OPENBARE HUMMING, STADS-TEEEENSCHOOL BRANDWAARBORG-KASTENEN FORNDIZEN. HAARDEN EN KAGCHELS TE SCHIEDAM. Advertentien. S0LIED BEWERKTE Burgerlijke Stand. den afgegcvcn; Noord-brabandscho J 215, /218, /220, f 223. Ja- rige was yi5 it f 20 lager als vorige week te koopen. Grove fransche ^'200, 190, /185, /182, /180. ERWTEN. Blaauwe met matigen aanvoer; tot vorige prijzen, f 8.75, 9,y9.25, /'9.50f 9.75wel te verkoopen; grooteyiO, y 10.50, JU. Witte ys.so, y9. BOONEN komen in alle soorten zeerweinig voor. Voor PAAR- DEBOONEN wordt y7.50, f 7.80 besteed. Over de waarde van goede WITTE en BltUINE is nog weinig te zeggen. KOOLZAAD met kleinen aanvoer prijshoudend. Zeenwsch ge- stort 66 Z; puik Vlaamsch 67 Z; Zeeuwsch zakmaat 65, 66 Z; Zomcrzaad 55 Z. LIJNZAAD als voren. 114Toganrock y328; 114/115® Odessa J"333115 ffi dito /'330. KANARIEZAAD schaarsch en op 10.25, y 9.75 gehouden. RAAPOLIE y89'/.y401/,. LIJNOLIE /31f32^. raapkoeken yso, y85. LIJNKOEKEN yil5, yi25. MEEKRAP. Er werd heden in alle soorten tamelijk veel aangc- bodenmaar daar de vraagprijzen der boeren algemeen voortdn- rend ver boven onze markt blijven, zoo bepaalde zich de omzet alleen tot enkele partijendie tot ferme prijzen werden verkocht. Ook van hot nieuwe gewas kwamen weder eenige partijtjes voor en het blijkt dat, niettegenstaande de berigten in andere dagbladen voorkomende, de kwaliteit daarvan zeer mooi zal zijn. =5*' De aanvrage tot toelating als leerlingen op de Stads- Teekenschool voor de volgende wintermaandente doen op Woensdag 21 September 1853, des avonds van half zes tot negen ure, boven de Beurs. (N°. 179. De ondergeteekende zich alhierop de Hoogstraat, Wijk C. n°. 329, als HOROLOGIEMAKER gevestigd hebbendeneemt de vrijheidzich beleefdelijk in de gunst zijner geeerde Stadgenooten aan te bevelenbelovende eene accurate bediening. Schiedam W. MONTFOORT. 12 September 1853. (N°. 180. De ondergeteekende, na afgelegd examen toe- MHp gelaten als onderwijzeresse binnen deze stad, heeft de eer, haren geachten stadgenooten te berigten, dat zij hare SCHOOL VOOR JONGE JUF- VROUWENmet primo November e. k. wenscht te openen in de Nieuwstraat\ wijk E, n°. 283. Zij beveelt zich daarom ten vriendelijkste aan, bij alien, die hunne kinde- ren of pupillen aan hare zorg zouden willen toevertrouwen belovende alles te zullen aanwenden, wat aan de ontwik- keling en vooral aan de zedelijke vorming der haar toe- vcrtrouwde jeugd kan bevorderlijk zijn. Behalve de gewone vakken van onderwijs eener lagere school, zooals: lezen, schrijvenrelienenaardrijkskun.de iaalkundegeschiedenisenz. stelt zij zich voor, onderwijs te geven in vrouwelijke handwerken, zonder zulks echter verpligtend te willen maken voor iedere leerling. De schooluren zijn bepaald van 's morgens 9 tot 12 uren en van 's namiddags 2% tot 5'/2 urenterwijl het schoolgeld met inbegrip van lees- en schrijfboeken is ge- steld voor iedere leerling zonder de handwerken op f 5 en met de handwerken op f 6.50 per drie maanden. Zoo lang hare woning in de Nieuwstraat nog niet in gereedheid is, worden de belanghebbende beleefdelijk ver- zocht, zich te willen adresseren aan de ondergeteekende, ten huize haars vaders. Broersvest, wijk C, n°. 371. UEd. Onderd. Dienares, P. HOEK. (N°. 182. Schiedam, 13 September 1853. Een jongeling uit den fatsoenlijken stand, circa 19 jaren oud, zag zich gaarne geplaatst op een HANDELS-KANTOORhetzij hier of elders. Hierop refiecterendegelieve zich te adresseren onder letter C, aan het bureau dezer courant. (N°. 183. Bij den ondergeteekende zijn voorhanden, Hij is tevens ruim voorzien van FIJN GESLEPENE en IN HET VUUR ZWART-GEBRANDE welke zich onderseheiden door nette bewerking en luxe versierselen. G. J. BERTELS. Schiedam Hoogstr., Wijk C, N°. 104. (N°. 