Binnenlandsche Berigten. Korrespondentie. C a i* ga-Lijste 11 Marktberigten. noemdc ecredicnst in dc vrijwillig door haar nan anderc christelijke gezindhcden verlecnde on later to verloencn regten to doen declen maar zij kan zich daartoo niot verbindon op zulk eene dubbelzin- nige wijzeals is yoorgesteld. Ten slotte verklaart do minister, datindien de door do Porte voorgestclde nota aangcnoinen of in de thans uit A\ eencn ont- vangene de verlangde wijzigingen gemaakt worden zij dadelijk het eene of andere dezer stukken zal onderteekenen en terstonl een buitongewonen gezant naar Petersburg wil doen vertrekken under voorwaarde dat de vorstendommen ontruimd worden. Daarvan schijnt echter vooralsnog niet te zullen komen en men wachttc dan ook te IConstantinopelden 29 Aug.een nader ma nifest van den Sultan aan zijne onderdanenter verklaring van de redenon waarom hij niet gaaf tot de voorstellen der Weener Conferentie is toegetreden. De bevolking van Konstantinopel is zeer opgewondenen zal het na zulk een manifest niet minder worden. Men was dan ook te Londen en te Parijs in de jongste dagenbeducht dat de zaak eene minder vredelievende wending zou nemen en de fondsen zijn daardoor gedaald. Uit andere landen zijn weinig staatkundige gobeurtenissen van belang te vermelden. De vorsten en vorstinnen doen thans derzelver herfst-reistogten of keeren van de zomertogten terug. Zoo zag men den keizer der Franschen naar Parijs wederkomende Belgische koninklijke familie van hare feestreizen te Brusselde koningin Victoria uit Ierland naar Schotland rcizen; en begaven zich de leden der familie Or leans naar het Spaansche schiereilandde keizer van Rusland naar Warseliau en Olmutzonz. Terwijl de staatkunde cenigzins rust necmtverneemt men met daukbaarheid voor hoogeren zegen van allerwege beterc tijdingen betrekkelyk den oogst. In Pruissen en het Duitsch Tolverbond is de maatregel tot openstelling van het gebied voor een vrijen invoer van granen werkelijk genomen. De daling der prijzen in Frank- rijk en Belgie houdt aanen is ook eenigermate in Engeland en Iiuitschland begonnen. In Spanje gewaagt men al weder van eene nieuwe verandering van ministeriehet bestaande was nog ter naauwernood geheel zamengesteld. Uit Italie leest men niet dan van veroordeelingen wcgens staatkundige aanslagen van vroegeren of lateren tijd en van nieuwe zamenspanningen. In Oostenrijk is men verheugd dat de koningskroon en andere sieraden van de Hongaarsche ko ninklijke waardigheid zijn teruggcvonden. Met de Vereenigde Staten is dat rijk nog steeds in onmin over het gebeurde met den Ilongaarschen officier Costa. In genoemde Staten is de oogst over- vloedig en maakt men zich gereed daarvan een deel naar Europa af te voeren. Men hoopte er spoedig tijdingen uit Japan te ont- vangen en schecn eerst altoos door de Nederlandsche beambte te willen onderhandelen. SCHIEDAM13 September 1853. In eene vergadering van H.II. kerkmeesters der Ilervormde gemeente alhier, den 8 dezer gehouden, is tot koster van de Groote Kerk benoemd, de heer C. de Mooy. Dingsdag jl. is op de scheepstimmerwerf de Lelie van den scheepsbouwmeester G. Lindeman alhier, de kiel gelegd van een barkschipgroot ongeveer 250 gemeten lastengenaamd Vreedevoor rekening van de heeren IJzerman en van der Drift te Ylaardingenbestemd voor de groote vaart. Uit Delfshaven schrijft men, dat men aldaar ijverig voortgaat met het daarstellen van nieuwe koornwijn-sto- kerijen, zoodat er niet minder dan zeven in aanbouw zijn; de welvaart van die stad neemt zeer toedaar er eene sedert jaren niet gekende bedrijvigheid heerscht. f Vlaardisobn, 6 Sept. Binnengekomen van de Noordzee: de KUinkinderenstuurm. D. Spanjersherg, met 9 last 6 ton. -j- Ileden is met het beste gevolg van stapel geloopen het schooner hoekerschip genaamd Ardinavan de werf van den scheepsbouwmeester S. van Gijn Zn. En on- middelijk de kiel gelegd voor een schoonerschip genaamd Simonbeiden voor rekening van gemelden bouwmeester. 