kockx. Johannis de Jager en Pietertje Guis. Bevai.len:27 Aug. M. J. C. Keizer, geb. Zcgers, D.30. M. G. van der Linde Jarnazette, geb. van der Waals, I). C. Klaverdijk, geb. HeltropD. 31. J. Goudswaard, geb. Amoureus, Z. A. Heijmans, geb. de Wolff, D. J. Zonneveld, geb. Hoogenboezem, Z.2 Sept. M. R. Weij geb. Leenmans, Z. 3. K. Schekermans, geb. Groenen- dijk Z. L. Burkygeb. van Dijk. Overi.eden: 24 Aug. P. T. Stuivenberg, 3 j. 10 m. 1 Sept. D. Bijlechtg. van J. G. Westerveld51 j. J. Bitterechtg. van L. van Es, 53 j. 5. G. Zonneveld, 4 d. VLAARDINGEN, 29 AUGUSTUS tot 5 SEPTEMBER. Gehdwd Geene. Bevallen: 29 Aug. N. Droppert, geb. Maat, D. A. van der Vlisgeb. Broek, D. R. van der Kooygeb. UitenbroekD. 31. P. den Draak, geb. Kluitenburg, D. 1 Sept. C. Schouten, geb. van DorpZ. 2. J. van der Windt, geb. van DorpZ. 3. K. van der Weijden geb. SpanjersbergZ. 4. Niesje Bos, geb. Bek, D. O verleden 31 Aug. L. van der Spek ,5 m. 1H. v an Leeningen 6 m K. van Toorn 14 w. 2. M. van der Hoeven ,10 m. MAASSLUIS, 28 AUGUSTUS tot 4 SEPTEMBER. Gehdwd Geene. Bevallen:30 Aug. W. Noordhoek, geb.de Ooy, Z. 31. H. van der Waal, geb. van Walsum, D. E. Kruis, geb. van Zanten, D. M. Verkade, geb. Lugtigheid, D. 1 Sept. G. van der Stelt, geb. Wes tern D. 4. S. van Rijngob. Keur, D. Overleden: 1 Sept. T. van Scha'ik15 w. 2. M. Veltenaer, echtg. van C. Kloppenburg, 42 j. 3. J. van Ette, bijna 57 j. ROZENBURG, 26 AUGUSTUS tot 2 SEPTEMBER. Geiidwd 30 Aug. Bastiaan van der Sluijs en Maria Oosterleu. Bevallen 27 Aug. C. Vissergeb. Visser, D. M. Riotdijk, geb. van Oudeaarden, Z. Overleden Geene. BR1ELLE, 29 AUGUSTUS tot 5 SEPTEMBER, Geiidwd 3 Sept. Jacob Gald en Antje van der Reijden. Bevallen 29 Aug. A. C. van der Reijdengeb. van PnttenZ. 1 Sept. J. C. Vermaasgeb.Penning, D. E. Schoon ,geb. Tieben, D. M. van Gent, geb. de GraafD. 3. J. de Brnijn, geb. Westenberg, D. J. C. Kerkumgeb. Mulder, D. Overleden: Geene. HELLEVOETSLUIS. (Deze opgaaf is niet ingekomen.) Gedrukt bij H. A. M. ROELANTS te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4