181. Op Vrijdag, den 23 September 1853, IN HET GEBOUW MUSIS SACRUM, TE SCHIEDAM, van 1. Eene geheel NIEUWE BOUWMANS-WONING met Koe- en PaardenstallenWagen- en Varkenschuren Kaarnmolen, Hooiberg, Werf, Tuin, Boomgaard, Bosch- hakhout, Watering en 17 Perceelen Weiland, groot te zamen 22 bunders, 20 roeden en 75 ellen, staande en gelegen nabij elkander in de gemeenten Kethel en Zocteveen aan den Harre- en den Zouteveenschen weg; 2. Een partij WEILAND, VLIETLAND, BOSCHHAK- HOUT, TUIN en BOOMGAARD, te zamen groot 11 bunders, 62 roeden en 50 ellen, gelegen aan elkan der in den Broekpolder der gemeente Vlaardinger- Ambacht 3. Een partij WEILAND, groot 6 bunders, 27 roeden en 80 ellengelegen in genoemden Broekpolder 4. Een partij WEILAND en WATERINGgroot 2 bun ders, 23 roeden en 68 ellen, gelegen in den polder Nieuw Mathenesse der gemeente Oud en Nieuw Ma- tiienesse, aan den Hoogen Zeedijk; 5. Een partij WEILAND en WATERING, groot 3 bun ders, 18 roeden en 64 ellen, gelegen in den polder Oud Mathenesse der laatstgenoemde gemeente 6. Een partij WEILAND en WATERING, groot 7 bun ders, 51 roeden en 28 ellen, gelegen in denzelfden polder 7. Een partij WEILAND en WATERING, groot 15 bun ders, 10 roeden en 90 ellen, gelegen in den Blijdorp- schen polderaan den Hoornweg en den Straatweg in de gemeente Overschie; 8. Een partij WEILAND en WATERING, groot 3 bun ders, 14 roeden en 60 ellen, gelegen in voormelden polder Oud Mathenesse; en 9. Een partij WEILAND en WATERING, groot 3 bun ders, 52 roeden en 80 ellen, gelegen als het laatst voorgaande. Alles breeder bij aanplakbilletten omschreven en kun- nende verdere inlichting verkregen worden bij de Nota- rissen T. B. J. BREMMER en Mr. K. A. POORTMAN, binnen genoemde Stad. (N°. 184. SCHIEDAM, 5 12 SEPTEMBER. Gehuwd 7 Sept. Abraham Bijloo en Adriana Hofman. 8. Johann Christian Philipp Hartman cn Elisabeth Tobia van Gelderen.— Jan Eeuwijk en Elisabeth Kiela. Bevallen 5 Sept. M. Ramakers, geb. Kruijer, D. A. Baak, geb. van TrigtIE C. van der Heijden geb. DekkerD. 6. A. van der Most, geb. Kloos, Z. G. H. Randerarts, geb. Vonk, D. E. M. Lansbergengeb. TinkhofZ. C. van der Laangeb. SchueringI). 7. L. Loog, geb. Raademaaker, D. J. M. Meijster, wed. van J. Hoogendijk, Z. 8. A. Scheuerman, geb. van Oostcn,Z. 9. T. Bronns, geb. Loog, D 10. A. Verbeek, geb. van der Sluijs, D.11. H- Weerheijm, geb. van Straten, Z. T. Groeneweg, geb. van der Hoe- venD. Overleden 6 Sept. J. Steen 5 w. 7. A. Verschenr26 j. M. A. Holleman ,3j.4m. 8.J. J. Gokke2 j. D. van Wieringen70 j. 9. N. M. Mak, 3 m. H. Burger, 6 w. C. P. Tewe, 1 m. 10. J. M. Verbokkem, eehtg. van K. Oosterhoud, 33 j. 11. G. H. Steffens,3 j 5 w. D. J. Seijkens, eehtg. van M. Scliolte 36 j. 12. P. T. van Tuijn, 1 j. 6 m. VLAARDINGEN6—10 SEPTEMBER. Gehdwd Geene. Bevallen: 8 Sept. J. Noordhoek, gob. Drop, D. Overleden 6 Sept. Arnoldus Boeijo1 m. MAASSLUIS, 5—11 SEPTEMBER. Gehuwd: 8 Sept. J. Steur, weduwn. van W. D. P. Sehermers, en H. W. Smits. Bevallen 5 Sept. E. Speijer, geb. YalstarZ. 10. A. de Koning, geb. van Dongen D. A. SmitZ. Overleden C Sept. Elizabeth van Zanten eehtg. van J. Kruijs32 j. 9. Elisabeth Bas, eehtg. van J. Wuijster, 63 j. ROZENBURG, 3—9 SEPTEMBER. Gehuwd Geene. Bevallen 5 Sept. Maria Iferkhoffgeb. van BaalenD. Overleden: 7 Sept. Engeltje Groeneveld, 3 m. BR1ELLE, 29 5—12 SEPTEMBER. Gehuwd Geene. Bevallen: 6 Sept. H. Vermaas, geb. KooijmanD. A. Pols, geb van den Berg, Z. Overleden: Geene. HELLEVOETSLUIS28 AUGUSTUS tot 10 SEPTEMBER. Gehuwd Geene. Bevallen 30 Aug. A. Verboom geb. van EekD. 2. Sept. A. Klopgeb. de Neef, D. 3. J. van der Lindegeb. BeekZ. 5. W. van der LindeD. 8. A. Verwaartgeb. VrijhofZ. 9. J. Bruch geb. de Hartlevenl. D. Overleden: 4 Sept. N. Gardenier, ruim 20j. Gedrukt bij H. A. M. ROELANTS, te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4