's Gkavenhage 13 Sept. Men verneemt dat de ko- ning bereids bekrachtigd heeft het wets-ontwerp tot regeling van het toezigt op de onderscheidene kerkgenootschappen. Deze wet zal dienvolgens spoedig worden uitgevaardigd. Gistcren Maandaghebben de troependie in het kamp vereenigd zijneene militaire wandeling gemaakt over Soestdijk en Amersfoort. Z. M. bevond zich aan het hoofd der kolonne. Eenige Beurs-bezoekers, geven H.II. Commissarissen der Beurs in bedenking, of het vooral in deze dagen niet wenschelijk kan geacht wordenom de matschudding van daar te doen verwijderen niet alleen is de onaangename lneht die dezelve in het gebouw versproid hinderlijk, maar ook der gezondhcid nadeelig. SCHIEDAM. ARCHANGEL. Anna Hendrika, kapt. B. G. Ebling, 1070 tschw. rogge. P. Loopuyt C°. ARCHANGEL. Aurora, kapt. 11. Vaalma, 1093 tschetw. rogge. Order. ARCHANGEL Trehvogel, kapt. G. den Breems, 1310 tschetw. rogge. J. H. van Gent. ARCHANGEL. Amicitiakapt. J. G. Bossinga, 1067 tschetw. rogge, Order. ARCHANGEL, Regina Elisabeth, kapt. A. B. Verstok, 1257 tschetw. Rogge. .T. G. Beukers. ARCHANGEL. Wilmina, kapt. J. II. Ammann, 1330 tschetw. rogge. P. Loopuyt C°. ARCHANGEL. Engelina Petronellakapt. II. H. Kuyper, 1338 tschetw. rogge. Order. ARCHANGEL. Geertruda Margarethakapt. E. J. Kolkman 951 tschetw. rogge. Order. ARCHANGEL. Hillechiena C,itharina kapt. G. J. Mooi1697 tschetw. rogge. C. F. Ris. ARCHANGEL. Prim Albert, kapt. C. H. C. Megow 1820 tschew. rogge. Order. ARENDSBURG. Helena, kapt. H. Permien98 last Rogge, 8 last Gerst. J. A. J. Nolet. ARENDSBURG. Argo, kapt. P. Fretwurst, 50 last rogge en 70 last gerst. Wed. Hubert van Rijckevorsel te Rotterdam. HAMBURG. Karen Louise, kapt. II. H. Nielsen, 1100 tschw. Rogge. P. Loopuyt Co. LIBAU. Freya, kapt. J. C. Klepzig, 577'/> tschw. Gerst. W. A. v. d. Burg. NEWCASTLE. Mnrgareth, kapt. John Park, 64 chaldr. steenk. Order. NEWCASTLE. Isabella, kapt. R. Swinhoe, 86 chaldr. steenk. Order. NEW-CASTLE. Hinde, kapt. D. Browm, 104 chaldr. Steenk. Order. PORT KUNDA. He Hoop, kapt. H. H. Smilde, 93 last Rogge. T. Snijders. PORT KUNDA. Augustekapt. G. D. Roggensack, 8 last Rogge, 79 last Gerst. J. C. P. Nolet. REVAL. Catharina Sijpkens, kapt. G. M. Menkema, 1730 tschw. Rogge. J. C. F. Nolet. REVAL. Anna Luitziakapt. P. E. Vos, 1380 tschw. Rogge. C. F. Ris. RIGA. Alida, kapt. H. J. Sprik, 928 tschetw. gerst, 4D/3 tschetw. lijnzaad, de Wed. Walraven Zonen. RIGA. Victor, kapt. A. F. Bergstrom, 950 tschetw. gerst, T. Snijders. RIGA. Prudentia, kapt. T. T. Nuisken492 tschetw. rogge, 325 tscherw. gerst, J. A. J. Nolet. RIGA. Verwisselingkapt. J. P. Boer, 945 tschetw. rogge, J. G. Beukers. PETERSBURG. Aquarius, kapt. G. D. Douwes, 1022 tschetw. lijn zaad, W. Jansen; 18 halve bonden hennepVisser van Leeuwen. PETERSBURG. Helena Thecla, kapt. H. T. Diepenbroek, 985 tschetw. tarwe. Order. WERDER. Adriana, J. R. Veenhuizcn, 1215 tschetw. rogge, J. G. Beukers. WINDAU. Iris, kapt. P. H. Zeplien, 1455 tschetw. gerst, 300 tschetw. rogge, de Wed. J. D. Meijer. WINDAU. Johanna Geziena, kapt. B. J. van der Veen1222'/, tschetw. rogge en 18tschetw. Gerst. J. G. Beukers. AAN DE BEURS TE SCHIEDAM. 13 September 1853. ROGGE aan stokerij zonder bckende prijzen, voor binnenl. verzcnding is gedaan 146/1, 147ft Tangarok/242J 244 1/m.; 141/, ft Jarige Archangel 228 6/w. In Entrepot 142/, 91 N.Ar changel 228 6/w. en zeilende140/, ffi dito /220 6/w. later/225, J 226 6/w. GERST met veel handel tot ruim vorige prijzen. 131/, ffi 130/' ft* Libau /240 6/w., /237 6/w.; 132/" 9? Pernau /242 6/w.; 130/, ffi Koersche /235 cont., 237 6/w., /238 3/m. 129/, 91 130/, ft' dito dito /233cont., /235 6/w./238 3/m. MOUTWIJN 7 Sept./22'/i en 8 idem/22 voor hoogst benoo- digden besteed9 en 10 Sept. /21 niet algemeen te koopen; 12 idem 31'/, met goeden handel; heden /21>/« zeer gevraagd. JENEVER. 100% Amsterd. proet/26 a /26\', per vat cont. zonder fust en belasting. SPOELING. 7 Sept. /„608 idem 50; 9 idem/,,60; 10 id. 70; 12 idem/80; 13 idem/60. AAN I)E BEURS TE ROTTERDAM. 12 September 1853. TARWE was heden in Jarige Zeeuwschc soorten meer termarkt en was in de gewone en mindere kwaliteiten niet te verkoopen als tot eene vernieuwde veriaging van 30 a 50 cents per mud; dc zeer puike kwaliteiten, die altijd schaarsch zijn, alsmede de nieuwe, waarvan zeer weinig ter markt waswierden tot vorige prijzen ge nomen. 126, 128, 130 ft' puike Jarige /12.60, 1313.40; 121, 123, 125 ft' middeusoort 10.50,/ll,/U.50,/12; 116, 118, 120 ft geringe 8.75,/9.25, f 9.75, J 10.25; 127, 129, 131 ft Nieuwe /*12, /12.50,/IS,/18.25. Roode Tarwe vond zeer weinig koo- pers enkelde gerijven wierden tot nagenoeg vorige prijzen gedaan, doch bij kwantiteit was wat lager te koop. Vorige week: 162/, ffi (133/134 ffi) Hooglandsche Kleefsche /440; 160/, ft' (132 ffi) Bo- venl. Ris /'420; 153/, ft (126 ft) Roode Odessa Poolsche /365 Heden: 160/, ffi (132 ffi) Hoogl. Kleefsche /420; 161/, ffi (133 ffi) Jarige Bovenl. Ris 425; 162/, ft' (133/134 ffi) Nienwe dito dito 428; 160/, ffi (132 ft) Nieuwe Bovenl. /410; 155/, ffi (128 ffi) puike Oude witbonte Poolsche j 410. ROGGE wel traag en met weinig binnenlandsche vraag, maar weinig lager to koopen. Eenige partijen Nieuwe Archangel en Ja rige Riga zijn nog tot kleine veriaging genomen. Zeeuwschc en Vlaamsche heden mcer ter markt; eenige zeer puike partijtjes zijn voor de zaai tot vorige koers, /9.60, J 9.80 genomen; het overige aan bakkerij 40 ceSts lager /8.80, J 9,10, /9.40. Vorige week: 145/, ffi (119 ffi) Eupatoria/245. Heden: 148/, ffi (122 ffi) oude Limburger /250; 145/, ffi (119 ffi) Eupatoria240148/, ffi (122 ffi) Kaukasus f 250; 152/, ffi (125 ffi) Fransche/258 144/, ffi (118 ffi) dito 240 141, 142/, ffi (116/117 ft) Archangel/235; 142, 143/, ft (117, [17/118 ffi) Nieuwe dito/240; 140, 143/, ft (115,117/118 ffi) dito dito /223, /229 Entrepot. Ter Namiddag-Beurze werden nog een paar partijen Oude Archangel en Petcrsburger Rogge tot geheimen prijs in EntrepOt afgedaan. GERST zonder prijsverandering. Goede Winter wel te verkoo pen, /6.20 /6.40, y 6.60, 6.80 Zomer 5.60, /5.80, /6,/6.20, 6.30; 132/, ft (107 ffi) Pernau /242 Delftshaven. HAVER zonder prijsverandering, bij eenige aanvoer van Nieuwe van redelijke kwaliteit, doch ligt gewigt. 56, 62, 68, 72, 76. 80, 84, 88 ft' goede Lange en Korte 3, /3.30, /3.60, J 3.90, /4.20, 4.50, y 4.80. BOEKWEIT. Van nieuwe voor eerste aanvoer eene goede kwan titeit en waarvan de kwaliteit niet tegenvielaan de markt zijnde vond bij het vcrbeterde weder weinig koopers en moest lager wor'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 3